informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu grantowego nr 1/2021 - Moduł I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach ogłoszonego 30.04.2021 r. konkursu grantowego nr 1/2021 - Moduł I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.

Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Każda z organizacji pozarządowych może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek w ramach konkursu grantowego nr 1/2021 pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.

Przedstawicielem do komisji konkursowej organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z podmiotami biorącymi udział w konkursie.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku członek komisji zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności ocenianego wniosku.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

 

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu grantowego nr 1/2021 - Moduł I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy składać pocztą elektroniczną (w tym przypadku dokument winien być  opatrzony podpisem elektronicznym) lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Departament ds. Polityki Regionalnej

Al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji konkursowej  – konkurs 1/2021 „Dostępność ponad barierami”

 

W przypadku zgłoszeń składanych pocztą elektroniczną za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu na skrzynkę programy@pfron.org.pl

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl , najpóźniej w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2021 r.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Z treścią ogłoszenia konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/

oraz z dokumentami programowymi w zakładce O Funduszu – Programy i Zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Dostępność ponad barierami https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepnosc-ponad-barierami/

 

Wszelkie zapytania związane z naborem do komisji konkursowej prosimy kierować na adres e-mail: programy@pfron.org.pl z dopiskiem dot. programu Dostępność ponad barierami.

Data publikacji: 2021-08-12
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Marzena Drewniacka