informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursie nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursie nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”, ogłoszonym w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”, ogłoszonego w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Ogłoszenie konkursu nastąpiło na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz uchwały nr 11/2016 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 4/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 10/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 23 września 2020 r. oraz uchwałą nr 13/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 września 2022 r.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w konkursie nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”, ogłoszonym w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową lub podmiotem biorącym udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (poprzez realizację przez organizacje pozarządowe staży zawodowych w organach administracji rządowej), złożonych do PFRON w konkursie nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”, ogłoszonym w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus”.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r.

Z treścią ogłoszenia konkursu nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” oraz z trybem pracy komisji konkursowej, zawartym w Załączniku nr 7 do procedur realizacji programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”, można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Program „STABILNE ZATRUDNIENIE”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: programy@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2023-06-14
Autor: Departament ds. Polityki Regionalnej