informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - Treść programu

I. Nazwa programu

„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, zwany dalej „programem”.

II. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” oraz art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”.

III. Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

IV. Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
  o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

zwani dalej „Beneficjentami programu”.

V. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON:
 • 1. w ramach Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”;
 • 2. w ramach Modułu II – w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu, przy czym:
 1. wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
 2. wnioski rozpatrywane są na bieżąco;
 3. finasowaniem albo dofinasowaniem mogą być objęte koszty poniesione od dnia 24 lutego 2022 roku.
 • 3. w ramach Modułu III – w formie finansowania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, służących zapewnieniu wsparcia Beneficjentom programu, przy czym:
 1. wsparciem w ramach Modułu III mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
 2. nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym;
 3. finasowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego
  2022 roku;
 4. możliwa jest realizacja zadania w ramach wniosku wspólnego bądź w formule partnerskiej. Partnerstwo oznacza współpracę organizacji pozarządowej z innym podmiotem, który nie będzie stroną umowy, w ramach realizacji zadania.

  2. Zarząd PFRON przyjmuje procedury realizacji programu. Dokument ten może być modyfikowany przez Zarząd PFRON.
  3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 może określać w szczególności:

 • 1. formy wsparcia, które będą realizowane,
 • 2. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
 • 3. kryteria uczestnictwa Beneficjentów programu,
 • 4. rodzaje zadań realizowanych w Module III programu,
 • 5. warunki przystąpienia samorządów powiatowych do realizacji Modułu I programu,
 • 6. warunki uczestnictwa samorządów wojewódzkich, samorządów powiatowych oraz samorządów gminnych w Module II programu,
 • 7. terminy składania wniosków w ramach poszczególnych Modułów programu,
 • 8. terminy składania zapotrzebowań na środki na realizację Modułu I programu przez realizatorów programu,
 • 9. tryb rozpatrywania i kryteria oceny wniosków w ramach poszczególnych Modułów programu,
 • 10. ramowe wzory wniosków oraz ramowe wzory umów stosowanych w ramach poszczególnych Modułów programu.

VI. Realizatorzy programu

 1. Realizatorem programu w Module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu.
 2. Realizatorem programu w Module II oraz w Module III jest PFRON.
 3. Samorząd powiatowy, który przystępuje do realizacji Modułu I programu zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 4. W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Modułu I programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz Beneficjentów programu z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.

VII. Tryb postępowania

 1. W przypadku Modułu I programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:
 • 1. wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – PFRON opracuje i udostępni samorządom powiatowym ramowe formularze wniosków o przyznanie świadczenia,
 • 2. wnioski rozpatrywane są na bieżąco,
 • 3. decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego,
 • 4. o podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Beneficjentów programu niezwłocznie,
 • 5. w przypadku pozytywnej decyzji wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę lub w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, z zastrzeżeniem pkt 6,
 • 6. wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,
 • 7. Beneficjentowi programu, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 1. W przypadku Modułu II programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:
 • 1. wnioski o przyznanie finansowania albo dofinasowania rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę jednostki samorządu,
 • 2. decyzję w sprawie przyznania finansowania albo dofinasowania podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON,
 • 3. w przypadku pozytywnej decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale PFRON wypłata finansowania albo dofinansowania nastąpi na rachunek bankowy jednostki samorządu, wskazany we wniosku o przyznanie finansowania albo dofinansowania w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji,
 • 4. decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,
 • 5. jednostce samorządu, której w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania finansowania albo dofinasowania – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 1. W przypadku Modułu III programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:
 • 1. w ramach wyznaczonego naboru – wnioski składane i rozpatrywane są w Biurze PFRON lub w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej,
 • 2. decyzje w sprawie przyznania finansowania podejmuje Zarząd PFRON (z uwzględnieniem możliwości udzielenia pełnomocnictw do wykonywania tych czynności),
 • 3. w przypadku pozytywnej decyzji PFRON wypłata zaliczki nastąpi na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, wskazany we wniosku o przyznanie finansowania w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania,
 • 4. decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.
 • 5. organizacji pozarządowej, której w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania finansowania, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy.

VIII. Zasięg i czas trwania programu

 1. Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 2. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r.
 3. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

IX. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę Modułu I programu – do wysokości 2,5% środków przekazanych samorządom powiatowym na realizację programu.
 3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy wykorzysta poniżej 90% środków przekazanych w danym roku przez PFRON na realizację programu, wysokość środków na obsługę programu będzie wyliczana od wysokości środków wykorzystanych na realizację programu.

X. Zadania poszczególnych realizatorów programu

 1. Do zadań Zarządu PFRON należy:
 • 1. przyjęcie procedur realizacji programu,
 • 2. podejmowanie decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach Modułu III programu (z uwzględnieniem możliwości udzielenia pełnomocnictw do wykonywania tych czynności),
 • 3. podejmowanie decyzji o wysokości środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację programu, w tym na poszczególne Moduły,
 • 4. wnioskowanie do Rady Nadzorczej PFRON o zakończenie realizacji programu.
 1. Do zadań samorządu powiatowego (realizatora Modułu I programu) należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, oraz procedurach realizacji programu, w tym wyznaczenie do realizacji programu właściwej terytorialnie jednostki samorządu powiatowego odpowiedzialnej za:
 • 1. weryfikację formalną wniosków o świadczenia,
 • 2. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia,
 • 3. składanie zapotrzebowań w ramach Modułu I programu,
 • 4. obsługę finansową Beneficjentów programu,
 • 5. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 1. Do zadań Biura PFRON należy:
 • 1. zarządzanie programem,
 • 2. przedkładanie do przyjęcia przez Zarząd PFRON procedur realizacji programu,
 • 3. koordynacja realizacji Modułu II oraz Modułu III programu,
 • 4. monitorowanie programu.
 1. Do zadań Oddziałów PFRON należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, oraz w procedurach realizacji programu, w tym w szczególności:
 • 1. współpraca z samorządem powiatowym (realizatorem Modułu I programu), oraz z wyznaczoną do realizacji programu jednostką samorządu powiatowego, w zakresie realizacji Modułu I programu, w tym:
 1. zawieranie umów z samorządem powiatowym,
 2. przyjmowanie od samorządu powiatowego zapotrzebowań na środki finansowe PFRON na obsługę wniosków złożonych w Module I programu,
 3. przekazywanie środków finansowych oraz przyjmowanie sprawozdań z realizacji Modułu I programu,
 • 2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Modułu II programu oraz zawieranie i rozliczanie umów w tym Module,
 • 3. udział w realizacji Modułu III programu, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Modułu III programu oraz zawieranie i rozliczanie umów w tym Module.

XI. Monitoring programu

 1. Zarząd PFRON sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu.
 2. Samorząd powiatowy przekazuje do Oddziału PFRON każdego pierwszego dnia miesiąca informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację Modułu I programu, zawierające w szczególności:
 • 1. liczbę Beneficjentów programu w podziale na płeć, stopień niepełnosprawności i datę przybycia do Polski,
 • 2. liczbę złożonych wniosków spełniających wymogi programu,
 • 3. kwotę wypłaconych w ramach programu świadczeń.
 1. Oddział PFRON przekazuje do Biura PFRON:
 • 1. zbiorczą informację o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację programu opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2,
 • 2. zbiorczą informację o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazanych na realizację programu w ramach Modułu II oraz Modułu III,
 • 3. każdego pierwszego dnia miesiąca informacje o liczbie beneficjentów programu w podziale na płeć, stopień niepełnosprawności i datę przybycia do Polski oraz liczbę osób towarzyszących beneficjentom programu w ramach Modułu II oraz Modułu III,
 • 4. inne informacje związane z realizacją programu, o które może wystąpić Biuro PFRON.