informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

I. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1. badaniu – należy przez to rozumieć badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2. PFRON lub Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3. podmiocie badawczym
– należy przez to rozumieć:

1) w odniesieniu do konkursu - dofinansowanie projektów dotyczących badań aplikacyjnych:

a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668),

b) jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475,1669),

c) instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736,1669),

d) inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

2) w odniesieniu do konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” - dofinansowanie projektów dotyczących badań podstawowych:

a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668),

b) jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 , 1669).

3) w odniesieniu do konkursu „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” – dofinansowanie projektów dotyczących badań podstawowych:

a) uczelnia - szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),

b) jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475,1669),

c) instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 736, 1699),

d) inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511z późn. zm.),

5. wnioskodawcy
– należy przez to rozumieć podmiot badawczy ubiegający się
o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu,

6. wniosku
– należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego,

7. zamawiającym
– należy przez to rozumieć:

a) ministerstwo,

b) urząd centralny,

c) jednostkę samorządu terytorialnego,

d) organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych,


8. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie realizacji badania,

9. zasadach
– należy przez to rozumieć zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

10. badania aplikacyjne -
prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń,

11. badania podstawowe
- prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

III. Zasady wspierania realizacji badań

1. Pomoc na realizację badań realizowana jest w następujących modułach:

1) Moduł A - zamawianie badań przez zamawiających (ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),

2) Moduł B - dofinansowanie badań na wniosek podmiotu badawczego w ramach:

a) projektów dotyczących badań aplikacyjnych - konkurs pt „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”,

b) projektów dotyczących badań podstawowych – konkurs pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” i konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”,

3) Moduł C - finansowanie badań, których tematyka określana jest przez Fundusz.

4) Moduł D – finansowanie badań statystycznych statystyki publicznej.

2. Dofinansowanie projektów badawczych w module B następuje po przeprowadzeniu otwartych konkursów.

3.
W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać umieszczone dodatkowo informacje, dotyczące między innymi warunków realizacji projektów badawczych, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację projektu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze projektów.

IV. Obszar tematyczny badań

1. Fundusz może finansować realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

a) badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych,

b) badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

c) badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

d) badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE

i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich,

e) badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań

i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności,

f) badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności,

g) inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.a – 1.e mają służyć do:

a) formułowania strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,

b) formułowania programów realizujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych,

c) standaryzacji i podnoszenia jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych,

d) standaryzacji terminologii diagnozowania stanu i uwarunkowań niepełnosprawności, uwzględniającej zakres i wielkość niezbędnego wsparcia,

e) upowszechniania dobrych praktyk.

3. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.f mają służyć:

a) budowaniu warunków integracji osób niepełnosprawnych,

b) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

4. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.g mają służyć:

a) rozwojowi technologii w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych,

b) pogłębianiu i upowszechnieniu nauki w dziedzinach dotyczących problematyki niepełnosprawności.

V. Załączniki

Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Moduł B