informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – WN-D obowiązującego od 01.01.2009 r. do 20.03.2011 r.

1. Jakie warunki powinien spełniać pracodawca, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Zgodnie z art. 26 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) ( pobierz ), podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

 • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej pracodawca nie może:

 • posiadać zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł,
 • znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, wyszczególnionych w pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE seria C nr 244 z 01/10/2004 str. 2) ( pobierz ).

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, jest osoba zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Osobą niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2008 r., nr 14, poz. 92, z późn. zm.) jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego),
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Zgodnie z art. 26b ust. 7 ww. ustawy miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. W związku z tym, jeśli całość wynagrodzenia pracownika jest finansowana ze środków publicznych, dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje. 2. Czy prawdą jest, że warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest wykazanie na niego efektu zachęty? Co to jest efekt zachęty? W której pozycji na wniosku WN-D lub INF-D-P wykazuje się efekt zachęty? Stosownie do art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a tej ustawy, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE, jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3) ( pobierz ). Jednym z warunków udzielenia pomocy, o której mowa w tym rozporządzeniu jest wykazanie, że pomoc wywołuje efekt zachęty. Efekt zachęty może być wykazany:

 • metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy – poprzez wykazanie jednoczesnego wzrostu netto stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i stanu zatrudnienia ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do odpowiednich stanów z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika (ustalonych na podstawie art. 2 pkt. 13 i 20 rozporządzenia KE z wyłączeniem sprawnych i niepełnosprawnych osób wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia), lub
 • metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.

Efekt zachęty na wniosku Wn-D wykazywany jest poprzez zaznaczenie poz. 38, natomiast na formularzu INF-D-P poz. 35 i 36. Efekt zachęty należy wykazać na każdego pracownika zatrudnionego jako osobę niepełnosprawną (bez względu na datę zatrudnienia pracownika), z wyłączeniem osób zatrudnionych jako niepełnosprawne przed 1 stycznia 2009 r., w przypadku których zachodzą przesłanki wyłączające obowiązku ustalenia efektu zachęty. Przesłanki te zostały przewidziane w rozporządzeniu KE lub w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652) ( pobierz ). Pomoc udzielana na zatrudnienie wspomnianych osób niepełnosprawnych nie będących osobami nowozatrudnionymi jest bowiem - co do zasady - uznawana przez Komisję Europejską za pomoc trwającą i nie wymaga ustalenia efektu zachęty. Dlatego, gdy na takiego pracownika uzyskano pomoc na zatrudnienie, w tym pomoc ze środków PFRON, o której mowa w art. 25, 25 a, 26 a, 26 f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., nr 14, poz. 92, z późn. zm.), to nie ma potrzeby ustalanie efektu zachęty (wynika to z motywu nr 30 rozporządzenia KE i wspomnianej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.). Efektu zachęty na pracownika niepełnosprawnego nie wykazują pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej. 3. Zatrudniłem pracownika od stycznia 2008 r., który w trakcie trwania zatrudnienia uzyskał i dostarczył mi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na takiego pracownika? Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych znak: BON-I-52311-240-2-LK/2010, mając na uwadze konieczność stosowania w pierwszej kolejności wykładni funkcjonalnej rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz kierunek wykładni wyznaczony motywem nr 28 tego rozporządzenia - należy wskazać, że pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę będącą osobą sprawną i nadal zatrudniał ją, gdy po tej dacie stała się osobą niepełnosprawną - nie spełnia warunków, by uznać wspomnianego pracownika za zatrudnionego w warunkach efektu zachęty lub w warunkach uprawniających do wyłączenia obowiązku ustalania efektu zachęty. Analogiczna ocena dotyczy sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. jako osoba pełnosprawna i następnie stał się osobą niepełnosprawną. Mając na uwadze, że okres, w którym ustala się efekt zachęty obejmuje miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownika niepełnosprawnego - bez ponownego podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną nie można w przypadku wspomnianych osób ustalić efektu zachęty. W przypadku osób zatrudnionych jako niepełnosprawne przed 1 stycznia 2009 r. efektu zachęty nie należy ustalać jedynie wtedy, gdy zachodzą przesłanki wyłączające obowiązku ustalenie efekt zachęty, które zostały przewidziane w rozporządzeniu KE lub w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652). Pomoc udzielana na zatrudnienie wspomnianych osób niepełnosprawnych nie będących osobami nowozatrudnionymi jest bowiem - co do zasady - uznawana przez Komisję Europejską za pomoc trwającą i nie wymaga ustalenia efektu zachęty. Dlatego, gdy na takiego pracownika uzyskano pomoc na zatrudnienie, w tym pomoc ze środków PFRON, o której mowa w art. 25, 25 a, 26 a, 26 f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm), to nie ma potrzeby ustalania efektu zachęty ( wynika z motywu nr 30 rozporządzenia KE i wspomnianej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.). W sytuacji, gdy na zatrudnionego pracownika nie można ustalić efektu zachęty oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające obowiązku ustalenia efektu zachęty, dofinansowanie na takiego pracownika nie przysługuje

4. Jakie dokumenty powinien złożyć pracodawca, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych po raz pierwszy? Jakie dokumenty należy złożyć w kolejnych miesiącach?

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D ( pobierz ) wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P ( pobierz ). Do w/w dokumentów należy załączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) ( pobierz ). Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do wynagrodzeń, prowadzący działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa składają wraz z wnioskiem o pomoc (WN-D) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) ( pobierz ). W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał dotychczas pomocy publicznej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, wówczas powinien złożyć jeden z w/w Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu ... (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej) oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej ( pobierz ).

Ponadto podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, winny przesłać sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych wraz ze składanym dokumentem WN-D (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań). Powyższy obowiązek nie dotyczy pracodawców ubiegających się o pomoc, prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (składających INF-O-PR) oraz mikro- i małych przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3) ubiegających się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Wnioskodawcy, którzy nie należą do grupy mikro- i małych przedsiębiorców, a nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych dołączają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań ( pobierz ).”

Ponadto należy dołączyć kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON;
 • decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 • upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty je potwierdzające do występowania w imieniu pracodawcy ( pobierz ).

W kolejnych miesiącach ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracodawca składa wniosek WND z załącznikiem INF-D-P oraz Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej), a w przypadku nieotrzymania pomocy publicznej, załącza również oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej. 5. W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Co dzieje się w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku przypada na sobotę lub niedzielę? Pracodawca składa wniosek WN-D i informację INF-D-P oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zgodnie z paragrafem 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr.8 poz. 43, z późn. zm.) ( pobierz ) – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Kwestia terminów do składania dokumentacji w SOD regulowana jest przepisami art. 57 kpa, ze szczególnym uwzględnieniem § 4, w którym mowa jest, iż „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”. Jeżeli ostatni dzień na złożenie dokumentu wypada w sobotę, która zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) nie jest dniem wolnym od pracy, należy złożyć wniosek maksymalnie do tego dnia. 6. Jakie koszty finansuje w ramach dofinasowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych PFRON? Jak wyliczyć kwotę przysługującego dofinansowania za danego pracownika? Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych. Przez koszty płacy należy rozumieć (zgodne z art. 2, pkt. 4a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.):

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 26 a, ust 4 w/w Ustawy, kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej – zgodnie z art. 26a pkt. 1 w/w ustawy – otrzymuje dofinansowanie w wysokości:

 1. 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z art. 26a, pkt. 1 b w/w Ustawy, kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwojowe, ale schorzenia specjalne muszą wynikać z orzeczenia.

Dla pracodawców innych niż zakłady pracy chronionej wysokość dofinansowania będzie wynosiła:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwojowe, ale schorzenia specjalne muszą wynikać z orzeczenia.

Tabelę z wykazem kwot maksymalnego dofinansowania za lata 2009, 2010, 2011 załączono w odpowiedzi na pytanie 37. Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego dofinansowania przysługującego dla pracownika z określonym stopniem niepełnosprawności, należy brać pod uwagę:

 • kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust.1 i 1b w/w Ustawy (druk INF-D-P - poz. 39) obliczoną proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (zgodnie z art.26a ust.6 w/w Ustawy),
 • koszty płacy poniesione przez pracodawcę za dany okres sprawozdawczy (druk INF-D-P - poz. 40),
 • limit kosztów płacy (druk INF-D-P - poz. 42) obliczany zgodnie z art. 26a, ust. 4 w/w Ustawy,

Ostateczne wyliczenie kwoty miesięcznego dofinansowania (druk INF-D-P poz. 43) odbywa się, zgodnie z przypisem numer 15 do formularza INF-D-P, poprzez wybranie najniższej kwoty spośród: kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust.1 i 1b Ustawy (poz. 39 formularza INF-D-P), pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty płacy kwoty z pozycji koszty płacy (poz. 40-41 formularza INF-D-P), limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, za którego składany jest INF-D-P (poz. 42 formularza INF-D-P). 7. Zatrudniany pracownik nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tylko orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Czy to wystarczy, żeby ubiegać się o dofinansowanie? Tak. Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 4. częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

8. Pracownik nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tylko orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane bezterminowo w 1992 r. Czy to wystarczy żeby ubiegać się o dofinansowanie? Tak. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) osoby, które przed dniem 01/01/1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów zachowują uprawnienia należne osobom niepełnosprawnym na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie. Zgodnie z art. 62 ust. 2 orzeczenie o zaliczeniu do:

 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej (wojskowe komisje lekarskie) i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (komisje lekarskie MSWiA). Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia. 9. Czy Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty wydana przez ZUS jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, aby można było ubiegać się na jej podstawie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika? Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie bowiem zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

10. Czy wyrok sądu o przyznaniu renty jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Tak. W przypadku, gdy niepełnosprawność zostaje orzeczona wyrokiem sądowym dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność, honorowanymi przez PFRON są:

 1. kopia wyroku sądowego,
 2. decyzja ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydane na podstawie wyroku sądowego),
 3. zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).

Prawomocny wyrok sądowy zmieniający decyzję ZUS i przyznający prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ma powagę rzeczy osądzonej (art. 366 kodeksu postępowania cywilnego) i daje podstawę do traktowania osoby jako osoby niepełnosprawnej, ponieważ zgodnie z art. 365 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydaje, lecz również inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej. 11. Pracownik posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS bezterminowo. W dniu 05.07.2010 r. dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie wydane zostało 26.06.2010 r. Według punktu V-tego nowego orzeczenia, ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 19.06.2010 r. Według punktu IV – ego nowego orzeczenia, niepełnosprawność istnieje od marca 2008 r. Czy pracodawca może zaliczyć pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 19.06.2010 r.? W opisanej sytuacji osoba niepełnosprawna w całym analizowanym okresie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm), ponieważ posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzające w tym okresie jej niepełnosprawność. Należy jednak pamiętać, że w omawianym przypadku orzeczenie późniejsze nie uchyla poprzedniego orzeczenia, ponieważ stosowanie przepisów k.p.a. musiałaby o to zawnioskować osoba, której dotyczy orzeczenie. Jeżeli nie złożyła takiego wniosku, to w obrocie prawnym znajdują się oba orzeczenia, jednak we wspólnym zakresie rozstrzygnięcia należy wywodzić skutki z później wydanego orzeczenia (por. decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 25 października 2005 r., SKO 4143/28/05). W związku z powyższym pracownika tego traktuje się, w opisanej sytuacji, jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w okresie wskazanym na orzeczeniu ustalającym ten stopień, tj. od dnia 19.06.2010 r. 12. Pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, które obowiązywało do 15.05.2010 r. W dniu 20.06.2010 r. wystąpił z wnioskiem o kolejne orzeczenie. Nowe orzeczenie zostało wydane 23.07.2010 r. W nowym orzeczeniu znajduje się zapis, iż ustalony stopień niepełnosprawności (umiarkowany) datuje się od maja 2008 r. Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej od 15.05.2010 r.? Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) osobami niepełnosprawnymi są m.in. osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 powyższej ustawy. W przypadku, gdy orzeczenie wydane na czas określony wygasa, a osoba niepełnosprawna nie przedstawiła w zakładzie pracy nowego orzeczenia, należy ją traktować jako osobę sprawną, aż do czasu przedstawienia przez nią pracodawcy kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przedstawionej sytuacji w okresie pomiędzy 16 maja 2010 r., a 22 lipca 2010 r. pracownik nie posiadał statusu prawnego osoby niepełnosprawnej, który wyznacza konieczność legitymowania się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Należy wyraźnie odróżnić status prawny osoby niepełnosprawnej, który wyznacza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące formą decyzji administracyjnej, od kwestii ciągłości niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, którą określają zapisy zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Według opinii wydanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON.IV.5232-2-2/IR/10), aby ograniczyć negatywne dla osoby orzekanej skutki braku ciągłości orzeczenia, przyjmuje się, że status ten osoba orzekana zachowuje, jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia zostanie złożony przed upływem terminu ważności dotychczasowego orzeczenia (od 1 stycznia 2010 r. nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia). W związku z powyższym pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej od dnia, w którym realizuje uprawnienia pracownika wynikające z art. 15-20 w/w ustawy o rehabilitacji.

Uwaga! Od 01 stycznia 2011 r. zmienia się zasada wliczania pracownika do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, zgodnie ze znowelizowanym art. 2a Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475) osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudniania osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność z zastrzeżeniem ust. 3 art. 2a. Wg ust. 3 art. 2a w/w ustawy „bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.”

13. Zatrudniam pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na dostarczonym przez pracownika orzeczeniu widnieje znak 04-O. Czy na takiego pracownika mogę ubiegać się o zwiększone dofinansowanie (zgodnie z art. 26a, pkt. 1b)? Na gruncie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) brak jest definicji pojęcia osoba niewidoma. W celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności w schorzeniach wzroku ocenia się przede wszystkim stopień obniżenia ostrości wzroku i zwężenia pola widzenia. I tak:

 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności powinno zaliczać się osoby, u których ostrość wzroku w oku lepszym i po korekcji wynosi nie więcej niż 0,3,
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności powinno zaliczać się osoby z obniżoną ostrością wzroku (w korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06-0,1/i zwężeniem pola widzenia do około 30 stopni,
 • do znacznego stopnia niepełnosprawności powinno zaliczać się osoby, które:
 1. utraciły wzrok,
 2. mają ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05,
 3. mają zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.

Zgodnie z powyższym, z punktu widzenia orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za osoby niewidome można uznać osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, natomiast osoby będące w posiadaniu orzeczenia ustalającego inny stopień niepełnosprawności niż znaczny, można uznać za niedowidzące w zależności od stopnia upośledzenia wzroku. Jednakże mając na uwadze ograniczenia funkcjonalne, które napotykają w procesie rehabilitacji zawodowej osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku oraz cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu rozwiązania zawartego w art. 26a ust. 1b Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – to jest zapewnienie wyższego poziomu wsparcia na zatrudnianie osób niepełnosprawnych mających istotne trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy – należy przyjąć, iż określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku wyrażone w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sformułowania, osoba niewidoma obejmuje swoim zakresem osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. W związku z powyższym zatrudniając osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu narządu wzroku, wnioskodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia zwiększone o 40% najniższego wynagrodzenia. 14. Na jaki numer rachunku bankowego beneficjent ma dokonać zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia? Beneficjent dokonuje zwrotu nienależnie otrzymanego z PFRON dofinasowania na numer rachunku bankowego NBP 51101010100081521895217000. 15. Jak uzupełnić pozycję nr 7 na wniosku WN-D – „Forma prawna”? Zgodnie z objaśnieniami do formularza WN-D (stanowiącego załącznik do Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 43, z późn. zm.) w pozycji 7 wniosku WN-D należy podać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy: Forma prawna 1A przedsiębiorstwo państwowe 1B jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1C jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej 1D spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 2 pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D 16. Co to jest Wielkość wnioskodawcy i jak wypełnić tę pozycję (poz. 8 we wniosku WN-D)? W pozycji 8 wniosku WN-D należy podać odpowiedni kod określający wielkość przedsiębiorcy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca, kod 4 – nie będący przedsiębiorcą. Wnioskodawca wpisuje kod nie poprzedzając go zerem. Wybierając kod należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Wielkość pracodawcy zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników i rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych. Szczegółowe informacje na temat podziału przedsiębiorców wg określonych wskaźników zawiera Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) ( pobierz ). 17. Jak uzupełnić poz. 9 na wniosku WN-D – „Identyfikator adresu”? W pozycji 9 należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) ( pobierz ). 18. Co oznacza wezwanie do korekty o treści: „Podany na dokumencie WN-D lub występujący w kartotece beneficjenta numer PKD nie występuje w słowniku kodów obowiązujących od roku 2007"? Co należy wpisać w poz. nr 10 na wniosku WN-D – Klasa PKD? Zgodnie z objaśnieniem do formularza WN-D, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) w poz. 10 na wniosku WN-D należy wpisać numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885) – klasyfikacja PKD z 2007 r. ( pobierz ). W związku z powyższym wezwanie do korekty o treści: „Podany na dokumencie WN-D lub występujący w kartotece beneficjenta kod PKD nie występuje w słowniku kodów obowiązujących od roku 2007" oznacza, że we wniosku wpisane jest niepoprawne lub nieaktualne PKD lub wnioskodawca nie zaktualizował do dnia zawartego na wezwaniu do korekty kodu PKD, który znajduje się w tworzonej przez PFRON kartotece beneficjenta. Okres do kiedy można było posługiwać się klasą PKD z roku 2004 (słownik zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) trwał do 31 grudnia 2009 r. Beneficjent powinien złożyć elektronicznie lub papierowo (zgodnie z wybraną opcją) poprawnie wypełnioną korektą wniosku WN-D (z koniecznymi załącznikami), a także – papierowo (do Biura PFRON) kopię dokumentu potwierdzającego nowe PKD (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 19. Jak wyliczyć pozycję 12 we wniosku WN-D „Należna kwota dofinansowania”? Jak wyliczyć kwotę, gdy składam korekty, a koryguję wyłącznie kilka załączników INF-D-P? W pozycji 12 wniosku WN-D „Należna kwota dofinansowania” niezależnie od tego, czy jest to wniosek pierwszy, czy korygujący, powinna być podana cała kwota dofinansowania, o którą wnioskuje beneficjent, wynikająca z sumy wszystkich załączników INF-D-P dla pracowników, na których wnioskodawca chce uzyskać dofinansowanie. Suma ta jest liczona z pozycji 43 „Do wypłaty” z załączników INF-D-P. Składanie pierwszego WN-D Kwota wnioskowana w pozycji 12 na Wn-D powinna być równa sumie pozycji 43 ze wszystkich dołączonych do tego wniosku załączników INF-D-P. Składanie korekty Jeżeli pierwsze Wn-D trafiło do korekty lub w przypadku, gdy wnioskodawca składa korektę z własnej inicjatywy, to przy składaniu korekty trzeba dołączyć, co najmniej te INF-D-P, które należy lub które wnioskodawca chce skorygować. Wtedy kwota, którą wpisuje się w pozycji 12 wniosku Wn-D korygującego powinna być sumą pozycji 43 z poprawnych załączników złożonych pierwotnie, których nie korygujemy oraz z korygowanych lub nowych, dołączonych do wysyłanej korekty załączników INF-D-P. 20. Jak wypełnić poz. 13 – „Liczba załączników INF-D-P” we wniosku WN-D? W poz. 13 na dokumencie WN-D należy zawsze wpisać taką ilość załączników INF-D-P, jaką wnioskodawca załącza do składanego wniosku lub do korekty wniosku WN-D.

21. Czy należy comiesięcznie wypełniać pozycje 6-10 oraz 14-32 na wniosku WN-D? Nie. Zgodnie z objaśnieniem do formularza WN-D stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) poz. 6-10 oraz 14-32 na wniosku WN-D należy wypełniać przy składaniu wniosku po raz pierwszy lub w razie aktualizacji danych. W przypadku aktualizacji (zmiany) danych, tj. NIP, REGON, PKD, nazwa wnioskodawcy, należy przesłać kopie dokumentów potwierdzających aktualne dane, np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP, itp. 22. Jestem pełnomocnikiem beneficjenta Funduszu, który otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Składam w imieniu mojego klienta wnioski oraz kontaktuję się z Funduszem. Chciałbym, aby korespondencja beneficjenta była przesyłana na mój adres. Czy mogę wpisać mój prywatny adres jako „Adres do korespondencji” na wniosku WN-D składanym w imieniu mojego zleceniodawcy? Tak. Pełnomocnik beneficjenta ma możliwość wpisać adres swojej siedziby jako adres korespondencyjny. Należy jednak pamiętać, że korespondencja Funduszu będzie kierowana na imię i nazwisko (lub nazwę firmy) pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, jednakże na adres pełnomocnika. Niezgodność adresu (adres pełnomocnika) oraz nazwy adresata (imię i nazwisko lub nazwa firmy beneficjenta Funduszu) może poskutkować zwrotem korespondencji przez Pocztę Polską S.A. Aby uniknąć zwrotu korespondencji należy złożyć na Poczcie Polskiej S.A. upoważnienie, na podstawie którego pełnomocnik będzie mógł odebrać korespondencję zleceniodawcy. 23. Jak wypełnić pozycję 33 we wniosku WN-D – „Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym”? W poz. 33 na dokumencie WN-D należy podać zgodnie z objaśnieniem do formularza WN-D stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.), liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. 24. Jak powinna być wypełniona sekcja D. 4 „Informacje o stanach zatrudnienia” we wniosku WN-D? Dane dotyczące stanów zatrudnienia wskazanych w sekcji D.4 we wniosku WN-D stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) na potrzeby ustalenia wzrostu netto stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i stanu zatrudnienia ogółem należy ustalać na podstawie art. 2 pkt 13 i 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3) ( pobierz ) z wyłączeniem sprawnych i niepełnosprawnych osób wymienionych w art. 5 załącznika nr 1do tego rozporządzenia. 25. Złożyłem, jako pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za miesiąc 06/2010 r. Był to jednocześnie wniosek zgłoszeniowy. W dniu 26 lipca 2010 r. otrzymałem dofinansowanie na konto. Jaką informację o pomocy publicznej powinienem złożyć składając wniosek za 07/2010 r. Jaką pozycję powinienem zaznaczyć we wniosku WN-D – w oświadczeniach? Zaznaczam, że nie otrzymałem nigdy innych subsydiów płacowych oraz nie prowadzę działalności w rolnictwie i rybołówstwie . W sytuacji, gdy pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników otrzyma pierwsze wnioskowane dofinansowanie, w następnym składanym wniosku WN-D w sekcji „oświadczeń”, powinien zaznaczyć, iż do wniosku załącza „informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i de minimis”, zaś w tabeli w sekcji E, Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy wykazać otrzymaną za miesiąc 06/2010 r. kwotę dofinansowania oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy.

Uwaga! Od 14 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy i częściowo sposobu wypełniania powyższego formularza. Od 14 stycznia 2011 r. wnioskodawca, który ubiega się o pomoc publiczną, a nie prowadzi działalności w rolnictwie lub rybołówstwie składa Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Szczegółową instrukcję wypełnienia w/w formularza można pobrać w tym miejscu ( czytaj ). 26. Czy pracodawca nie prowadzący działalności gospodarczej ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest zobligowany do składania informacji o pomocy publicznej? Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 18, Poz. 99) ( pobierz ), podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

W związku z powyższym pracodawca nie prowadzący działalności gospodarczej nie jest zobligowany do składania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR), gdyż dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie stanowi dla niego pomocy publicznej.

27. Chciałbym elektronicznie składać wnioski WN-D. Co należy zrobić, aby otrzymać taką możliwość? Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski WN-D w formie elektronicznej, powinien na składanym papierowo wniosku zgłoszeniowym WN-D zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” (sekcja Oświadczeń). Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu listownie identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz, a także instrukcję pierwszego logowania oraz generowania certyfikatu PFRON (podpis elektroniczny). W przypadku, gdy wnioskodawca ma przyznaną papierową możliwość przekazywania wniosków, a chciałby wysyłać wnioski elektronicznie (zmienić sposób rozliczenia), należy na składanym papierowo za bieżący miesiąc wniosku WN-D lub na korekcie za poprzednie okresy sprawozdawcze zaznaczyć oświadczenie „wybieram elektroniczną formę składania wniosków”. Fundusz przekaże wówczas wnioskodawcy określone powyżej, niezbędne dane umożliwiające dostęp do elektronicznego przesyłania dokumentów. Ponadto zawiadamiamy, że wszelkie informacje na temat elektronicznego składania wniosków oraz korekt wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń - WN-D wraz z załącznikami można znaleźć pod adresem: www.pfron.org.pl/portal/pl/249/803 28. Czy należy comiesięcznie wypełniać poz. 7-16 na formularzu INF-D-P? Nie. Zgodnie z objaśnieniem do formularza INF-D-P stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) poz. 7-16 (drugie imię oraz dane adresowe pracownika) na druku INF-D-P należy wypełnić w przypadku składania informacji za danego pracownika po raz pierwszy lub w razie, gdy dane te uległy zmianie.

29. Co należy wpisać w poz. 17 – „Okres sprawozdawczy” oraz 18 – „Okres wypłaty wynagrodzenia” w formularzu INF-D-P? Zgodnie z objaśnieniami do formularza IND-D-P stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 8, poz. 43, z późn. zm.), w pozycji nr 17 należy wpisać miesiąc i rok, za który składana jest informacja, natomiast w poz. 18 należy wpisać miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie pracownikowi za okres sprawozdawczy określony w poz. 17. 30. Jak wypełniać poz. 20 – „Numer kolejny informacji” na druku INF-D-P? W pozycji nr 20 należy wpisać numer kolejny informacji INF-D-P dołączonej do wniosku WND. Przykład: Pracodawca występuje o dofinansowanie do wynagrodzeń 2 pracowników niepełnosprawnych dołączając do wniosku WN-D dwa załączniki INF-D-P. Na załącznikach INF-D-P za poszczególne osoby należy w poz. 20 wpisać kolejny numer tj. 1- na pierwszym INF-D-P, 2 - na drugim INF-D-P.

31. Zatrudniłem pracownika z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z chorobą psychiczną. Pracownik zatrudniony był od 15 lipca 2010 r. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie za lipiec 2010 r. W jaki sposób wyliczyć przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy tego pracownika za okres sprawozdawczy? W którą pozycję (21-32 ?) na załączniku INF-D-P wpisać wyliczony wymiar czasu pracy? Jak w takim przypadku wyliczyć kwotę dofinansowania (poz. 43 na INF-D-P) za tego pracownika? Zgodnie z objaśnieniem do formularza IND-D-P stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 8, poz. 43, z późn. zm.), w pozycjach 21-32 w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika niepełnosprawnego, typu pracodawcy (rynek otwarty bądź chroniony) oraz posiadania przez pracownika schorzeń specjalnych, należy wpisać przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy, który ustala się jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz iloraz liczby dni pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym. Przykład: Pracownik zatrudniony na 1 etat, zatrudnienie od 15 lipca 2010 r. 1 etat * 17 / 31 = 0,548 W związku z powyższym zatrudniając pracownika legitymującego się orzeczeniem o st. umiarkowanym z symbolem niepełnoprawności 02-P wyliczony wymiar etatu dla otwartego rynku pracy należy wpisać w poz. 28, natomiast dla rynku chronionego w poz. 22. Ostateczne określenie kwoty do wypłaty w poz. 43 odbywa się – zgodnie z przypisem 15 objaśnienia do formularza INF-D-P – poprzez wybranie najniższej kwoty: z kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy (poz. 39 INF-D-P), pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty płacy kwoty z poz. koszty płacy (poz. 40-41 INF-D-P), oraz z limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, za którego składany jest INF-D-P (poz. 42 INF-D-P). Należy pamiętać, że kwota ustalona na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy w tym przypadku jest pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wynika to z art. 26a ust. 6 ustawy. 32. W jaki sposób należy wypełnić poz. 33 – „Zatrudnienie od dnia” w formularzu INF-D-P w przypadku, gdy pracownika niepełnosprawnego zatrudniałem od 20 sierpnia 2008 r. do 31 maja 2010 r. Zatrudnienie pracownika ustało na mocy porozumienia stron. Z dniem 1 lipca 2010 r. umowa o pracę z tym samym pracownikiem została ponownie podpisana. Czy muszę na tego pracownika ustalać efekt zachęty? W sytuacji ponownego zatrudnienia u pracodawcy, tego samego pracownika niepełnosprawnego, z którym poprzednia umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, np. na mocy porozumienia stron, datą zatrudnienia, wykazaną w poz. 33 – „Zatrudnienie od dnia”, w formularzu INF-D-P, załącznika do wniosku WN-D (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz. U. z 2009 , Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) winna być data ponownie zawartej umowy o pracę, tj. w omawianym przypadku dzień 01.07.2010 roku (przerwa pomiędzy zatrudnieniem wynosi minimum 1 dzień - brak ciągłości zatrudnienia). W przedstawionej sytuacji, należy badać efekt zachęty na miesiąc ponownego zatrudnienia, tzn. na lipiec 2010 roku. 33. Dla kogo pomoc udzielana w ramach dofinansowań do wynagrodzeń stanowi pomoc publiczną? Jak wypełniać poz. 34 – „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną” na formularzu INF-D-P? W pozycji 34 należy zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole dla określenia, czy dofinansowanie, o które ubiega się pracodawca, stanowi pomoc publiczną, czy nie. W przypadku jednego pracownika można zaznaczyć tylko jedno pole. Pozycja 34 musi być wypełniona. Zgodnie z art. 48 a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm), środki Funduszu, przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt. 2 stanowią pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr nr 800/208 z dnia 6 sierpnia 2008 roku, uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str.3). Pomoc udzielana ze środków państwa, dowolnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, jest więc pomocą publiczną. Punkt 2 w poz. 34 formularza INF-D-P, załącznika do wniosku WN-D (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz. U. z 2009 , Nr 8, poz. 43, z późn. zm.) zaznacza podmiot, niebędący przedsiębiorcą i nieprowadzący działalności gospodarczej. 34. Prowadzimy działalność gospodarczą. Dofinansowanie stanowi dla nas pomoc publiczną. W poz. 34 na formularzu INF-D-P zaznaczamy „Tak”. W jaki sposób uzupełnić poz. 35 i 36 na formularzu INF-D-P? Pozycje 35 i 36 na formularzu INF-D-P wypełnia wyłącznie wnioskodawca wykonujący działalność gospodarczą, tylko raz, wyłącznie za okres podjęcia zatrudnienia przez pracownika, którego dotyczy informacja. W przypadku zaznaczenia pola 1 w poz. 34 na formularzu INF-D-P, dotyczącym pracownika, którego zatrudnienie spowodowało wystąpienie wzrostu netto stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika niepełnosprawnego, w stosunku do odpowiednich stanów z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zatrudnienia tego pracownika, w poz. 35 należy zaznaczyć „Tak”. W takiej sytuacji poz. 36 powinna pozostać niewypełniona. W przypadku, gdy zatrudnienie pracownika nie spowoduje wzrostu netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych i zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia, w stosunku do odpowiednich stanów z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownika, w poz. 35 na informacji INF-D-P należy zaznaczyć „Nie”, a następnie zgodnie z objaśnieniem nr 8 do tego formularza należy wypełnić poz. 36. W pozycji 36 druku INF-D-P wnioskodawca wykazuje, czy zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem z przyczyn innych niż zdarzenia określone w art. 26 b ust. 4 i 5. Art. 26 b ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 mówią: „4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników w danym miesiącu, u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i pracowników niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa uległa rozwiązaniu:

 1. z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy;
 2. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
 3. na mocy porozumienia stron;
 4. wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 5. z upływem czasu, na który została zawarta;
 6. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta

5. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:

 1. wygaśnięcia umowy o pracę;
 2. zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.”

35. Comiesięcznie otrzymujemy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji ... Nie ubiegamy się i nie otrzymujemy innych dofinansowań w ramach subsydiów płacowych. Jak powinniśmy w takim przypadku wypełniać poz. 37 i 41 na formularzu INF-D-P? Jak uzupełniać te pozycje, gdybyśmy otrzymywali subsydia do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z innych źródeł? W poz. 37 i 41 na załączniku INF-D-P należy w opisanej sytuacji wpisać zero. W przypadku otrzymywania subsydiów do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów innych niż art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) w poz. 37, zgodnie z objaśnieniem do formularza INF-D-P stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r, Nr 8, poz. 43, z późn. zm.), należy wykazać kwotę pomocy publicznej i kwotę pomocy de minimis otrzymanej przez składającego na podstawie odrębnych przepisów w odniesieniu do kosztów płacy pracownika, którego dotyczy informacja. Natomiast w poz. 41 należy wpisać kwotę kosztów płacy finansowaną ze środków publicznych, w tym w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych udzielanych na podstawie przepisów odrębnych. W związku z powyższym pracodawca, który otrzymał kwotę pomocy publicznej lub de minimis na koszty płacy pracownika niepełnosprawnego (na podstawie przepisów innych niż art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) powinien wykazać tę kwotę w poz. 37 i 41 załącznika INF-D-P. 36. Jakie minimalne wynagrodzenie wpisać w poz. 38 załącznika INF-D-P ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń za 2010 r.? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.01.2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 86) ( pobierz ) w poz. 38 załącznika INF-D-P należy wykazać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w grudniu, roku poprzedniego ustaloną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w grudniu 2009 r. wynosi 1276,00 zł. i taką kwotę należy wpisywać w poz. 38 załącznika INF-D-P w przypadku składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń za 2010 r.

Uwaga! Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475) w latach 2011 i 2012 kwota minimalnego wynagrodzenia dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pozostaje w niezmienionej wysokości, tj. na poziomie 1276 zł. 37. Jak przedstawia się w 2010 r. kwota ustalona na podstawie 26 a ust. 1 i 1b dla poszczególnych stopni niepełnosprawności (poz. 39 druku INF-D-P)?

Zgodnie z art. 26 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407, z poźn. zm.) pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują dofinansowanie w wysokości:

 1. 160% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 140% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wg art. 26 a pkt. 1b w/w ustawy kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwoju, ale wszystkie choroby muszą wynikać z orzeczeń. Dla pracodawców innych niż zakłady pracy chronionej wysokość dofinansowania będzie wynosiła:

 1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Od 2011 r. do katalogu schorzeń specjalnych dodano całościowe zaburzenia rozwoju, ale wszystkie choroby muszą wynikać z orzeczeń.

Poniżej załączono tabelę kwot maksymalnego dofinansowania za lata 2009, 2010 2011.

38. Co to są koszty płacy (poz. 40 druku INF-D-P)? Zgodnie z art.2, pkt. 4a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm), za koszty płacy uważa się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 39. Które części składowe kosztów płacy pracodawca powinien wykazać w poz. 40 formularza INF-D-P za okres sprawozdawczy lipiec 2010 r. (dla którego termin na złożenie wniosku upływa w dniu 20 sierpnia 2010 r.) w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu sierpniu 2010 r. i późniejszym terminem opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przypadającym na dzień 15 września 2010 r. określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, Poz. 74, z późn. zm.)? W opisanej sytuacji należy wykazać pełną kwotę kosztów płacy, a więc wynagrodzenie brutto (o ile zostało wypłacone do dnia złożenia INF-D-P) wraz ze składkami naliczonymi od tego wynagrodzenia oraz składkami na FP i FGŚ, których termin zapłaty przypada na 15 września 2010 r. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może wykazać pełną kwotę kosztów płacy, a w rzeczywistości opłacić tylko część tych kosztów otrzymując subsydium płacowe ustalone przy użyciu limitu pełnych kosztów płacy. Należy mieć na uwadze definicję kosztów płacy zawartą w art. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm), zgodnie z którą kosztami płacy są koszty faktycznie poniesione. Gdy pracodawca nie uiści kwoty składek, to okoliczność ta może być zweryfikowana, np. przez PFRON począwszy od dnia upływu terminu wynikającego z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Jeżeli np. podczas kontroli PFRON ustali, że koszty płacy nie zostały w pełni w rzeczywistości poniesione, a okoliczność ta spowodowała zawyżenie uprzednio wykazanej kwoty dofinansowania do wypłaty, to pracodawca ma obowiązek skorygować INF-D-P obniżając dofinansowanie do kwoty nieprzekraczającej prawidłowo ustalonych kwot, tj. kwoty bazowej dofinansowania, kwoty limitu kosztów płacy ani kwoty kosztów płacy niesfinansowanych ze środków publicznych. W tym przypadku wartości ustalone na podstawie kwoty kosztów płacy (tj. kwota kosztów płacy, limit kosztów płacy i kwota kosztów płacy niesfinansowanych ze środków publicznych) muszą zostać obliczone z pominięciem kwoty nieopłaconych składek wymienionych w art. 2 pkt. 4a ustawy. W tej sytuacji pracodawca ma także obowiązek zwrotu kwoty dofinansowania stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w zwykłej INF-D-P. Do tej kwoty należy doliczyć odsetki, o których mowa w art. 49e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 40. Co to jest i jak wyliczyć limit kosztów płacy (poz. 42 druku INF-D-P)? Zgodnie z art. 26 a pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 nr 214, poz. 1407 z późn. zm) kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75 % tych kosztów. Wg przypisu nr 14 objaśnienia do formularza INF-D-P stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 8, poz. 43, z późn. zm.), jeśli w poz. 34 formularza INF-D-P („Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną”) wnioskodawca zaznacza „Tak” (deklarując jednocześnie, że prowadzi działalność gospodarczą), to „Limit kosztów płacy” (poz. 42 formularza INF-D-P) stanowi 75% poniesionych za pracownika, za dany okresie sprawozdawczy, kosztów płacy. W przypadku zaznaczenia w poz. 34 formularza INF-D-P („Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną”) odpowiedzi „Nie” (deklarując jednocześnie nieprowadzenie działalności gospodarczej), „Limit kosztów płacy” (poz. 42 formularza INF-D-P) stanowi 90% poniesionych za pracownika, za dany okres sprawozdawczy, kosztów płacy. 41. Koszty płacy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności za lipiec 2010 r. wynoszą 2000 zł. Limit kosztów płacy ustaliłem na 1500 zł. (75% kosztów płacy). Pracownik pracował na cały etat, przez cały miesiąc. Nie ma schorzeń specjalnych. Jestem pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą funkcjonującym na tzw. otwartym rynku pracy. Nie mam innych dofinansowań ani ulg do kosztów płacy tego pracownika. Jak wyliczyć kwotę „Do wypłaty” (poz. 43 na druku INF-D-P). Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego dofinansowania przysługującego dla pracownika z określonym stopniem niepełnosprawności, należy wyliczyć:

 • kwotę ustaloną na podstawie art. 26a ust.1 i 1b w/w Ustawy (druk INF-D-P - poz. 39) obliczoną proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (zgodnie z art.26a ust.6 w/w Ustawy),
 • koszty płacy poniesione przez pracodawcę za dany okres sprawozdawczy (druk INF-D-P - poz. 40),
 • limit kosztów płacy (druk INF-D-P - poz. 42) wyliczony zgodnie z art. 26a, ust. 4 w/w Ustawy,

Ostateczne wyliczenie kwoty miesięcznego dofinansowania (druk INF-D-P poz. 43) odbywa się, zgodnie z przypisem numer 15 do formularza INF-D-P, poprzez wybranie najniższej kwoty spośród: kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b Ustawy (poz. 39 formularza INF-D-P), pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty płacy kwoty z pozycji koszty płacy (poz. 40-41 formularza INF-D-P), limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, za którego składany jest INF-D-P (poz. 42 formularza INF-D-P). W opisanym przypadku:

 • poz. 39 druku INF-D-P („kwota ustalona na podstawie art. 26a, pkt 1, 1b ustawy) – wynosi 1250, 48 zł (umiarkowany stopień niepełnosprawności, brak schorzeń specjalnych, tzw. otwarty rynek pracy, pełen etat, pełen miesiąc),
 • poz. 40 druku INF-D-P („koszty płacy”) – wynosi 2000 zł,
 • poz. 41 druku INF-D-P („pomniejszenia”) wynosi 0 zł. (pracodawca deklaruje, że nie ma innych dofinansowań ani ulg do kosztów płacy danego pracownika niepełnosprawnego),
 • poz. 42 druku INF-D-P („limit kosztów płacy”) wynosi 1500 zł. (75 % kosztów płacy – pracodawca prowadzi działalność gospodarczą).

W opisanym przykładzie kwota w poz. 43 druku INF-D-P („Do wypłaty”) wynosić będzie 1250,48 zł (najniższa z kwot porównywanych).