informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych

16.09.2015 - Zatwierdzenie przez Zarząd PFRON Procedur realizacji „Programu wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

16.09.2015 - Termin składania wniosków w ramach „Programu wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

28.08.2015 - Komunikat - Zmiany w „Programie wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

Procedury realizacji Programu oraz załączniki


I. Nazwa programu

„Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą z realizacji programu;
 2. Centrach Sportu Niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć istniejące lub powstające obiekty sportowe dedykowane osobom niepełnosprawnym, zwane dalej obiektami sportowymi;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania ianalizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem monitorowania jest zapewnienie prawidłowości realizacji iwydajności programu, bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości oraz ich korygowanie;
 4. obiekcie sportowym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 5. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa wart. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, októrych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 7. otoczeniu obiektu sportowego - należy przez to rozumieć teren wyznaczony wotoczeniu obiektu sportowego, służący celom sportowym;
 8. programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”;
 9. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 10. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą a PFRON wsprawie dofinansowania lub refundacji ze środków programu zadania realizowanego wramach programu;
 11. uczestniku programu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą zrealizacji programu, w tym beneficjenta ostatecznego programu;
 12. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych wramach programu;
 13. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
 1. w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
 2. w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających zdecyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
 • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane zupływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, wktórych nie wskazano terminu płatności,
 • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane zupływem terminu płatności oznaczonego wdecyzji – w przypadku decyzji zoznaczonym terminem płatności,
 • wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
 1. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych w ramach programu, wtym przewidzianych do dofinansowania lub refundacji ze środków programu.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IV. Cele programu

Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych wdostępie do zajęć iwydarzeń sportowych, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Centrów Sportu Niepełnosprawnych, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

V. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju, w miejscach, w których istnieją lub powstają obiekty sportowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
 2. Program realizowany będzie od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do dnia 31 grudnia 2018 roku.

VI. Adresaci i uczestnicy programu

 1. Adresatami programu są:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis oprowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Uczestnikami programu są osoby niepełnosprawne.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej ze środków programu jest:

 1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym ztytułu wpłat obowiązkowych;
 2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych iUrzędu Skarbowego;
 3. przedstawienie dokumentów, w tym ekspertyz technicznych potwierdzających, że obiekt sportowy, wskazany we wniosku, jest dedykowany osobom niepełnosprawnym, zaprojektowany tak, aby w pełnym zakresie mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne;
 4. przedłożenia oświadczenia, iż ośrodek sportowy spełnia bądź spełniać będzie aktualne standardy iwymagania federacji sportowych w zakresie uprawianych dyscyplin sportu;
 5. przedłożenia gwarancji, umowy lub porozumienia zawartego z wybraną jednostką sektora finansów publicznych wsprawie wspófinansowania realizowanej inwestycji wzakresie tworzenia obiektu sportowego.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje:
 1. wydatki związane z powstaniem infrastruktury (z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) i wyposażeniem w urządzenia sportowe i sprzęt sportowy obiektów sportowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym;
 2. wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia obiektów sportowych, w zakresie zakupu i montażu zewnętrznych urządzeń sportowych i zespołów rekreacji zewnętrznej, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami.

 

 1. Maksymalna wysokość pomocy ze środków programu nie może przekroczyć 50% kosztów, o których mowa w ust 1, ponoszonych przez adresata programu.
 2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tych samych wydatków ze środków publicznych.

IX. Zasady finansowania programu i tryb postępowania

 1. Zasady finansowania programu i tryb postępowania zostanie określony w procedurach realizacji programu, zatwierdzonych przez Zarząd PFRON, stanowiących integralną część programu.
 2. Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PFRON.
 3. Biuro PFRON dokonuje weryfikacji formalnoprawnej ioceny merytorycznej złożonych wniosków.
 4. Wnioski ocenione pozytywnie przedstawiane są do decyzji Zarządu PFRON.
 5. Pozytywna decyzja Zarządu PFRON skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON awnioskodawcą.
 6. Umowa określa wysokość pomocy przyznanej ze środków programu, termin realizacji zadania oraz sposób przekazania środków.
 7. PFRON zapewni dostępność programu oraz procedur realizacji programu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Funduszu.

X. Realizatorzy programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu, w tym wzorów wniosku i umowy odofinansowanie;
  2. podejmowanie decyzji finansowych w ramach programu;
  3. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
  4. (skreślony).
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. zarządzanie programem;
  2. realizacja programu zgodnie z procedurami realizacji programu;
  3. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków;
  4. obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków;
  5. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON;
  6. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.

XI. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych narealizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności izgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych, PFRON uprawniony jest do przeprowadzania kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.