informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Zmiany wprowadzone w 2021 roku do „Zasad wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu PFRON przyjęte zostały zmiany do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” – obowiązujące od konkursu „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021).

Zmiany „Zasad wspierania realizacji zadań” obejmują:

1.      Dostosowanie „Zasad wspierania realizacji zadań” do aktualnie obowiązujących przepisów prawa:

 • 1) uregulowanie obowiązku informacyjnego wynikającego z postanowień art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, które weszło w życie z dniem 25 czerwca 2021 roku). Zgodnie z postanowieniami ww. przepisów podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Obowiązek dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, w przypadku, gdy wysokość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych przekracza kwotę 50.000 zł;
 • 2) uregulowanie obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zgodnie z postanowieniami art. 4 ww. ustawy w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy (dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna); zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

2.      Uwzględnienie postulatów zgłoszonych w toku konsultacji społecznych przez organizacje pozarządowe, w tym:

 • 1) zmiana terminu na złożenie odwołań od negatywnej oceny formalnej lub merytorycznej wniosków – dotychczasowy termin na złożenie odwołania od negatywnej oceny formalnej został wydłużony z 3 do 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny na stronie internetowej PFRON; dotychczasowy termin na złożenie odwołania od oceny merytorycznej został wydłużony z 5 do 7 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny na stronie internetowej PFRON;
 • 2) uregulowanie kwestii związanej z wypłatą na rzecz personelu projektu wynagrodzeń z tytułu dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub z tytułu urlopu wypoczynkowego przysługującego osobie powracającej do pracy po długotrwałej przerwie. Wprowadzona została możliwość wykazywania ww. kosztów w budżecie projektu poza kategorią kosztów osobowych personelu merytorycznego (tj. w kategorii „Inne koszty związane z realizacją projektu”). W ten sposób generowane w projekcie koszty związane z koniecznością wypłaty ww. wynagrodzeń, nie będą wpływały na wyznaczony 30% limit nadwyżki godzin oraz pozwolą organizacjom pozarządowym na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach;
 • 3) w przedstawionym do konsultacji projekcie zmian „Zasad wspierania realizacji zadań” doprecyzowano jakiego rodzaju dokumenty, potwierdzające spełnienie obowiązku informacyjnego, mają zostać przedłożone do rozliczenia dofinansowania – między innymi: wydruk ze strony internetowej Zleceniobiorcy potwierdzający zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie, fotografie potwierdzające zamieszczenie w miejscu realizacji projektu informacji o dofinansowaniu realizacji projektu ze środków PFRON, w tym fotografie potwierdzające fakt wyeksponowania logo PFRON, fotografie potwierdzające spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 35a ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z uwagami zgłoszonymi, w toku konsultacji, przez organizacje pozarządowe wskazano, iż fotografie przedkładane są, według wyboru Zleceniobiorcy, w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku umów wieloletnich fotografie przedkładane są w pierwszym okresie realizacji projektu, a w kolejnych okresach w sytuacji konieczności aktualizacji danych zawartych na materiałach informacyjnych (tablicach, plakatach, itp.);
 • 4) w przypadku kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, wprowadzenie możliwości wykazywania jako źródła finansowania wkładu własnego kosztów ponoszonych przez pracodawcę, przyjmującego beneficjenta ostatecznego na staż zawodowy, na pokrycie wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję opiekuna stażu. Wysokość wniesionego wkładu własnego musi odpowiadać faktycznemu zaangażowaniu pracownika, pełniącego funkcję opiekuna stażu, do realizacji zadań w ramach projektu oraz nie może przekraczać za jeden miesiąc pełnienia funkcji opiekuna stażu (niezależnie od liczby beneficjentów ostatecznych pozostających pod opieką danego pracownika) kwoty 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3.      Zwiększenie roli cyfryzacji w procesie zlecania realizacji zadań (w szczególności korzystanie z elektronicznych form prowadzenia oraz wymiany korespondencji), w tym:

 • 1) wprowadzenie możliwości składania odwołań od oceny formalnej lub merytorycznej wniosków również w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (za datę złożenia odwołania uważana jest data wpływu tego odwołania na elektroniczną skrzynkę podawczą PFRON). Analogiczne rozwiązania wprowadzone zostały dla trybu pozakonkursowego, obowiązującego w przypadku umów wieloletnich;
 • 2) wprowadzenie możliwości przekazywania korespondencji związanej z realizacją umowy za pomocą elektronicznych środków komunikacji (bez konieczności przekazywania pisma/dokumentu/sprawozdania z realizacji projektu/itp., pocztą tradycyjną). Ww. dokumenty muszą zostać podpisane, przez osoby upoważnione do reprezentacji Zleceniobiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego;
 • 3) wprowadzenie możliwości uznania w rozliczeniu dofinansowania kosztów uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych, z zastrzeżeniem, iż w ramach projektu koszt może dotyczyć zakupu maksymalnie trzech podpisów. Jednocześnie dodany został zapis, iż w sytuacji dofinansowania ww. kosztów – przyjmuje się, iż wymiana korespondencji między stronami będzie się odbywać w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji w formie elektronicznej, dopuszczona została możliwość złożenia przez Zleceniobiorcę korespondencji w innej formie (osobiście w PFRON lub drogą pocztową);
 • 4)w przypadku oceny formalnej wniosków doprecyzowanie, iż ocena dokonywana jest automatycznie przez aplikację Generator Wniosków, na podstawie podanych przez Wnioskodawcę informacji – aplikacja na etapie wypełniania wniosku informuje każdorazowo czy wniosek zawiera błędy formalne. Weryfikacji bezpośrednio przez PFRON (poza Generatorem Wniosków) podlegają warunki wykluczenia danego Wnioskodawcy z konkursu na podstawie postanowień rozdziału V „Zasad wspierania realizacji zadań”.

4.      Doprecyzowanie obowiązujących zapisów, tak aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych; zmiana lub uzupełnienie obowiązujących zapisów, aby niwelowały problemy realizacyjne; doprecyzowanie lub zmiana warunków kwalifikowalności kosztów zgłaszanych we wnioskach o zlecenie realizacji zadań, w tym:

 • 1) w przypadku kryterium oceny merytorycznej, które odnosi się do oceny spójności części B wniosku (zaplanowanych form wsparcia) oraz części C wniosku (budżetu projektu) – doprecyzowanie, iż warunek spójności weryfikowany jest zarówno w odniesieniu do całego projektu (tj. do łącznej liczby godzin wsparcia w projekcie i łącznej liczby godzin pracy personelu merytorycznego projektu), jak również do poszczególnych form wsparcia (liczba godzin pracy specjalisty/specjalistów prowadzących daną formę wsparcia nie może przekraczać o więcej niż 30% liczby godzin wsparcia zaplanowanych w ramach danej formy wsparcia). Ponadto, uregulowanie, iż godziny pracy każdego specjalisty, którego wynagrodzenie zostanie wykazane w budżecie projektu, w kategorii „Koszty osobowe personelu merytorycznego”, muszą mieć odniesienie w części B wniosku w punkcie „Opis formy wsparcia” – w ramach wsparcia bezpośredniego lub pośredniego;
 • 2) wprowadzenie możliwości składania do Zarządu PFRON odwołań od wykluczenia z udziału w konkursie. W uzasadnieniu złożonego odwołania organizacja pozarządowa musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn wykluczenia;
 • 3) zmiana sposobu ustalenia terminu zawarcia umowy o zlecenie realizacji zadań – termin zawarcia umowy (20 dni roboczych) liczony będzie od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pisma z PFRON informującego o przyznaniu dofinansowania (a nie jak dotychczas od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu);
  Należy dodać, iż niezależnie od powyższych zapisów, „Zasady wspierania realizacji zadań” wskazują również odrębny termin na zawarcie umowy w przypadku konieczności aktualizacji wniosków poprzez Generator wniosków – wówczas umowa powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od daty przesłania do PFRON (poprzez Generator Wniosków) prawidłowo zaktualizowanego wniosku. Powyższy zapis nie uległ zmianie;
 • 4) wprowadzenie możliwości zmiany formy zatrudnienia, wskazanej przy danej pozycji kosztu w budżecie projektu, bez konieczności aneksowania umowy, pod warunkiem zgłoszenia tych zmian do PFRON w formie pisemnej i niewyrażenia sprzeciwu przez PFRON na dokonanie tych zmian w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia;
 • 5) wprowadzenie, na wzór rozwiązań funkcjonujących w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zapisów zgodnie z którymi w przypadku, gdy wartość usługi przekracza kwotę 20 tys. zł netto, ale nie przekracza kwoty 14 tys. euro netto – Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania tzw. rozeznania rynku, tzn. powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. W celu potwierdzenia wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zleceniobiorca może również przedstawić wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).
  Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do angażowania personelu projektu;
 • 6) wyłączenie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel administracyjny lub merytoryczny projektu;
 • 7) w zakresie wkładu niefinansowego osobowego – dodanie zapisu, iż wolontariusz nie może świadczyć wsparcia w ramach projektu na rzecz swoich członków rodziny. Godziny pracy świadczone w projekcie na rzecz swojego członka rodziny nie będą mogły być wykazywane przez Wnioskodawcę jako wkład własny niefinansowy osobowy. Pojęcie „członka rodziny” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ujednolicony tekst „Zasad wspierania realizacji zadań” opublikowany został na stronie internetowej PFRON, w zakładce konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” .

Data publikacji: 2021-11-09
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Dorota Świder