informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny formalnej projektów grantowych zgłoszonych w ramach ogłoszonego konkursu grantowego nr 1/2021 pilotażowego programu "Dostępność ponad barierami"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów do oceny formalnej projektów grantowych zgłoszonych w ramach ogłoszonego konkursu grantowego nr 1/2021 pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

 

Zasady naboru ekspertów do oceny formalnej projektów.

W ramach konkursu oceniane przez ekspertów będą projekty grantowe dotyczące następujących zadań:

1) zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,

2) wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,

3) wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,

4) poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

 

W zakresie dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty inwestycji w obiektach turystyczno-rekreacyjnych, zapewniających dostępność tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, w tym częściowa lub całkowita przebudowa, adaptacja pomieszczeń;

2) koszty likwidacji barier w poruszaniu się, w szczególności:

 1. budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do obiektu, zapewniających dostępność do tych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,
 3. dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 4. roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 5. zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych,
 6. przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych,
 7. montaż domofonów, włączników światła na wysokości (max 1,1 m),
 8. wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;

3) koszty likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności:

 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku,
 3. zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
 4. oznakowanie wyposażenia i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla,
 5. zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się,
 6. zakup i montaż wzmacniacza do telefonu,
 7. zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra).

W zakresie zapewnienia właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty zakupu sprzętu sportowego i turystycznego dostosowanego do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

2) koszty zorganizowania lub wynajęcia usług specjalistycznego transportu dla osób z niepełnosprawnościami,

3) koszty specjalistycznej opieki asystenckiej i opiekuńczej, usługi tłumacza języka migowego,

4) koszty przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami bazy noclegowej,

5) koszty przystosowania zaplecza rekreacyjnego.

W zakresie dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej, projekty grantowe mogą obejmować w szczególności:

1) koszty przeszkolenia przewodników i kadry w zakresie organizacji, obsługi usług i imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,

2) koszty tworzenia lub rozbudowy bazy informacyjnej o ofercie turystycznej i rekreacyjnej dostępnej dla turystów z niepełnosprawnościami,

3) koszty oznakowania dostępnych obiektów turystycznych i szlaków turystycznych (specjalnym znakiem graficznym),

4) koszty promocji i popularyzowania form turystyki nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie dostępnej infrastruktury turystycznej,

5) koszty inicjatyw turystyczno-rekreacyjnych sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,

6) koszty przygotowania informatorów i folderów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  1. posiadać wyższe wykształcenie
  2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  3. posiadać decyzję stwierdzającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie;
  4. posiadać zaświadczenie potwierdzające członkostwo  w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z terminem;

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w ocenie ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie całego procesu oceny projektów oraz swoją dyspozycyjność.

Eksperci będą mieli możliwość oceny projektów w formie elektronicznej (przedmiotem oceny formalnej będzie zawartość projektu tj. czy projekt budowlany spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, czy część B wniosku (w której opisane są poszczególne zadania w projekcie) jest spójna z częścią C (budżetem projektu), czy przedstawione w budżecie projektu koszty są niezbędne do poniesienia ze względu na zaplanowane zadania, są racjonalne i efektywne, budżet został przygotowany poprawnie.

Projekty będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę formalną przesyłane będą do PFRON drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu i podpisaniu będą musiały być dostarczone do Funduszu w wersji papierowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny formalnej projektów: sierpień 2021 rok.

Przewidywany termin zakończenia oceny: wrzesień 2021 rok.

Ocena formalna projektów będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego projektu wynosić będzie 400 zł brutto.

 

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl.

Z udziału w ocenie projektów w ramach konkursu wyłączeni zostaną eksperci, którzy współpracują lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowali (bez względu na formę tej współpracy) z podmiotami biorącymi udział w konkursie.

Przed przystąpieniem do oceny formalnej projektu ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności eksperta oceniającego wniosek.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie o niekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać pocztą elektroniczną (w tym przypadku dokumenty winny być opatrzone podpisem elektronicznym) lub pocztą tradycyjną, w jednej kopercie, w terminie do dnia 21 lipca 2021 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem: „Eksperci PFRON – pilotażowy program „Dostępność ponad barierami”

W przypadku zgłoszeń składanych pocztą elektroniczną za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu na skrzynkę programy@pfron.org.pl

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl , najpóźniej w terminie do dnia 21 lipca  2021 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 21 lipca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Z treścią ogłoszenia konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl,

oraz z dokumentami programowymi w zakładce O Funduszu – Programy i Zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Dostępność ponad barierami

 

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów prosimy kierować na adres e-mail: programy@pfron.org.pl z dopiskiem dot. programu Dostępność ponad barierami

 

 

Data publikacji: 2021-07-06
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Marzena Drewniacka