informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 6 konferencji regionalnych podsumowujących realizację projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 6 konferencji regionalnych podsumowujących realizację projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń orazprzystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ospecyficznych potrzebach” - termin realizacji - listopad 2014 – luty 2015

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleja Jana Pawła II, 13, 00 – 828, Warszawa NIP: 525-10-00-810 Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu konferencji polegająca na zapewnieniu sal wraz z cateringiem oraz sprzętem multimedialnym i obsługą tłumaczy/tłumaczek języka migowego w 6 miastach wojewódzkich w 2014 i 2015 roku na terenie Rzeczypospolitej Polski wramach projektu pt. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń orazprzystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ospecyficznych potrzebach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I „Zatrudnienie iintegracja społeczna”, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4. Zadania po stronie Wykonawcy

Opisane w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5. Zadania po stronie Zamawiającego

Opisane w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 13 lutego 2015 roku

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy aWykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawaniu w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • ·dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem do dnia 31 grudnia 2020 r. , z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku 3 do niniejszego zapytania.

8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

PLN

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 - Formularz ofertowy, do niniejszego zapytania.

Ewentualne poprawki powinny być parafowane przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości .

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 1 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto oraz netto zuwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla 1osoby, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie elementy wymienione w punkcie II „Zadania Wykonawcy” Załącznika nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Michał Rydzewski – Kierownik projektu - tel. 22 50 55659

Wojciech Piętka - Koordynator merytoryczny Punktów Informacyjno-Doradczych

– tel. 22 50 55753

e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.p

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 1. Oferty muszą być złożone do dnia 24.10.2014r. do godz. 24.00 .
 2. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.pl , zatytułowanej następująco: „Oferta na usługę organizacji 6 konferencji regionalnych w ramach projektu pt.: „Ramowe wytyczne… .
 3. Oferty otrzymane po 24.10.2014r. nie będą rozpatrywane.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

Całkowity koszt oferty – 100% wg. opisu z załącznika nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((C min / C bad ) * 100%) * 100 = liczba punktów

gdzie:

C min – cena brutto oferty najtańszej

C bad – cena brutto oferty badanej

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń orazprzystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ospecyficznych potrzebach”.

18. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-10-09
Wydział Realizacji Programów
Autor: Wojciech Piętka