informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

Załączniki ( czytaj )

Wykaz placówek zarekomendowanych do programu rządowego - Pilotaż 2005-2007 WWKSC ( czytaj )

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Założenia programu W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja pilotażowego programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zaleceniami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z których wynika konieczność opracowania programu pozwalającego na kontynuację wczesnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował program dający możliwość dalszego finansowania, prowadzonych przez placówki uczestniczące w WWKSC, działań m.in. z zakresu rehabilitacji dzieci (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej) oraz wsparcia ich rodziców. Program będzie trwał do końca 2012 roku, tj. do momentu opracowania przez Radę Ministrów odpowiednich rozwiązań systemowych podejmujących problematykę wczesnej pomocy.

I. Nazwa programu Program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.

II. Definicje pojęć Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. skreślony;
 2. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. Pełnomocnikach – należy przez to rozumieć Pełnomocników Prezesa Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON;
 6. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. placówce – należy przez to rozumieć ośrodek dysponujący warunkami do prowadzenia wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie;
 8. programie – należy przez to rozumieć program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”;
 9. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania ze środków PFRON zadania realizowanego w ramach programu, w danym roku kalendarzowym;
 10. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 11. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, obejmujący dofinansowanie w danym roku kalendarzowym;
 12. WWKSC – należy przez to rozumieć realizowany w latach 2005 – 2007, pilotażowy program rządowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”;
 13. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 14. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych w ramach programu, przewidzianych do dofinansowania ze środków PFRON.

III. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4) lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

IV. Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej).
 2. Celami operacyjnymi programu są:
  1. pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego;
  2. przygotowanie rodziców (opiekunów prawnych) do udziału we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
  3. wsparcie placówek realizujących wczesną pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

V. Zasięg i okres realizacji programu Program realizowany będzie na terenie całego kraju, do 31 grudnia 2012 roku.

VI. Adresaci programu Adresatami programu są:

 1. placówki oraz
 2. jednostki prowadzące placówki,które uczestniczyły w realizowanym w latach 2005 – 2007 rządowym programie pilotażowym WWKSC, wymienione w „Wykazie Placówek zarekomendowanych do Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 WWKSC”.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte:
  1. dzieci niepełnosprawne w wieku 0 – 7 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni;
  2. dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które w trakcie realizacji zadania w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, zwani dalej beneficjentami.
 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez podmioty wskazane w rozdziale VI jest:
  1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym z tytułu wpłat obowiązkowych;
  2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest na pokrycie kosztów uznanych za niezbędne do realizacji zadania, obejmujących:
  1. prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej);
  2. organizowanie i prowadzenie: a) kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych), b) grup środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych, c) indywidualnych zajęć w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
  3. finansowanie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji zadania;
  4. finansowanie usług zlecanych wykonawcom zewnętrznym w części związanej z realizacją zadania w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i wynajmu taboru transportowego do przewozu uczestników;
  5. eksploatację pomieszczeń służących do realizacji zadania.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON, przekazanego na realizację zadania w danym roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn liczby dzieci wskazanych we wniosku – mających zostać objętych wczesną pomocą oraz 2.500 zł.
 3. Kwota dofinansowania przyznanego na pokrycie kosztów przystosowania pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania (prace montażowo-konserwacyjne) i/lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie może być wyższa niż 10% maksymalnego przyznanego dofinansowania.

IX. Tryb postępowania

 1. Wnioski o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu składane są w Oddziałach PFRON, właściwych terytorialnie dla siedziby placówki.
 2. Wzór wniosku określa Zarząd PFRON.
 3. Wnioski składane są corocznie, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PFRON.
 4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie również w formie elektronicznej.
 5. W przypadku wnioskodawców, którzy nie dotrzymali terminu wskazanego w ust. 3, Pełnomocnicy mogą wyznaczyć kolejny termin na złożenie wniosku.
 6. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Oddział PFRON w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku sprawdza prawidłowość jego wypełnienia oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników, który w formie pisemnej przekazuje wnioskodawcy w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia.
 8. Oddział PFRON ma prawo żądać od wnioskodawcy dodatkowego uzasadnienia lub przedłożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających konieczność poniesienia określonych wydatków wykazanych w budżecie zadania.
 9. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki lub udzielić niezbędnych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma z PFRON. Wnioski nieuzupełnione przez wnioskodawcę we wskazanym przez Oddział PFRON terminie, są weryfikowane negatywnie i podlegają archiwizacji.
 10. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 11. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę kryteriów uczestnictwa w programie, Oddział PFRON w terminie 14 dni roboczych od daty podjęcia stosownej decyzji, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o niezakwalifikowaniu się do programu oraz archiwizuje wniosek.
 12. Kompletne wnioski o dofinansowanie weryfikowane są przez Oddział PFRON pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.
 13. O negatywnej weryfikacji formalnoprawnej wniosku Oddział PFRON powiadamia wnioskodawcę pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty weryfikacji.
 14. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania podejmują Pełnomocnicy, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zweryfikowanego pod względem formalnoprawnym. Decyzje pozytywne zapadają do czasu wyczerpania limitu środków finansowych PFRON na realizację programu w danym roku kalendarzowym.
 15. Podstawą podjęcia przez Pełnomocników decyzji o dofinansowaniu zadania są informacje aktualne na dzień złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.
 16. Oddział PFRON powiadamia wnioskodawcę o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty podjęcia decyzji, przy czym decyzja negatywna wymaga uzasadnienia. Wnioski rozpatrzone negatywnie podlegają archiwizacji.
 17. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Oddziału PFRON wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na zakres decyzji, o której mowa w ust. 14.
 18. W przypadku, gdy kwota dofinansowania przyznana przez Pełnomocników jest niższa od kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, wówczas, przed zawarciem umowy, o której mowa w rozdziale X ust.1 programu, Oddział PFRON prowadzi negocjacje z wnioskodawcą w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu zadania.
 19. W trakcie negocjacji Oddział PFRON ma prawo żądać od wnioskodawcy dodatkowego uzasadnienia lub przedłożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających konieczność poniesienia określonych wydatków wykazanych w budżecie zadania.
 20. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół zawierający stanowiska stron, wynegocjowane kategorie wydatków (w pozycjach budżetu zadania oraz ich wysokość). Budżet zadania uwzględniający wynegocjowane zmiany poszczególnych pozycji oraz dokumenty, o których mowa w ust. 19, stanowią załączniki do protokołu.

X. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON

 1. Wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji zadania, sposób przekazania środków, termin i sposób ich rozliczenia oraz zasady monitorowania i sprawowania kontroli nad ich wykorzystaniem określa umowa, zawarta pomiędzy PFRON a wnioskodawcą.
 2. Wzór umowy określa Zarząd PFRON.
 3. Za datę rozpoczęcia zadania należy rozumieć datę, od której prowadzone będą działania w ramach zadania, ujęte w harmonogramie i w budżecie zadania.
 4. W przypadku zadań, których kwota dofinansowania nie przekracza 250.000 zł, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez wnioskodawcę, przed przekazaniem środków PFRON, weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku zadań, których kwota dofinansowania wynosi ponad 250.000 zł, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez wnioskodawcę, przed przekazaniem środków PFRON, weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oraz sporządzonego w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązującego do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków wnioskodawcy do dnia zapłaty.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest pod rygorem wypowiedzenia umowy zgłosić bezzwłocznie do Oddziału PFRON, w formie pisemnej, wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość i zakres dofinansowania.
 6. Przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na rachunek bankowy placówki lub jednostki, która prowadzi placówkę (wydzielony dla środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania), w formie zaliczki i/lub refundacji kosztów.
 7. Koszty kwalifikowalne, o których mowa w rozdziale XI, poniesione przez wnioskodawcę przed dniem podpisania umowy - w roku kalendarzowym, którego dotyczy umowa, podlegają refundacji ze środków PFRON o ile zostały ujęte w harmonogramie i w budżecie zadania.
 8. Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez PFRON w ramach realizacji zadania.
 9. Wnioskodawca zobowiązany jest, przy korzystaniu ze środków PFRON, do stosowania zasad postępowania określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą kosztów realizacji zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym w każdym roku realizacji programu.
 11. Odsetki powstałe na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania, nie zwiększają kwoty dofinansowania i podlegają zwrotowi do PFRON.
 12. Wnioskodawca może dokonać zmian w budżecie zadania, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 pod warunkiem:
  1. niezwłocznego zgłoszenia tych zmian do PFRON w formie pisemnej;
  2. braku sprzeciwu PFRON do dokonania tych zmian, w ciągu 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia;
  3. dokonywania zmian nie później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji zadania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.
 13. Zmiany dotyczące:
  1. przesunięć o więcej niż 15% lub o więcej niż 50.000 zł pomiędzy głównymi kategoriami wydatków tj. wydatków związanych z personelem, wydatków rzeczowych, wydatków eksploatacyjnych, wydatków związanych ze zlecaniem usług wykonawcom zewnętrznym i innych wydatków;
  2. wprowadzenia lub usunięcia podkategorii wydatków w ramach głównych kategorii wydatków, o których mowa w pkt 1;
  3. obniżenia wydatków o więcej niż 15% lub o więcej niż 50.000 zł w stosunku do całkowitych wydatków zadania;
  4. wprowadzenia nowej lub usunięcia jednej z planowanych form wsparcia, mogą nastąpić wyłącznie w wyniku negocjacji między stronami, po złożeniu przez wnioskodawcę nowego budżetu zadania. Wprowadzenie wynegocjowanych zmian wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
 14. Zmiany w umowie dotyczące kwoty dofinansowania ze środków PFRON mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy.
 15. Wysokość dofinansowania pomniejsza się o wysokość przychodów uzyskanych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dofinansowania.
 16. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją umowy, powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
 17. Do końcowego (ostatecznego) rozliczenia całości dofinansowania wnioskodawca powinien przedłożyć:
  1. dowody dokonania przelewów na rachunek bankowy PFRON potwierdzające zwrot niewykorzystanych środków PFRON (dotyczy wnioskodawców, którzy nie wykorzystali w pełni środków przekazanych przez PFRON) i odsetek powstałych na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON;
  2. opracowanie, które powinno zawierać: a) opis działalności placówki w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, za cały okres objęty dofinansowaniem na podstawie umowy, b) określenie terminu realizacji zadania, c) zestawienie obejmujące liczbę dzieci objętych rehabilitacją w ramach zadania z podziałem na poszczególne miesiące realizacji zadania, d) ocenę efektów dofinansowania zadania.
 18. Na żądanie PFRON wnioskodawca zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.
 19. O rozliczeniu dofinansowania PFRON informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania przez PFRON tego rozliczenia, nie później jednak, niż w terminie 60 dni od daty doręczenia przez wnioskodawcę kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

XI. Zasady kwalifikowalności wydatków

 1. Za kwalifikowane w ramach programu uznaje się koszty na rzecz beneficjentów:
  1. dotyczące form wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu;
  2. niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;
  3. uwzględnione w budżecie zadania, umieszczone we wniosku o dofinansowanie i w umowie, o której mowa w rozdziale X ust. 1 programu;
  4. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  5. poniesione od daty rozpoczęcia zadania w danym roku kalendarzowym;
  6. poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej wnioskodawcy.
 2. 2. Pomoc finansowa w ramach programu nie może być przyznana wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na ten sam cel z innego tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
 3. Budżet zadania podzielony jest na pięć głównych kategorii wydatków:
  1. wydatki związane z personelem,
  2. wydatki rzeczowe,
  3. wydatki eksploatacyjne,
  4. wydatki związane ze zlecaniem usług wykonawcom zewnętrznym,
  5. inne wydatki.
 4. Za wydatki kwalifikowane uznaje się w szczególności:
  1. wydatki związane z personelem, w tym podkategorie wydatków związanych z kosztami: a) zatrudnienia kadry zaangażowanej w organizowanie i prowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów dla rodziców/opiekunów, b) zatrudnienia kadry zaangażowanej w organizowanie i prowadzenie grup środowiskowego wsparcia dla rodziców/opiekunów, c) zatrudnienia kadry zaangażowanej w organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej dla dzieci w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, d) zatrudnienia kierowcy niezbędnego do realizacji zadania;
  2. wydatki rzeczowe, w tym podkategorie wydatków związanych z kosztami: a) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, b) zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania (w tym: zakup sprzętu komputerowego);
  3. wydatki eksploatacyjne, w tym podkategorie wydatków związanych z kosztami: a) eksploatacji pomieszczeń (np. opłaty za energię elektryczną, czynsz itp.) w części zaangażowanej do realizacji zadania, b) eksploatacji środków transportu należących do wnioskodawcy i wykorzystywanych przez wnioskodawcę do realizacji zadania;
  4. wydatki związane z kosztami usług zleconych wykonawcom zewnętrznym w części dotyczącej realizacji zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, w tym podkategorie wydatków dotyczące kosztów: a) przystosowania pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania (prace montażowo-konserwacyjne), b) usług transportowych, c) organizacji i prowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla rodziców/opiekunów, d) organizacji i prowadzenia grup środowiskowego wsparcia dla rodziców/opiekunów, e) organizacji i przeprowadzenia terapii zajęciowej dla dzieci w celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
  5. inne wydatki, w tym podkategorie wydatków związane z kosztami: a) wynajmu i udostępnienia pomieszczeń, w części zaangażowanej do realizacji zadania, b) samodzielnego przystosowania pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania (prace montażowo-konserwacyjne), c) ubezpieczenia sprzętu zakupionego ze środków PFRON na podstawie umowy, o której mowa w rozdziale X ust. 1 programu, d) uzyskania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy zawartej z PFRON (w sposób przewidziany w rozdziale X ust. 4 programu), e) otwarcia i obsługi rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki PFRON na realizację zadania.
 5. Budżet zadania powinien spełniać następujące warunki:
  1. każda pozycja budżetu powinna zawierać szczegółowe wyliczenia na podstawie cen jednostkowych, stawek i narzutów – z podaniem podstawy kalkulacji;
  2. w przypadku wynagrodzeń personelu – należy podać w szczególności liczbę zatrudnionych osób, liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, okres w jakim zatrudnione osoby realizują zadanie w danym roku kalendarzowym;
  3. wnioskodawcy posiadający uprawnienie do odliczania podatku należnego VAT wykazują w budżecie projektu wydatki w kwotach netto, a wnioskodawcy nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto, z wyodrębnieniem VAT dla każdego wydatku, w którym podatek ten występuje;
  4. spodziewany przychód należy wykazać wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
 6. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, za kwalifikowane uznaje się wynagrodzenia wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Konieczne jest precyzyjne zaplanowanie liczby niezbędnych pracowników i stawek ich wynagrodzenia. Za kwalifikowane uznaje się wynagrodzenie w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji zadania. Do wydatków zadania może zostać wliczona każda wypłata należna pracownikom na mocy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu. Każda wypłata, która nie znajduje podstaw w przepisach ogólnych lub w regulaminach lub nie jest opodatkowana, nie może zostać uznana jako wydatek kwalifikowany zadania.
 7. W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:
  1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;
  2. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
  3. wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do zadania będącego przedmiotem umowy;
  4. wydatki nieudokumentowane;
  5. wydatki na zakup nieruchomości;
  6. mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe;
  7. odpisy amortyzacyjne dotyczące sprzętu i urządzeń.

XII. Finansowanie realizacji programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.

XIII. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON;
  4. Oddziały PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  2. zatwierdzenie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wzoru umowy;
  3. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu;
  4. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu;
  5. aktualizacja „Wykazu Placówek zarekomendowanych do Programu Rządowego – Pilotaż 2005 – 2007 WWKSC”.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. koordynacja realizacji programu;
  2. zarządzanie programem;
  3. monitorowanie programu;
  4. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.
  5. Do zadań Oddziałów PFRON należy realizacja programu zgodnie z trybem określonym w programie.

XIV. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych na realizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelnościi zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON, Oddział oraz jednostki organizacyjne Biura PFRON uprawnione są do przeprowadzania okresowych kontroli w siedzibie wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.


Załączniki ( czytaj )