informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursie pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020). Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057), w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W ramach konkursu oceniane przez ekspertów będą wnioski dotyczące:

 1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
 2. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
 3. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wskazane powyżej kierunki pomocy obejmują realizację następujących zadań z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945):

 1. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 4. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 5. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  1. posiadać wyższe wykształcenie;
  2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
  5. posiadać wiedzę o rynku pracy dla osób niepełnosprawnych pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, w szczególności dotyczących:
   1. wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego,
   2. wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego;
  6. posiadać wiedzę o rynku wydawniczym w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, w szczególności dotyczących:
  1. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym,
  2. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego,
  3. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym,
  4. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego,
  5. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym,
  6. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego,
  7. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym,
  8. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego,
  9. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym,
  10. udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a, lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego;
 1. posiadać wiedzę o organizowaniu kampanii informacyjnych i imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, w szczególności dotyczących:
  1. kampanii prowadzonych w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet,
  2. kampanii prowadzonych w formie spotkań informacyjnych,
  3. kampanii prowadzonych w formie imprez masowych,
  4. produkcji i emisji programów telewizyjnych lub produkcji i emisji audycji radiowych.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej (przedmiotem oceny będzie zawartość merytoryczna projektu). Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do PFRON drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu i podpisaniu będą musiały być dostarczone do Funduszu w wersji papierowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: listopad 2020 rok.

Przewidywany termin zakończenia oceny: styczeń 2021 rok.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 200 zł brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl.

Z udziału w naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” wyłączone są osoby, które współpracują lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowały (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową, w szczególności z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności eksperta oceniającego wniosek, w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez PFRON organizacjom pozarządowym, zawartej w karcie oceny merytorycznej, którą można pobrać ze strony www.pfron.org.pl.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie o niekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać pocztą elektroniczną (w tym przypadku dokumenty winny być opatrzone podpisem elektronicznym) lub pocztą tradycyjną, w jednej kopercie, w terminie do dnia 28 października 2020 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem: „Eksperci PFRON – Zadania zlecane, konkurs „Pokonamy bariery”  

W przypadku zgłoszeń składanych pocztą elektroniczną za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 28 października 2020 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 28 października 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020) oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce: Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych; „Pokonamy bariery”  (konkurs 1/2020).

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2020-10-14
Departament ds. Programów
Autor: Marzena Drewniacka