informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - zmiany w module II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

Zaktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytajtekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn.„Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ( 700 zł – zmiana wust. 8 pkt 1),
 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia ” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody ztytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca , który :
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku , albo
  • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód wwysokości niższej niż kwota 2.520 zł [1] ,
 • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta wmodule II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
  • dochód, jaki wynika zzeznania wnioskodawcy owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT) , wyliczony według wzoru: dochód poodliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
  • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu zpracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zdnia 23września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: ( 2.869 zł xliczba hektarów)/12 ,
 • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek zoddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II conajmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
 • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 ( definicja Karty Dużej Rodziny ) w związku zuchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę zdnia 5 grudnia 2014 r. oKarcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
 • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
  • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także wterminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18dodano pkt 2a),
  • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące posobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się , co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6miesięcy.

[1] kwota stanowiąca 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (zgodnie z art. 2 ustawy orehabilitacji (…)) – wtym zakresie nie uwzględniono propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaproponowali odniesienie kwoty zwalniającej z wniesienia udziału własnego – do150% aktualnego najniższego wynagrodzenia zapracę. Zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…) najniższe wynagrodzenie, to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z13 września 2013 r., poz. 1074), kwota ta wynosiła 1.680 zł.

 

Data publikacji: 2015-03-20
Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Poręba