informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" - treść programu obowiązująca do dnia 10 czerwca 2019 r.

Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW) są istotnym elementem systemu wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej. Uruchomiony przez PFRON pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW i ORW. Jego beneficjentami będą absolwenci tych placówek, bądź absolwenci szkół specjalnych przysposabiających do pracy (SPdP). Beneficjenci programu – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.

I. Nazwa programu

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. absolwencie – należy przez to rozumieć osobę, która:
  1. w latach 2016-2018 ukończyła,bądź
  2. w okresie dwóch lat szkolnych, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 programu ukończy realizację obowiązku nauki w OREW bądź ORW, bądź SPdP;
 2. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 3. OREW – należy przez to rozumieć ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy działający na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
 4. ORW – należy przez to rozumieć ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy działający na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
 5. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 6. programie – należy przez to rozumieć pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”;
 7. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 8. SPdP – należy przez to rozumieć szkołę specjalną przysposabiającą do pracy działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
 9. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 10. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
  1. w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
  2. w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,
   • wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
 11. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków PFRON na sfinansowanie kosztów wsparcia, o którym mowa w rozdziale V programu.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

IV. Cel programu

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

V. Zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie przeznacza się na świadczenie przez adresata programu wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej. Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddziały PFRON ze środków PFRON.
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 adresat programu zobowiązany jest przeznaczyć w szczególności na:
  1. działania na rzecz beneficjentów programu wymienione w ust. 3;
  2. wydatki rzeczowe i osobowe związane ze wsparciem udzielanym beneficjentom programu;
  3. wydatki związane z bieżącą działalnością OREW bądź ORW, w zakresie wsparcia udzielanego beneficjentom programu.
 3. W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:
  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  7. transport.
 4. Zakres wsparcia określony w ust. 1 – 3 może zostać rozszerzony przez adresata programu
  o elementy, które uzna on za konieczne ze względu na indywidualne potrzeby beneficjentów programu i ze względu na zakres prowadzonych działań.
 5. Beneficjent programu będzie mógł korzystać ze wsparcia dofinansowanego ze środków programu maksymalnie przez dwa lata szkolne, o których mowa w rozdziale XI ust. 2.
 6. Podmiot prowadzący OREW bądź ORW, który przystąpi do programu zobowiązany będzie do współpracy z beneficjentem programu oraz jego rodziną w poszukiwaniach placówki, która zapewniłaby wsparcie adekwatne do potrzeb beneficjenta również po upływie okresu wskazanego w ust. 5.
 7. Zakres usług świadczonych na rzecz beneficjenta oraz ich wymiar godzinowy ustala adresat programu, przy czym w danym miesiącu każdy beneficjent programu powinien mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia.
 8. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd PFRON do podejmowania decyzji w zakresie zmiany minimalnej liczby godzin wsparcia, o której mowa w ust. 7 w trakcie realizacji programu.

VI. Adresaci i beneficjenci programu

 1. Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW bądź ORW, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu, w zakresie wskazanym w rozdziale V programu.
 2. Adresat programu, o którym mowa w ust. 1 będący samorządem powiatowym, może wyznaczyć do realizacji programu właściwą jednostkę organizacyjną.
 3. Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), a które będą odbiorcami wsparcia dofinansowanego w ramach realizacji programu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w ust. 3, dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych, będących absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia. Decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu.

VII. Warunki uczestnictwa adresata programu w programie

 1. Obowiązki oraz uprawnienia stron w ramach realizacji programu określa umowa o realizację programu pomiędzy adresatem programu, a Oddziałem PFRON właściwym terytorialnie ze względu na adres OREW bądź ORW.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie przez adresata programu, albo (o ile dotyczy) przez jednostkę organizacyjną samorządu powiatowego, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. Innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.


VIII. Tryb postępowania

 1. Adresat programu, który wyraża chęć świadczenia wsparcia beneficjentom programu, składa we właściwym terytorialnie ze względu na adres prowadzonego OREW bądź ORW Oddziale PFRON wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację programu.
 2. Termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu zostanie ogłoszony przez PFRON oddzielnie dla każdego z dwóch lat szkolnych, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 1-2.
 3. Tryb rozpatrywania i realizacji wniosków, a także system monitorowania i kontroli zawarte są w procedurach realizacji programu. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.
 4. Adresat programu, na terenie swojego działania, organizuje akcję informacyjną dla potencjalnych beneficjentów programu o możliwości uzyskania pomocy w ramach programu.
 5. Pracownicy Oddziałów PFRON i adresaci programu, zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących programu.

IX. Źródła finansowania programu i wysokość udzielanej pomocy

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Zarząd PFRON nie później niż przed ogłoszeniem przez PFRON terminu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu, o którym jest mowa w rozdziale VIII ust. 2, odrębną uchwałą określa obowiązującą dla danego roku szkolnego stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie.
 4. Stawka osobowa, o której mowa w ust. 3 jest miesięczną kwotą na sfinansowanie kosztów wsparcia udzielanego przez adresata programu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.
 5. Środki przekazywane w ramach programu podlegają rozliczeniu na zasadach opisanych w procedurach realizacji programu.
   

X. Kontrola i monitoring wydatkowania środków

 1. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
 2. PFRON zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia kontroli w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji programu.
 3. W czasie realizacji umowy dopuszcza się możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych w siedzibie adresata programu.
 4. Szczegółowe zasady monitorowania i kontroli opisane zostaną w procedurach realizacji programu oraz w umowie o realizację programu.

XI. Zasięg i czas trwania programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program jest realizowany do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:
  1. rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
  2. rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 3. Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu.

XII. Zadania poszczególnych realizatorów programu

 1. Zadania Zarządu PFRON obejmują w szczególności:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu;
  2. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  3. określenie stawki osobowej przypadającej na jednego adresata programu w danym roku realizacji;
  4. ustalanie terminów przyjmowania wniosków.
 2. Zadania Oddziałów PFRON obejmują w szczególności:
  1. prowadzenie naboru wniosków i przekazywanie do Biura PFRON zapotrzebowania na pomoc finansową w ramach programu;
  2. współpraca z adresatami programu w zakresie realizacji programu, w szczególności:
   1. przyjmowanie wniosków o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu,
   2. zawieranie umów o realizację programu,
   3. przekazywanie adresatom programów środków finansowych oraz przyjmowanie sprawozdań z realizacji programu,
   4. bieżące monitorowanie realizacji programu, w tym przeprowadzanie niezapowiedzianych wizyt monitoringowych,
   5. rozliczanie środków finansowych przekazanych adresatom programu w ramach zawartych umów o realizację programu.
 3. Zadania Biura PFRON obejmują w szczególności:
  1. zarządzanie i koordynację realizacji programu;
  2. przyznawanie limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Oddziały PFRON;
  3. monitorowanie realizacji programu;
  4. sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.
 4. Zadania adresata programu obejmą w szczególności udzielanie wsparcia dla beneficjentów programu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.