informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

I. Cel Programu

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, zwanego dalej „Programem”, jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. adresacie - należy przez to rozumieć organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. beneficjencie - należy przez to rozumieć adresata Programu, który uzyskał dofinansowanie;
 3. dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON na stworzenie infrastruktury WSM;
 4. koncepcji architektoniczno-budowlanej - należy przez to rozumieć projekt koncepcyjny, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej albo jej przebudowy z uwzględnieniem kwestii dotyczących dostępności infrastruktury na tej nieruchomości (dojście, dojazd do nieruchomości, wejście do budynku, dostępna przestrzeń wspólna wokół budynku). Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku. Może się składać z wizualizacji nieruchomości, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawień danych technicznych, czy przekrojów, odległości od granic, zaznaczenia ciągów pieszych, przyłączy itp. Wizualizacja powinna składać się z części opisowej i graficznej. Część graficzna zawiera rozkład poszczególnych budynków lub pomieszczeń z ich czytelnym zwymiarowaniem oraz proponowane aranżacje. Część opisowa jest opisaniem koncepcji widocznych w części graficznej;
 5. mieszkańcach WSM - należy przez to rozumieć osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, które zawarły umowy najmu lub użyczenia mieszkania z wnioskodawcą, który uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na stworzenie WSM;
 6. PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć adresata Programu, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu;
 8. wspomaganej społeczności mieszkaniowej (WSM) - należy przez to rozumieć zespół lub zespoły mieszkań wspomaganych, oferujące autonomię mieszkańców oraz włączenie w niewielką społeczność mieszkaniową, przy jednoczesnym zapewnieniu usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zespół mieszkalny składa się z dwóch do sześciu mieszkań, przy czym łączna liczba mieszkań w WSM nie może być większa niż 12, a każdy mieszkaniec ma prawo do osobnego mieszkania z łazienką i aneksem kuchennym. Każdy zespół mieszkalny w ramach WSM posiada część wspólną rozumianą jako ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez wszystkich mieszkańców danego zespołu tj. pokój/pomieszczenie dzienne oraz dodatkowo, w zależności od możliwości architektonicznych np. jadalnię lub salę ćwiczeń itp.;
 9. wysokim poziomie wsparcia - należy przez to rozumieć uzyskanie w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę określoną na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .”

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

Minimalna liczba WSM utworzonych rocznie - 25 obiektów, począwszy od 2024 r.

V. Zasięg i okres realizacji Programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program realizowany jest od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 3. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

VI. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach programu są podmioty, które łącznie spełniają następujące kryteria (formalno-merytoryczne):
  1. posiadają w swoim statucie postanowienie dotyczące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  2. opiszą doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami od co najmniej 36 miesięcy do daty złożenia wniosku;
  3. opiszą i udokumentują doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, obejmujących w szczególności zadania finansowane w ramach programów, konkursów lub dotacji, subwencji oświatowych, których łączna wartość wynosi co najmniej 500.000,00 zł i minimalna wartość pojedynczego projektu to 50.000,00 zł;
  4. posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja wynikający z:
   1. własności,
    albo
   2. użytkowania wieczystego,
   3. użytkowania,
   4. użyczenia,
   5. najmu,
   6. dzierżawy,
    nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;
  5. posiadają decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także posiadają decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania, jeśli jest wymagana.
 2. W przypadku ust. 1 pkt 4 lit. c – f okres umów dotyczących dysponowania nieruchomością wynosi co najmniej 13[przypis 1] lat, licząc od dnia złożenia wniosku.

VII. Warunki udzielenia dofinansowania

 1. Projekt WSM składa się z:
  1. koncepcji architektoniczno-budowlanej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM, składanych w pierwszym etapie naboru – kryteria formalno-merytoryczne:
   oraz
  2. projektu Architektoniczno-Budowlanego WSM, kosztorysu inwestorskiego wraz z informacją o wnioskowanej kwocie dofinasowania, harmonogramu realizacji projektu, zawierającego co najmniej planowane terminy: uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia prac budowlanych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM (w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego WSM), składanych na drugim etapie naboru - kryteria merytoryczno-finansowe
 1. Beneficjenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne (wskazane w rozdziale VI ust. 1 oraz rozdz. VIII), a także spełniający kryteria oceny merytoryczno – finansowej (wskazane w rozdz. IX), mogą uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.
 2. Łączna wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 625.000,00 zł na jedno mieszkanie dla jednej osoby wraz z częścią wspólną, w tym do 500 000 zł na realizację inwestycji do poziomu stanu surowego zamkniętego i 125 000 zł (czyli 25 % tej kwoty) na wykończenie i wyposażenie jednego mieszkania.
 3. Łączna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 7.500.000,00 zł na jeden Projekt WSM.
 4. Dofinansowanie z budżetu Programu może być łączone z innymi źródłami finansowania, które uzyska Beneficjent.

VIII. Dokumentacja wymagana na I etapie składania wniosków

Wnioskodawcy w ramach I etapu składania wniosków uwzględnią w dokumentacji aplikacyjnej wszystkie elementy określone w niniejszym rozdziale, które stanowić będą przedmiot oceny merytorycznej:

 1. opiszą stopień zgodności załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych oraz ze Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030;
 2. opiszą koncepcję pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji z oceną możliwości ich uzyskania;
 3. opiszą strategię utrzymania trwałości projektu (funkcjonowania WSM), która wynosić będzie co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
 4. przedłożą Koncepcję architektoniczno-budowlaną zawierającą co najmniej poniższe dane:
  1. czytelne rysunki, w skali (PZT w 1:500, PAB najlepiej 1:100), z najważniejszymi wymiarami, z podaniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń i z narysowaną podstawową aranżacją, umożliwiającą w sposób jednoznaczny odczytanie projektu koncepcyjnego, co do możliwości korzystania z zaprojektowanych pomieszczeń przez przyszłych mieszkańców,
  2. umiejscowienie i wymiary wind. W budynkach, które mają powyżej jednej kondygnacji wnioskodawca musi zaprojektować windę. Rekomenduje się kabiny o szerokości 110-120 cm i długości 220 cm,
  3. pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające przestrzeń manewrową o wymiarach, co najmniej 150x150 cm;
 5. przedłożą Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM (opracowany zgodnie z rozdziałem X).

IX. Dokumentacja wymagana na II etapie składania wniosków

Wnioskodawcy na II etapie składania wniosków przedłożą wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale dokumenty, które stanowić będą przedmiot oceny merytoryczno-finansowe, które będą zgodne z PFU złożonym w I etapie:

 1. Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM (zgodnie z rozdziałem XI);
 2. kosztorys inwestorski wraz z informacją o wnioskowanej kwocie dofinasowania;
 3. harmonogram realizacji projektu, zawierający co najmniej planowane terminy:
  1. uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. rozpoczęcia prac budowlanych,
  3. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM (w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego WSM).

X. Założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego i projektu WSM

Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM zawiera co najmniej:

 1. zagwarantowanie korzystania z mieszkania wspomaganego na podstawie umowy najmu lub użyczenia dla każdego mieszkańca WSM, a także zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu usług wspierających, dostosowanych do wyborów i potrzeb mieszkańców WSM;
 2. zagwarantowanie rozdzielenia regulacji dotyczących uprawnień i zasad użytkowania lokalu od oferowanych usług wsparcia;
 3. zagwarantowanie autonomii mieszkańców WSM w szczególności prawa do odmowy przyjęcia oferowanych usług wsparcia;
 4. zagwarantowanie mieszkańcom wysokiego poziomu wsparcia, odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
 5. zagwarantowanie mieszkańcom WSM swobodnego samostanowienia i kształtowania osobistej przestrzeni;
 6. zagwarantowanie zespołów mieszkalnych o liczebności od 2 do 6 osób i nie więcej niż 12 osób w WSM;
 7. zagwarantowanie minimalnej powierzchni użytkowej przypadającej na jednego mieszkańca WSM w ramach zespołu mieszkań wspomaganych, obejmującej:
  1. łącznie z przestrzeniami wspólnymi nie mniej niż 40 m2,
  2. powierzchnię pokoju z aneksem kuchennym nie mniej niż 20 m2,
  3. powierzchnię łazienki nie mniej niż 5 m2;
 8. zagwarantowanie zaplecza socjalnego dla kadry wspierającej (specjaliści i asystenci), obejmującego łazienkę, kuchnię i pokój dzienny;
 9. opisanie i uzasadnienie zatrudnienia i wysokich kompetencji osób wsparcia bezpośredniego, adekwatnych do realizacji szerokiego zakresu niezbędnych usług wsparcia;
 10. opisanie koncepcji pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji i funkcjonowania WSM;
 11. wskazanie grupy docelowej – przyszłych mieszkańców WSM

XI. Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM

 1. Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM zawiera co najmniej:
  1. adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji obiektu budowlanego);
  2. nazwy i kody grup, klas i kategorie robót;
  3. nazwę i adres Beneficjenta;
  4. zakres realizacji inwestycji;
  5. charakterystyczne parametry obiektu;
  6. charakterystyczne parametry następujących części WSM (powierzchnie i wielkości, elementy zagospodarowania budynku i terenu):
   1. samodzielnego mieszkania wspomaganego,
   2. zespołów mieszkań wspomaganych,
   3. pomieszczeń dla kadry wspierającej,
   4. części wspólnej dla mieszkańców WSM,
   5. zaplecza technicznego budynku,
   6. komunikacji,
   7. zagospodarowania terenu;
  7. opis wymagań, w tym: założenia metodologiczne, wymagania ogólne, wymagania w zakresie wykonawców, wymagania w zakresie zgodności z przepisami, standardy robót i wykończenia, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, zastosowanie rozwiązań systemu monitorująco-alarmowego oraz przyzywowego, z zachowaniem prywatności mieszkańców, zastosowanie rozwiązań projektowania uniwersalnego[przypis 2] (co najmniej zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
 2. Zakłada się, że stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM:
  1. musi spełniać wymagania usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
  2. wznoszone będzie poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości (tj. będzie zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
  3. nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie, a jego oddziaływanie zamknie się w granicy działek inwestora i nie spowoduje ograniczenia sposobu użytkowania działek sąsiednich. Dla osiągnięcia celu należy przeprowadzić stosowną analizę środowiskową;
  4. nie będzie powodować wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej oraz zapewni możliwość korzystania z instytucji publicznych, w tym do instytucji kultury i kultu religijnego.

XII. Kwalifikowalność kosztów

 1. Zakres kosztów kwalifikowalnych:
  1. koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub dokończenie budowy, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;
  2. koszty zagospodarowania terenu, niezbędne do funkcjonowania WSM, w szczególności ciągi piesze, droga dojazdowa do obiektu, oświetlenie zewnętrzne, śmietnik;
  3. koszty dodatkowe, które obejmują:
   1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów wykonalności, kosztorysu inwestorskiego, analiz oddziaływania na środowisko;
   2. koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych);
   3. koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.
 2. Kwotę wsparcia finansowego przeznaczonego na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM i jego wyposażenie ustala się do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania[przypis 3])
 3. Jeżeli koszty stworzenia infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM lub jego wyposażenia będą wyższe niż limity, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 i 4, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.
 4. Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie projektu. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę:
  1. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM;
  2. w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego tego WSM.
 5. W ramach realizowanych zadań uznaje się, że kosztami kwalifikowanymi zadania są:
  1. koszty faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
  2. koszty niezbędne dla realizacji zadania przewidziane w kalkulacji wniosku o dofinansowanie;
  3. koszty brutto, tj. koszty wraz z przypadającym na nie podatkiem VAT.
 6. W sytuacji, kiedy Beneficjent jest uprawniony do odzyskania VAT wskazuje w kosztorysie kwoty netto (w takiej sytuacji VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). W sytuacji, kiedy Beneficjent może częściowo odzyskać podatek VAT, wskazuje w kosztorysie przy odpowiednich pozycjach kwoty netto lub brutto.
 7. Za datę ponoszenia wydatku przyjmuje się, w przypadku wydatków pieniężnych:
  1. ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
  2. ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności na koniec okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego.
 8. Środki finansowe Programu przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie. Środki finansowe Programu nie mogą służyć podwójnemu finansowaniu wydatków, tj. dwukrotnemu dokonywaniu zapłaty ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.
 9. Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:
  1. odsetki od zadłużenia;
  2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
  3. kary i grzywny;
  4. wpłaty na PFRON;
  5. wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz od daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat), przed dniem realizacji zadania, współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych;
  6. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
  7. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu;
  8. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  9. koszty amortyzacji.
 10. W przypadku wątpliwości decyzję o kwalifikowalności wydatków podejmuje Oddział PFRON udzielający wsparcia finansowego.

XIII. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Adresat Programu składa wniosek do PFRON o przyznanie dofinansowania na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.
 3. Nabór wniosków o dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM, zwany dalej „naborem", prowadzony będzie cyklicznie, do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu.
 4. Komisja oceny wniosków, zwana dalej „Komisją”, powoływana jest przez Prezesa Zarządu PFRON.
 5. W skład Komisji wchodzą:
  1. przedstawiciel wskazany przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
  2. przedstawiciel wskazany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  3. przedstawiciele PFRON.
 6. Prace Komisji obsługuje Sekretarz Komisji wskazany przez PFRON.
 7. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów (inżynierów, architektów, projektantów i innych ekspertów), w szczególności z zakresu obsługi prawnej i finansowej.
 8. Obsługę ekspertów wspierających prace Komisji organizuje PFRON.
 9. Eksperci mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji oraz wydawać opinie. Opinie ekspertów są dokumentami pomocniczymi do oceny wniosków przez Komisję.
 10. Komisja dokonuje oceny na karcie oceny wniosków opracowanej przez PFRON.
 11. Wzór karty oceny wniosków stanowi załącznik do Regulaminu pracy Komisji.
 12. Regulamin pracy Komisji zostanie przyjęty przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.
 13. Nabór wniosków jest prowadzony dwuetapowo i obejmuje:
  1. I etap (właściwy wybór wniosków (ocena formalno-merytoryczna);
  2. II etap (weryfikacja merytoryczno-finansowa projektów).
 1. W I etapie można zdobyć maksymalnie 50 punktów.
 2. II etap nie jest oceniany za pomocą oceny punktowej.
 3. Szczegółowy zakres oceny punktowej wniosków na I etapie i ocena wniosków na II etapie określone są w Regulaminie naboru.
 4. Regulamin naboru jest publikowany przez PFRON po zatwierdzeniu przez Zarząd PFRON.
 5. Liczba wniosków zakwalifikowanych do II etapu oparta jest na ocenie punktowej, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu i jest uszeregowana malejąco, od projektów z największą liczbą punktów do projektów z najmniejszą liczbą punktów.
 6. II etap obejmuje ocenę wniosków według kryterium określonego w rozdziale IX. Programu i ma na celu zakwalifikowanie do uzyskania dofinansowania na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.
 7. Weryfikacja dokumentów w ramach II etapu jest przeprowadzana przez zespół w Biurze PFRON, który powoływany jest przez Prezesa Zarządu PFRON.
 8. Terminy naboru wniosków określane będą przez Zarząd PFRON w Regulaminie naboru.
 9. Wnioski do II etapu można składać po ogłoszeniu wyników I etapu i zakwalifikowaniu wniosku do II etapu w terminie określonym w Regulaminie naboru.
 10. Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu w I i II etapie, Zarząd PFRON podejmuje decyzję finansową w zakresie finansowania wniosku.
 11. Umowę o dofinansowanie, na wzorze opracowanym przez PFRON, podpisuje Oddział PFRON właściwy ze względu na adres siedziby wnioskodawcy.
 12. Nabory wniosków prowadzone będą do momentu wykorzystania pełnej kwoty środków przeznaczonych na Program.

XIV. Postanowienia dodatkowe

 1. Jeden organ prowadzący WSM (Beneficjent) może ubiegać się wyłącznie o jedno dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM na terenie jednego województwa. Dopuszczalny jest samodzielny udział oddziałów, filii lub kół terenowych (organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jako Beneficjentów, jeśli posiadają osobowość prawną.
 2. Wkład własny w ramach Programu nie jest wymagany.
 3. Okres trwałości wynosi co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia WSM.
 4. Dopuszczalne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM w istniejących budynkach lub lokalach.
 5. Udział w kosztach utrzymania mieszkańca WSM pokrywane są przez mieszkańca w wysokości do 50% jego dochodów.
 6. Mieszkaniec WSM mieszka w osobnym mieszkaniu z tym, że na własne życzenie może współdzielić tę przestrzeń z innym mieszkańcem WSM, pod warunkiem podpisania wspólnej umowy najmu lub użyczenia.
 7. Pobyt, zakres i rodzaj usług realizowanych w WSM reguluje umowa zawarta pomiędzy mieszkańcem WSM i organem prowadzącym WSM. Umowa podmiotu prowadzącego WSM z mieszkańcem WSM lub jego opiekunem prawnym musi gwarantować mu trwałość zamieszkania i korzystania z usług WSM. Pierwsza umowa pomiędzy mieszkańcem i organem prowadzącym WSM zawierana jest na czas określony (1 rok). Zabronione jest wymaganie treningu mieszkaniowego. Kolejna umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 8. Mieszkańcy WSM mają prawo do korzystania ze wszystkich programów skierowanych do osób fizycznych finansowanych z różnych źródeł.
 9. Beneficjenci, którzy w ramach pierwszego naboru wniosków otrzymali środki finansowe PFRON i nie podpisali umowy o finansowanie – w sytuacji wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania do wskazanej w rozdz. VII ust. 3 i ust. 4 - muszą przedłożyć zmieniony kosztorys inwestorski i harmonogram realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez PFRON. Dokumentację złożoną przez Beneficjenta będzie weryfikował ekspert – architekt lub inżynier wskazany przez PFRON.
 10. Beneficjenci, którzy podpisali umowę o finansowanie w ramach programu, mogą wystąpić o zwiększenie kosztów realizacji projektu w zakresie opisanym umową – do wysokości wskazanej w rozdz. VII ust. 3 i ust. 4 – w związku ze wzrostem cen towarów i usług wynikającym z inflacji

 
Przypisy:

[1] W związku z okresem trwałości wynoszącym co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

[2] Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

[3] Koszt realizacji zadań wynikać musi z kosztorysu inwestorskiego.