informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konsultacje dla NGO –podsumowanie

Podsumowanie konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PFRON informuje o zakończeniu konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym.
Konsultacje podzielone zostały na trzy etapy:

 • Etap pierwszy – przedłożenie przez organizacje pozarządowe „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;
 • Etap drugi – udostępnienie na stronie internetowej PFRON przedłożonych w ramach etapu pierwszego „Koncepcji kierunków zmian” i zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag;
 • Etap trzeci – zorganizowanie spotkań konsultacyjnych (w dniach 11 czerwca 2018 roku oraz 18 czerwca 2018 roku, w Warszawie) podczas których przedyskutowane zostały propozycje nadesłane przez organizacje pozarządowe.

Dziękujemy za Państwa aktywność, zaangażowanie i zgłoszone propozycje zmierzające do optymalizacji trybu zlecenia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jesteśmy pewni, iż Państwa postulaty pozwolą na wypracowanie przyjaznych dla organizacji pozarządowych procedur, zapewniających wsparcie adekwatne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Fundusz dąży do przyjęcia takiego modelu realizacji konkursów, który zabezpieczałby racjonalność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy możliwie najbardziej sprzyjających i elastycznych dla organizacji pozarządowych warunkach.

Aktualnie w Funduszu trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do konkursu, którego ogłoszenie planowane jest na przełomie września i października 2018 roku. Konkurs dotyczyć będzie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku i obejmować będzie wszystkie obszary aktywności, które podlegają wsparciu ze środków PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Założenia konkursu przekazane zostaną, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, do społecznych konsultacji.
Projektowanie założeń nowego konkursu przeprowadzane jest z uwzględnieniem przedstawionych przez organizacje pozarządowe postulatów – tym niemniej analizowane są również techniczne możliwości wprowadzenia zmian do Generatora wniosków, obsługującego konkursy o zlecenie realizacji zadań. Z przyczyn obiektywnych, niektóre ze zgłoszonych przez Państwa propozycji będą mogły zostać uwzględnione dopiero w kolejnych edycjach konkursów.

Pogłębionej i szerokiej dyskusji społecznej oraz oceny skutków wymaga propozycja zgłoszona przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, dotycząca
oceny jakościowej wniosków, a także pomiaru efektywności realizacji projektów w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), jak również propozycja Fundacji KLUCZ na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących, dotycząca wprowadzenia do kryteriów oceny wniosków preferencji uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności beneficjentów ostatecznych projektów oraz znaczenie realizacji projektów dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku najbliższego konkursu rozważane jest w szczególności:

 1. wprowadzenie, w przypadku kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, do kryteriów oceny wniosków dodatkowych punktów za skuteczność działań danej organizacji pozarządowej (liczba osób niepełnosprawnych dotychczas wprowadzonych na rynek pracy przez organizację oraz liczba osób niepełnosprawnych, które utrzymały zatrudnienie);
 2. wprowadzenie klauzul społecznych – przyznawanie przez komisję konkursową, na etapie oceny wniosków, dodatkowych punktów dla organizacji pozarządowych zatrudniających osoby z niepełnosprawnością;
 3. wprowadzenie możliwości przyznania przez komisję konkursową dodatkowych punktów dla organizacji pozarządowych wnoszących do projektów wkład własny finansowy na poziomie wyższym niż wymagany w ogłoszeniu o konkursie;
 4. położenie, podczas oceny wniosków, większego nacisku na doświadczenie Wnioskodawcy przy realizacji tego samego rodzaju projektów – zwiększenie punktacji w kryterium: „W jakim stopniu posiadane przez Wnioskodawcę zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe oraz doświadczenie w realizacji projektów o podobnej tematyce, są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu”;
 5. uwzględnienie udziału zewnętrznych ekspertów posiadających wiedzę i praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie w procesie oceny wniosków; wyłonienie ekspertów opierać się będzie o kryterium kompetencji właściwych dla zakresu poszczególnych kierunków pomocy;
 6. wprowadzenie, w kierunku pomocy 2, możliwości realizacji form wsparcia przy udziale rodziców (opiekunów) beneficjentów ostatecznych oraz możliwości realizacji form wsparcia na rzecz rodziców (opiekunów) beneficjentów – również w ramach typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką” (obecnie zgłoszenie tego rodzaju działań w kierunku pomocy 2 jest możliwe jedynie w typie projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”);
 7. uelastycznienie warunków realizacji budżetu projektu – zwiększenie wartości procentowej do której mogą być przeprowadzane, bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON, przesunięcia zaoszczędzonych kwot lub wprowadzenie możliwości przesunięcia (bez konieczności uzyskania zgody Funduszu) zaoszczędzonych kwot również na pozycje wykazane w kategoriach kosztów osobowych;
 8. zrezygnowanie z konieczności wyliczania kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy o pracę w oparciu o średnią liczbę godzin pracy w miesiącu oraz średnią stawkę za godzinę pracy (powrót do rozwiązań obowiązujących we wcześniejszych konkursach – wskazywanie w budżecie projektu wartości etatu oraz kwoty na jeden etat);
 9. umożliwienie zaznaczenia w budżecie projektu w kolumnie „Forma zatrudnienia” kilku odpowiedzi;
 10. uwzględnienie w Generatorze wniosków możliwości wyboru odpowiedzi „Stopień niepełnosprawności bez znaczenia” oraz „Rodzaj niepełnosprawności bez znaczenia” – bez konieczności szczegółowego opisywania docelowej grupy beneficjentów ostatecznych korzystających z danej formy wsparcia w projekcie;
 11. uszczegółowienie pojęć: „wsparcie bezpośrednie zasadnicze”, „wsparcie bezpośrednie pomocnicze”, „wsparcie pośrednie”;
 12. wprowadzenie do Generatora wniosków podpowiedzi i informacji ułatwiających poprawne wypełnienie wniosku konkursowego;
 13. wprowadzenie w Generatorze wniosków znacznika pozwalającego na identyfikację form wsparcia stacjonarnych i wyjazdowych;
 14. uwzględnienie możliwości wykazania transportu beneficjentów ostatecznych projektu na zajęcia, zorganizowanego przez Wnioskodawcę, jako wsparcia bezpośredniego pomocniczego;
 15. zrezygnowanie z konieczności podawania przez Wnioskodawcę we wniosku szczegółowych informacji dotyczących projektów realizowanych ze środków PFRON za pośrednictwem samorządu terytorialnego; jak również zrezygnowanie z konieczności podawania we wniosku szczegółowych informacji dotyczących powiązania projektu z innymi projektami dofinansowanymi ze środków publicznych (w tym PFRON);
 16. wprowadzenie zmiany sposobu wyliczania wartości pracy wolontariuszy – w przypadku zadań, których wynikiem jest powstanie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Inne postulowane przez Państwa zmiany w zakresie trybu zlecania realizacji zadań, w tym:

 1. ryczałtowe rozliczanie projektów;
 2. rozliczanie projektów na zasadzie płacenia za rezultat – w przypadku kierunku pomocy 1 (analogicznie do rozwiązań przewidzianych w art. 66d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 3. wydzielenie dodatkowego typu projektu w kierunku pomocy 1 obejmującego projekty w których prowadzone są wyłącznie działania związane z utrzymaniem beneficjentów ostatecznych w zatrudnieniu;
 4. zwiększenie dopuszczalnej różnicy pomiędzy liczbą godzin pracy specjalistów wykazaną w budżecie projektu, a liczbą godzin wsparcia wynikającą z opisu form wsparcia w części B wniosku;

będą przedmiotem rozważań i dyskusji w konkursie planowanym do ogłoszenia w kolejnym roku.

Dziękując za dotychczasowe Państwa zaangażowanie, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących warunków realizacji konkursu, który zostanie ogłoszony w 2018 roku. W niedługim czasie założenia konkursu zostaną podane do Państwa wiadomości, poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej PFRON.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2018-07-06
Departament ds. Programów
Autor: Dorota Świder