informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Drugi konkurs badawczy „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”

Ogłoszenie z dnia 7 maja 2021

drugiego otwartego konkursu pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań podstawowych, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza drugi otwarty konkurs pt. "Niepełnosprawność w naukach humanistycznych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 7 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. do godziny 18.00.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

1) uczelnie – szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm., )

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1383).

III. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” zatwierdzonych uchwałą nr 35/2021 Zarządu PFRON z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

IV. Szczególne warunki realizacji konkursu

1) Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków o dofinansowanie.

2) W konkursie można złożyć jeden wniosek, w którym dana osoba przewidziana jest jako osoba realizująca.

3) W ramach jednego wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego.

4) Dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego nie może przekroczyć 11.000,00 zł.

5) Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.

6) Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Realizacja badania musi rozpocząć się najpóźniej 1 grudnia 2021 roku i zakończyć 31 listopada 2022 roku. Przedmiotem wniosku może być tylko nowe badanie, którego wnioskodawca wcześniej nie prowadził.

V. Szczegółowe zasady składania wniosków

1) Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca powinien zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” oraz załącznikiem nr 1 do Szczegółowych zasad finansowania (…): „Wykazem dyscyplin”.

2) Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: konkurs@pfron.org.pl.

3) Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)”.

4) O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 2.

5) Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.

6) Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.

7) Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (w formie skanu).

8) W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: konkurs@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

VI. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem – 165.000,00 zł, w tym:

  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 143.000,00 zł,
  • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 22.000,00 zł.

Decyzja w sprawie dofinansowania projektów badawczych podejmowana jest w oparciu o listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową wszystkich wniosków pozytywnie zarekomendowanych do dofinansowania przez komisję oceny merytorycznej. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania przewidziana w planie finansowym PFRON.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu badawczego ,,Niepełnosprawność w naukach humanistycznych" jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 03-828 Warszawa. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznych, dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/.

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-05-07
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej