informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja dla wnioskodawców programu „Komputer dla Homera 2010” w roku 2011.

Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji i wymagań związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, jak też jego rozpatrzeniem przez PFRON.

Jest to materiał pomocniczy i nie wchodzi w skład formalnej dokumentacji programowej (dokumentami tymi są program i procedury realizacji programu „Komputer dla Homera 2010” wraz z załącznikami).

Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je składać?

Wniosek można złożyć tylko w wyznaczonym terminie, tzn. o d dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 roku . Wniosek należy złożyć w Oddziale PFRON właściwym dla miejsca zamieszkania .

Adresy Oddziałów PFRON znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Prosimy zadbać o uzyskanie odpowiedniego potwierdzenia złożenia wniosku – pieczęć Oddziału Funduszu na kopii wniosku, dowód nadania przesyłki itp.

W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy , dopuszcza się możliwość podjęcia przez Pełnomocników Zarządu PFRON w danym Oddziale Funduszu decyzji o przywróceniu wnioskodawcy ww. terminu składania wniosków. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

UWAGA! Informacja, że Wnioskodawca nie znał terminu naboru wniosków i dlatego nie mógł wówczas złożyć wniosku, nie będzie uznawana za wystarczający powód do przywrócenia możliwości złożenia wniosku.

Do uzasadnionych powodów można zaliczyć np. pobyt w szpitalu czy zwolnienie lekarskie w dniach przypadających na termin naboru wniosków.

Kto w 2011 roku może ubiegać się o dofinansowanie (do kogo jest skierowany program)?

Adresatami programu są:

 1. pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem, że kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w programie o ile są zatrudnione/zatrudnieni,
 2. osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

W ramach programu o pomoc mogą wnioskować również:

 1. osoby głuchoniewidome posiadające tylko i wyłącznie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu lub dysfunkcji narządu słuchu i innych sprzężonych niepełnosprawności (innych niż dysfunkcja narządu wzroku) lub orzeczenie równoważne,
 2. osoby głuchoniewidome do 16 roku życia posiadające tylko i wyłącznie aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu lub dysfunkcji narządu słuchu i innych sprzężonych niepełnosprawności (innych niż dysfunkcja narządu wzroku), o ile do wniosku dotyczącego ww. osób dołączone zostanie zaświadczenie od lekarza okulisty:
 • z którego treści wynika, że mają obniżoną ostrość wzroku (w korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06 – 0,1 lub/i zwężenie pola widzenia do poniżej 30 stopni,
 • mówiące o tym, że utraciły wzrok albo mają ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub mają zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni.

Przez „aktywność zawodową” należy rozumieć:

 1. zatrudnienie , lub
 2. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna , lub
 3. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu , przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:
 • sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • absolwentów – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy.

Ww. przypadki (wyjątki) należy udokumentować przez dołączenie do wniosku odpowiednich zaświadczeń (np. potwierdzających leczenie szpitalne).

Przez „zatrudnienie” należy rozumieć:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące – bez względu na wymiar czasu pracy,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę , jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej , zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Jako „realizowanie obowiązku szkolnego” należy rozumieć: realizację obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

„Osobą uczącą się” jest osoba:

 1. uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej (tj. w publicznej lub niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum, szkole policealnej, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy),
 2. będącą słuchaczem kolegium (kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych),
 3. będącą studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
 4. będącą posiadaczem dyplomu ukończenia studiów wyższych i kształcącą się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 5. będącą uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
 6. będącą studentem uczelni zagranicznej,
 7. będącą studentem odbywającym staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,

pobierającą naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym.

UWAGA! Aby uzyskać pomoc w ramach programu, muszą być spełnione wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Warunki uczestnictwa w programie należy spełniać także w dniu zawarcia umowy dofinansowania.

Kto nie może uzyskać dofinansowania?

Wnioskodawca, który nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa w programie (wskazanych wyżej), jak też gdy:

 1. w przeszłości był stroną umowy zawartej z PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,
 2. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON – a więc takie, których termin zapłaty upłynął,
 3. w latach 2008 - 2010 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, o ile w obecnym wniosku Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, mimo, że obowiązuje go karencja,
 4. w latach 2005 - 2010 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie urządzeń brajlowskich, o ile w obecnym wniosku Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie urządzeń brajlowskich, mimo, że obowiązuje go karencja,
 5. ubiegający się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel w ramach programów PFRON, jeśli wcześniej zawarta z PFRON umowa (w ciągu ostatnich 10 lat - licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu) została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie z uczestnictwa w programie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasła karencja w uzyskaniu środków PFRON na ten sam cel

PRZYKŁADY do podpunktu 5:

 

2004 r. 2005 r. – 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego /elektronicznego /oprogramowania Karencja w uzyskaniu kolejnej pomocy na ten sam cel 3 lata Brak możliwości ubiegania sięo kolejną pomoc na zakup sprzętu komputerowego/elektronicznego/ oprogramowania
Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

PRZYKŁADY do podpunktu 5:

 

2004 r. 2005 r. – 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
Zawarcie umowy na zakup urządzeń brajlowskich Karencja w uzyskaniu kolejnej pomocyna ten sam cel 6 lat Brak możliwości ubiegania sięo kolejną pomoc na zakup urządzeń brajlowskich
Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

Jak często można korzystać z dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego i/lub urządzeń brajlowskich?

Dofinansowanie można uzyskać po upłynięciu okresów karencji, tj. nie wcześniej niż po upływie:

 • 3 lat, w przypadku sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 • 6 lat, w przypadku urządzeń brajlowskich

licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono pomoc ze środków PFRON.

PRZYKŁADY:

Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w zakupie podstawowego sprzętu komputerowego, w 2008 roku, to kolejny wniosek na sprzęt zaliczany do tej grupy rodzajowej może składać dopiero w 2012 r. o ile dojdzie do kontynuacji programu i zmianie nie ulegną warunki uczestnictwa.

Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich w 2005 roku, to kolejny wniosek na urządzenia tego typu może składać dopiero w 2012 r. o ile dojdzie do kontynuacji programu i zmianie nie ulegną warunki uczestnictwa.

O dofinansowanie przed upływem wskazanych powyżej okresów karencji mogą ubiegać się wyłącznie ci Wnioskodawcy, którzy:

 1. wskutek pogorszenia stanu zdrowia , potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza okulistę, nie mogą korzystać z posiadanego sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania dofinansowanego ze środków PFRON,
 2. wskutek zdarzeń losowych , potwierdzonych przez właściwe jednostki, utracili sprzęt komputerowy, elektroniczny lub urządzenia brajlowskie dofinansowane ze środków PFRON albo uległ on/uległy one zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Przez „zdarzenia losowe” należy rozumieć – zdarzenia nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy oraz nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę:

 • klęski żywiołowe, takie jak pożary, huragany, powodzie, grad, uderzenia pioruna, eksplozje, obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia oraz inne żywioły i katastrofy,
 • czyny niedozwolone (np. kradzież, zniszczenie mienia).

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa powyżej, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

 1. dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego i wskazujący, że wnioskodawca utracił przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, który został wystawiony przez właściwe jednostki (np. Straż Pożarna, Policja),
 2. dokument wystawiony przez ubezpieczyciela (jeśli przedmiot dofinansowania ze środków PFRON podlegał ubezpieczeniu) lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy, że z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego, wnioskodawca nie uzyska środków finansowych z tytułu ubezpieczenia, które umożliwią odtworzenie przedmiotu dofinansowania,
 3. w przypadku czynu niedozwolonego - dokument potwierdzający zakończenie przez właściwe jednostki postępowania, bez ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup:

 1. podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, Uwaga! W przypadku podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania zakup możliwy jest jedynie w sytuacji, kiedy sprzęt ten/oprogramowanie to jest niezbędne do prawidłowej pracy sprzętu specjalistycznego i/lub urządzeń brajlowskich będącego/będących przedmiotem aktualnego wniosku o dofinansowanie,
 2. specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,
 3. urządzeń brajlowskich.

Wybór rodzaju ww. sprzętu/urządzeń/oprogramowania oraz sprzedawcy należy wyłącznie do Wnioskodawcy.

Jaki sprzęt komputerowy można zgodnie z programem uznać za podstawowy?

Przez „podstawowy sprzęt komputerowy” należy rozumieć: nową fabrycznie jednostkę centralną komputera (w której skład wchodzą m.in.: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, twardy dysk, zasilacz, obudowa) np. komputer stacjonarny, komputer o budowie kompaktowej typu all-in-one (wszystko w jednym), komputer przenośny typu lap-top, notebook, netbook, palmtop, PDA, a także nowe standardowe urządzenia i podzespoły elektroniczne, czyli urządzenia i podzespoły znajdujące się w powszechnym użytku do zastosowań zarówno amatorskich jak i profesjonalnych, ale nie będące specjalnie zaprojektowane i produkowane na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi niepełnosprawnościami, współpracujące z ww. jednostkami centralnymi komputera i stanowiące ich uzupełnienie (z wyłączeniem telefonów komórkowych):

 1. umożliwiające sterowanie jednostką centralną komputera i/lub wprowadzanie do niej danych np. mysz, trackball, klawiatura,
 2. umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie i/lub odtwarzanie dźwięku np. karty dźwiękowe/muzyczne, głośniki, słuchawki, mikrofony,
 3. umożliwiające rejestrowanie i/lub przetwarzanie i/lub wyświetlanie informacji graficznych emitowanych m.in. przez jednostki centralne komputerów w postaci obrazów cyfrowych np. wszelkiego rodzaju monitory komputerowe o przekątnej ekranu nie przekraczającej 24”, kamery internetowe (z wyłączeniem cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer video),
 4. umożliwiające nagrywanie i/lub usuwanie i/lub odczyt informacji cyfrowych z nośników danych cyfrowych np. napędy optyczne: CD, DVD, Blu Ray, czytniki pamięci flash,
 5. umożliwiające przechowywanie danych cyfrowych np. optyczne dyski zewnętrzne, pamięci typu flash,
 6. umożliwiające przesyłanie danych cyfrowych przez przewodowe i bezprzewodowe sieci telefoniczne i/lub komputerowe np. karty sieciowe, karty fax modem, modemy, rutery, zewnętrzne adaptery Bluetooth, WI FI,
 7. służące do przenoszenia/powielania grafiki i/lub tekstu na postać druku płaskiego zamieszczanego na różnego rodzaju nośnikach (papier, folie) np. drukarki atramentowe, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne pełniące m.in. rolę drukarki,
 8. służące do przebiegowego odczytywania m.in. grafiki, tekstu (druku, kodu paskowego itp.), z możliwością przetworzenia do postaci danych cyfrowych np. skanery płaskie,
 9. inne urządzenia elektroniczne wyposażone w interfejs komunikacyjny, umożliwiający wymianę danych m.in. z jednostką centralną komputera np. dyktafony cyfrowe, odtwarzacze MP3.

Jakie oprogramowanie można zgodnie z programem uznać za podstawowe?

Przez „podstawowe oprogramowanie” należy rozumieć : oprogramowanie, w tym również aktualizacyjne, dedykowane m.in. dla podstawowego sprzętu komputerowego, nieposiadające znamion szczególnego przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności np. edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, słowniki, przeglądarki internetowe, encyklopedie, programy edukacyjne;

Jaki sprzęt kompterowy/elektroniczny można zgodnie z programem uznać za specjalistyczny?

Przez „specjalistyczny sprzęt komputerowy i/lub elektroniczny” należy rozumieć: nowe fabrycznie elektroniczne urządzenia (z wyłączeniem telefonów komórkowych) posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

 1. sterowanie m.in. jednostką centralną komputera i/lub wprowadzanie do niej danych np. klawiatura brajlowska, klawiatura specjalnie skonstruowana dla potrzeb osób obciążonych dodatkowo dysfunkcją narządów ruchu, mysz pneumatyczna,
 2. przetwarzanie na mowę syntetyczną informacji m.in. generowanych przez jednostkę centralną komputera np. sprzętowe syntezatory mowy, udźwiękowione słowniki,
 3. rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe np. urządzenia lektorskie,
 4. przetworzenie grafiki i/lub tekstu, które pozwoli na jej/jego wyświetlenie w powiększeniu i/lub ze zmienną kolorystyką na różnego rodzaju monitorach, ekranach i/lub wyświetlaczach np. lupy elektroniczne, powiększalniki komputerowe, telewizyjne,
 5. rejestrowanie i/lub odtwarzanie i/lub przetwarzanie dźwięku w formacie cyfrowym np. dyktafony, notatniki cyfrowe, przewodowe i bezprzewodowe urządzenia wzmacniające dźwięk na potrzeby osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy,
 6. poruszanie się, orientację w przestrzeni lub lokalizację, w tym urządzenia przeznaczone do nawigacji wykorzystujące m.in. system nawigacji satelitarnej GPS np. urządzenie do nawigacji GPS,
 7. umożliwiające konwersję różnego rodzaju systemów komunikowania się używanych przez osoby pełnosprawne (pismo drukowane, notacja matematyczna, nuty, mowa, grafika itp.) na wszelkiego rodzaju systemy komunikowania się dostępne dla osób niepełnosprawnych (np. pismo Braille’a, grafika wypukła, język migowy, alfabet Lorma, piktogramy, mowa itp.) oraz na odwrót np. urządzenia umożliwiające przetworzenie pisma Braille’a na pismo drukowane;

Jakie oprogramowanie można zgodnie z programem uznać za specjalistyczne?

Przez „specjalistyczne oprogramowanie” należy rozumieć: oprogramowanie, w tym również aktualizacyjne, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

 1. zapewnienie funkcjonowania specjalistycznego sprzętu komputerowego i/lub elektronicznego i/lub brajlowskiego i/lub oprogramowania np. programy obsługujące drukarki, monitory/linijki brajlowskie,
 2. generowanie mowy syntetycznej m.in. w jednostkach centralnych komputerów i/lub w telefonach komórkowych np. programy do syntezy mowy,
 3. interpretację cyfrowych informacji graficznych generowanych m.in. przez jednostkę centralną komputera i/lub telefon komórkowy, na potrzeby programów do syntezy mowy np. programy odczytu ekranu (screen reader),
 4. powiększenie i/lub odpowiednie przetworzenie kolorystyczne obrazu wyświetlanego m.in. na monitorze jednostki centralnej komputera i/lub wyświetlaczu telefonu komórkowego np. programy powiększające,
 5. umożliwiające konwersję różnego rodzaju systemów komunikowania się używanych przez osoby pełnosprawne (pismo drukowane, notacja matematyczna, nuty, mowa, grafika itp.) na wszelkiego rodzaju systemy komunikowania się dostępne dla osób niepełnosprawnych (np. pismo Braille’a, grafika wypukła, język migowy, alfabet Lorma, piktogramy, mowa itp.) oraz na odwrót np. programy umożliwiające:
 • przetworzenie informacji z postaci cyfrowego formatu graficznego na cyfrowy format tekstowy dostępny m.in. dla urządzeń zdolnych generować syntezę mowy i/lub pismo Braille’a, np. programy rozpoznające znaki typu OCR (optical character recognition) i OBR (optical braille recognition),
 • rozpoznające mowę – przetwarzające wypowiadane słowa na ich reprezentację cyfrowego tekstu i/lub obrazu i/lub umożliwiające zdalną obsługę urządzeń elektronicznych i komputerowych przy pomocy głosu,
 • programy dokonujące konwersji zapisu cyfrowego tekstu na system Braille’a (z uwzględnieniem ortograficznych skrótów brajlowskich) i/lub wypukłą grafikę,
 • programy dokonujące konwersji standardowego lub cyfrowego zapisu matematycznego na system Braille’a,
 • programy przetwarzające standardowy, oparty na pięciolinii i/lub cyfrowy zapis nut na system Braille’a;

Jakie urządzenia można zgodnie z programem uznać za brajlowskie?

Przez „urządzenia brajlowskie” należy rozumieć: nowe fabrycznie elektroniczne urządzenia posiadające szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku i/lub z innymi rodzajami niepełnosprawności umożliwiające:

 1. przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie,
 2. wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne.

Wysokość dofinansowania w 2011 roku

Maksymalna kwota dofinansowania zależna jest od dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy i nie może przekroczyć w przypadku:

 1. podstawowego sprzętu i oprogramowania kwoty 2.552 zł,
 2. specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania kwoty 10.208 zł,
 3. rządzeń brajlowskich kwoty 19.140 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania jest ustalana dla każdego Wnioskodawcy oddzielnie zgodnie z algorytmem, według skróconej zasady mówiącej, że im wyższe dochody, tym niższe dofinansowanie.

Wymagana wysokość udziału własnego

Udział własny Wnioskodawcy stanowi różnicę pomiędzy ceną brutto zakupu przedmiotu dofinansowania, a kwotą dofinansowania uzyskanego w ramach programu.

Wysokość rzeczywistego udziału własnego uzależniona jest od:

 • wysokości dochodów w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy – im wyższe dochody brutto, tym wyższy udział własny,
 • rzeczywistej ceny przedmiotu dofinansowania,
 • krotności uzyskania przez Wnioskodawcę pomocy w ramach programów PFRON na ten sam cel – z każdym kolejnym razem wysokość wymaganego udziału własnego wzrasta.

Uwaga! Przez uzyskanie dofinansowania na ten sam cel w odniesieniu do wysokości udziału własnego, należy rozumieć uzyskanie dofinansowania na jakikolwiek sprzęt/urządzenie/oprogramowanie bez względu na przynależność do wymienionych poniżej grup rodzajowych:

 1. podstawowy sprzęt i oprogramowanie,
 2. specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny (w tym urządzenia lektorskie) i oprogramowanie,
 3. urządzenia brajlowskie.

Zadeklarowany przez Wnioskodawcę we wniosku wkład własny musi być wniesiony w pełnej kwocie, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do udziału własnego, deklarowanego przez Wnioskodawcę we wniosku.

W przypadku, gdy niepełnoletni beneficjent dotychczasowych programów PFRON, osiągając pełnoletność ubiega się w ramach programu o dofinansowanie jako wnioskodawca, wnosi udział własny określony dla Wnioskodawcy, który po raz pierwszy uzyskuje wnioskowaną pomoc ze środków PFRON w ramach programów PFRON.

Przed przekazaniem środków przez PFRON Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić udział własny w zakupie. Jeśli suma wyliczonego przez PFRON minimalnego udziału własnego i kwoty dofinansowania jest mniejsza niż cena brutto zakupu – Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej różnicy między ceną brutto, a kwotą dofinansowania. Uzyskane środki są środkami publicznymi, w związku z czym podlegają szczególnej kontroli.

Tabela wskazująca maksymalną wysokość dofinansowania w zależności od osiąganych dochodów oraz minimalny procent udziału własnego w zakupie w zależności od wysokości dochodów i krotności uzyskania pomocy :

w ramach programów PFRON na ten sam cel.

Formularze wniosków

Przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza wniosku i zadbać, aby wniosek zawierał wszelkie wymagane informacje.

W formularzu wniosku zawarte są informacje ułatwiające jego sporządzenie, dlatego warto się z nimi zapoznać jeszcze przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku.

Podstawą decyzji o przyznaniu przez PFRON dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie.

Formularze wniosku dostępne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl .

Druki wniosków można również uzyskać w Oddziałach PFRON.

RODZAJE FORMULARZY WNIOSKÓW:

W przypadku pełnoletniego Wnioskodawcy występującego o udzielenie pomocy dla siebie (posiadającego zdolność do czynności prawnych) – należy wypełnić i złożyć wniosek „P” .

W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (osoby do lat 18), Wnioskodawcą jest ten z rodziców, który ma wspólne z dzieckiem miejsce zamieszkania lub opiekun prawny – należy wypełnić i złożyć wniosek „O”.

W przypadku pełnoletnich osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych (w tym osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych), Wnioskodawcą jest opiekun prawny – należy wypełnić i złożyć wniosek „O”.

Załączniki wymagane do wniosku zostały określone w tabeli w punkcie 7 formularza wniosku. Wszystkie inne dokumenty, dodatkowo dołączone do wniosku należy umieścić także w tej tabeli (pozycja: „Inne załączniki”).

Na etapie składania wniosków PFRON nie wymaga składania dokumentów potwierdzających zatrudnienie, czy pobieranie nauki. Fundusz opierając się na danych zawartych we wnioskach może losowo weryfikować powyższe dane, korzystając z danych teleadresowych przekazanych przez Wnioskodawców we wniosku.

UWAGA! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania!

Prawidłowo sporządzony wniosek przyśpiesza proces rozpatrywania wniosków!

Wnioski kompletne w dniu przyjęcia uzyskują dodatkowe punkty!

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Wnioskodawca powinien zgłosić do Oddziału PFRON informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu, zmiana wysokości dochodów w gospodarstwie domowym).

PFRON nie zwraca Wnioskodawcy ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

Jeśli Wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

Proces rozpatrywania przez PFRON wniosków składa się z następujących etapów:

 1. ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),
 2. ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku),
 3. 3decyzja Pełnomocników,
 4. przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

Wszystkie wnioski poddawane są tej samej procedurze rozpatrywania, według takich samych kryteriów.

W przypadku wniosków, w trakcie których oceny nasuwają się wątpliwości co do możliwości ich pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, w celu ich rzetelnej oceny zespół ekspertów niezależnych od PFRON, może za pośrednictwem Oddziału wezwać Wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa na posiedzenie zespołu celem ustalenia/potwierdzenia stanu faktycznego, związanego z zakresem dysfunkcji narządu wzroku/słuchu i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta we wnioskowany przedmiot dofinansowania. Nieuzasadniona odmowa stawiennictwa stanowi podstawę do negatywnej opinii zespołu. Za usprawiedliwienie nieobecności można uznać wyłącznie udokumentowane zdarzenia uniemożliwiające osobiste stawiennictwo przed zespołem ekspertów (np. zwolnienie lekarskie lub pobyt w szpitalu lub inne udokumentowane zdarzenie losowe). PFRON nie refunduje kosztów przejazdów Wnioskodawcy i/lub jego podopiecznego, związanych ze stawiennictwem na posiedzenie zespołu ekspertów.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wyeliminowanie ryzyka dokonania przez Fundusz błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez Wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych w nadmiernej wysokości.

Weryfikacja formalna i uzupełnianie wniosków

Na tym etapie PFRON sprawdza się m.in. czy:

 1. dana osoba niepełnosprawna spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w programie,
 2. wniosek został złożony w terminie,
 3. wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne np. te dotyczące informacji o wcześniej udzielanej pomocy ze środków PFRON,
 4. wniosek jest kompletny itp.

Oddział PFRON może wskazać tylko jednorazowy termin na uzupełnienie wniosku.

Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.

Ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie – w terminie wyznaczonym przez Oddział PFRON. UWAGA! Wnioski nieuzupełnione we wskazanym przez Oddział terminie, są weryfikowane negatywnie pod względem formalnym i podlegają archiwizacji bez dalszej oceny (merytorycznej).

Negatywna weryfikacja formalna jest równoznaczna z wykluczeniem z uczestnictwa w programie.

Oddział informuje pisemnie Wnioskodawcę o wynikach weryfikacji formalnej wniosku. Wnioskodawca w uzasadnionych przypadkach (np. błąd po stronie Oddziału PFRON) może zwrócić się pisemnie do Pełnomocników Zarządu PFRON w tym Oddziale o przeprowadzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosku. Taka możliwość istnieje tylko w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma PFRON informującego o wyniku weryfikacji formalnej wniosku.

Ocena merytoryczna wniosku

Do oceny merytoryczne przekazuje się wyłącznie te wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

Na tym etapie odbywa się m.in.:

 1. sprawdzenie poprawności informacji zawartych, np. w specyfikacji zakupu sprzętu/oprogramowania/urządzeń,
 2. ocena realności proponowanej ceny sprzętu/oprogramowania/urządzeń,
 3. przydzielenie odpowiedniej liczby punktów dla wniosku.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na tę część wniosku i staranne wypełnienie odpowiednich informacji i załączników, gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na liczbę przydzielonych punktów. Im większą liczbę punktów otrzyma Wnioskodawca, tym będzie miał większe szanse na przyznanie mu dofinansowania.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków

Przy ocenie merytorycznej wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria oceny merytorycznej:

 1. w przypadku wniosków „P”:
  1. stopień niepełnosprawności lub zakres niepełnosprawności,
  2. aktywność zawodowa,
  3. posiadane wykształcenie,
  4. aktualnie realizowany etap kształcenia,
  5. miejsce zamieszkania,
  6. inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej i/lub określone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą PFRON w odrębnej uchwale;
 2. w przypadku wniosków „O”:
  1. zakres niepełnosprawności,
  2. aktualnie realizowany etap kształcenia,
  3. miejsce zamieszkania,
  4. inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej i/lub określone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą PFRON w odrębnej uchwale;

Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych. W tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

Podejmowanie i realizacja decyzji

Kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.

Na podstawie wyrażonych w punktacji opinii merytorycznych do wniosków, Oddział ustala listy rankingowe wniosków w ramach programu, w podziale na wnioski dotyczące osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków, listy rankingowe wniosków zostają podane do informacji publicznej poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Oddziału.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej i jej wysokości podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach.

UWAGA! Od decyzji Pełnomocników nie przysługuje odwołanie!

Oddział powiadomi Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Oddział poinformuje o miejscu i terminie podpisania umowy oraz o wymaganych dokumentach przy podpisywaniu umowy.

UWAGA! W dniu podpisania umowy dofinansowania, Wnioskodawca powinien przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz innych dokumentów, zgodnie z dyspozycją Oddziału PFRON.

Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania, określa wysokość przyznanej pomocy finansowej, sposób zabezpieczenia i przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia.

Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w formie bezgotówkowej. Przelanie przyznanych środków finansowych następuje na rachunek sprzedawcy po przedstawieniu podpisanej przez Wnioskodawcę faktury VAT (jeśli z faktury VAT można określić parametry techniczne przedmiotu zakupu) lub faktury VAT i wypełnionej przez sprzedawcę specyfikacji zakupu przedmiotu dofinansowania.

Żadne środki finansowe PFRON nie są przekazywane na rachunek Wnioskodawcy.

Umowa dofinansowania jest realizowana po udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę wymaganej części udziału własnego.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego w danym roku dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami, zobowiązaniami.

Czy można występować wobec pfron przez pełnomocnika?

Wnioskodawca może występować do PFRON przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie . Pełnomocnictwo powinno określać zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności . Pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.