informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komputer dla Homera 2010

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że z dniem 29 sierpnia 2011 r. został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w 2011 roku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń brajlowskich w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”. Obecnie trwa weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków. O jej wynikach Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie przez Oddziały PFRON.


  • Umowa dofinansowania ( pobierz )
    • Załącznik nr 1 - Specyfikacja zakupu ( pobierz )
    • Załącznik nr 2 - Potwierdzenie odbioru ( pobierz )


Informacja dla wnioskodawców programu „Komputer dla Homera 2010” w roku 2011. ( czytaj )


Ankieta ewaluacyjna - "Komputer dla Homera 2003" ( pobierz )


Jednym z ważniejszych celów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku jest zwiększenie możliwości funkcjonowania tych osób zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym.

Pomoc finansowa udzielana w ramach programu osobom z dysfunkcją narządu wzroku na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń brajlowskich ma umożliwić im:

1) zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach lub kontynuowanie dotychczasowej pracy zawodowej,

2) podjęcie lub kontynuowanie nauki oraz pogłębianie wiedzy,

3) zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.

I. Nazwa programu

„Komputer dla Homera 2010”.

II. Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

a) zatrudnienie, lub

b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:

- sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

- absolwentów – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

- przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,

- przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy;

2) beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał pomoc finansową w ramach programu;

3) ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;

4) kolegium – należy przez to rozumieć kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie, lub nauczycielskie kolegium języków obcych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

5) monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;

6) najniższym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...);

7) obowiązku szkolnym – należy przez to rozumieć obowiązek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

8) Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział PFRON;

9) orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji (...);

10) osobie uczącej się – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną:

a) uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej,

b) będącą słuchaczem kolegium,

c) będącą studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,

d) będącą posiadaczem dyplomu ukończenia studiów wyższych i kształcącą się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

e) będącą uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

f) będącą studentem uczelni zagranicznej,

g) będącą studentem odbywającym staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,

pobierającą naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym;

11) Pełnomocnikach – należy przez to rozumieć Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach;

12) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

13) procedurach – należy przez to rozumieć „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010”;

14) programie (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć program „Komputer dla Homera 2010”;

15) studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

16) systemie niestacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu; 17) systemie stacjonarnym – należy przez to rozumieć naukę w systemie dziennym;

18) szkole ponadgimnazjalnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

19) szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

20) udziale własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy w wysokości określonej zasadami programu, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować do zakupu przedmiotu dofinansowania;

21) ustawie o rehabilitacji (...) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);

22) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, z tym, że:

a) w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny,

b) w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny;

23) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu;

24) wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;

25) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 1095 z późn. zm.),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o rehabilitacji (...).

IV. Cel programu

1. Cele strategiczne programu, w odniesieniu do adresatów programu:

1) aktywizacja zawodowa oraz utrzymanie aktywności zawodowej,

2) zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,

3) zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Celem operacyjnym programu, w odniesieniu do adresatów programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich), urządzeń brajlowskich i oprogramowania oraz nabycie lub podniesienie umiejętności obsługi: sprzętu/ urządzeń/oprogramowania zakupionego/zakupionych w ramach programu.

3. Do oceny skuteczności działania programu przyjmuje się następujące:

1) wskaźniki produktu:

a) co najmniej 1500 adresatów programu uzyska wsparcie finansowe w zakupie przedmiotów dofinansowania wskazanych w rozdziale VI ust. 1 pkt 1,

b) co najmniej 500 adresatów programu uzyska dofinansowanie szkoleń wskazanych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2;

2) wskaźniki rezultatu:

a) co najmniej 15% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania nie pozostawali w zatrudnieniu, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu będzie zatrudnionych,

b) co najmniej 90% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania pozostawali w zatrudnieniu, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu utrzyma zatrudnienie,

c) co najmniej 90% beneficjentów, którzy w dniu zawarcia umowy dofinansowania realizowali obowiązek szkolny lub byli osobami uczącymi się, w rok po uzyskaniu pomocy w ramach programu będzie kontynuować naukę lub zakończy dany poziom edukacji z pozytywnym wynikiem, stając się absolwentami.

V. Adresaci programu

1. Adresatami programu są:

1) pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

2. Kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w programie o ile są zatrudnione/zatrudnieni.

VI. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

1. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie:

1) zakupu:

a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania,

c) urządzeń brajlowskich;

2) szkoleń w zakresie obsługi nabytego w jego ramach sprzętu komputerowego i oprogramowania wskazanego w pkt 1.

2. Sprzęt komputerowy, elektroniczny, oprogramowanie, urządzenia brajlowskie oraz szkolenia, o których mowa w ust. 1 dla potrzeb programu zdefiniowane są w procedurach.

3. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie, jakie można przyznać w ramach programu wynosi:

1) dla podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 3,

2) dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 14,

3) dla urządzeń brajlowskich – 26,

z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

5. Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurach, mogą uzyskać dofinansowanie, o którym jest mowa w ust. 1 pkt 1 w kwocie nie większej niż 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 3.

6. Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, mogą uzyskać dofinansowanie, o którym jest mowa w ust. 1 pkt 2 w kwocie nie większej niż 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 4.

7. Do uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, którego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz ceny brutto zakupionego przedmiotu dofinansowania. Minimalny udział własny wynosi:

1) dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy w ramach programów PFRON, w przypadku:

a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania - 30% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania - 10% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich - 10% ceny brutto zakupu.

2) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich w ramach programów PFRON, w przypadku:

a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania - 55% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania - 15% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich - 15% ceny brutto zakupu.

3) dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich w ramach programów PFRON, w przypadku:

a) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania - 60% ceny brutto zakupu,

b) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania - 20% ceny brutto zakupu,

c) urządzeń brajlowskich, nie mniej niż 20% ceny brutto zakupu,

z zastrzeżeniem ust. 8 - 9.

8. W przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, kwota udziału własnego w przypadku:

1) podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania - nie może być niższa niż 85% ceny brutto zakupu,

2) specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania - nie może być niższa niż 75% ceny brutto zakupu,

3) urządzeń brajlowskich - nie może być niższa niż 75% ceny brutto zakupu.

9. Udział własny wnioskodawcy (w złotych) w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania, urządzeń brajlowskich wskazanych w ust. 1 pkt 1, nie może być niższy niż udział własny zadeklarowany przez wnioskodawcę we wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu zawartego w procedurach realizacji programu. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do udziału własnego, deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku.

10. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga wniesienia przez wnioskodawcę udziału własnego, jeśli wysokość kwoty dofinansowania to umożliwia.

11. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest udokumentowanie przez wnioskodawcę spełniania kryteriów właściwych dla danego adresata programu, określonych w rozdziale V programu, z zastrzeżeniem ust. 2. Pozostałe warunki aplikowania o dofinansowanie w ramach programu określa Zarząd PFRON w procedurach.

2. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

1) którzy w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON,

2) którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

3) ubiegający się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel w ramach programów PFRON, jeśli wcześniej zawarta z PFRON umowa (w ciągu ostatnich 10 lat - licząc od dnia złożenia wniosku w ramach programu) została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie z uczestnictwa w programie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasła karencja w uzyskaniu środków PFRON na ten sam cel.

3. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie:

1) 3 lat, w przypadku sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel,

2) 6 lat, w przypadku urządzeń brajlowskich, licząc od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel.

4. O dofinansowanie w ramach programu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – 2 mogą ubiegać się wnioskodawcy:

1) którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza okulistę, nie mogą korzystać z posiadanego sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania dofinansowanego ze środków PFRON, lub

2) którzy wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki, utracili sprzęt komputerowy, elektroniczny lub urządzenia brajlowskie dofinansowane ze środków PFRON albo uległ on/uległy one zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę,

o ile w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 1 – 2, nie ubiegają się i nie uzyskali ze środków PFRON pomocy na ten sam cel w ramach innych zadań dofinansowanych ze środków PFRON.

VIII. Zasięg i czas trwania programu

Program realizowany będzie na terenie całego kraju od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2011 roku.

IX. Tryb postępowania

1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy dofinansowania. Umowa określa obowiązki oraz uprawnienia stroni stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

2. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.

3. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie, uszczegółowienie zakresu i rodzaju wsparcia wskazanego w programie, jak też szczegółowe kryteria wpływające na wysokość pomocy udzielanej osobie niepełnosprawnej w ramach programu oraz system monitorowania i zasady ewaluacji programu, zawarte są w procedurach.

X. Kryteria wyboru wniosków

1. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji programu, na podstawie informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, a także wyników bieżących analiz, dotyczących realizacji programu oraz na podstawie zeszłorocznego stopnia zaspokojenia potrzeb w ramach programu może wskazać formy i zakres pomocy, która będzie realizowana w danym roku w ramach programu wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków PFRON, z zastrzeżeniem rozdziału VI ust. 3.

2. Kolejność realizacji wniosków ustalana jest na podstawie punktowego systemu oceny wniosku.

3. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania decydujące o kolejności realizacji wniosków, określa Zarząd PFRON.

4. W przypadku, kiedy w trakcie oceny wniosku pojawiają się wątpliwości co do możliwości jego pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, wymagana jest opinia zespołu ekspertów niezależnych od PFRON.

XI. Źródła finansowania programu

1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.

2. Na promocję programu oraz na przeprowadzenie jego ewaluacji przeznacza się rocznie nie więcej niż 2% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.

3. Za wykonanie czynności związanych z opiniowaniem wniosków, członkom zespołu ekspertów przysługuje wynagrodzenie pokrywane ze środków przeznaczonych na realizacje programu, według zasad przyjętych przez Zarząd PFRON.

4. Koszty podróży („tam i z powrotem”) członków zespołu ekspertów, poniesione w związku z wypełnianiem zadań w ramach programu pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników.

XII. Realizatorzy programu

1. Realizatorami programu są:

1) Zarząd PFRON,

2) Oddziały,

3) Pełnomocnicy,

4) Biuro PFRON.

2. Do zadań realizatorów programu należy:

1) Zarząd PFRON:

a) zatwierdzenie i modyfikacja procedur,

b) określenie kryteriów wyboru wniosków do dofinansowania, decydujących o kolejności ich realizacji,

c) określenie form i zakresu pomocy realizowanej w danym rokuw ramach programu wraz określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków PFRON,

d) określenie wysokości wynagrodzenia członków zespołu ekspertów, obowiązującego w danym roku realizacji programu,

e) przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu,

f) wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,

2) Oddziały - postępowanie zgodnie z procedurami, w tym przede wszystkim:

a) weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków,

b) obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,

c) obsługa administracyjno – finansowa beneficjentów,

d) monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON,

3) Pełnomocnicy - podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy,

4) Biuro PFRON:

a) koordynacja realizacji programu,

b) monitorowanie realizacji programu,

c) okresowa i końcowa ewaluacja programu.