informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz - Niepełnosprawność w naukach humanistycznych

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2019 pierwszego otwartego konkursu pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza pierwszy otwarty konkurs pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 24.04.2019 roku do 16.06.2019 roku do godziny 23.59.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić uczelnie- szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 , 1669).

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” zatwierdzonych uchwałą 27/2019.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków o dofinansowanie.
 2. W konkursie można złożyć jeden wniosek, w którym dana osoba przewidziana jest jako osoba realizująca badanie.
 3. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego.
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 11.000zł.
 5. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 6. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 7 miesięcy. Realizacja badania musi rozpocząć się najpóźniej 1 stycznia 2020 roku i zakończyć 31 lipca 2020 roku. Przedmiotem wniosku może być tylko nowe badanie, którego wnioskodawca wcześniej nie prowadził.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” oraz załącznikiem nr 1 do Szczegółowych zasad finansowania (…): „Wykazem dyscyplin”.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając je na adres: konkurs@pfron.org.pl
 3. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)” będącym załącznikiem nr 3 do Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”.
 4. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.
 5. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 6. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 7. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (w formie skanu).
 8. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: konkurs@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 220.000 zł.
  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 198.000 zł,
  • jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 22.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.
Data publikacji: 2019-04-24
Departament ds. Programów
Autor: Natalia Pamuła