informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 roku realizatorów programu pn. Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością

1.       Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć program pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”,
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Oddziale PFRON – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. Centrach informacyjno - doradczych – należy przez to rozumieć ośrodki utworzone w ramach programu przy Oddziałach PFRON,
 5. OWiT – należy przez to rozumieć Ośrodek Wsparcia i Testów wyłoniony w ramach naboru wniosków w Module II programu,
 6. Zasadach – należy przez to rozumieć zasady naboru wniosków i realizacji zadań w ramach modułu II programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”,
 7. Realizatorach – należy przez to rozumieć podmioty, z którymi PFRON zawarł umowę o prowadzenie OWiT.

2.       Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2021 r.  poz. 573) oraz uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

3.       Moduły i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku

1. Moduł I – wojewódzkie centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością: 

 1. Zadanie 1 – pomoc w formie usług doradczych Oddziałów PFRON, które obejmują m.in. informowanie osób z niepełnosprawnością o możliwościach wsparcia, w tym o źródłach ich finansowania, uprawnieniach wynikających
  z obowiązującego ustawodawstwa, poradnictwo społeczne i zawodowe, a także konsultacje dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób
  z niepełnosprawnością.
 2. Zadanie 2 – pomoc w formie usług eksperckich lub usług specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, w szczególności w początkowym okresie uzyskania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Moduł II – działania wspierające realizację zadań finansowanych ze środków PFRON związanych z likwidacją barier funkcjonalnych w ramach regionalnej sieci współpracy.

Moduł II programu realizowany będzie w 2021 r. w  zakresie:

 1. wyłonienia realizatorów prowadzących OWiT,
 2. wyposażenia oraz bieżącej działalności OWiT,
 3. opracowania i aktualizowania baz informacji: lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz przygotowania standardów lub wytycznych wyposażania osób z niepełnosprawnościami w sprzęty, urządzenia, usługi finansowane ze środków PFRON.

4.       Terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych modułów

 1. Moduł I – 1 września 2021 r.
 2. Moduł II – 1 października 2021 r.

5.       Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów

1. Moduł I – w ramach środków dostępnych w planie finansowym Funduszu w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach realizacji Modułu I zakłada się:

 1. Usługę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją – 500 zł miesięcznie za usługę świadczoną na rzecz jednej osoby z niepełnosprawnością.
 2. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją świadczy miesięcznie nie więcej niż 10 usług.
 3. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie powołany przy każdym
  z 16 Oddziałów PFRON.

2. Moduł II – 8 539 000,00 zł

Szczegółowy podział środków przeznaczonych na realizację zadań przez OWiT określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik 1 do Zasad.

3. Zarząd PFRON może w drodze uchwały zmienić wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów w 2021 r.

 

6.       Kryteria obowiązujące w trakcie naboru i wyboru ekspertów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją oraz placówek prowadzących OWiT.

 1. Wybór i zatrudnienie ekspertów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją prowadzone będzie zgodnie z regulaminami i zasadami naboru obowiązującymi w PFRON.
 2. Wzory umów określają procedury dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim.
 3. Eksperci oraz specjaliści ds. zarządzania rehabilitacją powoływani będą przy Oddziałach PFRON na bieżąco.
 4. Kryteria i zasady naboru placówek prowadzących OWiT określone są w Zasadach naboru wniosków i realizacji zadań w ramach Modułu II programu.
 5. Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 29 lipca 2021 r. do dnia
  13 września 2021 r.

Załącznik:

Zasady naboru wniosków i realizacji zadań w ramach modułu II programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.