informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Opisowa informacja o realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną PFRON w okresie sprawozdawczym od początku roku do III kw. 2016 r.

Informacja z realizacji zadania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wypłaconego na podstawie art. 26a – 26 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), w okresie od I do III kw. 2016 r.

W planie finansowym na rok 2016 na zadanie związane z wypłatą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono: 2 985 000 000 zł, a do końca III kwartału 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał: 2 144 335 279,92 zł, co stanowi 71,84 % planu finansowego.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które zostały ujęte w prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (wykorzystując numer PESEL oraz pozostałe dane z przekazywanych drogą elektroniczną i papierową informacji).

Począwszy od okresu 04/2014 wysokość kwot dofinansowania, która wyliczana jest na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy o rehabilitacji, przyznawana bez względu na typ pracodawcy, jest następująca:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75 % tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, realizowane na podstawie art. 26a-c ustawy o rehabilitacji, w okresie 01.01.2016 r. – 30.09.2016 r. wyniosły 2 144 335 279,92 zł gdzie:

  1. 1 123 091 034,50 zł, przekazano zakładom pracy chronionej (tzw. rynek chroniony)
  2. 1 021 186 299,15 zł, przekazano zakładom innym niż zakłady pracy chronionej (tzw. rynek otwarty)
  3. 57 946,27 zł, przekazano zakładom mieszanym [1]

[1] Pracodawca, który w złożonych dokumentach na pracowników niepełnosprawnych wykazał część etatu pracownika u pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej oraz część etatu u pracodawcy nieprowadzącego Zakładu Pracy Chronionej.

W okresie od I kwartału do III kwartału 2016 roku najwyższe kwoty wypłat dofinansowania nastąpiły za okresy sprawozdawcze od grudnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. Podmiotom z rynku chronionego, za wskazane wyżej okresy wypłacono łącznie 1 098 397 844,28 zł dofinansowania, co stanowiło 97,80 % wszystkich wypłat podmiotom z tego rynku, a dla rynku otwartego wypłacono za wskazane okresy łącznie 975 670 384,35 zł, co stanowiło 95,54 % wszystkich wypłat podmiotom z tego rynku w analizowanym okresie.

W miesiącach, o których mowa powyżej (od 12/2015 do 08/2016) rośnie ogólna liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń (łącznie ZPCH i RO). Widać wzrost liczby pracodawców na rynku otwartym. Biorąc pod uwagę miesiąc 12/2015 oraz kolejne miesiące począwszy od 01/2016 nastąpił spadek liczby podmiotów dla rynku chronionego. Część z tych podmiotów zmieniała kwalifikację na rynek otwarty. Dla przykładowych miesięcy 12/2015 i 08/2016 ta zmiana wyglądała następująco.

Za miesiąc 12/2015 liczba podmiotów zaliczanych do rynku chronionego (ZPCH) wyniosła 1163, spośród których, za okres 08/2016 o wypłatę miesięcznego dofinansowania (również jako ZPCH) wystąpiło 1078 pracodawców. Zmiany klasyfikacji na rynek otwarty (RO) w 08/2016 dokonało 54 podmioty. Ponadto za miesiąc 08/2016 zgłosiło się 10 nowych ZPCH w stosunku do 12/2015, a 11 zmieniło status z RO (w 12/2015) na ZPCH (w 08/2016). 31 Zakłady Pracy Chronionej z 12/2015 nie ubiegały się o dofinansowanie za 08/2016.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do SODiR przez wszystkich pracodawców za grudzień 2015 r. wynosiła 246 045 osób (232418,260 etatu), natomiast za sierpień 2016 r. 253 401 osób (240 411,497 etatu). Widoczny jest jednorazowy spadek liczby zgłaszanych pracowników, który wystąpił w styczniu 2016 roku. W kolejnych okresach ilość zgłaszanych do dofinansowań pracowników utrzymuje się na zbliżonym poziomie, wyższym niż stan zgłoszonych za 01/2016. Widoczna jest także tendencja wzrostowa liczby zgłaszanych do dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nawet w stosunku do 12/2015 r. Wzrost zarówno w stosunku do 12/2015 jak i 01/2016 jest zwłaszcza na okresie 07/2016.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych do dofinansowania ogółem, w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń specjalnych [2 ] począwszy od 12/2015 aż do 08/2016, dla wszystkich grup odnotowuje tendencję wzrostową. Największy wzrost odnotowany został wśród osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych tj. 2 754 osoby z 109 737 do 112491.

[2] Używane w sprawozdaniu określenie osoby ze schorzeniami specjalnymi dotyczy osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Analizując dane w podziale na rynki pracy (ZPCH, RO) zauważalny jest spadek liczby zgłoszonych do dofinansowań pracowników przez Zakłady Pracy Chronionej, natomiast wzrost liczby pracowników zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Jednocześnie należy zauważyć, iż liczba osób zgłoszonych przez RO do dofinansowania jest aktualnie wyższa niż przez ZPCH. Wraz ze zmianą rynku pracodawcy z ZPCH na RO część pracowników trafia bowiem na rynek otwarty. Ponadto wzrost na RO związany jest z nowymi podmiotami z rynku otwartego, które rejestrują się w SODiR oraz z zatrudnieniem nowych pracowników przez wcześniej istniejących na tym rynku pracodawców.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Dane wg stanu na dzień 06.10.2016 r.

Najwyższe koszty płacy wykazywane są przez pracodawców zarówno z RO jak i ZPCH dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych. Generalnie wyższe koszty płacy wykazuje rynek otwarty (za wyjątkiem lekkiego stopnia niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych i lekkiego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniami specjalnymi).

Struktura wydatków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w podziale na stopień niepełnosprawności oraz występowanie schorzeń specjalnych w okresie od I do III kwartału 2016 roku dla podmiotów z rynku chronionego (ZPCH) wykazała, iż największe wydatki na tym rynku generują osoby ze stopniem umiarkowanym bez schorzeń specjalnych (43%) i ze stopniem umiarkowanym ze schorzeniami specjalnymi (34%). Wynika to z ilości zgłaszanych z tymi stopniami osób jak i relatywnie wysokiej dla tych stopni kwot dofinansowania przewidzianych w przepisach. Najmniejszy udział procentowy wypłaconego dofinansowania odnotowano odpowiednio dla stopnia znacznego ze schorzeniami specjalnymi (4%) oraz lekkiego ze schorzeniami specjalnymi (5%). Jest to wynik niskiej ilości zgłaszanych do dofinansowania osób z tymi stopniami.

Dla podmiotów z rynku otwartego (RO) największy udział dofinansowania odnotowany został podobnie jak w przypadku rynku chronionego, dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych (46%) i umiarkowanym stopniem ze schorzeniami specjalnymi (23%). Najmniejszy zaś udział wydatków dofinansowania dla RO, analogicznie jak w przypadku rynku chronionego, zanotowano dla stopnia znacznego ze schorzeniami specjalnymi (6%) oraz lekkiego ze schorzeniami specjalnymi (5%). Istotną różnicę można zaobserwować w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności bez schorzeń. Dla RO w okresie od I do III kwartału 2016 roku na osoby te zapłacono 12% wydatków, a dla ZPCH 7%. Zdecydowanie wyższy jest bowiem odsetek tych osób na RO niż w ZPCH.

Informacja z realizacji zadania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, wypłaconej na podstawie przepisów art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), w okresie od I do III kw. 2016 r.

W planie finansowym na rok 2016 na zadanie refundacja składek dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą przeznaczono: 92 607 000 zł, a do końca III kwartału 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał: 66 537 930,74 zł, co stanowi 71,85% planu finansowego.

Zgodnie z art. 25a w/w ustawy o rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki (opłacone terminowo w całości lub z maks. 14-dniowym przekroczeniem obowiązującego terminu) na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963).

Zgodnie z ww. przepisami ustawy o rehabilitacji od 01 czerwca 2011 r. kwoty miesięcznej refundacji zostały zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności. Wysokość refundacji począwszy od wniosków za okres 06/2011 r. jest następująca:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W okresie od I do III kwartału 2016 roku najwyższe kwoty wypłat refundacji dotyczą okresów sprawozdawczych od listopada 2015 r. do sierpnia 2016r. Była to kwota łączna 65 505 167,67 zł, co stanowiło 98,45% wszystkich wypłatosobom niepełnosprawnym wykonującym działalność w tym roku.

Liczba osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, które wystąpiły z wnioskiem o wypłatę miesięcznej refundacji składek za okresy sprawozdawcze od 11/2015 do 08/2016 r. utrzymuje mniej więcej stałą tendencję.

Dane wg stanu na dzień 19.10.2016 r. Dane za 08/2016 są niepełne.

Z uwagi na termin składania wniosku oraz ze względu na preferowany przez wiele osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą sposób wymiany dokumentacji (papierowy) dane za miesiąc sierpień 2016 r. są niepełne.

Wypłata refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w okresie od I do III kwartału 2016 roku była najwyższa dla beneficjentów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i stanowiła 60% wszystkich wypłat, zaś najniższa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiła 17% wszystkich wypłat.

Opisowa informacja z realizacji zadania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobo­wiązanych do opłacania składek za niepełno­sprawnych domowników wypłaconej na podstawie przepisów art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), w okresie od I do III kw. 2016 r.

W planie finansowym na rok 2016 na zadanie refundacja składek niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobo­wiązanym do opłacania składek za niepełno­sprawnego domownika przeznaczono: 4 943000 zł, a do końca III kwartału 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał 3 692 498,88 zł, co stanowi 74,70 % planu finansowego.

Fundusz refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobo­wiązanemu do opłacania składek za niepełno­sprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emery­talno-rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości i w terminie (lub z maksymalnie 14-dniowym uchybieniem terminu ustawowego).

W okresie od I do III kwartału 2016 r najwyższe kwoty wypłat refundacji nastąpiły za okresy obejmujące od I do III kwartału 2016 r. Była to kwota 3 570 798,57 zł, co stanowiło 96,70% wszystkich wypłat niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobo­wiązanym do opłacania składek za niepełno­sprawnego domownika w tym roku.

W kwartałach od I do III 2016 roku liczba beneficjentów, tj. niepełnosprawnych rolników oraz niepełnosprawnych domowników utrzymuje mniej więcej stałą tendencję.