informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunki i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością obowiązujące w 2022 roku

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć program pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”,
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Oddziale PFRON – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. Centrach informacyjno - doradczych – należy przez to rozumieć ośrodki utworzone w ramach programu przy Oddziałach PFRON,
 5. OWiT – należy przez to rozumieć Ośrodek Wsparcia i Testów wyłoniony w ramach naboru wniosków w Module II programu,

1. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. 2021 r. poz. 573) oraz uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami”

2. Moduły i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku

 1. Moduł I – Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością:
  1. Zadanie 1 – pomoc w formie usług doradczych Oddziałów PFRON;
  2. Zadanie 2 – pomoc w formie usług eksperckich lub usług specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, w szczególności w początkowym okresie uzyskania pierwszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Moduł II – działania wspierające realizację zadań finansowanych ze środków PFRON związanych z likwidacją barier funkcjonalnych w ramach regionalnej sieci współpracy, z wykorzystaniem opracowanych i aktualizowanych baz informacji: lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz przygotowanie standardów lub wytycznych wyposażania osób z niepełnosprawnościami w sprzęty, urządzenia lub usługi finansowane ze środków PFRON.
  Moduł II programu realizowany będzie w 2022 r. w zakresie:
 1. wyłonienia realizatorów prowadzących OWiT,
 2. doposażenia w sprzęt, urządzenia, oprogramowanie do testowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dofinansowania kosztów utworzenia, funkcjonowania i dostępności OWiT lub innych, wybranych przez PFRON regionalnych jednostek lub instytucji powołanych w ramach Modułu II (na podstawie umowy w sprawie realizacji programu),
 3. budowania regionalnych sieci współpracy przez Oddziały PFRON,
 4. organizacji konferencji, seminariów i spotkań konsultacyjnych uczestników regionalnych sieci współpracy,
 5. przygotowania modelu poprawnego zaopatrzenia oraz standardów i wytycznych z zakresu wyposażania osób z niepełnosprawnościami w różnego rodzaju sprzęty, urządzenia i usługi, stosownie do aktualnych potrzeb wynikających z występujących barier w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacji, którego efektem będzie wydanie poradnika mającego charakter vademecum.

   3. Moduł III– szkolenia, warsztaty dla ekspertów, specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, pracowników Centrów informacyjno-doradczych, pracowników Ośrodków Wsparcia i Testów oraz kadr - realizatorów zadań finansowanychze środków PFRON, w tym placówek SCWEW, jak również dla osób z niepełnosprawnościami korzystających ze wsparcia w ramach programu.

3. Terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych modułów

 1. Moduł I – 1 stycznia 2022 r.
 2. Moduł II – 1 stycznia 2022 r.
 3. Moduł III – 1 stycznia 2022 r.

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów

Finansowanie Modułu I w zakresie wynagrodzenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją zaplanowano ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 960 000,00 zł.

Na realizację Modułu I w pozostałym zakresie merytorycznym oraz Modułów II i III w 2022 roku przeznacza się kwotę 10.966.211,96 zł zabezpieczoną w pozycji planu dot. programu.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne moduły zostanie określona decyzjami Pełnomocników Zarządu PFRON.

5. Kryteria obowiązujące w trakcie naboru i wyboru ekspertów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją oraz placówek prowadzących OWiT

 1. Wybór i zatrudnienie ekspertów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją prowadzone będzie zgodnie z regulaminami i zasadami naboru obowiązującymi w PFRON.
 2. Wzory umów określają procedury dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim.
 3. Eksperci oraz specjaliści ds. zarządzania rehabilitacją powoływani będą przy Oddziałach PFRON na bieżąco.
 4. Kryteria, zasady, wzory formularzy i umów dot. naboru placówek prowadzących OWiT określone będą odrębnie dla każdego ogłaszanego naboru w roku 2022.