informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu ogłoszonego dnia 23 maja 2019 r. w związku z realizacją pilotażowego programu „ABSOLWENT". Kryteria oceny merytorycznej zostały określone w Procedurach realizacji programu.

Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku. Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej PFRON. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.


Decyzję w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej podejmuje Zarząd PFRON. Złożenie odwołania wyczerpuje tryb odwoławczy.


Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.


Decyzja Zarządu PFRON o przyznaniu dofinansowania zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków do pobrania poniżej:

Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż:

        I.            rozpatrzono odwołania od negatywnej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego dnia 23 maja 2019 r. w związku z realizacją pilotażowego programu „ABSOLWENT".

Pozytywnie rozpatrzono odwołania złożone przez następujące organizacje pozarządowe:

·         Fundację Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu (wniosek nr 7/2019 dotyczący realizacji projektu pn. „Wzorowy Absolwent Niepełnosprawności”),

·         Fundację Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie (wniosek nr 18/2019 dotyczący realizacji projektu pn. „Od studenta do specjalisty. Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy”.


Negatywnie rozpatrzono odwołanie Fundacji Kreatywnych Innowacji KI z siedzibą w Radomiu (wniosek nr 8/2019 dotyczący realizacji projektu pn. „Młodzi, zdolni, kreatywni”).

      II.            przywrócono termin na uzupełnienie wniosku przez:

·         Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach (wniosek nr 14/2019 dotyczący realizacji projektu pn. „Świętokrzyski absolwent na rynku pracy”),

·         Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną z siedzibą w Łodzi (wniosek nr 16/2019 dotyczący realizacji projektu pn. „DZIŚ ABSOLWENT - JUTRO PRACOWNIK”).

 

Wyniki oceny formalnej wniosków:

·         lista wniosków zweryfikowanych formalnie pozytywnie (plik do pobrania poniżej),

·         lista wniosków zweryfikowanych formalnie negatywnie (plik do pobrania poniżej).

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały przekazywane do oceny merytorycznej.

Ogłoszenie z dnia 23 maja 2019 roku konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON środków finansowych na realizację programu.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź zawiązane przez nich partnerstwa do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.

I. Cel konkursu

 1. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.
 2. Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
  1. szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
  2. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm),
   które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów,
   z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 6.
 1. Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest:\
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 1 roku (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),
   z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniosku wspólnego złożonego przez m.in. dwie lub więcej organizacje pozarządowe ww. warunki weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 1. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
 2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą złożyć wniosek wspólny. Na etapie składania wniosku Wnioskodawców, którzy składają wniosek wspólny, musi wiązać Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację projektu. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider.
 3. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Warunek, o którym mowa w ust. 5, w przypadku wniosku wspólnego, dotyczy każdego z Wnioskodawców.
 2. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:
  1. w związku z działalnością których, lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;
  2. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;
  3. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  4. które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).

III.  Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:
  1.  obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  2. obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
   1. zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
   2. zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
   3. zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
  3. obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.
 1. Realizacja Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - jest obligatoryjna.
 2. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. Szczegółowe formy i zakres pomocy dla poszczególnych obszarów wsparcia wskazane zostały w rozdziale IX programu.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku.
 2. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 4. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
 6. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz załącznika nr 1 do wniosku i budżetu projektu (plik MS Excel).
 7. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 8. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.


V. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 września 2019 roku do dnia
  30 września 2023 roku.
 2. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu
  (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 września 2019 roku) do dnia zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 30 września 2023 roku).
 3. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektów:
  1. pierwszy okres – od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2021 roku,
  2. drugi okres – od dnia 1 października 2021 roku do dnia 30 września 2023 roku (tryb pozakonkursowy).
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy na jeden lub dwa okresy finansowania projektów, przy czym preferowane będą projekty na dwa okresy finansowania.
 5. Środki finansowe PFRON, o których mowa w rozdziale VI ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu, tj. od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2021 roku.
 6. Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu).
 7. Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 8. W przypadku zawarcia umowy oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu, Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.
 9. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust. 8 należy złożyć w terminie do dnia
  15 lipca 2021 roku w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 10. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu.
 11. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi 10.000.000,00 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu, skutkujących wypłatą środków finansowych w 2019 roku, jest posiadanie środków finansowych w planie finansowym w 2019 roku.
 3. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust. 1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VII.   Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Wskazana maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.
 2. Do limitu o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się kosztów dodatku motywacyjnego.
 3. Ten sam beneficjent ostateczny nie może być objęty tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

VIII.   Zasięg terytorialny projektów

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego

 1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza lub/i świadczenie pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie nie może przekroczyć kwoty 18 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz lub/i pracownik współpracującej szkoły wyższej oddelegowany do pracy przy projekcie wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu jego pracy może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza lub/i pracownika współpracującej szkoły wyższej oddelegowanego do pracy przy projekcie kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

X. Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. Celem ewaluacji projektu jest ocena jakości realizacji projektu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń.
 2. Konstrukcje wskaźników ewaluacji określone zostały w rozdziale XVII dokumentu pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.
 3. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać osiągnięcie drugiego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy utrzymają zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych projektu.
 4. Wskazany powyżej procentowy wskaźnik badany jest nie później niż przed upływem okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu. Termin ten może zostać przedłużony w sytuacji przerw w zatrudnieniu beneficjenta ostatecznego projektu
  – z zastrzeżeniem, iż przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia nie będzie dłuższa niż 31 dni, przy czym czas przerwy w zatrudnieniu dłuższy niż 31 dni nie może być wliczony w okres zatrudnienia.
 5. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób podejmujących działalność gospodarczą może nastąpić o ile działalność ta prowadzona będzie przez beneficjenta ostatecznego przez okres minimum 6 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania tej działalności.
 6. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zwrot wniesionego wkładu własnego może nastąpić jeżeli wartość drugiego wskaźnika rezultatu, po upływie 8 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia przez beneficjentów ostatecznych projektu, wynosić będzie co najmniej:
  1. 50% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 100% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  2. 40% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 80% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  3. 30% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 60% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  4. 25% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 50% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych;
  5. 20% beneficjentów ostatecznych projektu – Wnioskodawca może uzyskać zwrot 40% wniesionego wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych.
 7. Spełnienie warunków uprawniających do zwrotu wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych weryfikowane jest przez PFRON nie później niż na ostatni dzień realizacji każdego okresu finansowania.
 8. Ocena oddziaływania projektu, tj. ocena jego długoterminowych konsekwencji, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów ostatecznych projektu, dokonywana jest przez Wnioskodawcę we wniosku w postaci opisu spodziewanego oddziaływania projektu.

XI. Audyt zewnętrzny projektu

W projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

XII.   Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000 zł;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. W przypadku projektów wieloletnich limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie finansowania projektu
 3. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 4. Zasady kwalifikowalności kosztów wskazane zostały w rozdziale XIV dokumentu pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.

XIII.   Termin, tryb, kryteria i preferencje stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski złożone w ramach konkursu oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez PFRON w terminie 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia do Biura PFRON, zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu o konkursie terminie, ostatniego wniosku w ramach konkursu. Ocena formalna sporządzana jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 3. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 4. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (pfron.org.pl).
 5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON.
 6. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w dokumencie pn. „Procedury realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT””.
 7. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 8. W ramach konkursu stosowane są preferencje dla wnioskodawców, którzy:
  1. posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów w obszarze działań aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami, tym samym gwarantując wysoki poziom realizacji projektu i skuteczność,
  2. posiadają doświadczenie we współpracy z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami,
  3. złożą wnioski obejmujące dwa okresy finansowania projektów.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50 % przyznanego dofinansowania,
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Wnioskodawcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. Warunkiem wypłaty przez PFRON kwot dofinansowania jest posiadanie przez PFRON środków finansowych na realizację pilotażowego programu „ABSOLWENT”, umożliwiających wykonanie niniejszej umowy.
 3. Warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Wnioskodawcy na drugi okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Wnioskodawcy w pierwszym okresie realizacji projektu.