informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 24 – wyniki oceny merytorycznej wniosków – cele programowe 3, 4 i 5 Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w dwudziestym czwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, celu programowego 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług oraz celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wyniki oceny merytorycznej:

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Odwołanie od wyników oceny merytorycznej

Zgodnie z zapisami o których mowa w rozdziale VIII Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla celu programowego 3, oraz w rozdziale VII Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla celu programowego 4 i 5, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku.

Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może również złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej).

Odwołanie od oceny merytorycznej wniosku należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON.

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 26 stycznia 2016 r .:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 24”

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 26 stycznia 2016 r. Odwołania w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu odwołania na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 26 stycznia 2016 r.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku (podany na liście rankingowej) oraz tytuł projektu.

Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

Informujemy, że opublikowane listy rankingowe zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości zostanie podana niezwłocznie po jej podjęciu, w odrębnym komunikacie.

Tłumaczenie na jezyk migowy

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-01-19
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska