informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja dla wnioskodawców „Pegaz 2010” – obszar A / 2011

Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji i wymagań związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, jak też jego rozpatrzeniem przez PFRON. Jest to materiał pomocniczy i nie wchodzi w skład formalnej dokumentacji programowej (dokumentami tymi są program i procedury realizacji programu „Pegaz 2010” wraz z załącznikami).

Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je składać?

Wniosek można złożyć tylko w wyznaczonym terminie, tzn. od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia 2011 roku. Wniosek należy złożyć w Oddziale PFRON właściwym dla miejsca zamieszkania . Adresy Oddziałów PFRON znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka „PFRON/ Oddziały Funduszu). Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Prosimy zadbać o uzyskanie odpowiedniego potwierdzenia złożenia wniosku – pieczęć Oddziału Funduszu na kopii wniosku, dowód nadania przesyłki itp. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez Pełnomocników Zarządu PFRON w danym Oddziale Funduszu decyzji o przywróceniu wnioskodawcy ww. terminu składania wniosków. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu. UWAGA! Informacja, że Wnioskodawca nie znał terminu naboru wniosków i dlatego nie mógł wówczas złożyć wniosku, nie będzie uznawana za wystarczający powód do przywrócenia możliwości złożenia wniosku. Do uzasadnionych powodów można zaliczyć np. pobyt w szpitalu czy zwolnienie lekarskie w dniach przypadających na termin naboru wniosków. UWAGA! Samo złożenie wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania pomocy w ramach programu.

Kto w 2011 roku może ubiegać się o dofinansowanie

(do kogo jest skierowany program, jakie są warunki uczestnictwa w programie)?

Pomoc w zakupie/montażu oprzyrządowania do samochodu mogą otrzymać pełnoletnie osoby niepełnosprawne, które:

 • są aktywne zawodowo lub uczą się,
 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a ich dysfunkcja dotyczy narządu ruchu,
 • legitymują się prawem jazdy.

UWAGA! Aby uzyskać pomoc, muszą być spełnione wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Dotyczy to także okresu zawierania umowy dofinansowania. Kobiety powyżej 60 roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia, mogą uczestniczyć w programie, o ile są zatrudnione/zatrudnieni .

Zgodnie z definicją obowiązującą na potrzeby programu „Pegaz 2010”, przez aktywność zawodową należy rozumieć:

 1. zatrudnienie, lub
 2. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna , lub
 3. rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu ,

przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:

 • sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • absolwentów – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
 • przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzędu pracy.

Ww. przypadki (wyjątki) należy udokumentować przez dołączenie do wniosku odpowiednich zaświadczeń (np. potwierdzających leczenie szpitalne). Program definiuje pojęcie zatrudnienia jako:

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę , zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące – bez względu na wymiar czasu pracy,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę , jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 1095 z późn. zm.),
 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej , zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Za spełnienie warunku uczestnictwa w programie jest uważane pobieranie nauki w:

 1. szkole ponadgimnazjalnej (publiczne lub niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające licea ogólnokształcące i technika, szkoły policealne, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy)
 2. kolegium (kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych),
 3. studiowanie w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, kształcenie na studiach doktoranckich albo podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów.

Kto nie może uzyskać dofinansowania?

Wnioskodawca, który nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa w programie (wskazanych wyżej), jak też gdy:

 1. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (których termin zapłaty upłynął),
 2. w przeszłości był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po swojej stronie,
 3. w latach 2006 – 2010 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie/montażu oprzyrządowania do samochodu.

Jak często można korzystać z dofinansowania zakupu montażu oprzyrządowania samochodu?

Dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej pomocy ze środków PFRON w zakupie/montażu oprzyrządowania samochodu (licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy). Jest to najkrótszy okres, po którym można się ponownie ubiegać o dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania (okres karencji). Np. Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w 2006 roku, to kolejny wniosek mógłby być pozytywnie rozpatrzony dopiero w 2012 roku. Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w 2005 roku, to kolejny wniosek może być pozytywnie rozpatrzony już w 2011 roku. O dofinansowanie przed upływem okresu karencji mogą ubiegać się wyłącznie ci Wnioskodawcy, którzy:

 1. wskutek zmian w stanie fizycznym lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego oprzyrządowania samochodu – fakty te muszą być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty,
 2. wskutek zdarzeń losowych utracili oprzyrządowanie albo uległo ono zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę (następstwa żywiołów i katastrof lub kradzież oprzyrządowania) – okoliczności te muszą być potwierdzone na piśmie przez właściwe jednostki – np. Policję czy Straż Pożarną.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Na koszty zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu. Przez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z dysfunkcją narządu ruchu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego np. podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp. Oprzyrządowanie może być zamontowane w posiadanym samochodzie lub w samochodzie, który Wnioskodawca zamierza zakupić.

Wysokość dofinansowania w 2011 roku

Kwota udzielonego dofinansowania jest ustalana dla każdego Wnioskodawcy oddzielnie zgodnie z algorytmem, według skróconej zasady mówiącej, że im wyższe dochody, tym niższe dofinansowanie. Wysokość dofinansowanie jest zależna wyłącznie od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu wynosi w 2011 roku 7.656 zł. Na kwotę tę mogą liczyć Wnioskodawcy osiągający najniższe dochody w gospodarstwie domowym. Tabela wskazująca maksymalną wysokość dofinansowania w zależności od osiąganych dochodów:

Wymagana wysokość udziału własnego

Wkład własny zadeklarowany we wniosku musi być wniesiony w pełnej kwocie, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do udziału własnego, deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku. Wysokość wkładu własnego jest wyliczana przez PFRON zgodnie z algorytmem, według skróconej zasady: im wyższe dochody brutto tym wyższy udział własny. We wniosku Wnioskodawca może zadeklarować wkład własny w minimalnej wysokości określonej w programie, który wzrasta w przypadku ponownego/kolejnego udzielenia pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (średnio o 5 punktów procentowych):

 1. dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie po raz pierwszy wnioskowanej pomocy w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 2. dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 20% ceny brutto zakupu/usługi,
 3. dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali co najmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Wysokość rzeczywistego udziału własnego uzależniona będzie także od rzeczywistej ceny przedmiotu dofinansowania. Całość różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania ze środków PFRON a ceną brutto zakupu stanowi rzeczywisty udział własny Wnioskodawcy. Tabela umieszczona na końcu opracowania wskazuje minimalną wysokość udziału własnego (w %), zgodnie z zasadami programu. Informację o wysokości wymaganego udziału własnego w zakupie Wnioskodawca uzyska także wraz z informacją o przyznanym dofinansowaniu oraz przy podpisaniu umowy dofinansowania z PFRON. Przed przekazaniem środków PFRON Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić udział własny w zakupie. Jeśli suma wyliczonego przez PFRON minimalnego udziału własnego i kwoty dofinansowania jest mniejsza niż cena brutto zakupu/usługi – Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej różnicy między ceną brutto a kwotą dofinansowania.

Formularze wniosków

Podstawą decyzji o przyznaniu przez Fundusz dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu wymaganym przez Fundusz. W formularzu wniosku zawarte są informacje ułatwiające jego sporządzenie, dlatego warto się z nimi zapoznać jeszcze przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku. Formularz wniosku nie jest skomplikowany. PFRON nie wymaga, aby na etapie składania wniosku składać dokumenty potwierdzające zatrudnienie czy pobieranie nauki. Opierając się na danych zawartych we wniosku może je losowo weryfikować, korzystając z danych teleadresowych przekazanych przez Wnioskodawców. UWAGA! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania! Przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza wniosku i zadbać, aby wniosek zawierał wszelkie wymagane informacje. UWAGA! Prawidłowo sporządzony wniosek przyspiesza proces rozpatrywania wniosków! Formularz wniosku do pobrania znajduje się na www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Pegaz 2010). Druki wniosków będzie można również uzyskać w oddziałach PFRON. Wnioskodawcy w ramach obszaru A programu składają wnioski oznaczone symbolem „P”. Wymagane załączniki do wniosku zostały określone w tabeli pkt 7. Wszystkie inne dokumenty, dodatkowo dołączone do wniosku należy umieścić także w tej tabeli (pozycja: „Inne załączniki”). Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników. Wnioskodawca powinien zgłosić do Oddziału PFRON informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu, zmiana wysokości dochodów w gospodarstwie domowym). PFRON nie zwraca Wnioskodawcy ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku przez inne osoby czy organizacje pozarządowe. Jeśli Wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli Wnioskodawca nanosi zmiany lub uzupełnia informacje zawarte we wniosku, konieczne jest ich parafowanie przez wnioskodawcę wraz z datą dokonania zmiany lub uzupełnienia informacji. Wymóg parafowania zmian wraz z datą dokonania czynności dotyczy także wystawców dokumentów dołączanych przez wnioskodawcę do wniosku.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

Proces rozpatrywania przez PFRON wniosków składa się z następujących etapów:

 1. ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),
 2. ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku),
 3. decyzja Pełnomocników,
 4. przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

Do Funduszu wpływa bardzo dużo wniosków, wszystkie są poddawane tej samej procedurze rozpatrywania, według takich samych kryteriów.

Weryfikacja formalna i uzupełnianie wniosków

Na tym etapie PFRON sprawdza m.in. czy:

 1. dana osoba niepełnosprawna spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w programie,
 2. wniosek został złożony w terminie,
 3. wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne np. te dotyczące informacji o wcześniej udzielanej pomocy ze środków PFRON,
 4. wniosek jest kompletny itp.

Oddział PFRON może wskazać tylko jednorazowy termin na uzupełnienie wniosku. Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną Ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie, najpóźniej do terminu wyznaczonego przez Oddział PFRON. Ponieważ Fundusz rozpatruje bardzo wiele wniosków w tym samym terminie, niezwykle istotne jest, aby Wnioskodawca dokonywał wszelkich uzupełnień w wyznaczonym przez Oddział terminie. UWAGA! Wnioski nieuzupełnione we wskazanym przez Oddział terminie, są weryfikowane negatywnie pod względem formalnym i podlegają archiwizacji bez dalszej oceny (merytorycznej). Negatywna weryfikacja formalna jest równoznaczna z wykluczeniem z uczestnictwa w programie. W przypadku ewentualnej pomyłki ze strony Oddziału PFRON przy weryfikacji formalnej wniosku, Wnioskodawca może zwrócić się do Pełnomocników Zarządu PFRON w tym Oddziale (na piśmie) o ponowną weryfikację formalną wniosku. Taka możliwość istnieje tylko w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego PFRON o wyniku negatywnej weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku wniosków, które w trakcie oceny nasuwają wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów uczestnictwa w programie lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez zespół ekspertów niezależnych od PFRON. Procedury przewidują, że członkowie zespołu ekspertów mają możliwość osobistego spotkania z wnioskodawcą. Powyższe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wyeliminowanie ryzyka dokonania przez Fundusz błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych w nadmiernej wysokości. UWAGA! W dniu podpisania umowy dofinansowania, Wnioskodawca powinien przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz innych dokumentów, zgodnie z dyspozycją Oddziału PFRON.

Ocena merytoryczna wniosku

Do oceny merytoryczne przekazuje się wyłącznie te wnioski, które przeszły pomyślnie weryfikację formalną (Wnioskodawcy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w programie). Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celu programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przyznanych przez Zarząd PFRON. Na tym etapie odbywa się m.in.:

 1. sprawdzenie poprawności informacji zawartych np. w specyfikacji zakupu oprzyrządowania,
 2. ocena realności proponowanej ceny oprzyrządowania,
 3. przydzielenie odpowiedniej liczby punktów dla wniosku.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na tę część wniosku i staranne wypełnienie odpowiednich informacji i załączników gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na liczbę przydzielonych punktów. Im większą liczbę punktów otrzyma wnioskodawca, tym będzie miał większe szanse na przyznanie mu dofinansowania.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków

Celem strategicznym programu jest aktywizacja zawodowa oraz utrzymanie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia, zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Najwyżej punktowane będą kryteria związane z realizacją ww. celów programowych. Przy ocenie merytorycznej wniosków brane będą pod uwagę:

 1. stopień oraz zakres niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. posiadane wykształcenie,
 4. aktualnie realizowany etap kształcenia,
 5. miejsce zamieszkania,
 6. inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej i/lub określone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą PFRON w odrębnej uchwale.

Dofinansowanie w pierwszej kolejności powinno trafić do osób, którym posłuży do aktywizacji zawodowej i społecznej, rozumianej jako umożliwienie zatrudnienia i pracy lub uczenia się i stosowania wiedzy. W konsekwencji, dofinansowane w pierwszej kolejności powinno trafić do osób, które wykażą chęć podjęcia zatrudnienia bądź kształcenia się na poziomie wyższym, niż dotychczasowy. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych. W tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

Podejmowanie i realizacja decyzji

Kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Wnioskodawców spełniających wszystkie kryteria uczestnictwa w programie). Lista rankingowa wszystkich wniosków zostanie wywieszona w siedzibie Oddziału. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej i jej wysokości podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach. UWAGA! Od decyzji Pełnomocników nie przysługuje odwołanie. Oddział powiadomi Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Oddział poinformuje o miejscu i terminie podpisania umowy oraz o wymaganych dokumentach przy podpisywaniu umowy. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania, określa wysokość przyznanej pomocy finansowej, sposób zabezpieczenia i przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia. Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w formie bezgotówkowej. Przelanie przyznanych środków finansowych następuje na rachunek sprzedawcy po przedstawieniu podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT (jeśli z faktury VAT można określić parametry techniczne przedmiotu zakupu) lub faktury VAT i wypełnionej przez sprzedawcę specyfikacji zakupu. Żadne środki finansowe nie są przekazywane na rachunek wnioskodawcy. Umowa dofinansowania jest realizowana po udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę wymaganej części udziału własnego. W sytuacji, gdy wartość uzyskanego dofinansowania w ramach różnych obszarów programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami i zobowiązaniami.

Czy można występować wobec pfron przez pełnomocnika?

Tak, Wnioskodawca może występować do PFRON przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Pełnomocnictwo powinno określać zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności. Pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.