informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacja o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu

01.08.2019 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 64 412 973,21 zł, w tym:

  • z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 54 287 253,82 zł,
  • ze środków budżetu Państwa kwotę 10 125 719,39 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie grantowym przez uprawnione JST - gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów, w których nie występuje dotychczas usługa
door-to-door. Usługi te będą przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) i nakierowane na wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców. Wpływ interwencji na aktywizację społeczno-zawodową uczestników zostanie zbadany w ewaluacji, przeprowadzonej w końcowym etapie projektu.

Etapy realizacji projektu

W pierwszym etapie projektu zostaną zrealizowane działania związane z badaniem rynku usług indywidualnego transportu door-to-door oraz opracowaniem zestawienia istniejących modeli świadczenia ww. usług transportowych. Dodatkowo zostaną wykonane m.in. opracowania minimalnych wymogów związane ze standaryzacją usług door-to-door i realizacją dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych.

Przygotowane dokumenty będą służyły opracowaniu dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów), zainteresowanych realizacją usług door-to-door na swoim terenie.

W celu sprawnej realizacji konkursu, jego założenia jak również sama dokumentacja konkursowa zostaną skonsultowane z kluczowymi interesariuszami tj. jednostkami samorządu terytorialnego, ogólnokrajowymi związkami JTS, organizacjami pozarządowymi i środowiskami pracującymi z osobami niepełnosprawnością (zaplanowano m.in. 6 spotkań bezpośrednich).

W ramach konkursu zostaną dofinansowane projekty  (około 150) w których zaplanowano realizację usług door-to-door, a także projekty obejmujące zarówno sfinansowanie usług door-to-door jak i dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Zakończenie realizacji projektów finansowanych z grantów zaplanowano na rok 2022.

Ostatnim etapem projektu będzie jego ewaluacja. Zbadana zostanie efektywność wdrażanego systemu usług door-to-door i wpływ podjętych w projekcie działań na aktywizację społeczno-zawodową osób o ograniczonej mobilności.

W raporcie ewaluacyjnym zawarte zostaną wnioski z przeprowadzonego pilotażu usług oraz rekomendacje  dotyczące organizowania i finansowania ze środków publicznych indywidualnych usług door-to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Rekomendacje zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt i przesłane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

Planowane rezultaty

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących wskaźników:

  • 150 JST uruchomi usługę door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności i będzie oferować ją po zakończeniu udziału w projekcie.
  • 160 usprawnień wprowadzonych w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej ( Obecny zapis wskaźnika, obejmujący budynki użyteczności publicznej, wynika z zapisów ujętych w fiszce projektowej, jednak ostatecznie dostosowania architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej nie zostały objęte możliwością dofinansowania, czyli wskaźnik będzie w praktyce dotyczył wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.) dla osób  o ograniczonej mobilności.
  • 1 920 osób skorzysta z infrastruktury zwiększającej dostępność architektoniczną budynków.