informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe:

 1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski można składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
 2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione;

za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Wnioski mogą być składane do Biura PFRON w trybie ciągłym.

Finasowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Definicja „Beneficjenta programu” oraz definicja „Osoby towarzyszącej” zawarta została w Rozdziale I procedur realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania – nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

Rodzaj zadania, którego może dotyczyć wniosek składany w ramach naboru

 1. W ramach niniejszego naboru wniosków może zostać zgłoszone wyłącznie zadanie związane z prowadzeniem na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego Ośrodka Recepcyjnego (zwanego dalej „Ośrodkiem”) dla Beneficjentów programu i osób towarzyszących. Zadanie to musi spełniać następujące warunki:
 • 1. celem pobytu w Ośrodku jest identyfikacja potrzeb Beneficjentów programu i osób towarzyszących w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zamieszkania, potrzeb socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznych i psychoterapeutycznych, medycznych, miejsca edukacji dla dzieci, miejsca pracy;
 • 2. identyfikacja potrzeb, o której mowa w pkt 2, zostanie przeprowadzona przez Wnioskodawcę na podstawie ankiety (w ramach wystandaryzowanego kwestionariusza);
 • 3. w Ośrodku może przebywać jednocześnie od 20 do 100 Beneficjentów programu i osób towarzyszących;
 • 4. Ośrodek działa w trybie ciągłym: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 • 5. pobyt w Ośrodku nie powinien być dłuższy niż 2 dni; w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu;
 • 6. Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt i odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie przebywającym w nim osobom;
 • 7. Ośrodek powinien zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu;
 • 8. osobom przebywającym w Ośrodku zapewnione zostaną środki higieny osobistej, niezbędne leki, środki pomocnicze i w miarę możliwości przedmioty ortopedyczne i inne wyroby medyczne;
 • 9. Ośrodek zapewnia opiekę medyczną i w miarę możliwości pomoc psychologiczną;
 • 10. Ośrodek zapewnia tłumaczy (języka ukraińskiego i migowego) oraz niezbędne materiały informacyjne tłumaczone na język ukraiński;
 • 11. Ośrodek dysponuje pojazdem do przewozu osób z niepełnosprawnością narządu ruchu;
 • 12. Ośrodek zapewnia wymianę informacji, w zakresie dostępności miejsc, z Biurem PFRON, Oddziałami PFRON i innymi Ośrodkami Recepcyjnymi dla osób z niepełnosprawnością;
 • 13. Wnioskodawca prowadzi ewidencję Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących przebywających w Ośrodku;
 • 14. średni dobowy koszt pobytu jednej osoby w Ośrodku (Beneficjenta programu lub osoby towarzyszącej) nie może przekroczyć kwoty 130 złotych;
 • 15. w ramach Modułu III programu mogą być finansowane koszty funkcjonowania Ośrodka poniesione od 24 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
 1. Koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób przebywających w Ośrodku (Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących) oraz określonego, w umowie o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu, średniego dobowego kosztu pobytu jednej osoby w Ośrodku.
 2. Umowa na prowadzenie Ośrodka zawierana jest na okres do końca czerwca 2022 roku z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (zasada dotyczy obu stron umowy).