informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Chcesz wiedzieć, kto jest osobą niepełnosprawną w świetle Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - sprawdź szczegóły.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące refundacji składek ZUS

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki: emerytalną i rentową. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz lekki stopień niepełnosprawności.

W 2024 r. składki wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

 • 916,35 zł – składka emerytalna
 • 375,55 zł – składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. składki te wynoszą:

 • 248,41 zł - składka emerytalna
 • 101,81 zł - składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od lipca do grudnia 2024 r. składki te wynoszą:

 • 251,81 zł - składka emerytalna
 • 103,20 zł - składka rentowa.

Poniżej prezentujemy tabele, które przedstawiają wysokość refundacji w 2024 r. Są to kwoty wyliczone według stopni niepełnosprawności w oparciu o powyżej wskazane składki.

Duży ZUS (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2024 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 916,35 zł

Składka rentowa 375,55 zł

Suma składek 1291,90 zł

Znaczny

1291,90 zł

Umiarkowany

775,14 zł

Lekki

387,57 zł

ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.
(podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2024 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 248,41 zł

Składka rentowa 101,81 zł

Suma składek 350,22 zł

Znaczny

350,22 zł

Umiarkowany

210,13 zł

Lekki

105,07 zł

ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od lipca do grudnia 2024 r.
(podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2024 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 251,81 zł

Składka rentowa 103,20 zł

Suma składek 355,01 zł

Znaczny

355,01 zł

Umiarkowany

213,01 zł

Lekki

106,50 zł

Możesz opłacać obowiązkowe składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż wskazane powyżej. W takim przypadku oblicz należną Tobie refundację od składek, które faktycznie wpłaciłeś do ZUS. Ustaloną kwotę wpisz w pozycji 48 we wniosku Wn-U-G. Pozycji tej nie musisz uzupełniać, gdy podałeś pozostałe wymagane we wniosku informacje. Kwotę do wypłaty ustalimy wówczas na podstawie danych podanych przez Ciebie w pozycjach od 38 do 46.

Pamiętaj !!!

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Jeśli chcesz się zarejestrować przekaż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa) albo przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP:

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 118 KB)
 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
   Aktualnie Fundusz nie wymaga kopii dokumentów określonych w tym punkcie, gdyż weryfikuje zgodność danych wykazanych we wniosku w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane dane.
 1. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR (pdf 91 KB)), - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
  bądź
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (INF-O-PdM (pdf 154 KB)) (wersja edytowalna (doc 293 KB)), – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach
 1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności , o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (Status osoby niepełnosprawnej).;
 2. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Pamiętaj, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku kiedy nie chcesz żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, powinieneś przesłać do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Jeśli jesteś już zarejestrowany, to kolejne wnioski o refundację, które sporządzasz w formie papierowej składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

W kolejnych miesiącach ubiegania się o refundację składasz sam wniosek Wn-U-G. Obowiązek ponownego przesłania formularza INF-O-PdM bądź INF-O-PdR pojawi się wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym - wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.

Korekty wniosków o refundację składek począwszy od 01/2009 r. powinieneś składać na aktualnie obowiązującym druku wniosku Wn-U-G (pdf 118 KB).

Wniosek Wn-U-G za każdy okres sprawozdawczy musisz złożyć w odpowiednim terminie. Okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski Wn-U-G od lutego 2022 r. składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Uwaga! Za okresy do grudnia 2021 r. termin złożenia wniosku upływał ostatniego dnia miesiąca, w którym był wyznaczony termin płatności składek za miesiąc wykazany we wniosku. Termin złożenia wniosku Wn-U-G za styczeń 2022 r. został wyjątkowo przesunięty przepisami prawa do 30 kwietnia 2022 r.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

 

Grudzień 2023

do 29 lutego 2024

Styczeń 2024

do 2 kwietnia 2024

Luty 2024

do 30 kwietnia 2024

Marzec 2024

do 31 maja 2024

Kwiecień 2024

do 1 lipca 2024

Maj 2024

do 31 lipca 2024

Czerwiec 2024

do 2 września 2024

Lipiec 2024

do 30 września 2024

Sierpień 2024

do 31 października 2024

Wrzesień 2024

do 2 grudnia 2024

Październik 2024

do 31 grudnia 2024

Listopad 2024

do 31 stycznia 2025

Grudzień 2024

do 28 lutego 2025

Jeżeli nie złożysz wniosku Wn-U-G w terminie możesz wystąpić do nas z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której nie złożyłeś wniosku na czas;
 • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
 • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu składasz do nas:

 • w formie pisemnej na adres:  
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Pamiętaj, że refundujemy w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek, które opłacasz do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznaje się składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Wniosek Wn-U-G możesz złożyć po opłaceniu składek, ale nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, którego wniosek dotyczy np. wniosek Wn-U-G za styczeń 2024 r. możesz złożyć najwcześniej 31 stycznia 2024 r. Możesz złożyć wniosek przed upływem okresu sprawozdawczego tylko w sytuacji, gdy dotyczy on okresu do dnia złożenia wniosku, a składki za ten okres zostały opłacone, np. gdy zaprzestałeś wykonywania działalności gospodarczej 12 stycznia 2024 r. i złożyłeś za ten miesiąc wniosek w dniu 12 stycznia 2024 r. wskazując w poz. 40 i 41 wartość 12 (z uwzględnieniem tożsamej liczby dni w danym stopniu niepełnosprawności wykazywanym w pozycjach od 42 do 44).

Jeżeli złożyłeś wniosek z przekroczeniem obowiązującego Cię terminu możesz zwrócić się z prośbą o jego przywrócenie. Aby termin na złożenie dokumentu został przywrócony musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 1. Wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;
 2. Uprawdopodobnić że uchybienie terminu nastąpiło bez Twojej winy;
 3. Dopełnić czynności dla której termin został przekroczony - czyli złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc;

Prośbę o przywrócenie terminu prześlij na adres Funduszu w Warszawie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. W tym celu możesz skorzystać z wzoru wniosku o przywrócenie terminu udostępnionego przez Fundusz.

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Pamiętaj, że do 30.09.2015 r. warunkiem otrzymania refundacji było opłacenie składek terminowo i w całości zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tak. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest m. in. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji - traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy - traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy - traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 • częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Tak. Osoby, które przed dniem 01.01.1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów zachowują uprawnienia należne osobom niepełnosprawnym na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie jest podstawą do ubiegania się o refundację składek. Za osobę niepełnosprawną uznaje się bowiem osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaliczył mnie do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe. Zgodnie z pkt. IV orzeczenia niepełnosprawność istnieje od 2020 r., w pkt. V dokumentu widnieje zaś informacja, że ustalony stopień niepełnosprawności lekki datuje się od 22.06.2022 r.

Składając wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G w poz. 41 („Liczba dni udokumentowanej niepełnosprawności w okresie prowadzonej działalności”) wskazujesz liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, w których prowadziłeś działalność gospodarczą i jednocześnie Twoja niepełnosprawność w rozumieniu ustawy została potwierdzona ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (z uwzględnieniem tożsamej liczby dni w danym stopniu niepełnosprawności wykazywanym w pozycjach od 42 do 44).

Podanie tych danych jest konieczne dla obliczenia kwoty refundacji, która zależna jest m.in. od liczby dni niepełnosprawności potwierdzonej ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W związku z zapisem na orzeczeniu, że niepełnosprawność w stopniu lekkim istnieje od 22.06.2022 r. możesz ubiegać się o refundację składek za cały miesiąc sierpień 2022 r.

W tym celu w poz. 40, 41 i 44 we wniosku Wn-U-G powinieneś wpisać pełną liczbę dni kalendarzowych z miesiąca 08/2022 r.

Kwotę nienależnie otrzymanej refundacji wraz z odsetkami powinieneś zwrócić na numer rachunku bankowego BGK 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej wypełnij właściwym oświadczeniem  pozycje: 50 i 51 we wniosku Wn-U-G. Do składania wniosków Wn-U-G w formie elektronicznej potrzebne są: identyfikator (login) i hasło dostępu do udostępnionego przez PFRON Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Otrzymasz te dane od PFRON (wraz z instrukcją pierwszego logowania w systemie) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’. Możesz je uzyskać bez względu na to, czy wniosek ten jest wnioskiem zgłoszeniowym, czy składanym za późniejsze okresy sprawozdawcze. Niewypełnienie poz. 50 jest równoznaczne z wybraniem odpowiedzi ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie odbiera Tobie możliwości późniejszego otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Zwróć szczególną uwagę na to pole i wypełnij je z dużą starannością. Nie proś o nadanie nowych danych do logowania, gdy już je posiadasz i możesz się zalogować do SODiR. Wtedy pozostaw poz. 50 pustą. Jeśli zaznaczysz, że ‘Prosisz o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’, nasz pracownik wyśle Ci pocztą nowe hasło jednorazowe, a poprzednie hasło przestanie działać.   

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’ w pozycji 51 wpisz odpowiedni kod:

1 – wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu po raz pierwszy,

2 – wydanie utraconego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu,

3 – wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w przypadku podejrzenia ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego,

4 – inne.

Jeżeli w poz. 50 wybrałeś odpowiedź ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’ albo zostawiłeś pole puste, to w poz. 51 wpisz 0 lub nie uzupełniaj jej.

Informacje na temat elektronicznego składania wniosków oraz korekt wniosków o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne dostępne są w zakładce  Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów.

W przypadku utraty loginu i/lub hasła, prześlij – do właściwego terytorialnie oddziału PFRON – kolejny wniosek Wn-U-G w formie papierowej, w którym w poz. 50 ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’ wstaw znak X, a w poz. 51 wpisz kod 2 - wydanie utraconego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie – a zbliża się termin na złożenie kolejnego wniosku Wn-U-G – złóż kolejny wniosek Wn-U-G w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu. Niemniej jednak nie powielaj oświadczeń w kolejno składanych wnioskach w zakresie prośby o wydanie nowego loginu i hasła bez potrzeby.

Przykład:

W związku z utratą hasła do SODiR wysyłasz do oddziału PFRON wniosek Wn-U-G za lipiec 2022 r. w wersji papierowej w dniu 5.09.2022 r.  W tym wniosku w poz. 50 ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’ wstaw znak X, a w poz. 51 wpisz kod 2 - wydanie utraconego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Jeżeli w czasie oczekiwania na nowy login i hasło potrzebujesz wysłać kolejne wnioski w wersji papierowej np. chcesz wysłać w pierwszej połowie września jeszcze korektę wniosku Wn-U-G za czerwiec 2022 r. i wniosek zwykły za sierpień 2022 r., to nie proś o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w kolejnych dwóch wnioskach. W takim przypadku pracownik Funduszu może wygenerować nowe dane do logowania w oparciu o każdy złożony wniosek Wn-U-G z takim oświadczeniem, a poprzednio generowane hasło, które otrzymasz na podstawie prośby zawartej we wniosku za lipiec 2022 r. przestanie działać.  Jeżeli czas oczekiwania na nowe hasło i login na podstawie wniosku za lipiec 2022 r. wydłuża się, wówczas skontaktuj się z właściwym oddziałem PFRON i powołaj się na oświadczenie zawarte we wniosku za lipiec 2022 r.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą jest udzielana jako pomoc de minimis. Pomocy tej nie udziela się w przypadku przekroczenia limitów przeznaczonych dla tego rodzaju pomocy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających.

Limit ten określony jest na poziomie:

 • 200 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. inną niż w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 100 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. w sektorze transportu drogowego towarów.

W związku z powyższym podmiot, który ma udzielić pomocy de minimis bada wysokość kwot uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach tego rodzaju pomocy. Podstawą dla zbadania wysokości otrzymanej pomocy de minimis jest „Zaświadczenie o pomocy de minimis” zawierające dane o uzyskanych kwotach (np. wysokość pomocy, dane organu udzielającego pomocy, okres, za który została udzielona pomoc, itd.).

Fundusz jako podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek przekazywać beneficjentowi refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zaświadczenia potwierdzające ten fakt. W sytuacji, gdy beneficjent ubiega się o pomoc de minimis w innych urzędach, powinien przedstawić tym urzędom kopie zaświadczeń wydanych przez PFRON.

Na wniosku Wn-U-G w pozycję 40 - „Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w okresie z poz. 2:” wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziłeś działalność gospodarczą. Pozostawienie poz. 40 pustej będzie dla nas oznaczać, że prowadziłeś działalność gospodarczą przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

W pozycję 41 - „Liczba dni udokumentowanej niepełnosprawności w okresie prowadzonej działalności” wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie z poz. 2 wniosku, w których prowadziłeś działalność gospodarczą i jednocześnie Twoja niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…) była potwierdzona ważnym orzeczeniem. Dodatkowo w pozycjach od 42 do 44 wskaż odpowiednią liczbę dni kalendarzowych w danym stopniu niepełnosprawności.

Wobec czego, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą w sierpniu 2022 r. przez wszystkie dni tego miesiąca i jednocześnie posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności przez cały miesiąc, to w poz. 40 i 41 wniosku wpisz pełną liczbę dni w miesiącu (tj. 31) oraz w pozycjach od 42 do 44 wskaż odpowiednią liczbę dni miesiąca w danym stopniu niepełnosprawności. A więc wpisujesz pełną liczbę dni miesiąca pomimo przebywania na zwolnieniu chorobowym. Natomiast w pozycjach 38 i 39 wniosku Wn-U-G wpisz kwoty  składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc w takiej wysokości, w jakiej miałeś obowiązek i faktycznie je opłaciłeś do ZUS.

Pamiętaj !!!

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne , pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Nie. Środki z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy beneficjenta wskazany na wniosku Wn-U-G (poz. 49). Fundusz nie przekazuje refundacji przekazem pocztowym.

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze decyzji Prezesa Zarządu PFRON nakazującej zwrot środków, to nie możesz wystąpić z prośbą o zastosowanie ulgi w spłacie należności wobec PFRON.

Kiedy możesz wystąpić o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności?

Pamiętaj, że postępowania zwrotowe są prowadzone na podstawie różnego rodzaju informacji o nieprawidłowościach, pozyskiwanych m.in. na podstawie przeprowadzonych przez PFRON kontroli, postępowań sprawdzających lub czynności weryfikacyjnych. Jeżeli Fundusz otrzyma informacje o nieprawidłowościach, to na podstawie art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) w pierwszej kolejności wzywa do zwrotu środków. W wezwaniu jest informacja o:

 • okresach z nieprawidłowościami,
 • rodzaju nieprawidłowości,
 • konieczności dokonania korekt zmniejszających w SODiR oraz
 • konieczności zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych (co do zasady od dnia otrzymania do dnia zwrotu środków).

Termin na zwrot to 3 m-ce. Od wezwania do zwrotu nie ma środka odwoławczego, bo to nie jest jeszcze rozstrzygnięcie. Na podstawie takiego wezwania możesz wysyłać do PFRON wyjaśnienie pisemne oraz wszelkie dokumenty przeczące ustaleniom Funduszu, które mogą spowodować zmniejszenie kwoty do zwrotu ustalonej przez Fundusz. Po upływie 3 miesięcy, gdy nie zwrócisz środków lub nie wypowiesz się w sprawie wezwanie do zwrotu, PFRON  wszczyna postępowanie administracyjne. Jesteś o tym informowany osobnym pismem. W toku postępowania administracyjnego możesz zapoznać się z całością zebranego materiału oraz przedstawiać dowody i wyjaśnienia przeczące ustaleniom Funduszu. W wyniku tych wyjaśnień kwota do zwrotu może ulec zmianie. Może również okazać się, że nieprawidłowości nie ma. Po zakończeniu postępowania dowodowego następuje rozstrzygnięcie. Jeśli nieprawidłowości wystąpiły, a do dnia rozstrzygnięcia nie zwróciłeś całej należnej kwoty z odsetkami, wydawania jest decyzja nakazująca zwrot środków. Jest ona doręczana Tobie pisemnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez ePUAP. Z chwilą otrzymania tej decyzji możesz się odwołać tj.:

 • złożyć do Prezesa Zarządu PFRON – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
 • wnieść – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – skargę do sądu (za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON ) na otrzymane rozstrzygniecie.

Jeżeli nie odwołasz się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON, przez co decyzja stanie się ostateczna, to wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty spłaty należności lub odroczenia terminu płatności. Taka ulga może być zastosowana do należności głównej, jak również odsetek.

Jakie warunki musisz spełnić?

Okoliczności do ubiegania się o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności są określone w art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…). Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić ze względu na Twój ważny interes, interes publiczny lub względy gospodarcze i społeczne. Mogą to być również inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności.

Przez ważny Twój interes należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Ciebie, które uniemożliwiają jednorazową spłatę zadłużenia. Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności będzie możliwe:

 • jeżeli jednorazowe opłacenie należności pozbawiłoby Ciebie i Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
 • gdy chorujesz przewlekle;
 • w sytuacji znacznego pogorszenia Twojego stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • w razie konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, co pozbawiłoby Ciebie możliwości uzyskiwania dochodu;
 • w przypadku zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej Twojej egzystencji, kradzież mienia, klęski żywiołowe (powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne) lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające Twoje możliwości płatnicze.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in. zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • jest uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym Fundusz nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Jak wystąpić o zastosowanie ulgi?

Złóż do PFRON wniosek o rozłożenie na raty spłaty należności lub odroczenia terminu płatności. Możesz to zrobić dopiero, gdy otrzymasz decyzję nakazującą zwrot niesłusznie pobranej refundacji składek ZUS. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego. Podaj w nim Twoje dane wraz z adresem, na podstawie których zidentyfikujemy Ciebie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji oraz Twoje żądanie, np. rozłożenie na raty płatności należności wobec PFRON. Zaproponuj w nim harmonogram spłaty rat lub datę, do której spłata należności ma być odroczona. Wskaż przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi. Wniosek powinien być wyczerpująco przez Ciebie umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od Ciebie, na które nie miałeś wpływu i dlatego nie jesteś w stanie jednorazowo zwrócić należności wynikające z decyzji. Wniosek o zastosowanie ulgi musi być przez Ciebie podpisany. Jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa Twój pełnomocnik, to do wniosku podpisanego przez pełnomocnika trzeba załączyć pełnomocnictwo.

Przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone odpowiednią dokumentacją, w tym dokumentami, które przedstawią Twoją sytuację finansową oraz możliwości płatnicze. Rodzaj oraz zakres dokumentów – na podstawie których dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności – jest uzależniony od formy prawnej podmiotu, w ramach którego ubiegasz się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Mogą to być m.in.:

 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostających w Twoim gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (wraz z dowodami potwierdzającymi uzyskiwane dochody).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami.
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu składek.
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów.
 • Oświadczenie o wysokości miesięcznych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (wraz z dowodami potwierdzającymi zobowiązania).
 • Oświadczenie o wysokości bieżących wydatków, np. wydatki na leki lub leczenie (wraz z dowodami potwierdzającymi wydatki).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej.
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego.
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi.
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ Twoim zdaniem na rozpatrzenie sprawy.

Ważne informacje

 1. Możliwość rozłożenia na raty zapłaty należności/odroczenia terminu płatności stanowi szczególnego rodzaju ulgę. Dlatego ulga ta może być stosowana, jeśli jest uzasadniona Twoim ważnym interesem, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym. Oznacza to, że PFRON może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…).
 2. Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu PFRON, która nakazuje Tobie zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi. Dlatego wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu – przez decyzję nakazującą zwrot środków – waloru ostateczności.
 3. Złożenie wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności nie gwarantuje Tobie, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania, jeżeli nie udostępnisz dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi.
 4. Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie umowy.
 5. Warunki rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności:
  • Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić tylko raz, a całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
  • Jeśli wniosek o zastosowanie ulgi jest rozpatrzony przez PFRON pozytywnie, to odsetki za zwłokę są naliczane do daty wpływu wniosku do PFRON o zastosowanie ulgi.
  • PFRON ustala dodatkową opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, która jest określana zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który mógłbyś uzyskać na zasadach rynkowych.
  • W okresie obowiązywania umowy Prezes Zarządu PFRON nie wydaje decyzji o wstrzymaniu refundacji, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, które przekroczą ogółem kwotę 100 zł.
 6. Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia/odroczeniu terminu płatności należności zobowiązuje Ciebie do dokonywania w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. Jeżeli dokonasz wpłaty na poczet danej raty po terminie albo w terminie, ale w zaniżonej wysokości, umowa ulega rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natychmiastowa wymagalność należności skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Tak, o ile spełnisz określone poniżej warunki.

Z chwilą otrzymania decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranej refundacji składek ZUS możesz się odwołać tj.:

 • złożyć do Prezesa Zarządu PFRON – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub
 • wnieść – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji zwrotowej – skargę do sądu (za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON ) na otrzymane rozstrzygniecie.

Jeżeli nie odwołasz się od decyzji Prezesa Zarządu PFRON, przez co decyzja stanie się ostateczna, to wówczas możesz zwrócić się z wnioskiem o umorzenie należności wobec PFRON. Taka ulga może być zastosowana do należności głównej, jak również odsetek.

Jakie warunki musisz spełnić?

Okoliczności do ubiegania się o umorzenie należności wobec PFRON są określone w art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…). Umorzenie należności w części lub całości może nastąpić ze względu na Twój ważny interes, interes publiczny lub względy gospodarcze i społeczne. Mogą to być również inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności.

Przez ważny Twój interes należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Ciebie, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Umorzenie należności będzie możliwe:

 • gdy opłacenie należności pozbawiłoby Ciebie i Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
 • gdy chorujesz przewlekle;
 • w sytuacji znacznego pogorszenia Twojego stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • w razie konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, co pozbawiłoby Ciebie możliwości uzyskiwania dochodu;
 • w przypadku zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej Twojej egzystencji, kradzież mienia, klęski żywiołowe (powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne) lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające Twoje możliwości płatnicze.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in. zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • jest uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym Fundusz nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Jak wystąpić o zastosowanie ulgi?

Złóż do PFRON wniosek o umorzenie należności wobec PFRON. Możesz to zrobić dopiero, gdy otrzymasz decyzję nakazującą zwrot niesłusznie pobranej refundacji składek ZUS. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podaj w nim Twoje dane wraz z adresem, na podstawie których zidentyfikujemy Ciebie w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji oraz Twoje żądanie tj. umorzenie należności wobec PFRON. Wskaż przyczyny ubiegania się o zastosowanie tej ulgi. Wniosek powinien być wyczerpująco przez Ciebie umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od Ciebie, na które nie miałeś wpływu i dlatego nie jesteś w stanie wywiązać się z zobowiązań. Wniosek o zastosowanie ulgi musi być przez Ciebie podpisany. Jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa Twój pełnomocnik, to do wniosku podpisanego przez pełnomocnika trzeba załączyć pełnomocnictwo.

Przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone odpowiednią dokumentacją, w tym dokumentami, które przedstawią Twoją sytuację finansową oraz możliwości płatnicze. Rodzaj oraz zakres dokumentów – na podstawie których dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących umorzenie – jest uzależniony od formy prawnej podmiotu, w ramach którego ubiegasz się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Mogą to być m.in.:

 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostających w Twoim gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (wraz z dowodami potwierdzającymi uzyskiwane dochody)
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami.
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu składek.
 • Oświadczenie o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub nieotrzymaniu pomocy powinny być podpisane przez Ciebie lub Twojego pełnomocnika.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PdR.
 • Oświadczenie o wysokości miesięcznych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (wraz z dowodami potwierdzającymi zobowiązania).
 • Oświadczenie o wysokości bieżących wydatków, np. wydatki na leki lub leczenie (wraz z dowodami potwierdzającymi wydatki).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej.
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego.
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi.
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ Twoim zdaniem na rozpatrzenie sprawy.

Ważne informacje

 1. Możliwość umorzenia należności stanowi szczególnego rodzaju ulgę. Dlatego ulga ta może być stosowana, jeśli jest uzasadniona Twoim ważnym interesem, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym. Oznacza to, że PFRON może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (…).
 2. Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu PFRON, która nakazuje Tobie zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi. Dlatego wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu – przez decyzję nakazującą zwrot środków – waloru ostateczności.
 3. Złożenie wniosku o umorzenie należności nie gwarantuje Tobie, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. Jeżeli nie udostępnisz dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 4. Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie decyzji.
 5. Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, które dotyczą pomocy w ramach zasady de minimis.
 6. Odsetki za zwłokę, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostaną naliczone na dzień wydania decyzji.
 7. Złożenie wniosku o umorzenie należności nie wstrzymuje działań windykacyjnych oraz nie powoduje zniesienia zaległości wobec PFRON. Ostateczny charakter decyzji skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Zasady postępowania w takim przypadku - w zależności od rodzaju zastosowanej względem Ciebie ulgi ZUS - zostały opisane poniżej.

W związku z epidemią COVID przedsiębiorca, który spełnia określone przepisami prawa warunki (szczegółowe informacje na witrynie ZUS), może skorzystać z ulgi w postaci:

 • odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia na raty płatności do ZUS począwszy od składek za styczeń 2020 r. lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 100% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (o ile złożenie deklaracji było niezbędne) lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 100% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. - o ile złożenie deklaracji było niezbędne - (ta ulga dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wykonujących działalność w ściśle określonych przepisami prawa branżach) lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (o ile złożenie deklaracji było niezbędne).

Zwolnienie z opłacania 100% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca określone przepisami prawa warunki, która skorzysta z prawa do nieopłacenia składek, nie składa wniosku Wn-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności, lepiej wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty. Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej.

W przypadku złożenia wniosku Wn-U-G/otrzymania refundacji składek za okres sprawozdawczy, objęty zwolnieniem, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana jest sporządzić zerującą korektę wniosku Wn-U-G i zwrócić nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu, było niezależne od niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Niepełnosprawny przedsiębiorca pisemnie informuje PFRON o tym, iż obowiązek zwrotu był od niego niezależny. Korekta wniosku składana po 31.08.2022 r. powinna zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwotę do wypłaty (poz. 38, 39, 48 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 5 we wniosku Wn-U-G).

Zwolnienie z opłacania 50% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca określone przepisami prawa warunki, która skorzysta z możliwości zwolnienia z opłacenia składek w wartości 50% składek należnych, składa w terminie (do końca miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym, np. za marzec 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.) wniosek Wn-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek, a w pozycjach 17 i 18 obowiązującego wówczas wniosku Wn-U-G (lub w pozycjach 38 i 39 we wnioskach korygujących składanych po 31.08.2022 r. na nowym wzorze wniosku) wpisuje wyłącznie połowę obowiązkowych składek na swoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to ta część składek, którą wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzić do ZUS w terminie przewidzianym wówczas w przepisach ZUS (czyli do 10 lub 15 dnia miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym), powiększonym o maksymalnie 14 dni, wynikających z ustawy o rehabilitacji oraz do dnia złożenia wniosku o refundację składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności lub nie może opłacić 50% należności w terminie standardowym lepiej wnioskować w ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty i ubiegać się o wsparcie dopiero po dokonaniu płatności w terminach odroczonych (wyznaczonych terminach płatności rat). Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej, z tym wyjątkiem, że osoba wykonująca działalność gospodarczą, która będzie zobowiązana opłacić jedynie 50% należnych składek, wykaże w pozycjach 17 i 18 obowiązującego wówczas wniosku Wn-U-G (lub w pozycjach 38 i 39 we wnioskach korygujących składanych po 31.08.2022 r. na nowym wzorze) jedynie 50% należnych za siebie obowiązkowych składek: emerytalnej i rentowej, po ich opłaceniu.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty:

Osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, które zawnioskują z powodu oddziaływania na nie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty, mają możliwość złożyć w obowiązującym terminie wniosek Wn-U-G do PFRON. Złożony wniosek musi jednak zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwotę do wypłaty (poz. 17, 18, 23 obowiązującego wówczas wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 obowiązującego wówczas wniosku Wn-U-G). Wnioskodawca nie może bowiem otrzymać refundacji do czasu zapłacenia składek. Dopiero po ich zapłaceniu (w terminie przewidzianym w umowie z ZUS lub z uchybieniem przekraczającym maksymalnie 14 dni, o ile umowa nie zostanie rozwiązana) ma możliwość złożyć korektę wniosku, z wykazaniem w niej poniesionych składek oraz prawidłowej daty ich opłacenia. Jeśli korekta będzie składana po 31.08.2022 r. wówczas kwoty opłaconych składek oraz kwota do wypłaty będzie wykazywana w pozycjach 38, 39 i 48 nowego wniosku Wn-U-G.

Fundusz może prosić beneficjenta - w takich sytuacjach - o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS lub rozstrzygnięć wydanych przez ZUS. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Jeżeli w całości sfinansowałeś składki ZUS: składkę emerytalną i rentową za dany okres sprawozdawczy z innych środków publicznych np. ze wspomnianej dotacji, to nie składaj wniosku Wn-U-G do PFRON za ten okres sprawozdawczy, gdyż nie można dwukrotnie finansować ze środków publicznych tych samych kosztów.

Natomiast w przypadku, gdy składka emerytalna i rentowa tylko częściowo została pokryta z innych środków publicznych, np. z dotacji, wówczas złóż wniosek o refundację składek za dany okres sprawozdawczy, ale w pozycji numer 46 wniosku Wn-U-G wpisz kwotę pomocy publicznej, pomocy de minimis lub inne wsparcie ze środków publicznych do składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), które otrzymałeś na podstawie innych przepisów. Niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kwota zrefundowanych ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie odrębnych przepisów wynosi 0. Wypełnienie poz. 46 kwotą wyższą niż 0 oznacza, że kwota do wypłaty wykazana w pozycji 48 będzie niższa o wykazaną w tej pozycji wartość. Nie można bowiem dwa razy finansować ze środków publicznych tych samych składek. Jeśli w pozycji 46 we wniosku Wn-U-G wykażesz wartość wyższą niż 0, musisz wypełnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • punkt 4 i pozostałe wymagane pozycje w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) lub
 • część D i pozostałe wymagane pozycje w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).

Jeśli jesteś już zarejestrowany w PFRON jako niepełnosprawny przedsiębiorca, który ubiega się refundację składek ZUS, to kopię (scan lub czytelne zdjęcie) nowego orzeczenia przekaż osobiście albo wyślij emailem lub pocztą do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.  Możesz również wysłać kopię (scan lub czytelne zdjęcie) nowego orzeczenia przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP. Pamiętaj, że orzeczenie musi być kompletne (1 i 2 strona orzeczenia) i czytelne w całości (czytelna treść rozstrzygnięcia i pieczątek z podpisami składu orzekającego).

Jeżeli Twój wniosek Wn-U-G jest skierowany do korekty z powodu braku orzeczenia w danym stopniu niepełnosprawności, a Ty wysłałeś już nowe orzeczenie do PFRON, które jest ważne w tym stopniu przez cały miesiąc wykazany w tym wniosku, to nie musisz robić korekty wniosku. Stan wniosku zmieni się, gdy wprowadzimy Twoje nowe orzeczenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Nowe orzeczenie wprowadzimy do systemu w ciągu 14 dni od daty jego wpływu do PFRON.