informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany dla dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Poszczególne Tarcze Antykryzysowe - określane jako 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (podstawa prawna 1) - zmieniają ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) oraz wprowadzają szereg zmian, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na udzielanie wsparcia w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (podstawa prawna 2). Poniżej wskazujemy najistotniejsze z nich wynikające z tarcz od 1.0 do 4.0.

Tarcze Antykryzysowe 5.0 i 6.0 są tarczami branżowymi, gdyż dotyczą wskazanych w przepisach prawa branż, dotkniętych skutkami drugiej fali koronowirusa. Szczegółowe informacje w zakresie tarcz 5.0 i 6.0 dostępne są w tym miejscu.

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (podstawa prawna 3)

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (podstawa prawna 4) , pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (podstawa prawna 5) , zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (podstawa prawna 6)

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

 1. częściowej niezdolności do pracy,
 2. całkowitej niezdolności do pracy,
 3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. niezdolności do samodzielnej egzystencji
  – wydane na czas określony na podstawie np. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID (podstawa prawna 7) , jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ponadto Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przepisy dot. orzeczeń o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wchodzą w życie z mocą od 8 marca 2020 r.

Jakie zastosowanie mają przepisy do dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne?

Przepisy, o których mowa stosują zarówno pracodawcy ubiegający się o dofinansowania do wynagrodzeń jak też osoby, wnioskujące o refundację składek ZUS/KRUS.

Pracodawca osoby niepełnosprawnej, której orzeczenie traci ważność - w celu dalszego ubiegania się o dofinansowanie - powinien pozyskać od pracownika niezbędne informacje, w postaci dokumentu potwierdzającego - w wymaganych przypadkach - złożenie przez pracownika wniosku o wydanie orzeczenia (oraz zweryfikować czy wniosek został złożony w odpowiednim czasie), a także poinformować, że kolejne wydane orzeczenie powinno być dostarczone do pracodawcy jak najszybciej, aby nie wnioskował o wsparcie nienależnie (kolejne orzeczenie może zawierać inne rozstrzygniecie).

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, powinni w przypadku, gdy:

 1. posiadali czasowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnoprawności, którego ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., a nie otrzymali nowego orzeczenia,
 2. posiadali czasowe orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, którego ważność upłynęła, a nie otrzymali nowego orzeczenia,

przesłać niezwłocznie do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) lub na adres mailowy: sod@pfron.org.pl kopię lub czytelny skan/zdjęcie złożonego do organu, wydającego orzeczenie, wniosku o nowe orzeczenie, wraz z potwierdzeniem wpływu. Należy bowiem zauważyć, że przepisy wskazane powyżej uzależniają możliwość automatycznego przedłużenia orzeczeń czasowych, od złożenia do organu orzekającego w odpowiednim terminie, wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. PFRON może przedłużyć ważność takich orzeczeń, wyłącznie po otrzymaniu kopii wniosku o nowe orzeczenie, złożonego w terminach, określonych powyżej.

Wyjątek stanowi jedynie orzeczenie czasowe o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności), którego ważność upływa począwszy od dnia 8 marca 2020 r. Takie orzeczenie nie wymaga przesłania do PFRON wniosku złożonego uprzednio do organu orzekającego o wydanie kolejnego orzeczenia. Od 8 marca 2020 r. mogły obowiązywać już ograniczenia, związane z koronawirusem, więc wniosek do organu orzekającego mógł być niemożliwy do złożenia.

Ponadto niezbędne jest niezwłoczne wysłanie - przez osoby ubiegające się o refundację składek - nowego orzeczenia do PFRON, ponieważ kolejne orzeczenie może zawierać inne rozstrzygniecie, w stosunku do poprzedniego. Zbyt późne wysłanie może oznaczać konieczność zwrotu środków, gdy Fundusz z powodu braku informacji wypłaci nienależnie środki. Kopię nowego orzeczenia (scan lub czytelne zdjęcie) można przekazać osobiście albo wysłać emailem lub pocztą do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Kopia (scan lub czytelne zdjęcie) nowego orzeczenia może być wysłana również przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP. Uwaga! Orzeczenie musi być kompletne (1 i 2 strona orzeczenia) i czytelne w całości (czytelna treść rozstrzygnięcia i pieczątek z podpisami składu orzekającego).

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (podstawa prawna 8).

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Ponadto starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać kościelnej osobie prawnej oraz jej jednostce organizacyjnej, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne .(podstawa prawna 9)

Wsparcie to stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) (podstawa prawna 10).

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, środki Funduszu nie mogą zostać przeznaczone na realizację celów, zadań i wydatków w części, w jakiej zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków publicznych. Dlatego też podmiot, który uzyskał lub uzyska dodatkowe wsparcie do właściwie poniesionych kosztów płacy (podstawa prawna 11) pracownika niepełnosprawnego, będzie zobowiązany wykazać środki publiczne z innych źródeł w pozycjach 49 i 53 INF-D-P oraz w sekcji E formularza INF-O-PP – w punkcie 5 i 8 lub w tabeli w punkcie 4 formularza INF-O-PR. Jeśli pomoc publiczna lub de minimis z innych źródeł przyznana zostanie po otrzymaniu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, należy dokonać korekty wniosku WN-D i załączników, wykazując informacje o tej pomocy w ww. pozycjach formularza INF-D-P i INF-O-PP lub INF-O-PR.

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (podstawa prawna 12).

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa powyżej, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł (podstawa prawna 13).

Dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o refundację składek ZUS, okresy zwolnienia w ZUS odpowiadają okresom wnioskowania o refundację do PFRON.

Zwolnienie z opłacania 100% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca warunki, o których mowa powyżej, która skorzysta z prawa do nieopłacenia składek, nie składa wniosku WN-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności, lepiej wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty. Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej.

Zwolnienie z opłacania 50% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca warunki, o których mowa powyżej, która skorzysta z możliwości zwolnienia z opłacenia składek w wartości 50% składek należnych, składa w terminie (do końca miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym, np. za marzec 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.) wniosek WN-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek, a w pozycjach 17 i 18 wniosku WN-U-G wpisuje wyłącznie połowę obowiązkowych składek na swoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to ta część składek, którą wnioskodawca jest zobligowany odprowadzić do ZUS w terminie przewidzianym w przepisach ZUS (czyli do 10 lub 15 dnia miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym), powiększonym o maksymalnie 14 dni wynikających z ustawy o rehabilitacji oraz do dnia złożenia wniosku o refundację składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności lub nie może opłacić 50% należności w terminie standardowym lepiej wnioskować w ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty i ubiegać się o wsparcie dopiero po dokonaniu płatności w terminach odroczonych (wyznaczonych terminach płatności rat). Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej, z tym wyjątkiem, że osoba wykonująca działalność gospodarczą, która będzie zobowiązana opłacić jedynie 50% należnych składek, wykaże w pozycjach 17 i 18 wniosku WN-U-G jedynie 50% należnych za siebie obowiązkowych składek: emerytalnej i rentowej, po ich opłaceniu.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty:

Osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, które zawnioskują z powodu oddziaływania na nie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty, mają możliwość złożyć w obowiązującym terminie wniosek Wn-U-G do PFRON. Złożony wniosek musi jednak zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G). Wnioskodawca nie może bowiem otrzymać refundacji do czasu zapłacenia składek. Dopiero po ich zapłaceniu (w terminie przewidzianym w umowie z ZUS lub z uchybieniem przekraczającym maksymalnie 14 dni, o ile umowa nie zostanie rozwiązana) ma możliwość złożyć korektę wniosku, z wykazaniem w niej poniesionych składek oraz prawidłowej daty ich opłacenia.

Fundusz może prosić beneficjenta - w takich sytuacjach - o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS lub rozstrzygnięć wydanych przez ZUS. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Szczegółowe informacje w zakresie ulg w ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2020 r., wynikających z tarcz branżowych (5.0 i 6.0) dostępne są w tym miejscu.

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. (podstawa prawna 14)
Mając na uwadze powyższe niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobligowany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, ma możliwość ubiegać się za II kwartał 2020 r. wyłącznie o refundację składek na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie i chorobowe, pod warunkiem ich opłacenia w terminie wynikającym z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (lub z maksymalnie 14-dniowym uchybieniem) oraz do dnia złożenia wniosku WN-U-A (w terminie do 1 czerwca 2020 r.). Wówczas we wniosku WN-U-A należy pozostawić pustą pozycję 9 – „Kwota składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe” (wnioskodawca wypełniający wniosek elektronicznie poprzez SODiR podaje kwotę: 0 - zero), ponieważ wpisuje się w nią – zgodnie z objaśnieniem do druku – kwotę należnych składek opłaconych przez wnioskodawcę w całości do dnia złożenia wniosku. Natomiast w poz. 10 – „Kwota składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie”, wpisuje się faktycznie opłaconą kwotę składek na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie.

 

 

Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (podstawa prawna 17) , wprowadza nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami, kwoty z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji są następujące:

 1. 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł),
 2. 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł),
 3. 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 1. 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł),
 2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł),
 3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Zwiększone kwoty będą przysługiwać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r. PFRON odda do użytkowania aplikację SODiR (w tym SODiR off-line), ze zmienionymi wartościami kwot przysługującego dofinansowania, na przełomie kwietnia i maja 2020 r., o czy poinformujemy osobnym komunikatem. Do tego czasu składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. nie jest możliwe.

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.(podstawa prawna 15)

Ponadto ZUS umożliwia – zgodnie z informacją z 20.04.2020 r. zawartą na stronie internetowej ZUS – wystąpienie w związku z oddziaływaniem koronawirusa – o ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia na raty płatności do ZUS począwszy od składek za styczeń 2020 r.
Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono (podstawa prawna 16) termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:

 • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
 • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
 • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych, w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownika, mogą być to okresy sprawozdawcze w PFRON: marzec, kwiecień, maj 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w tym samym miesiącu) lub luty, marzec, kwiecień 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w kolejnym miesiącu).

Zgodnie z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji - miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy składki opłacone po tym terminie, nie przekroczą 2% składek należnych za dany miesiąc). Tak więc koszty płacy, na które składa się, m. in. wynagrodzenie netto, zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy powinny być opłacone z uwzględnieniem terminów, wynikających z przepisów odrębnych, do których dodaje się 14 dni, wynikające z ustawy o rehabilitacji.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty:

Zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności lub przesunięcie terminu przepisem prawa (jak w przypadku zaliczki na podatek dochodowy) wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności. Dlatego też Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy odroczenia terminu płatności należności podatkowych i ZUS-owskich (w tym automatyczne na podstawie przepisu prawa), związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni, a umowa – gdy była zawarta - nie zostanie rozwiązana), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia składek lub podatku został dotrzymany.

Analogicznie traktowana będzie - udzielona w związku z panowaniem koronowirusa - ulga w postaci rozłożenia na raty należności (podatek, składki).

Uwagi wymaga fakt, iż w sytuacjach odroczeń terminów płatności lub układów ratalnych, które zostały przyznane z uwagi na inne czynniki – niż ograniczenia związane z koronawirusem – dla celów ubiegania się o dofinasowania do wynagrodzeń - wniosek do odpowiedniego organu o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania, należy złożyć przed upływem standardowego terminu, wynikającego z przepisów.

Zwolnienie z opłacania 100% składek odprowadzanych do ZUS:

W sytuacji, gdy - zgodnie z przepisami – wnioskodawca nie opłaci całości składek, ponieważ będzie do tego uprawniony (mikroprzedsiębiorcy, zgłaszający do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych i spółdzielnie socjalne - spełanijący pozostałe warunki, o których na swojej stronie informuje ZUS), we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń wykazuje koszty płacy, bez uwzględnienia składek do ZUS (pozycja 52 formularza INF-D-P bez składek do ZUS, a pozycja 53 formularza INF-D-P bez pomniejszenia z tytułu zwolnienia z opłacania składek do ZUS). Wynika to z brzmienia art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym dofinansowanie przysługuje do maksymalnie 90% lub 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Pracodawca powinien więc sprawdzić czy ma możliwość uzyskać zwolnienie z opłacenia ZUS. Jeśli nie spełnia warunków, a w związku z COVID-19, nie może dokonać płatności w standardowym terminie, powinien rozważyć niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty, a następnie – gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez ZUS - dotrzymać warunków umowy o przyznaniu ulgi z ZUS. Jeśli bowiem nie opłaci składek do ZUS w terminie standardowym (z uwzględnieniem możliwości 14-dniowego opóźnienia i warunku dodatkowych do 2%) i nie odroczy terminu płatności (lub nie rozłoży należności na raty) dofinansowanie do wynagrodzeń w całości będzie nienależne. Dlatego jeżeli w przypadku uprzedniego otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, a następnie – w wyniku zweryfikowania po czasie przez pracodawcę – okaże się, że pracodawca nie dokonał płatności składek do ZUS w terminie (z możliwym przekroczeniem do 14 dni), a do płatności tej był zobligowany, należy dokonać korekty zerującej kwotę dofinansowania do wynagrodzeń (w załącznikach INF-D-P – w poz. 52 należy wykazać 0 zł) oraz zwrócić otrzymane wsparcie w całości za dany miesiąc do PFRON wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Analogicznie dofinansowanie nie przysługuje, gdy wnioskodawca w związku z koronawirusem odroczył termin płatności (lub rozłożył płatność na raty) i nie dotrzymał nowych terminów płatności (z możliwością opóźnienia maksymalnie o 14 dni, w sytuacji, gdy ewentualna umowa z ZUS nie zostanie rozwiązana).

Zwolnienie z opłacania 50% składek odprowadzanych do ZUS:

W sytuacji, gdy - zgodnie z przepisami – wnioskodawca nie opłaci w 50% należnych składek, ponieważ będzie do tego uprawniony (płatnik zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych - spełanijący pozostałe warunki, o których na swojej stronie informuje ZUS), we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń wykazuje koszty płacy, z uwzględnieniem składek do ZUS za daną osobę w wysokości 50% należnych składek (pozycja 52 formularza INF-D-P z kwotą składek w wysokości 50% należnych, faktycznie opłaconych składek, a pozycja 53 formularza INF-D-P bez pomniejszenia z tytułu zwolnienia z opłacania składek do ZUS). Wynika to z brzmienia art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zgodnie z którym dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 90% lub 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Pracodawca powinien więc sprawdzić czy ma możliwość uzyskać zwolnienie z opłacenia ZUS w 50%. Ponadto pozostałe 50% należnych składek powinien opłacić w terminie, wynikającym z przepisów ZUS (lub z przekroczeniem nie dłuższym niż 14 dni).  Jeśli pracodawca nie spełnia warunków do zwolnienia z 50 % płatności lub nie może opłacić przypadających do zapłacenia płatnikowi składek w terminie (w związku z COVID-19), powinien rozważyć niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty, a następnie – gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez ZUS - dotrzymać warunków umowy o przyznaniu ulgi z ZUS. Jeśli wnioskujący nie opłaci składek do ZUS w terminie standardowym (z uwzględnieniem możliwości 14-dniowego opóźnienia i warunku dodatkowych do 2%) i nie odroczy terminu płatności (lub nie rozłoży należności na raty), dofinansowanie do wynagrodzeń w całości będzie nienależne. Dlatego jeżeli w przypadku uprzedniego otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, a następnie – w wyniku zweryfikowania po czasie przez pracodawcę – okaże się, że pracodawca nie dokonał płatności składek do ZUS w terminie (z możliwym przekroczeniem do 14 dni), a do płatności tej był zobligowany, należy dokonać korekty zerującej kwotę dofinansowania do wynagrodzeń (w załącznikach INF-D-P – w poz. 52 należy wykazać 0 zł) oraz zwrócić otrzymane wsparcie w całości za dany miesiąc do PFRON wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Analogicznie dofinansowanie nie przysługuje, gdy wnioskodawca w związku z koronawirusem odroczył termin płatności (lub rozłożył płatność na raty) i nie dotrzymał nowych terminów płatności (z możliwością opóźnienia maksymalnie o 14 dni, w sytuacji, gdy ewentualnie podpisana umowa z ZUS nie zostanie rozwiązana).

Fundusz może prosić beneficjenta o przedłożenie dodatkowych dokumentów dotyczących ulg w ZUS, np. umów podpisanych z ZUS lub rozstrzygnięć wydanych przez ZUS. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Szczegółowe informacje w zakresie ulg w ZUS i przedłużenia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy za lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2020 r., wynikających z tarcz branżowych (5.0 i 6.0) dostępne są w tym miejscu.

Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (podstawa prawna 18) , wprowadza nową definicję kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego – dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zgodnie ze zmianą - koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Nowy przepis stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019 r. Kwota składki na Fundusz Solidarnościowy lub Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która nie została przez pracodawców uwzględniona w kwocie kosztów płacy wykazanej w informacjach INF-D-P, złożonych przed dniem 31 marca 2020 r. za okresy od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., lub została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona nieterminowo, nie stanowi podstawy do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania (podstawa prawna 19) .

Pracodawca, który nie wykazał w składanych wnioskach za od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., w kwocie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, składek na Fundusz Solidarnościowy - FS (wcześniej: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - SFWON) może, ale nie musi skorygować wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wykazując dodatkowo w kosztach płacy kwotę na FS wcześniej SFWON).

Pomoc dla pracodawców w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), zgodnie z warunkami zawartymi w komunikacie Komisji (podstawa prawna 19a).

W świetle treści wspomnianego powyżej Komunikatu Komisji, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w związku z COViD-19 może być udzielone:

 1. przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19;
 2. w drodze odstępstwa od powyższego, pomoc można przyznać mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom (w rozumieniu załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), które w dniu 31 grudnia 2019 r. już znajdowały się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że nie są one objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa krajowego oraz nie otrzymały pomocy na ratowanie (albo, jeżeli otrzymały pomoc na ratowanie, w czasie przyznania pomocy zgodnie z niniejszym komunikatem już spłaciły pożyczkę lub zakończyły umowę gwarancji) ani pomocy na restrukturyzację (albo, jeżeli otrzymały pomoc na restrukturyzację, w czasie przyznania pomocy zgodnie z niniejszym komunikatem nie podlegały już planowi restrukturyzacji);
 3. o ile wartość pomocy, nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, kwoty:
 • 2,3 mln Euro w przypadku przedsiębiorcy (w tym wnioskodawca i podmioty powiązane)  wykonującego działalność w sektorze ogólnym,
 • 345 tys. Euro w przypadku przedsiębiorcy (w tym wnioskodawca i podmioty powiązane) wykonującego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • 290 tys. Euro w przypadku przedsiębiorcy (w tym wnioskodawca i podmioty powiązane)  wykonującego działalność w sektorze rolnictwa.

Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składa wniosek wraz załącznikami począwszy od miesiąca marca 2020 r. - jak co miesiąc. W formularzu INF-O-PP – w Sekcji B - jest zobligowany wskazać sytuację ekonomiczną zgodną ze stanem na dzień składania wniosku.

W przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji ekonomicznej, Fundusz poinformuje wnioskodawcę o dokumentach, jakie są niezbędne do przedstawienia w celu dalszego udzielania pomocy.

UWAGA! Pomoc w oparciu o wyżej wskazane przepisy prawa mogła być udzielana pracodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej do 30.06.2022 r.

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie stosuje się art. 49f ust. 3f i 3g ustawy o rehabilitacji (podstawa prawna 20) .

W powyższym terminie część dotycząca należności z tytułu opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 49f ust. 3f ustawy o rehabilitacji, nie będzie wymagana przy uregulowaniu wysokości rat wynikających z zawartych umów.

Ponadto w przypadku, gdy zobowiązany do zapłaty, nie wywiąże się z opłacenia raty, której termin płatności przypada w okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, umowa nie ulegnie automatycznie rozwiązaniu, a wypłata bieżącego dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie zostanie wstrzymana z tego powodu.

Uprawniony pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) - na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10 (podstawa prawna 21).

Uprawniony pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nieobjętych:

 1. przestojem,
 2. przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,
 3. obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 (podstawa prawna 21a) .

Dodatkowo pracodawcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Świadczenia pozyskane przez pracodawcę do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z FGŚP nie wykluczają możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Niemniej pracodawca, zamierzający skorzystać ze wsparcia z FGŚP, o którym mowa - powinien dowiedzieć się czy nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań, ze strony podmiotu, który udziela pomocy w postaci dofinansowania z FGŚP.

W zakresie PFRON istotne jest, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

 1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
 2. z dochodów publicznych (wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych), o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3

  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podstawa prawna 22).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dokonując analizy wsparcia w postaci dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 - uznał, że wsparcie, o którym mowa nie stanowi pomocy publicznej ani też pomocy de minimis, ponieważ nie spełnia kryteriów do zakwalifikowania się do tego rodzaju pomocy. Takie same zasady należy przyjąć w przypadku świadczeń z FGŚP, gdy dotyczą pracodawcy nie stosującego przestoju i obniżonego czasu pracy.

Jednak środki wypłacone z FGŚP na cel ochrony miejsc pracy, stanowią środki publiczne. Jednocześnie analizując przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, należy stwierdzić, że nie są to środki publiczne, mieszczące się w katalogu dozwolonych przepisem art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji (czyli takich, które dopuszczają dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON do tej części kosztów płacy, które zostały poniesione z tych środków publicznych).

Dlatego też pracodawca, który otrzymał lub otrzyma dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, musi – w celu otrzymania dofinasowania do wynagrodzeń z PFRON:

 1. Wypłacić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji, tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PFRON (tak, aby pracownik mógł dysponować pensją przed złożeniem wniosku przez pracodawcę). Co istotne – pełna kwota aktualnych kosztów płacy przysługujących pracownikowi wg nowych zasad, wynikających z art. 15g ustawy o COVID - musi być w całości poniesiona wg zasad określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji, o których mowa powyżej.
 2. Wykazać kwotę wsparcia, pozyskaną do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z FGŚP (lub ze środków organizatora samorządowej instytucji kultury) – w pozycji 53 załącznika INF-D-P, gdyż są to środki publiczne.

Pracodawca, który otrzymał lub otrzyma dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19, musi – w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON:

 1. Wypłacić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji, tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PFRON (tak, aby pracownik mógł dysponować pensją przed złożeniem wniosku przez pracodawcę).
 2. Wykazać kwotę wsparcia, pozyskaną do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z FGŚP – w pozycji 53 załącznika INF-D-P, gdyż są to środki publiczne.

W przypadku, gdy pracodawca nie wpisał w pozycji 53 załącznika INF-D-P kwoty pozyskanej dla danej osoby z FGŚP (lub ze środków organizatora samorządowej instytucji kultury), powinien złożyć korektę wniosku (oraz załączników), w której wykaże tę informację. Korekta ta może spowodować obowiązek zwrotu do PFRON kwoty zawyżonego dofinansowania. Bowiem wartość dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego z PFRON wyliczana jest zgodnie z objaśnieniem nr 17 do druku INF-D-P. Wg tego objaśnienia kwotę do wypłaty wykazywaną w poz. 55 załącznika INF-D-P ustala się poprzez wybranie najniższej kwoty spośród:

 • kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (poz. 51 formularza INF-D-P);
 • kwoty kosztów płacy pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty (poz. 52-53 formularza INF-D-P);
 • limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (poz. 54 formularza INF-D-P).

Jednocześnie wnioskodawca, który korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionemu pracownikowi, jest zobowiązany wykazać w INF-D-P (poz. 21-44) oraz WN-D (poz. 36-39 i 41) faktyczny – obniżony wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem zasad wynikających z przypisów do druków. Tym samym – w przypadku osób niepełnosprawnych – oznacza to obniżenie kwoty bazowej dofinansowania (pozycja 51 formularza INF-D-P) - proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, ustanawiającym nowe warunki zatrudnienia, nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy (podstawa prawna 23) . Dlatego też pracodawca wykazuje we wniosku lub korekcie wniosku faktyczny wymiar czasu pracy, a nie ten, który był wskazany dotychczas – np. w umowie o pracę.

Uprawniony pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

 1. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 2. objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (podstawa prawna 24) .

Prawidłowe skorzystanie z możliwości obniżenia czasu pracy lub obniżenia wynagrodzenia pracownika w czasie przestoju ekonomicznego nie wyklucza możliwości pobierania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Pracodawca taki powinien jednak zwrócić szczególną uwagę na to, by:

 1. Wypłacić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego zgodnie z wymogami art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ustawy o rehabilitacji (podstawa prawna 25) , tj. we właściwej formie, we właściwych terminach oraz w przypadku wynagrodzenia netto – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PFRON (tak, aby pracownik mógł dysponować pensją przed złożeniem wniosku przez pracodawcę). Pełna kwota aktualnych (obniżonych) kosztów płacy, przysługujących pracownikowi wg nowych zasad - musi być w całości poniesiona wg zasad określonych w przepisach ww. ustawy o rehabilitacji.
 2. W przypadku skorzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika - wykazać w INF-D-P (poz. 21-44) oraz WN-D (poz. 36-39 i 41) faktyczny – obniżony wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem zasad wynikających z przypisów do druków. Tym samym – w przypadku osób niepełnosprawnych – oznacza to obniżenie kwoty bazowej dofinansowania (pozycja 51 formularza INF-D-P) - proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, ustanawiającym nowe warunki zatrudnienia, nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy (podstawa prawna 26). Dlatego też pracodawca wykazuje we wniosku lub korekcie wniosku faktyczny wymiar czasu pracy, a nie ten, który był wskazany dotychczas – np. w umowie o pracę.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (podstawa prawna 27).

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawa prawna 28).

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że podmiot, który ją otrzymał będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udziela uprawnionym pracodawcom subwencji przeznaczonej na cele bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Tarcza Finansowa z PFR) (podstawa prawna 29).

Zgodnie z informacją z UOKiK wartość udzielonej pomocy w przypadku mikropożyczki i subwencji z PFR zawsze stanowi wartość nominalna mikropożyczki/subwencji finansowej, tj. kwota przyznana przedsiębiorcy. W przypadku umorzenia wartość pomocy nie podlega korekcie.

Otrzymane wsparcie, w postaci mikropożyczki lub subwencji z PFR, które nie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, nie powinno być wykazywane w formularzach Wn-D, INF-D-P ani INF-o-PP.

Mikropożyczka lub subwencja z PFR, która w całości lub w części została przeznaczona na pokrycie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, zgłaszanych do dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, powinna być wykazana w poz. 53 formularza INF-D-P (w kwocie przeznaczonej na koszty płacy danej osoby niepełnosprawnej, za konkretny miesiąc).  

Jednocześnie w przypadku, gdy kwota subwencji z PFR została przyznana przez organ udzielający pomocy z konkretnym przeznaczeniem na koszty płacy osoby niepełnosprawnej, pracodawca wykazuje ją dodatkowo w poz. 49 formularza INF-D-P i 5, 8 formularza INF-o-PP lub 4 formularza INF-o-PR. Jeśli kwota subwencji z PFR nie została przyznana wprost na cele wynagrodzeniowe, wystarczy wykazać jej wartość w poz. 53 formularza INF-D-P (w kwocie przeznaczonej na koszty płacy danej osoby niepełnosprawnej, za konkretny miesiąc).  

Jeśli pracodawca nie wykazał środków z mikropożyczki lub subwencji PFR, przeznaczonych na koszty płacy osób niepełnosprawnych we wniosku o dofinansowanie z PFRON (i załącznikach) powinien złożyć korektę.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695, ze zm.), ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875, ze zm.), ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 1086, ze zm.), ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1639), ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255).
 2. Na podstawie odpowiednio art. 26a-26c i 25a-25d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r., poz. 573, ze zm.).
 3. Art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze, zm.).
 4. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
 5. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
 6. Art. 15zc ust. 1 i 5 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 7. Ww. ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
 8. Art. 15zzb ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 9. Art. 15zze i 15zze² ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 10. Art. 15zzzh ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 11. Zgodnie z warunkami zawartymi w art. 26a ust. 1a¹ pkt 1a, 2, 3 i ust. 1a² ww. ustawy o rehabilitacji.
 12. Art. 31zo ust. 1, 1a ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 13. Art. 31zo ust. 2, 2a ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 14. Art. 31 zz ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 15. Art. 31zo ust. 1, 1a, 1b ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972).
 17. Dz. U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.
 18. Dz. U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.
 19. Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.).
  19a. Art. 68ge ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r., poz. 573, ze zm.)
 20. Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
 21. Art. 15g ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  21.a Art. 15gg ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 22. Art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji.
 23. Art. 15g ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 24. Art. 15gb ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r., poz. 573, ze zm.).
 26. Art. 15gb ust. 6, w powiązaniu z art. 15g ust. 13 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 27. Art. 15zzd ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 28. Art. 15zzda ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
 29. Art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1572, ze zm.).