informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Sieć placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na terenie kraju stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Wdrożenie i realizacja rządowego programu „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych przez podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

I. Nazwa programu

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program „Zajęcia klubowe w WTZ”;
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 5. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 6. WTZ – należy przez to rozumieć warsztaty terapii zajęciowej;
 7. wystąpieniu – należy przez to rozumieć wystąpienie samorządu powiatowego o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu;
 8. zajęciach klubowych - należy przez to rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.).

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

IV. Cele programu

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

V. Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.

 1. Beneficjentami programu są:
  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 2. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 3. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

VI. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

VII. Tryb postępowania

 1. Samorząd powiatowy składa na opracowanym dla potrzeb programu formularzu wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby samorządu powiatowego.
 2. Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu zostanie corocznie ogłoszony przez PFRON.
 3. Tryb rozpatrywania i realizacji wystąpień, a także system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.

VIII. Zakres pomocy

 1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
 3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

IX. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji, odrębną uchwałą wskazuje obowiązującą w danym roku miesięczną stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu.
 4. Podziału środków dla Oddziałów PFRON dokonuje Biuro PFRON na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Oddziały PFRON.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 podlega rozliczeniu zgodnie z procedurami realizacji programu.
 6. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę programu – w kwocie do wysokości 2,5% środków zaplanowanych na realizację programu w powiecie.
 7. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.

X. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu.

XI. Realizatorzy programu

 1. Zadania Zarządu PFRON, w szczególności:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  3. określenie stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu w danym roku realizacji.
 2. Zadania Oddziałów PFRON – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 3. Samorząd powiatowy – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 4. Zadania WTZ, w szczególności uruchomienie i prowadzenie zajęć klubowych dla beneficjentów programu zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.
 5. Zadania Biura PFRON, w szczególności:
  1. zarządzanie i koordynacja realizacji programu,
  2. przyznawanie limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON,
  3. opracowanie ramowego wzoru umowy o realizację programu przez samorząd powiatowy, formularza wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu oraz formularzy sprawozdania samorządu powiatowego z realizacji programu i informacji o wydzielonym rachunku bankowym,
  4. monitorowanie realizacji programu.