informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II

Okres realizacji: 01.12.2013r. – 28.02.2015r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-078/13-00

Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

Zasięg realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem głównym projektu jest pomoc 375 osobom niepełnosprawnym (ON) w wieku 45+ (150 kobiet i 225 mężczyzn) w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia w okresie od 01.12.2013r. do 28.02.2015r.

Grupa docelowa: Beneficjentami/kami projektu są osoby z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku produkcyjnym, niemobilne (45-60K/65M). Nabór do projektu prowadzony jest na terenie całego kraju zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane będą ON z orzeczonym (czasowym/stałym) umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności posiadające zaświadczenie od lekarza jeśli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności.

Drugą grupą docelową w projekcie są osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje pomoc najbardziej zaangażowanym członkom/iniom najbliższego otoczenia, aby jak najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno – zawodowej ON. Ze względu na charakter grupy docelowej – 45+ - opiekun ON to osoba wspierająca beneficjenta ostatecznego (BO) w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych m.in. rodzina, znajomi, pracownicy ośrodków opiekuńczych, asystenci ON, nauczyciele, pedagodzy, studenci kierunków związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Realizowane formy wsparcia:

Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej,
 • Szkoleniach zawodowych,
 • Szkoleniach podnoszących kwalifikacje podstawowe,
 • Praktykach zawodowych,
 • Stażach rehabilitacyjnych,
 • Zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej.

W projekcie beneficjenci/tki skorzystają również z doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa prawnego.

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Indywidualnych warsztatach stacjonarnych w biurach projektu oraz w miejscu zamieszkania opiekunów/rodzin.

W projekcie osoby z otoczenia ON, w zależności od potrzeb, zostaną objęte również wsparciem psychologicznym lub prawnym.

Pośrednictwo pracy: W ramach pośrednictwa pracy podejmowane będą następujące działania:

 • wnikliwa analiza potrzeb oraz indywidualny dobór ofert pracy,
 • pozyskiwanie ofert pracy oraz dopasowywanie ich do poszczególnych BO,
 • pośredniczenie między osobą poszukującą pracy a pracodawcą,
 • inicjowanie spotkań pracodawców i przyszłych pracowników,
 • prowadzenie działań informacyjnych dla pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnera przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
 • wspiera Partnera w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków,
 • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach,
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu;

Zakres zadań Partnera:

 • prowadzi i odpowiada za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające zcelów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów.
 • odpowiada za rekrutację i aktywizację zawodową ON.
 • odpowiada za realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON.
 • odpowiada za współpracę z pracodawcami.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnera projektu. W głównym biurze Partnera osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Główne biuro Partnera: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; tel. 22/ 651 88 02, strona internetowa: www.far.org.pl ; e-mail info@far.org.pl .

Logotypy partnerów: