informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2015 r. dwudziestego pierwszego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, z późn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2014r. poz.1118, zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, wrozumieniu art.11 ust.1 pkt2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn.„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

W ramach konkursu mogą zostać wybrane przez PFRON maksymalnie dwie oferty realizacji projektu.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach konkursu, są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ogwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-8.

 1. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa wust.1 jest spełnienie następujących wymagań równocześnie:
 1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz
 2. prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),
 3. zrealizowanie w ciągu ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), conajmniej jednego projektu, w którym wykorzystane zostały elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),
 4. prowadzenie współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń natemat tworzenia profilów kategorialnych dla ICF.
 1. W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Oferentów.
 2. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe:
 1. w związku z działalnością których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
 2. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
 3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia wktórym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
 1. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 2. Realizacja projektu nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
 1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 1. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np.koła, oddziały), oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
 2. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu

 1. Planowana wysokość środków na sfinansowanie realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, wynosi 350.000,00zł.
 2. W sytuacji, gdy łączna wysokość kwot wnioskowanych w ofertach realizacji projektu, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 – PFRON zastrzega sobie możliwość przyznania (poszczególnym Oferentom) środków finansowych na realizację projektu w kwocie niższej od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej. Przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji projektu ostateczny kształt projektu (w tym budżet projektu) ustalany jest wówczas w drodze negocjacji pomiędzy PFRON a danym Oferentem.

III. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 21 lipca 2015 roku do dnia 21sierpnia 2015 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON, awprzypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu.
 3. Zgodnie z postanowieniami art.14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektu należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr6, poz.25). Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Oferta musi zawierać również:
 1. informacje, o których mowa w założeniach do projektu, stanowiących załącznik nr1 do ogłoszenia o konkursie, oraz
 2. informację od kiedy Oferent prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z krótkim opisem działań zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), oraz
 3. krótki opis projektów zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), w którym wykorzystane zostały elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności iZdrowia (ICF), oraz
 4. dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, oraz
 5. szczegółową informację dotycząca współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń na temat tworzenia profilów kategorialnych dla ICF.
 1. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
 1. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
 2. oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego z Oferentów),
 3. oświadczenie, iż na dzień sporządzenia oferty Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 4. oświadczenie, iż funkcji członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie pełnią osoby w stosunku do których toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 5. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację projektów – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 1. Oferta (w tym oświadczenia, o których mowa w ust.6 pkt2-4) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana iparafowana przez Oferenta.
 2. Oferta realizacji projektu stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 21 (powierzenie realizacji zadań)”.

IV. Termin i warunki realizacji projektu, zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Termin realizacji projektu, zaproponowany w ofercie, musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia okonkursie.
 2. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektu, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług – z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. W przypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 3. Warunkiem uznania za kwalifikowalne kosztów zlecenia wykonania usług jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON.
 4. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów ozamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, z późn.zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania.
 5. Oferent, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów wramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 6. Środki PFRON przyznane na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta. Ze środków PFRON finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – w granicach limitów określonych w art.9 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
 1. są niezbędne do realizacji projektu,
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu,
 4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Oferentem a PFRON,
 5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
 6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (w tym ze środków funduszy strukturalnych).
 2. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu oraz po dacie zakończenia realizacji projektu uznawane są za koszty niekwalifikowalne – z zastrzeżeniem postanowień ust.10.
 3. Koszty związane z realizacją projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 4. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przy opracowaniu budżetu projektu Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
 1. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
 2. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
 3. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 1. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale (w szczególności z kwalifikowalnością kosztów osobowych personelu projektu) stosuje się odpowiednio „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” stanowiące załącznik nr 8 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. „Zasady wspierania realizacji zadań” (których tekst jednolity stanowi załącznik nr 19 do uchwały nr 72/2014 Zarządu PFRON z dnia 11września 2014r.) zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „Zadania zlecane – XV konkurs”.

V. Limity kosztów kwalifikowalnych

Suma:

 1. kosztów osobowych personelu administracyjnego projektu (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; kosztów najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych – nie może przekroczyć 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie danych i informacji wynikających z oferty, dokumentów załączonych do oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, wterminie 21 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art.15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Przedstawicielem organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział wkonkursie.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON, na wniosek komisji konkursowej, celem uzyskania opinii na temat danej oferty. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach komisji konkursowej. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 6. Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej, a także osobom, o których mowa w ust.5, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167).
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty. Deklaracja bezstronności w odniesieniu do Oferenta podpisywana jest także przez eksperta, októrym mowa w ust.5.
 9. Do obowiązków członków komisji konkursowej należy w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach komisji, a także niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.
 10. Odwołanie członka komisji konkursowej następuje w przypadku:
 1. nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji,
 2. zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach komisji.
 1. W miejsce odwołanego członka komisji konkursowej Prezes Zarządu powołuje inną osobę.
 2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia okonkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 3. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać poprawione i/lub uzupełnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 4. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 5. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 7. Podczas dokonywania oceny merytorycznej ofert muszą być przestrzegane następujące standardy:
 1. członkowie komisji konkursowej, a także eksperci uczestniczący w pracach komisji zgłosem doradczym zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną,
 2. informacje o przebiegu oceny i wynikach oceny merytorycznej do momentu ogłoszenia wyników konkursu mogą być udzielane wyłącznie przedstawicielom PFRON, uczestniczącym w organizacji konkursu,
 3. członek komisji konkursowej zobowiązany jest spełniać swoje funkcje zgodnie zprawem, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
 4. członek komisji konkursowej jest niezależny co do treści swoich opinii,
 5. przebieg całego procesu oceny merytorycznej wniosków należy rejestrować wformie protokołów.
 1. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa ocenia:
 1. możliwość realizacji projektu przez Oferenta,
 2. kwalifikowalność kosztów projektu oraz efektywność zaplanowanych działań,
 3. proponowaną jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować projekt,
 4. realność osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników,
 5. doświadczenie Oferenta przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekt będący przedmiotem konkursu.
 1. Komisja konkursowa uwzględnia również:
 1. planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 2. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Postanowienia ust.18-19 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 2. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektu i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu podejmuje Zarząd PFRON. W przypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest wpodziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektu,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 3. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektu PFRON informuje pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżecie projektu. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 4. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Zaktualizowana oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – wprzypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 5. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje ozdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.

VIII. Zasady rozliczania projektu

 1. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektu, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj.osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźnika produktu w odniesieniu do wartości tego wskaźnika określonej w umowie. Wuzasadnionych przypadkach, na wniosek Oferenta planowana wartość wskaźnika produktu może zostać obniżona.
 3. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji projektu będzie uwzględniał charakter projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia okonkursie.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy.
 5. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Oferenta, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów iinstytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
 6. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (wprzypadku oferty wspólnej – zabezpieczenie składane jest przez każdego zOferentów).
 7. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 8. Podczas realizacji projektu Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy zOferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w„Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON. W przypadku braku logo PFRON na materiałach służących realizacji projektu koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 9. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, Oferent (awprzypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych, wynikających zprzepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2014r. poz.1182, z późn.zm.). Warunkiem rozpoczęcia przez Oferenta przetwarzania danych osobowych jest między innymi posiadanie prawa do ich przetwarzania.
 10. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Oferent zobowiązany jest uzyskać od uczestników projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o której mowa wust.9) musi zostać zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez ww. osoby na udostępnienie danych osobowych przez Oferenta do PFRON. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 11. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Oferenta zobowiązania, o którym mowa w ust.10. Oferent zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Oferenta oświadczeń uczestników projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin szkolenia uczestników projektu. Ewidencję Oferent zobowiązany jest prowadzić w formie elektronicznej (plik MS Excel) oraz papierowej (wydruk z pliku MS Excel) według wzoru przekazanego przez PFRON wdniu podpisania umowy.
 13. PFRON ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych wgodzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznych postępów. Zakres wizyty monitoringowej obejmuje między innymi sprawdzenie, czy udzielane wsparcie jest zgodne z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, czy prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, czy spełniane są przez Oferenta obowiązki informacyjne, o których mowa w ust.7-8. Podczas wizyty monitoringowej PFRON może przeprowadzać wywiady/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat jakości realizowanej formy wsparcia.
 14. Na żądanie PFRON Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

IX. Zrealizowane przez PFRON w 2015r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2015 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 156.580.436,52 zł.

2. W 2014 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 210.680.190,41 zł.

Data publikacji: 2015-07-20
Wydział Komunikacji Społecznej
Autor: Anna Gryżewska

Inne aktualności z tej kategorii