informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu grantowego „Dostępność ponad barierami”

Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2021 roku konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

I. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy projekt grantowy

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5:

  1) zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,

  2) wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,

  3) wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,

  4) poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.
 1. Jeden projekt grantowy może dotyczyć kilku zadań, o których mowa w ust. 1. Koszty związane z realizacją projektu mogą obejmować, między innymi, następujące kategorie kosztów:

  1) dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

  2) zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego,

  3) dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej.
 1. W zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

  1) koszty inwestycji w obiektach turystyczno-rekreacyjnych, zapewniających dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym częściowa lub całkowita przebudowa, adaptacja pomieszczeń;

  2) koszty likwidacji barier w poruszaniu się, w szczególności:

  a) budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do obiektu, zapewniających dostępność do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,

  b) dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,

  c) dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

  d) roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,

  e) zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych,

  f) przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,

  g) montaż domofonów, włączników światła na wysokości (max 1,1 m),

  h) wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;

  3) koszty likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:

  a) zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,

  b) zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku,

  c) zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,

  d) oznakowanie wyposażenia i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla,

  e) zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się,

  f) zakup i montaż wzmacniacza do telefonu,

  g) zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra).

  4. W zakresie zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

  1) koszty zakupu sprzętu sportowego i turystycznego dostosowanego do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

  2) koszty zorganizowania lub wynajęcia usług specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnościami,

  3) koszty specjalistycznej opieki asystenckiej i opiekuńczej, usługi tłumacza języka migowego,

  4) koszty przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami bazy noclegowej,

  5) koszty przystosowania zaplecza rekreacyjnego.
 1. W zakresie dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

  1) koszty przeszkolenia przewodników i kadry w zakresie organizacji, obsługi usług i imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,

  2) koszty tworzenia lub rozbudowy bazy informacyjnej o ofercie turystycznej i rekreacyjnej dostępnej dla turystów z niepełnosprawnościami,

  3) koszty oznakowania dostępnych obiektów turystycznych i szlaków turystycznych (specjalnym znakiem graficznym),

  4) koszty promocji i popularyzowania form turystyki nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie dostępnej infrastruktury turystycznej,

  5) koszty inicjatyw turystyczno-rekreacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

  6) koszty przygotowania informatorów i folderów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
 1. Realizowane w projekcie grantowym działania nie mogą powielać zadań, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub są finansowane z innych środków publicznych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są:

  1) organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

  2) publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe,

  3) pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.
 1. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
 2. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą złożyć wniosek wspólny, w Partnerstwie
 3. Na etapie składania wniosku o przyznanie grantu Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać porozumienie lub umowa o partnerstwie określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu grantowego
 4. W porozumieniu lub w umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego grantu. Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do PFRON porozumienia lub umowy o partnerstwie na etapie składania wniosku o przyznanie grantu.
 6. Warunkiem udziału w konkursie, w tym warunkiem uzyskania grantu w ramach konkursu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  1) PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

  2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,

  3) innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:

  1) w związku z działalnością których lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego,

  2) w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 1. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone, na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON, podmioty:

  1) które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,

  2) które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski w ramach konkursu mogą być składane od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 2. Wnioski o przyznanie grantu składane są:

  1) w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, albo

  2) w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP
 1. Wniosek o przyznanie grantu sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu.
 2. W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową dodatkowo wymagane jest dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).
 3. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego).
 4. Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 5. Akceptowalne formaty załączników dla dokumentów elektronicznych:

  1) doc, .docx, – dokumenty Microsoft Word,

  2) xls, .xlsx – dokumenty Microsoft Excel.
 1. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosi 10 mln zł.
 2. Granty udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, tj. pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

VI. Warunki projektów

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu grantowego, do objęcia wsparciem w ramach wprowadzonych dostępności co najmniej 200 osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2mln zł.
 3. Maksymalny okres dofinansowania projektu grantowego ze środków PFRON wynosi 24 miesiące.
 4. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia podpisania umowy, o której mowa w rozdziale IX ust. 1 ogłoszenia konkursu.
 5. W przypadku projektu przewidującego prace budowlane Wnioskodawca musi załączyć do wniosku projekt budowlany zgodny z przepisami prawa w zakresie dostępności i standardami, spełniający warunki:

  1) minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  2) przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze szczególnym uwzględnieniem przepisu wykonawczego-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  3) standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniających koncepcję uniwersalnego projektowania, link do dokumentu: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu w zakresie zgodności wprowadzonych dostępności z przepisami prawa i standardami dostępności, o których mowa w ust. 5 oraz (o ile dotyczy) w zakresie dostępności cyfrowej. Wybór audytora należy do Wnioskodawcy, z tym że Wnioskodawca powinien zapewnić odpowiednią jakość audytu poprzez zlecenie wykonania tej usługi podmiotom, które posiadają niezbędne doświadczenie oraz dysponują osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia raportu z przeprowadzonego audytu łącznie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu. Koszt przeprowadzenia audytu stanowi koszt kwalifikowalny w ramach projektu.

VII. Wkład własny

 1. Ubiegając się o dofinansowanie projektu grantowego Wnioskodawca, zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych projektu.
 2. Wymagany wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w postaci:

  1) wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub

  2) wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON).
 1. W przypadku wniosku wspólnego warunki dotyczące minimalnej wysokości wkładu własnego muszą być spełnione w odniesieniu do projektu. Tym samym, procentowa wysokość wkładu własnego niektórych z Wnioskodawców, składających wniosek wspólny, może być mniejsza od wymaganej minimalnej procentowej wysokości, pod warunkiem, iż łączna wysokość wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawców do realizacji projektu grantowego spełniać będzie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie, tj. wynosić minimum 25% kosztów całkowitych projektu.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez PFRON w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu do Biura PFRON ostatniego wniosku w ramach konkursu, złożonego zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu o konkursie terminie. Ocena formalna sporządzana jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 3. Podczas oceny formalnej sprawdzane jest czy:

  1) Wnioskodawca (a w przypadku wniosku wspólnego – każdy z Wnioskodawców) spełnia warunki uprawniające do złożenia wniosku,

  2) dotrzymany został termin złożenia wniosku,

  3) w przypadku wniosku składanego bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową dotrzymany został warunek dostarczenia wersji elektronicznej wniosku oraz wersji elektronicznej harmonogramu realizacji i budżetu projektu,

  4) wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych,

  5) zgłoszony projekt grantowy dotyczy rodzajów zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,

  6) wysokość wkładu własnego jest zgodna z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,

  7) wysokość wnioskowanej kwoty na realizację projektu grantowego jest zgodna z warunkami konkursu,

  8) wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane załączniki, w tym projekt budowlany (o ile dotyczy),

  9) projekt budowlany spełnia warunki określone w rozdziale VI ust. 5 ogłoszenia konkursu (o ile dotyczy),

  10) część B wniosku (w której opisane są poszczególne zadania w projekcie) jest spójna z częścią C (budżetem projektu);

  11) przedstawione w budżecie projektu koszty są niezbędne do poniesienia ze względu na zaplanowane zadania, są racjonalne i efektywne, budżet został przygotowany poprawnie.
 1. Podczas oceny formalnej wniosku, wyliczane są, na zasadach określonych w ust. 5, punkty dotyczące trwałości zaplanowanych w projekcie dostępności. Punkty te podlegają sumowaniu z punktami przyznanymi dla wniosku w wyniku oceny merytorycznej.
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku większą od wymaganego minimum liczbę osób z niepełnosprawnościami, które w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu grantowego skorzystają ze wsparcia w ramach wprowadzonych dostępności, może otrzymać w konkursie dodatkowe punkty, według następujących zasad:

  1) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 210 do 250 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 2 punkty,

  2) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 251 do 300 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 3 punkty,

  3) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 301 do 350 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 4 punkty,

  4) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 351 do 400 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 5 punktów,

  5) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 401 do 450 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 6 punktów,

  6) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 451 do 500 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 7 punktów,

  7) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 501 do 550 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 8 punktów,

  8) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem od 551 do 600 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 9 punktów,

  9) w przypadku deklaracji objęcia wsparciem powyżej 600 osób z niepełnosprawnościami – wniosek otrzymuje 10 punktów.
 1. Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy PFRON oraz ekspert zewnętrzny/eksperci zewnętrzni w dziedzinie dostępności. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach nad oceną wniosków złożonych w konkursie. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 2. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioskodawcy, których wnioski nie spełniają wszystkich kryteriów oceny formalnej informowani są o przyczynach negatywnej oceny formalnej.
 4. Od negatywnego wyniku oceny formalnej przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji z PFRON. PFRON przekazuje informację wyłącznie pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres e-mail Wnioskodawcy podany we wniosku – oraz potwierdza w tym samym dniu wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną do składania wyjaśnień dotyczących wniosku. Odwołania rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wpływu do PFRON. Odwołanie składane jest na zasadach analogicznych jak obowiązujące przy złożeniu wniosku o przyznanie grantu, o których mowa w rozdziale IV ogłoszenia konkursu.
 5. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.
 6. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON. W skład Komisji wchodzą pracownicy PFRON, przedstawiciele administracji rządowej oraz przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem przedstawicieli organizacji / podmiotów, które biorą udział w konkursie).
 7. Kryteria merytoryczne konkursu:

  1) innowacyjność i oryginalność projektowanych rozwiązań,

  2) dostępność wsparcia przewidzianego w projekcie dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności,

  3) czy wsparcie przewidziane w projekcie daje możliwość zaspokojenia, zindywidualizowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obszarze turystyki i rekreacji,

  4) czy działania projektowe przewidują tworzenie, lokalnych sieci współpracy podmiotów i instytucji ukierunkowanej na budowanie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki i rekreacji, zapewniającej trwałość proponowanych w projekcie rozwiązań.
 1. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej określony został w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez każdego członka Komisji. Członkowie Komisji przyznają każdemu wnioskowi ocenę w zakresie spełnienia każdego z kryteriów merytorycznych. Wynik indywidualnej oceny wniosku dokonanej przez członka Komisji jest sumą punktów przyznanych podczas oceny w ramach wszystkich kryteriów merytorycznych.
 3. Łączna liczba punktów jaką otrzymuje wniosek w wyniku oceny merytorycznej wyliczana jest jako iloraz sumy wyników indywidualnych ocen wniosku dokonanych przez poszczególnych członków Komisji oraz liczby członków Komisji, którzy przeprowadzili ocenę wniosku. Do otrzymanej punktacji dodawane są punkty za trwałość zaplanowanych w projekcie dostępności, wyliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.
 4. Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie grantu Komisja sporządza listę rankingową wniosków. Wnioski zostają uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów.
 5. Wyniki oceny merytorycznej oraz lista rankingowa zamieszczane są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej wniosków.
 6. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Decyzje o przyznaniu grantów podejmują Pełnomocnicy Zarządu PRFON w Biurze PFRON. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 10 mln złotych.
 8. Projekty grantowe są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.

IX. Zasady przekazywania środków PFRON

 1. Wysokość przyznanego grantu, sposób przekazania środków finansowych oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa o przyznanie grantu, zawarta pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą. Wnioskodawcy, którzy złożyli do PFRON wniosek wspólny, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Umowa powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o przyznaniu grantu. PFRON przekazuje informację dotyczącą dofinansowania i warunków zawarcia umowy wyłącznie pocztą elektroniczną (skan pisma) na adres e-mail Wnioskodawcy podany we wniosku – oraz potwierdza w tym samym dniu wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną do składania wyjaśnień dotyczących wniosku.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) warunków uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy.
 4. Przed zawarciem umowy PFRON informuje Wnioskodawcę o konieczności przedłożenia do PFRON oryginału lub kserokopii zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 5. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:

  1) pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego grantu;

  2) druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Wnioskodawcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.
 1. Wnioskodawca nie może przeznaczać otrzymanego grantu na cele inne niż związane z projektem.

X. Podatek VAT

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wnioskodawcy posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów w odniesieniu do których nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Wnioskodawcy nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.

XI. Zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:

  1) są niezbędne do realizacji projektu,

  2) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  3) zostały uwzględnione w budżecie projektu,

  4) zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON, w trybie i na warunkach określonych w tej umowie,

  5) są poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy,

  6) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

  7) nie zostały wymienione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.
 1. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (w tym ze środków funduszy strukturalnych).
 2. Kosztów kwalifikowalnych nie stanowią, w szczególności:

  1) nakłady na nabycie nieruchomości,

  2) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

  3) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

  4) koszty nie związane z realizacją projektu,

  5) odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,

  6) koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

  7) mandaty, grzywny, opłaty, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez Wnioskodawcę,

  8) odpisy amortyzacyjne (planowane i nieplanowane),

  9) koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu oraz po dacie zakończenia realizacji projektu.
 1. Zarówno katalog kosztów kwalifikowalnych jak i katalog kosztów niekwalifikowalnych mają charakter otwarty. Kwalifikowalność kosztu uzależniona jest od zgodności z ogólnymi zasadami kwalifikowalności, specyfiki realizowanego projektu oraz uwzględnienia kosztu w zatwierdzonym wniosku o przyznanie grantu.
 2. Koszty związane z realizacją projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.

XII. Koszty pośrednie

 1. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) rozliczane są przez Wnioskodawcę ryczałtem. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10 % wartości kosztów bezpośrednich projektu.
 2. Pod pojęciem kosztów pośrednich należy rozumieć następujące koszty i opłaty związane z obsługą administracyjną projektu:

  1) koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie (w tym koszty wynagrodzenia tych osób),

  2) personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna),

  3) obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),

  4) założenia lub prowadzenia rachunku bankowego (rachunków bankowych) wydzielonego (wydzielonych) dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach realizacji projektu,

  5) działań informacyjno-promocyjnych projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych),

  6) zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby personelu,

  7) utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),

  8) za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,

  9) usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,

  10) usług powielania dokumentów,

  11) materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,

  12) ubezpieczeń majątkowych,

  13) ochrony,

  14) sprzątania pomieszczeń, w tym koszty zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń.
 1. W związku z ryczałtowym sposobem rozliczania kosztów pośrednich:

  1) nie jest dopuszczalne wykazywanie kosztów pośrednich w ramach pozostałych kategorii kosztów, tj. w ramach kosztów bezpośrednich,

  2) na etapie oceny formalnej budżet projektu weryfikowany jest pod kątem ewentualnego zidentyfikowania kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich; w przypadku przyznania dofinansowania weryfikacja taka przeprowadzana jest również na etapie rozliczania przyznanych przez PFRON środków,

  3) nie jest dopuszczalne finansowanie w ramach ryczałtu kosztów niekwalifikowalnych.
 1. Wniesienie przez Wnioskodawcę wymaganego wkładu własnego musi zostać potwierdzone w ramach kosztów bezpośrednich projektu.
 2. Koszty pośrednie rozliczane przez Wnioskodawcę ryczałtem są uznawane jako koszty poniesione ze środków PFRON. Dowody księgowe dotyczące ww. kosztów nie podlegają kontroli przez PFRON.
 3. W sytuacji uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich w stosunku do których naliczone zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu podlegają także koszty pośrednie.

XIII. Zasady konkurencyjności

 1. Wnioskodawca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach projektu, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT). Wartość zamówienia ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pod pojęciem „zamówienia” należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, lub dostawy. W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 20 tys. zł netto - Wnioskodawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby wydatkowanie środków PFRON nastąpiło w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 20 tys. zł netto, ale nie przekracza kwoty 14 tys. euro netto – Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania tzw. rozeznania rynku, tzn. powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty; w celu potwierdzenia wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Wnioskodawca może również  przedstawić  wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).
 3. Zamówienia sumowane są w ramach danego projektu realizowanego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zobowiązany jest przeanalizować budżet projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które będą się powtarzać i które mogą skutkować przekroczeniem progu, dla którego zasada konkurencyjności jest obowiązkowa.
 4. Łączne spełnienie następujących kryteriów pozwala na ustalenie przez Wnioskodawcę, czy w przypadku zlecenia usług, dostaw i robót budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia:

  1) tożsamość przedmiotowa zamówienia – dostawy, usługi i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;

  2) tożsamość czasowa zamówienia – możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie;

  3) tożsamość podmiotowa zamówienia – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
 1. Zgodnie z zasadą konkurencyjności Wnioskodawca zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców – o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.
 2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 Wnioskodawca zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego – jeżeli Wnioskodawca posiada stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej. Zapytanie ofertowe może zostać zamieszczone w siedzibie Wnioskodawcy, w szczególności w sytuacji gdy charakter zamówienia wskazuje, że może być to podstawowa forma dotarcia do potencjalnych wykonawców.
 3. Zapytanie ofertowe musi zawierać w szczególności:

  1) opis przedmiotu zamówienia;

  2) kryteria oceny oferty;

  3) informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;

  4) informację na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;

  5) informację na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia;

  6) tryb składania ofert oraz powiadamiania oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia;

  7) termin składania ofert, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego (w przypadku ofert składanych drogą pocztową powinna decydować data stempla pocztowego).
 1. Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia, tj. powierzenia wykonania danej usługi lub dostawy towarów kilku wykonawcom. Jeżeli suma części zamówienia przekracza kwotę określoną w ust. 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności oraz musi wskazać w zapytaniu ofertowym, że dotyczy ono realizacji częściowych zamówień przez wykonawców. W przypadku gdy możliwe jest składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

  1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

  3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w ust. 9.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Wybór oferty musi zostać udokumentowany protokołem, sporządzonym w formie pisemnej. Protokół jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności i musi zawierać co najmniej:

  1) informację do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Wnioskodawca wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;

  2) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;

  3) wykaz ofert, które wpłynęły do Wnioskodawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty do Wnioskodawcy oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert;

  4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;

  5) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

  6) datę sporządzenia protokołu i podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do podejmowania czynności w jego imieniu.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, Wnioskodawca załącza:

  1) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej;

  2) złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

  3) oświadczenie/oświadczenia Wnioskodawcy o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty – podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osoby wykonujące w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 1. Po zakończeniu postępowania Wnioskodawca bezzwłocznie informuje każdego wykonawcę, który złożył ofertę o wyniku postępowania. Jeżeli Wnioskodawca posiada stronę internetową – zobowiązany jest do zamieszczenia bezzwłocznie na stronie internetowej informacji dotyczących zakończonego postępowania (w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty) oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą (wykonawcami) Wnioskodawca zawiera w formie pisemnej umowę o wykonanie zamówienia.
 2. Zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną w przypadku gdy Wnioskodawca pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia zapytania ofertowego otrzymał tylko jedną ważną ofertę.

XIV. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli realizacji/wykonania programu

 1. Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.
 2. Kontrola obejmuje prawidłowość realizacji i wykonania projektu granowego przez Wnioskodawcę oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu. Prawo kontroli przysługuje PFRON w siedzibie Wnioskodawcy oraz w miejscu realizacji projektu.
 3. PFRON zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach związanych z realizacją projektu, a także w złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeniach.
Data publikacji: 2021-04-30
Autor: Departament ds. Polityki Regionalnej

Inne aktualności z tej kategorii