informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2014 r. czternastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, z późn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536 zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, wrozumieniu art.11 ust.1 pkt2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji:

 1. projektu pn.„Karta parkingowa – kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
 2. projektu pn.„Wybory samorządowe bez barier – kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektów – zzastrzeżeniem, iż oferta musi dotyczyć obu powyżej wskazanych projektów. Nie jest możliwe złożenie oferty dotyczącej realizacji wyłącznie jednego z projektów.

W ramach konkursu może zostać wybrana przez PFRON wyłącznie jedna oferta realizacji projektów.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektów, w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ogwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– z zastrzeżeniem postanowień ust.2-8.

 1. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa wust.1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu), oraz
  3. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu), conajmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, której budżet wynosił co najmniej 200.000zł.
 2. W ramach konkursu nie mogą składać ofert realizacji projektów podmioty wymienione wart.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego iowolontariacie, tj.:
  1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  2. spółdzielnie socjalne,
  3. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. Z udziału w konkursie wykluczone są organizacje pozarządowe:
  1. wobec których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów omożliwości popełnienia przestępstwa,
  2. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
  3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia wktórym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
 4. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 5. Realizacja projektów nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
  1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 6. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np.koła, oddziały), oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
 7. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów

 1. Planowana wysokość środków na sfinansowanie realizacji projektów, których założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia okonkursie, wynosi łącznie 2.000.000zł.
 2. Koszty realizacji poszczególnych projektów, których założenia przedstawione zostały wzałączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie, muszą zostać przedstawione przez Oferenta w odrębnych budżetach – z zastrzeżeniem, iż łączne koszty kwalifikowalne wykazane w poszczególnych projektach nie mogą różnić się owięcej niż 10%. Łączna wysokość środków PFRON wnioskowana przez Oferenta wbudżetach obu projektów nie może przekraczać kwoty 2.000.000 zł.

III. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektów, których założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 19sierpnia 2014 roku do dnia 8 września 2014 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON (dotyczy to również ofert składanych drogą pocztową).
 2. Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektów.
 3. Zgodnie z postanowieniami art.14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektów należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr6, poz.25). Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Oferta musi zawierać również:
  1. informacje, o których mowa w założeniach do projektów, stanowiących załącznik nr1 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie oraz
  2. opis zrealizowanych przez Oferenta (w ciągu ostatnich 5 lat licząc od daty ogłoszenia konkursu) kampanii społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych (z podaniem tytułu, wartości, zasięgu kampanii, zastosowanych mediów), oraz
  3. informację od kiedy Oferent prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z krótkim opisem działań zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 2lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 6. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
  1. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
  2. oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego z Oferentów),
  3. oświadczenie, iż na dzień sporządzenia oferty Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
  4. oświadczenie, iż funkcji członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie pełnią osoby w stosunku do których toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
  5. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację projektów – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 7. Oferta (w tym oświadczenia, o których mowa w ust.6 pkt2-4) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana iparafowana przez Oferenta.
 8. Oferta realizacji projektów stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 14 (powierzenie realizacji zadań)”.

IV. Termin i warunki realizacji projektów, zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Termin realizacji poszczególnych projektów, zaproponowany w ofercie, musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach projektów, stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia okonkursie.
 2. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektów, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. Wprzypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 3. Warunkiem uznania kosztów zlecenia wykonania usług za kwalifikowalne jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON.
 4. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów ozamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, z późn.zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania.
 5. Oferent, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, z późn.zm.), zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach poszczególnych projektów zgodnie zzasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 3do ogłoszenia o konkursie.
 6. Środki PFRON przyznane na realizację poszczególnych projektów nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta. Ze środków PFRON finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – w granicach limitów określonych wart.9 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie.
 7. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektów, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji poszczególnych projektów,
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  3. zostaną uwzględnione w budżetach poszczególnych projektów,
  4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Oferentem a PFRON,
  5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
  6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji danego projektu oraz po dacie zakończenia realizacji projektu uznawane są za koszty niekwalifikowalne – zzastrzeżeniem postanowień ust.9.
 9. Koszty związane z realizacją danego projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 10. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Przy opracowaniu budżetów poszczególnych projektów Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
  1. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
  2. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
  3. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 12. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale (w szczególności z kwalifikowalnością kosztów osobowych personelu projektu) stosuje się odpowiednio „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiące załącznik nr 8 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. „Zasady wspierania realizacji zadań” (przyjęte uchwałą nr 61/2013 Zarządu PFRON z dnia 18września 2013r.) zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „Zadania zlecane – XIII konkurs”).

V. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów osobowych personelu administracyjnego danego projektu (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.
 2. Miesięczne wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne każdej z osób zatrudnionych do realizacji danego projektu nie może przekraczać (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 2–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie danych i informacji wynikających z oferty, dokumentów załączonych do oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, wterminie 10 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art.15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Przedstawicielem organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział wkonkursie.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danej oferty. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach komisji konkursowej. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 6. Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej, a także osobom, o których mowa w ust.5, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167).
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty.
 9. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia okonkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 10. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać poprawione i/lub uzupełnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 11. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 12. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.
 13. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 14. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa ocenia:
  1. możliwość realizacji projektów przez Oferenta,
  2. kwalifikowalność kosztów poszczególnych projektów oraz efektywność zaplanowanych działań,
  3. proponowaną jakość wykonania poszczególnych projektów i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować projekt,
  4. jakość koncepcji kampanii (jej spójność i metody) w świetle celów projektu,
  5. merytoryczną zgodność treści przekazu z celami projektu,
  6. koszty dotarcia – założone koszty dotarcia z treściami kampanii do jednego odbiorcy kampanii,
  7. wskaźniki dotarcia – szacowane odsetki adresatów kampanii do których dotrą treści kampanii,
  8. zasięg emisji zaproponowanych stacji telewizyjnych i radiowych (bez uwzględnienia zasięgu osiągniętego drogą satelitarną),
  9. doświadczenie Oferenta przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekty będące przedmiotem niniejszego konkursu.
 15. Komisja konkursowa uwzględnia również:
  1. planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  2. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 16. Postanowienia ust.14-15 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 17. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektów i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację poszczególnych projektów podejmuje Zarząd PFRON. Wprzypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest wpodziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej , w siedzibie PFRON w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej PFRON ( www.pfron.org.pl ). Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektów,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 3. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektów PFRON informuje pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżetach projektów. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetów projektów, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 4. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Zaktualizowana oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów) izaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 5. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje ozdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.

VIII. Zasady rozliczania projektów

 1. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektów, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego będzie uwzględniał charakter projektów, których założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Oferenta, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów iinstytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
 5. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (wprzypadku oferty wspólnej – zabezpieczenia składane są przez każdego zOferentów).
 6. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów, zgodnie z„Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych wczęści lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektów są kwalifikowalne, aprojekty są realizowane zgodnie z przepisami prawa, z ofertą i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
 7. Oferent (aw przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektów ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanych projektów. W przypadku braku stosownej informacji koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 8. Podczas realizacji projektów Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy zOferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektów. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w„Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Wprzypadku braku logo PFRON na materiałach służących realizacji projektów koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 9. Na żądanie PFRON Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

IX. Zrealizowane przez PFRON w 2014r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2014r. PFRON udzielił dofinansowań na realizację zadań/projektów dotyczących prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych iprzeciwdziałaniu ich dyskryminacji, na łączną kwotę 0,00zł.
 2. W 2013r. PFRON udzielił dofinansowań na realizację zadań/projektów dotyczących prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych iprzeciwdziałaniu ich dyskryminacji, na łączną kwotę 0,00zł.

 

 

Data publikacji: 2014-08-18
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder