informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Chcesz wiedzieć, kto jest osobą niepełnosprawną w świetle Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - sprawdź szczegóły.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące refundacji składek ZUS

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki: emerytalną i rentową. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz lekki stopień niepełnosprawności.

W 2022 r. minimalne kwoty składek wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

 • 693,58 zł – na ubezpieczenie emerytalne
 • 284,26 zł – na ubezpieczenie rentowe

a w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności zgodnie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • 176,27 zł - na ubezpieczenie emerytalne
 • 72,24 zł - na ubezpieczenie rentowe

Poniższe tabele przedstawiają kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okres, wyliczone od powyższych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

ZUS przez pierwsze 2 lata działalności (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)

 

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
176,27

składka rentowa
72,24

suma składek
248,51

znaczny

248,51

umiarkowany

149,11

lekki

74,55

Duży ZUS (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

 

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
693,58

składka rentowa
284,26

suma składek
977,84

znaczny

977,84

umiarkowany

586,70

lekki

293,35


W przypadku, gdy opłacasz składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jesteś zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G („Należna kwota refundacji”) możesz również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.

Pamiętaj !!!

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne , pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Po raz pierwszy, dokonując rejestracji przekaż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa):

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 118 KB) (wersja edytowalna (doc 230 KB))
 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
   Aktualnie Fundusz nie wymaga kopii dokumentów określonych w tym punkcie, gdyż weryfikuje zgodność danych wykazanych we wniosku w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane dane.
 1. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR (pdf 91 KB)), - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
  bądź
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (INF-O-PdM (pdf 154 KB)) (wersja edytowalna (doc 293 KB)), – w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach
 1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności , o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (Status osoby niepełnosprawnej).;
 2. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku kiedy nie chcesz żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, powinieneś przesłać do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Uwaga !!! Pamiętaj aby poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego.

W kolejnych miesiącach ubiegania się o refundację składasz sam wniosek Wn-U-G. Obowiązek ponownego przesłania formularza INF-O-PdM bądź INF-O-PdR pojawi się wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym - wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące refundacji składek powinny być składane w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

Natomiast kolejne wnioski o refundację należy składać do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Korekty wniosków o refundację składek począwszy od 01/2009 r. powinieneś składać na aktualnie obowiązującym druku wniosku Wn-U-G (pdf 118 KB).

Wniosek Wn-U-G za każdy okres sprawozdawczy musisz złożyć w odpowiednim terminie. Okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Za okresy do grudnia 2021 r. termin złożenia wniosku upływał ostatniego dnia miesiąca, w którym był wyznaczony termin płatności składek za miesiąc wykazany we wniosku. Termin złożenia wniosku Wn-U-G za styczeń 2022 r. jest wyjątkowo przesunięty przepisami prawa do 30 kwietnia 2022 r. Natomiast wnioski Wn-U-G od lutego 2022 r. składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

Styczeń 2022

do 2 maja 2022

Luty 2022

do 2 maja 2022

Marzec 2022

do 31 maja 2022

Kwiecień 2022

do 30 czerwca 2022

Maj 2022

do 1 sierpnia 2022

Czerwiec 2022

do 31 sierpnia 2022

Lipiec 2022

do 30 września 2022

Sierpień 2022

do 31 października 2022

Wrzesień 2022

do 30 listopada 2022

Październik 2022

do 2 stycznia 2023

Listopad 2022

do 31 stycznia 2023

Grudzień 2022

do 28 lutego 2023

Jeżeli nie złożysz wniosku Wn-U-G w terminie możesz wystąpić do nas z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której nie złożyłeś wniosku na czas;
 • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
 • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu składasz do nas:

 • w formie pisemnej na adres:  
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Pamiętaj, że refundujemy w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz od wielkości składek, które opłacasz do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które musisz opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne naliczaj i opłacaj według tych przepisów. Składki za dany miesiąc musisz zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznaje się składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

 

Wniosek Wn-U-G możesz złożyć po opłaceniu składek, ale nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, którego wniosek dotyczy np. wniosek Wn-U-G za marzec 2022 r. możesz złożyć najwcześniej 31 marca 2022 r. Możesz złożyć wniosek przed upływem okresu sprawozdawczego, tylko w sytuacji, gdy dotyczy on okresu do dnia złożenia wniosku, a składki za ten okres zostały opłacone, np. gdy zaprzestałeś wykonywanie działalności gospodarczej 12 marca 2022 r. i złożyłeś za ten miesiąc wniosek w dniu 15 marca 2022 r. wskazując w poz. 19 i 20 wartość 12.

Jeżeli złożyłeś wniosek z przekroczeniem obowiązującego Cię terminu możesz zwrócić się z prośbą o jego przywrócenie. Aby termin na złożenie dokumentu został przywrócony musisz spełnić trzy poniższe warunki:

 1. Wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;
 2. Uprawdopodobnić że uchybienie terminu nastąpiło bez Twojej winy;
 3. Dopełnić czynności dla której termin został przekroczony- czyli złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc;

Prośbę o przywrócenie terminu prześlij na adres Funduszu w Warszawie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. W tym celu możesz skorzystać z wzoru wniosku o przywrócenie terminu (docx 16 KB) udostępnionego przez Fundusz.

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Pamiętaj, że do 30.09.2015 r. warunkiem otrzymania refundacji było opłacenie składek terminowo i w całości zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tak. Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest m. in. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji - traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy - traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy - traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 • częściowej niezdolności do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. - traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Tak. Osoby, które przed dniem 01.01.1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów zachowują uprawnienia należne osobom niepełnosprawnym na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie orzeczenie III grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia.

Decyzja o przyznaniu lub kontynuacji renty nie jest podstawą do ubiegania się o refundację składek. Za osobę niepełnosprawną uznaje się bowiem osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zaliczył mnie do lekkiego stopnia niepełnosprawności na stałe. Zgodnie z pkt. IV orzeczenia niepełnosprawność istnieje od 2015 r., w pkt. V dokumentu widnieje zaś informacja, że ustalony stopień niepełnosprawności lekki datuje się od 22.11.2019 r.

Składając wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G w poz. 20 („Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej oraz udokumentowanej niepełnosprawności”) wskazujesz liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, w których prowadziłeś działalność gospodarczą i jednocześnie Twoja niepełnosprawność w rozumieniu ustawy została potwierdzona ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Podanie tych danych jest konieczne dla obliczenia kwoty refundacji, która zależna jest m.in. od liczby dni niepełnosprawności potwierdzonej ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zapisem na orzeczeniu, że niepełnosprawność w stopniu lekkim istnieje od 22.11.2019 r. możesz ubiegać się o refundację składek za cały miesiąc lipiec 2020 r.

W tym celu w poz. 20 wniosku Wn-U-G powinieneś wpisać pełną liczbę dni kalendarzowych z miesiąca 07/2020 r.

Kwotę nienależnie otrzymanej refundacji wraz z odsetkami powinieneś zwrócić na numer rachunku bankowego BGK 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, zaznacz pole wybieram elektroniczną formę składania wniosków w części Oświadczenia na wniosku Wn-U-G/korekcie wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz listownie, identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Powyższa korespondencja zawierać będzie również instrukcją pierwszego logowania w systemie. W kolejnych miesiącach ubiegania się o refundację składek będziesz miał możliwość składania wniosków Wn-U-G oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu musisz wysłać wniosek w formie papierowej.

Informacje na temat elektronicznego składania wniosków oraz korekt wniosków o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne (Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów)

W przypadku utraty loginu i/lub hasła, prześlij do Funduszu prośbę o ponowne udostępnienie danych umożliwiających zalogowanie się do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Prośba o nadanie nowego hasła i loginu powinna zawierać Twoje dane:

 • Pełną nazwę beneficjenta
 • Adres
 • NIP
 • REGON
 • Nr PFRON
 • Nr PESEL

Dodatkowo ww. prośba powinna być podpisana przez Ciebie lub osobę upoważnioną, dla której przedłożyłeś w Funduszu stosowne pełnomocnictwo.

Prośbę o nadanie nowych danych do logowania zawierającą wyżej wskazane informacje prześlij w formie maila lub pisma tradycyjnego do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Odpowiedź na poprawnie sformułowaną prośbę otrzymasz pisemnie za pośrednictwem poczty.

W sytuacji, gdy nie otrzymałeś jeszcze korespondencji z loginem i hasłem jednorazowym i nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie- a zbliża się termin na jego złożenie- powinieneś przesłać dokumenty w formie papierowej do właściwego terytorialnie oddziału PFRON celem zachowania terminu.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą jest udzielana jako pomoc de minimis. Pomocy tej nie udziela się w przypadku przekroczenia limitów przeznaczonych dla tego rodzaju pomocy w okresie roku bieżącego oraz 2 lat go poprzedzających.

Limit ten określony jest na poziomie:

 • 200 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. inną niż w sektorze transportu drogowego towarów,
 • 100 tyś. euro w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gosp. w sektorze transportu drogowego towarów.

W związku z powyższym podmiot, który ma udzielić pomocy de minimis bada wysokość kwot uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach tego rodzaju pomocy. Podstawą dla zbadania wysokości otrzymanej pomocy de minimis jest „Zaświadczenie o pomocy de minimis” zawierające dane o uzyskanych kwotach (np. wysokość pomocy, dane organu udzielającego pomocy, okres, za który została udzielona pomoc, itd.).

Fundusz jako podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek przekazywać beneficjentowi refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zaświadczenia potwierdzające ten fakt. W sytuacji, gdy beneficjent ubiega się o pomoc de minimis w innych urzędach, powinien przedstawić tym urzędom kopie zaświadczeń wydanych przez PFRON.

Na wniosku Wn-U-G w pozycję 19 - „Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej” wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym, w których prowadziłeś działalność gospodarczą. Niewypełnienie tej pozycji jest równoznaczne z prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego.

W pozycję 20 - „Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej oraz udokumentowanej niepełnosprawności” wpisz liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym (pkt 20.1), w których prowadziłeś działalność gospodarczą i jednocześnie Twoja niepełnosprawność została potwierdzona ważnym orzeczeniem (pkt 20.2 lub 20.3 lub 20.4).

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez wszystkie dni okresu sprawozdawczego (mimo, przebywania na zwolnieniu chorobowym tj. działalność nie była przez Ciebie zawieszana w tym okresie) i jednocześnie posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności, w poz. 19 i 20 wniosku wpisz pełną liczbę dni w miesiącu oraz do wyboru odpowiednią ilość dni w poz. 20.2, 20.3, 20.4.

W pozycjach 17 i 18 wniosku Wn-U-G wpisz kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, w takiej wysokości, w jakiej miałeś obowiązek i faktycznie opłaciłeś do ZUS.

Pamiętaj !!!

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne , pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Nie. Środki z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy beneficjenta wskazany na wniosku Wn-U-G (poz. 24). Fundusz nie przekazuje refundacji przekazem pocztowym.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ROZŁOŻENIA NA RATY/ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - należności pieniężne dotyczące zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności (w drodze umowy), w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a (art. 49f ust. 3c).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

O rozłożenia na raty/odroczenie terminu płatności może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają jednorazową spłatę zadłużenia. Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności będzie możliwe w przypadku:

 • gdy jednorazowe opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek. Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. rozłożenie na raty płatności należności;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie jednorazowo wywiązać się ze spłaty zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy;
 • proponowany harmonogram spłaty rat lub datę, do której spłata należności ma być odroczona;
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności, powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja rozłożenia na raty zapłaty należności/odroczenia terminu płatności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie umowy.
 • Warunki rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności:
 1. Rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności może nastąpić tylko raz, a całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku odsetki za zwłokę są naliczane na datę wpływu wniosku do PFRON.
 3. Organ ustala dodatkową opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać na zasadach rynkowych. Opłata dodatkowa wynosi 11,87% kwoty głównej należności.
 4. W okresie obowiązywania umowy Prezes Zarządu PFRON nie wydaje decyzji o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekraczających ogółem kwotę 100 zł.
 • Zawarcie umowy o ratalnej spłacie zadłużenia/odroczeniu terminu płatności należności powoduje po stronie dłużnika obowiązek dokonywania w terminie i w pełnej wysokości wpłat na poszczególne raty, zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia. W przypadku dokonania wpłaty na poczet danej raty po terminie albo w terminie, ale w zaniżonej wysokości, umowa ulega rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natychmiastowa wymagalność należności skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMORZENIA:

 1. REFUNDACJA - należności pieniężne dotyczące zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji
 2. DOFINANSOWANIE - odsetki od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2 ustawy o rehabilitacji

Zgodnie z treścią art. 49f ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą umorzyć (w drodze decyzji) w części lub całości należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b ww. ustawy.

Umorzenie stosuje się do:

 • należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a (art. 49f ust.3a);
 • odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu (art. 49f ust. 3b).

ZAKRES PODMIOTOWY WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UMORZENIE

O umorzenie może ubiegać się:

 • osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • niepełnosprawny rolnik z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • rolnik zobowiązany do opłacenia składek za niepełnosprawnego domownika z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji;
 • pracodawca, z tytułu należności pieniężnych dotyczących zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji.

PRZESŁANKI UBIEGANIA SIĘ O UMORZENIE

Umorzenie w części lub całości należności może nastąpić ze względu na ważny interes dłużnika, interes publiczny, względy gospodarcze i społeczne, a także inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności, o której mowa w art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 • kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia  w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5.000,00 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od wnioskodawcy, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia. Umorzenie należności pieniężnych będzie możliwe w przypadku:

 • gdy opłacenie należności pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przewlekłej choroby zobowiązanego;
 • znacznego pogorszenia stanu zdrowia, które skutkowałoby zmianą stopnia niepełnosprawności lub/i zakończeniem prowadzenia działalności;
 • konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu;
 • zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny zagrażająca dalszej egzystencji dłużnika, kradzież mienia, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar, susza, katastrofy naturalne lub awarie techniczne, których skutki zagrażają zdrowiu i życiu, lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego okoliczności osłabiające możliwości płatnicze dłużnika.

Przez interes publiczny należy rozumieć respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zaufanie obywateli do organów władzy.

Przez względy społeczne i gospodarcze należy rozumieć m.in.:

 • zagrożenie likwidacją pracodawcy lub likwidacją działalności gospodarczej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dłużnik ubiegający się o zastosowanie ulgi musi złożyć wniosek.

Wniosek powinien spełnić wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), w szczególności:

 • wskazanie strony, od której pochodzi;
 • adres strony;
 • żądanie, np. umorzenie należności, umorzenie odsetek;
 • przyczyny ubiegania się o zastosowanie ulgi – wniosek powinien być wyczerpująco umotywowany i wskazywać okoliczności niezależne od wnioskodawcy, na zaistnienie których dłużnik nie miał wpływu, a których zaistnienie powoduje, że nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań;
 • przyczyny ubiegania się o ulgę powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją określającą zasadność umorzenia, w tym dokumentacją odzwierciedlającą sytuację finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy.
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Rodzaj oraz zakres dokumentacji, na podstawie której dokonywana będzie analiza zaistnienia przesłanek warunkujących umorzenie należności lub odsetek powinien być uzależniony od formy prawnej podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi oraz od rodzaju prowadzonej ewidencji finansowej.

Dokumenty potwierdzające całkowitą nieściągalność:

 • Prawomocne postanowienie sądu zawierające szczegółowe uzasadnienie przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania.
 • Prawomocne postanowienie sądu o niezaspokojeniu kwoty zaległości w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
 • Bilans likwidacyjny oraz dokonanie podziału funduszów masy.
 • Postanowienie właściwego organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia, że w tym postępowaniu nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 • Roczne sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata wraz z raportem biegłego rewidenta (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie z działalności za dwa ostatnie lata (dofinansowanie).
 • Sprawozdanie F-01 za rok bieżący (dofinansowanie).
 • Prognozy finansowe na rok bieżący i następny, w tym bilans, rachunek wyników i przepływów finansowych (dofinansowanie).
 • Zestawienie istotnych danych o bieżącej sytuacji finansowej, np. umów, kontraktów, zleceń, porozumień, wygranych przetargów (dofinansowanie, refundacja).
 • Kserokopia zeznań podatkowych PIT za ostatni rok i oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu lub zaleganiu z podatkami (dofinansowanie, refundacja).
 • Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu składek (dofinansowanie).
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy lub nieotrzymaniu pomocy powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania strony (dofinansowanie, refundacja);
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-PdM lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PdR (dofinansowanie, refundacja).

Inne dokumenty:

 • Aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Aktualne dokumenty potwierdzające bieżące wydatki np. wydatki na leki oraz leczenie (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej (refundacja, dofinansowanie w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego (dofinansowanie, refundacja).
 • Protokół komisji określający wysokość i zakres oszacowanych szkód np.: z pożaru, powodzi (dofinansowanie, refundacja).
 • Wszelkie inne dokumenty mające wpływ, zdaniem strony, na rozpatrzenie sprawy (dofinansowanie, refundacja).

WAŻNE

 • Instytucja umorzenia należności stanowi szczególnego rodzaju ulgę, której zastosowanie może mieć miejsce w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności. Stosowanie tego rodzaju ulgi oparte jest na uznaniu administracyjnym, co oznacza, że organ może, ale nie musi skorzystać z uprawnienia określonego w tym przepisie.
 • Tylko kwota określona w decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot środków Funduszu może być przedmiotem postępowania o przyznanie ulgi, tym samym wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności staje się zasadne dopiero po uzyskaniu przez decyzję nakazującą zwrot środków waloru ostateczności.
 • Złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje, że ulga w tym zakresie zostanie przyznana. W przypadku nieudostępnienia przez wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek mogących stanowić podstawę udzielenia ulgi, Prezes Zarządu PFRON odmówi jej przyznania.
 • W przypadku nieuregulowania kwoty głównej w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu, Prezes Zarządu PFRON odmówi przyznania ulgi – warunek dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Prezes Zarządu PFRON przyznaje ulgę w formie decyzji.
 • Przyznana ulga stanowi pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
 • Odsetki za zwłokę, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostaną naliczone na dzień wydania decyzji.
 • Wydanie decyzji odmawiającej umorzenia powoduje wymagalność należności wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia wpłaty. Ostateczny charakter decyzji (strona nie wniesie odwołania) skutkuje podjęciem działań zmierzających do przymusowego dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Moje orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji straciło ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i nie mam jeszcze nowego orzeczenia. Czy mogę w dalszym ciągu ubiegać się/składać wnioski o refundację składek?

Tak, o ile ważność tego orzeczenia może zostać przedłużona na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze, zm.). W takim przypadku niepełnosprawny przedsiębiorca w celu wydłużenia okresu ważności orzeczenia zarejestrowanego w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji powinien niezwłocznie przekazać do PFRON stosowne oświadczenie o nieposiadaniu nowego, ostatecznego orzeczenia lub wymagany - w określonych przepisami prawa przypadkach - dokument potwierdzający złożenie w odpowiednim terminie wniosku o wydanie nowego orzeczenia.

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy
o rehabilitacji, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

 • częściowej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydane na czas określony na podstawie np. przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Zasady określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą powinny w przypadku, gdy:

 • posiadały czasowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnoprawności, którego ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., a nie otrzymały nowego orzeczenia,
 • posiadały czasowe orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, którego ważność upłynęła, a nie otrzymały nowego orzeczenia,

przesłać niezwłocznie do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) lub na adres mailowy: sod@pfron.org.pl kopię lub czytelny skan/zdjęcie złożonego do organu, wydającego orzeczenie, wniosku o nowe orzeczenie, wraz z potwierdzeniem wpływu. Należy bowiem zauważyć, że przepisy wskazane powyżej, uzależniają możliwość automatycznego przedłużenia orzeczeń czasowych, od złożenia do organu orzekającego w odpowiednim terminie, wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. PFRON może przedłużyć ważność takich orzeczeń, wyłącznie po otrzymaniu kopii wniosku o nowe orzeczenie, złożonego w terminach, określonych powyżej.

Wyjątek stanowi jedynie orzeczenie czasowe o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności), którego ważność upływa począwszy od dnia 8 marca 2020 r. Takie orzeczenie nie wymaga przesłania do PFRON wniosku złożonego uprzednio do organu orzekającego o wydanie kolejnego orzeczenia. Od 8 marca 2020 r. mogły obowiązywać już ograniczenia, związane z koronawirusem, więc wniosek do organu orzekającego mógł być niemożliwy do złożenia.

Ponadto niezbędne jest niezwłoczne wysłanie - przez osoby ubiegające się o refundację składek - nowego orzeczenia (w tym orzeczenia o niezaliczeniu do grona osób niepełnosprawnych) do PFRON (kopia lub skan/czytelne zdjęcie wysłane do Biura PFRON lub na skrzynkę sod@pfron.org.pl), ponieważ kolejne orzeczenie może zawierać inne rozstrzygniecie, w stosunku do poprzedniego. Zbyt późne wysłanie może oznaczać konieczność zwrotu środków, gdy Fundusz z powodu braku informacji wypłaci nienależnie środki.

Zasady postępowania w takim przypadku - w zależności od rodzaju zastosowanej względem Ciebie ulgi ZUS - zostały opisane poniżej.

W związku z epidemią COVID przedsiębiorca, który spełnia określone przepisami prawa warunki (szczegółowe informacje na witrynie ZUS), może skorzystać z ulgi w postaci:

 • odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia na raty płatności do ZUS począwszy od składek za styczeń 2020 r. lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 100% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (o ile złożenie deklaracji było niezbędne) lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 100% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. - o ile złożenie deklaracji było niezbędne - (ta ulga dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wykonujących działalność w ściśle określonych przepisami prawa branżach) lub
 • zwolnienia z obowiązku opłacenia 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za marzec, kwiecień, maj 2020 r. (o ile złożenie deklaracji było niezbędne).

Zwolnienie z opłacania 100% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca określone przepisami prawa warunki, która skorzysta z prawa do nieopłacenia składek, nie składa wniosku Wn-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności, lepiej wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty. Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej.

W przypadku złożenia wniosku Wn-U-G/otrzymania refundacji składek za okres sprawozdawczy, objęty zwolnieniem, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą zobowiązana jest sporządzić zerującą korektę wniosku Wn-U-G i zwrócić nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu, było niezależne od niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Niepełnosprawny przedsiębiorca pisemnie informuje PFRON o tym, iż obowiązek zwrotu był od niego niezależny. Korekta wniosku powinna zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G).

Zwolnienie z opłacania 50% składek odprowadzanych do ZUS:

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca określone przepisami prawa warunki, która skorzysta z możliwości zwolnienia z opłacenia składek w wartości 50% składek należnych, składa w terminie (do końca miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym, np. za marzec 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.) wniosek Wn-U-G do PFRON za miesiące, których dotyczy zwolnienie z opłacania składek, a w pozycjach 17 i 18 wniosku Wn-U-G wpisuje wyłącznie połowę obowiązkowych składek na swoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to ta część składek, którą wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzić do ZUS w terminie przewidzianym w przepisach ZUS (czyli do 10 lub 15 dnia miesiąca kolejnego po okresie sprawozdawczym), powiększonym o maksymalnie 14 dni, wynikających z ustawy o rehabilitacji oraz do dnia złożenia wniosku o refundację składek. Należy jednak bardzo wnikliwie przeanalizować warunki zwolnienia z opłacenia składek. ZUS zawarł szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej. Jeśli bowiem płatnik składek nie spełnia warunków do zwolnienia z obowiązku płatności lub nie może opłacić 50% należności w terminie standardowym lepiej wnioskować w ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty i ubiegać się o wsparcie dopiero po dokonaniu płatności w terminach odroczonych (wyznaczonych terminach płatności rat). Wówczas należy postąpić tak, jak opisano to poniżej, z tym wyjątkiem, że osoba wykonująca działalność gospodarczą, która będzie zobowiązana opłacić jedynie 50% należnych składek, wykaże w pozycjach 17 i 18 wniosku Wn-U-G jedynie 50% należnych za siebie obowiązkowych składek: emerytalnej i rentowej, po ich opłaceniu.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty:

Osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, które zawnioskują z powodu oddziaływania na nie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do ZUS o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty, mają możliwość złożyć w obowiązującym terminie wniosek Wn-U-G do PFRON. Złożony wniosek musi jednak zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G). Wnioskodawca nie może bowiem otrzymać refundacji do czasu zapłacenia składek. Dopiero po ich zapłaceniu (w terminie przewidzianym w umowie z ZUS lub z uchybieniem przekraczającym maksymalnie 14 dni, o ile umowa nie zostanie rozwiązana) ma możliwość złożyć korektę wniosku, z wykazaniem w niej poniesionych składek oraz prawidłowej daty ich opłacenia.

Fundusz może prosić beneficjenta - w takich sytuacjach - o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS lub rozstrzygnięć wydanych przez ZUS. Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

W związku z epidemią COVID-19 otrzymałem ze środków Funduszu Pracy dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, którą przeznaczyłem na sfinansowanie składek ZUS. Czy mogę ubiegać się o refundację składek ZUS?

Jeżeli w całości sfinansowałeś składki ZUS: składkę emerytalną i rentową za dany okres sprawozdawczy z innych środków publicznych, np. ze wspomnianej dotacji, otrzymanej w związku z epidemią COVID-19, nie składaj wniosku Wn-U-G do PFRON za ten okres sprawozdawczy, gdyż nie można dwukrotnie finansować ze środków publicznych tych samych kosztów.

Natomiast w przypadku, gdy składka emerytalna i rentowa tylko częściowo została pokryta z innych środków publicznych, np. z dotacji, wówczas złóż wniosek o refundację składek za dany okres sprawozdawczy, ale w pozycji numer 22 wniosku Wn-U-G wpisz kwotę zrefundowanych ze środków publicznych (innych niż PFRON) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), które otrzymałeś na podstawie innych przepisów. Niewypełnienie tej pozycji oznacza, że kwota zrefundowanych ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie odrębnych przepisów wynosi 0. Wypełnienie poz. 22 kwotą wyższą niż 0 oznacza, iż "Należna kwota refundacji" będzie niższa o wykazaną w tej pozycji wartość.

Ważne

W przypadku, gdy w pozycji numer 22 wniosku Wn-U-G wykażesz wartość wyższą niż 0, musisz wypełnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • punkt 4 w Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR) lub
 • część D w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM)

- poprzez wpisanie danych, dotyczących otrzymanej pomocy.