informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2024 r. ósmego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i (...)

Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2024 r. ósmego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza ósmy otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 2 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. do godz. 12.00.

II. Obszar tematyczny badań

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

 1. Badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych.
 2. Badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich.
 5. Badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności.
 6. Badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności.
 7. Inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:
  1. uczelnia - szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
  3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.
 2. W przypadku wniosku wspólnego, warunek uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie musi spełnić co najmniej Wnioskodawca pełniący rolę Lidera w projekcie.

IV. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zatwierdzonymi przez Zarząd PFRON w 2021 r., których treść dostępna jest pod adresem Zasady finansowania badań.

V. Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach jednego wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego.
 3. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem (kwotę wkładu własnego zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku).
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze społecznym (np. opracowanie nowatorskiego programu terapii itp.) nie może przekroczyć 300.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze społecznym nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 5. Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego, którego produktem będzie rozwiązanie o charakterze technicznym (np. skonstruowanie i przetestowanie innowacyjnej protezy, opracowanie nowatorskiego programu komputerowego itp.) nie może przekroczyć 700.000,00 zł. Realizacja projektu badawczego o charakterze technicznym nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
 6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy:
  1. wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych jest równa bądź przekracza 700.000,00 zł,
  2. w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” – jest równa lub przekracza 1.000.000,00 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu. Koszt audytu powinien zostać ujęty w budżecie projektu badawczego.

VI. Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Ogólnymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań w ramach konkursu Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych, których treść dostępna jest pod adresem Zasady finansowania badań
 2. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl (maksymalna dopuszczalna wielkość wiadomości to 50 MB). Wniosek oraz budżet należy przesłać w wersji pdf oraz edytowalnej.
 3. Wniosek należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza Wniosku o dofinansowanie (…) stanowiącego załącznik nr 1 a do Szczegółowych zasad (…) Moduł B Wniosek lub załącznik nr 1b do Szczegółowych zasad (…) Moduł B Wniosek wspólny dostępnych pod adresem: Zasady finansowania badań
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika. Wniosek może zostać podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 7. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (na etapie składania wniosku w formie elektronicznej).
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: badania@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

VII. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Prognozowany okres realizacji projektów badawczych w ósmym konkursie Innowacje społeczne to lata 2024-2026. Zgodnie z zasadami wypłata środków na realizację projektów badawczych w ww. konkursie odbywa się w II transzach. W 2024 r. może zostać wypłacona I transza dofinansowania do kwoty limitu ujętego w planie finansowym PFRON na 2024 r. zaś II transza w 2025 r.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 3.000.000,00 zł, w tym:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.600.000,00 zł, w tym:
  1. 1.550.000,00 zł (na wydatki bieżące),
  2. 50.000,00 zł (na wydatki inwestycyjne);
 2. dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.400.000,00 zł, w tym:
  1. 1.350.000,00 zł (na wydatki bieżące),
  2. 50.000,00 zł (na wydatki inwestycyjne).

Limit środków na realizację projektów badawczych w konkursie, w tym limity dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych mogą ulec zmianie. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd PFRON.

Decyzja w sprawie dofinansowania projektów badawczych podejmowana jest w oparciu o listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową wszystkich wniosków pozytywnie zarekomendowanych do dofinansowania przez komisję oceny merytorycznej. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznych, dostępne są pod adresem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON.

Data publikacji: 2024-04-02
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej

Inne aktualności z tej kategorii