informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III

Okres realizacji: 01.08.2013 r. – 31.01.2015 r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-077/13-00

Nazwa Beneficjenta : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Zasięg realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społeczno-zawodowym 500 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim poprzez objęcie kompleksowym wsparciem podczas realizacji projektu na terenie całej Polski do 31.01.2015 r.

Grupa docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są trzy grupy osób:

 1. pierwszą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) – łącznie 400 osób (160 kobiet, 240 mężczyzn). W grupie tej planuje się udział, co najmniej 20% osób z zespołem Downa – zgodnie z częstotliwością występowania wpopulacji oraz co najmniej 20% osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 2. drugą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – łącznie 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn).

Nabór do projektu prowadzony jest na terenie całego kraju zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane są przede wszystkim ONI z orzeczonym (czasowym/stałym) umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające zaświadczenia od lekarza w przypadku braku stosownego zapisu (symbolu) w orzeczeniu, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy.

 1. trzecią grupę stanowią rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do projektu – łącznie 350 osób (280 kobiet, 70 mężczyzn). Projekt przewiduje pomoc najbardziej zaangażowanym członkom/członkiniom najbliższego otoczenia, aby jak najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno – zawodowej ONI.

Realizowane formy wsparcia:

 • Formy wsparcia dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

Uczestnik projektu przechodzi ścieżkę aktywizacji – od diagnozy aż po ewentualne zatrudnienie.

Dla tej grupy osób przewidziane są:

 1. Kompleksowa, funkcjonalna diagnoza indywidualnego potencjału uczestnika projektu oraz przygotowanie indywidualnego planu działania;
 2. Grupowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy;
 3. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych;
 5. Poradnictwo i doradztwo zawodowe;
 6. Indywidualne wsparcie w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – w formie zatrudnienia wspomaganego;
 7. Wsparcie motywacyjne - indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne;
 8. Usługi asystenckie.
 • Formy wsparcia dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Dotyczy osób, które dotychczas nigdy nie uczestniczyły w podobnych działaniach aktywizujących.

Dla tej grupy osób zaplanowane zostało:

 1. Ocena potencjału na podstawie stosownego kwestionariusza;
 2. Przygotowanie indywidualnego planu działania;
 3. Zorganizowanie indywidualnego stanowiska pracy, uwzględniającego mocne strony i możliwości psychofizyczne osoby;
 4. Realizacja indywidualnego planu działania;
 5. Wsparcie osoby głęboko niepełnosprawnej intelektualnie przez terapeutę i mentora według ustalonego harmonogramu aktywizacji.
 • Formy wsparcia rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

W ramach projektu rodzicom/opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną oferowane jest grupowe wsparcie warsztatowe.

Zakres zadań Lidera:

 • odpowiada za zarządzanie projektem;
 • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
 • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnera przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
 • wspiera Partnera w realizacji powierzonych zadań;
 • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków;
 • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach;
 • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu.

Zakres zadań Partnera:

 • prowadzi i odpowiada za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów;
 • odpowiada za rekrutację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych;
 • odpowiada za realizację wsparcia dla opiekunów/ek osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • odpowiada za współpracę z pracodawcami.

Gdzie skorzystać ze wsparcia:

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnera projektu. W głównym biurze Partnera osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.

Główne biuro Partnera: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa tel.: (22) 848 82 60, (22) 646 03 14, faks: (22) 848 61 62, strona internetowa: www.psouu.org.pl ; e-mail: zg@psouu.org.pl .

Strona projektu: http://odwaznidopracy.wordpress.com/

Logotypy Lidera oraz Partnera:

Logotypy Lidera oraz Partnera