informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków w ramach „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” w 2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w terminie od 10 lipca do 3 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) – Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Uchwała nr 5/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia14 maja 2015 r. zmieniająca „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski”

I. Nazwa programu

„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 2. międzynarodowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych orandze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy lub organizowane w ramach pucharu świata, których organizacja zlecana jest przez międzynarodową organizację sportu;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności– tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 5. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, októrych mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”;
 8. uczestnikach międzynarodowej imprezy sportowej – należy przez to rozumieć osoby rywalizujące w zawodach sportowych, które odbywają się w ramach międzynarodowej imprezy sportowej;
 9. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania lub refundacji ze środków programu zadania realizowanego w ramach programu, wdanym roku kalendarzowym;
 10. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawnionydo ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 11. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, obejmujący dany rok kalendarzowy;
 12. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 13. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanychw ramach międzynarodowej imprezy sportowej, w tym przewidzianych do dofinansowania lub refundacji ze środków programu.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IV. Cele programu

 1. Program realizowany jest w dwóch modułach:
 1. Moduł I – wsparcie międzynarodowych imprez sportowychdla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski,
 2. Moduł II – wsparcie uczestnictwa osób niepełnosprawnychw międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych poza granicami Polski.
 1. Celem programu jest:
 1. w Module I wsparcie dla organizowania w Polsce międzynarodowych imprez sportowych promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych,
 2. w Module II wsparcie uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach sportowych, organizowanych poza granicami Polski.

V. Okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 2. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

VI. Adresaci programu

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działającena terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się:

 1. w przypadku Modułu I do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe na terenie Polski,
 2. w przypadku Modułu II do uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych poza granicami Polski.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

1. Warunkiem otrzymania przez podmioty wskazane w rozdziale VI pomocy finansowej ze środków programu jest:

 1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych;
 2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
 3. przedstawienie dokumentu międzynarodowej organizacji sportu potwierdzającego:
  1. w przypadku Modułu I – prawa do organizacji imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o charakterze międzynarodowym, której dotyczy wniosek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2,
  2. w przypadku Modułu II – zakwalifikowanie osób niepełnosprawnych wskazanych we wniosku do uczestnictwa w międzynarodowej imprezie sportowej organizowanej poza granicami Polski, której dotyczy wniosek.
 1. W przypadku Modułu I:
  1. spośród uczestników międzynarodowej imprezy sportowej,co najmniej 5% stanowić muszą osoby posiadające obywatelstwo polskie,
  2. uczestnikami międzynarodowej imprezy sportowej muszą być osoby pochodzące co najmniej z 10 krajów,
  3. liczba uczestników międzynarodowej imprezy sportowej nie może być mniejsza niż 100 osób.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje:
  1. w przypadku Modułu I – wydatki związane z organizacjąi prowadzeniem międzynarodowej imprezy sportowej, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne,
  2. w przypadku Modułu II – wydatki związane z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w międzynarodowej imprezie sportowej organizowanej poza granicami Polski.
 2. W ramach Modułu I za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z:
  1. organizacją i prowadzeniem imprezy sportowej obejmujące:
   1. wynajem obiektów, wynajem bądź zakup urządzeń i sprzętuoraz zakup materiałów biurowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi imprezy, przy czym koszty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów realizacji zadania,
   2. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników międzynarodowej imprezy wraz z opiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie imprezy,
   3. transport uczestników międzynarodowej imprezy wraz z opiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie imprez;
  2. udziałem osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w szkoleniach związanychz obsługą logistyczną i techniczną imprezy;
  3. wolontariatem oraz usługami informacyjnymi realizowanymina rzecz uczestników międzynarodowej imprezy sportowej oraz ich opiekunów;
  4. promocją międzynarodowej imprezy sportowej przy wykorzystaniu materiałów informacyjnych w wersji papierowej ielektronicznej (broszury, banery internetowe, przewodniki, gadżety);
  5. udziałem uczestników międzynarodowej imprezy sportowej wrazz opiekunami, sympatyków oraz osób zaangażowanych worganizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w forach, spotkaniach, panelach dyskusyjnych, wydarzeniach towarzyszących;
  6. prowadzeniem kampanii społecznej promującej międzynarodową imprezę sportową (bilbordy, spoty reklamowe, itp.).
 3. W ramach Modułu II za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz transportem osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w międzynarodowej imprezie sportowej i ich opiekunów oraz kadry trenerskiej, technicznej i lekarskiej.
 4. Maksymalna wysokość pomocy ze środków programu:
  1. w Module I nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania ponoszonych przez adresata programu, jednak nie więcej niż 2mln zł,
  2. w Module II nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania ponoszonych przez adresata programu, jednak nie więcej niż 500 tys. zł.

IX. Tryb postępowania

 1. Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PFRON.
 2. Biuro PFRON dokonuje weryfikacji formalnoprawnej imerytorycznej złożonych wniosków.
 3. Biuro PFRON dokonując weryfikacji merytorycznej wniosku ocenia w szczególności celowość przyznania pomocy ze środków programu w odniesieniu do zaproponowanego przez wnioskodawcę uzasadnienia potrzeby realizacji zadania.
 4. Wysokość pomocy przyznanej ze środków programu, termin realizacji zadania oraz sposób przekazania środków określa umowa zawarta pomiędzy PFRON a wnioskodawcą.
 5. Integralną częścią programu są procedury realizacji programu określające m.in.:
  1. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  2. zasady kwalifikowalności wydatków;
  3. tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków;
  4. system monitorowania i zasady ewaluacji programu;
  5. wzory wniosku oraz umowy.
 6. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.

X. Finansowanie realizacji programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalona jest w planie finansowym PFRON.

XI. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  2. zatwierdzenie procedur realizacji programu;
  3. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu;
  4. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. realizacja programu zgodnie z trybem określonym w programie;
  2. zarządzanie programem;
  3. monitorowanie programu;
  4. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.

XII. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nadwykorzystaniem środków PFRON przekazanych narealizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności izgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON uprawniony jest do przeprowadzania okresowych kontroli wsiedzibie wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.

Procedury realizaji programu