informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Konkurs badawczy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza pierwszy otwarty konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 29 listopada 2019 roku do 21 stycznia 2020 roku, do godziny 10.00.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

 1. uczelnie - szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),
 3. instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),
 4. inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”. Szczegółowe zasady finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” określone są w Załączniku nr 2c do Ogólnych zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjętym jako załącznik do uchwały nr 65/2019 Zarządu PFRON z dnia 22 października 2019 r.

Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na dofinansowanie badań; złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. Jeden wniosek może być składany wyłącznie w ramach jednego modułu.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć 120.000 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 2. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do etapu oceny merytorycznej jest spełnienie wymogów określonych w załączniku nr 1 do Szczegółowych zasad finansowania (….): „Opisie modułów”.
 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając je na adres: konkurs@pfron.org.pl
 4. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)” będącym załącznikiem nr 3 do Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres, o którym mowa w pkt. 3.
 6. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej.
 7. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 8. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (w formie skanu).
 9. W trakcie trwania konkursu korespondencja w sprawie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu skrzynki: konkurs@pfron.org.pl oraz adresu e-mail Wnioskodawcy wskazanego we wniosku.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 360.000 zł.
  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.000 zł,
  • jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 240.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

Ważny link

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-11-29
Departament ds. Programów
Autor: Wydział ds. Badań i Analiz