informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja dla wnioskodawców „Pegaz 2010” – obszar C / 2011

Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji i wymagań związanych zprzygotowaniem przez Wnioskodawcę wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, jak też jego rozpatrzeniem przez PFRON.

Jest to materiał pomocniczy i nie wchodzi wskład formalnej dokumentacji programowej (dokumentami tymi są program i procedury realizacji programu „Pegaz 2010” wraz zzałącznikami).

Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je składać?

Wniosek można złożyć tylko w wyznaczonym terminie, tzn. od dnia 1 sierpnia do dnia 22sierpnia 2011 roku .

Wniosek należy złożyć wOddziale PFRON właściwym dla miejsca zamieszkania .

Adresy Oddziałów PFRON znajdują się nastronie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka „PFRON/ Oddziały Funduszu).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego . Prosimy zadbać ouzyskanie odpowiedniego potwierdzenia złożenia wniosku – pieczęć Oddziału Funduszu na kopii wniosku, dowód nadania przesyłki itp.

W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych odWnioskodawcy , dopuszcza się możliwość podjęcia przez Pełnomocników Zarządu PFRON w danym Oddziale Funduszu decyzji oprzywróceniu wnioskodawcy ww. terminu składania wniosków. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

UWAGA! Informacja, że Wnioskodawca nie znał terminu naboru wniosków i dlatego nie mógł wówczas złożyć wniosku, nie będzie uznawana za wystarczający powód doprzywrócenia możliwości złożenia wniosku.

Douzasadnionych powodów można zaliczyć np. pobyt w szpitalu czy zwolnienie lekarskie w dniach przypadających na termin naboru wniosków.

UWAGA ! Samo złożenie wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania pomocy wramach programu.

Kto w 2011 roku może ubiegać się o dofinansowanie (do kogo jest skierowany program)?

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które nie mogą się poruszać na wózku ręcznym, posiadają aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub wprzypadku dzieci i młodzież wwieku do lat 16 –aktualne orzeczenie oniepełnosprawności oraz udokumentują jednoczesną dysfunkcję:

 • obu kończyn dolnych i jednej górnej,

albo

 • obu kończyn górnych i jednej dolnej,

albo

 • wszystkich kończyn.

Kobiety powyżej 60roku życia a mężczyźni powyżej 65 roku życia, mogą uczestniczyć wprogramie, oile są zatrudnione/zatrudnieni.

UWAGA! Aby uzyskać pomoc, muszą być spełnione wszystkie warunki uczestnictwa wprogramie. Dotyczy to także okresu zawierania umowy dofinansowania.

Kto nie może uzyskać dofinansowania?

Wnioskodawca, który nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa w programie (wskazanych wyżej), jak też gdy:

 1. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (których termin zapłaty upłynął),
 2. w przeszłości był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących poswojej stronie,
 3. w latach 2006 – 2010 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON w zakupie wózka inwalidzkiego onapędzie elektrycznym,
 4. w latach 2009 - 2011 udzielono Wnioskodawcy pomocy ze środków PFRON nautrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego onapędzie elektrycznym.

Jak często można korzystać z dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym?

Dofinansowanie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej pomocy ześrodków PFRON w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (licząc odkońca roku, wktórym udzielono pomocy). Jest to najkrótszy okres, po którym można się ponownie ubiegać o dofinansowaniezakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (okres karencji).

Np. Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2006 roku, to kolejny wniosek mógłby być pozytywnie rozpatrzony dopiero w 2012 roku.

Jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2005 roku, to kolejny wniosek może być pozytywnie rozpatrzony już w2011 roku, o ile w latach 2009-2011 Wnioskodawca nie korzystał z dofinansowania na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

O dofinansowanie przed upływem okresu karencji mogą ubiegać się wyłącznie ciWnioskodawcy, którzy:

 1. wskutek zmian w stanie fizycznymlub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać zposiadanego wózka inwalidzkiego onapędzie elektrycznym – fakty te muszą być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty,
 2. wskutek zdarzeń losowych utracili wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę (następstwa żywiołów i katastroflub kradzież wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – okoliczności temuszą być potwierdzone na piśmie przez właściwe jednostki – np. Policję czy Straż Pożarną.

Wysokość dofinansowania w 2011 roku

Kwota udzielonego dofinansowania jest ustalana dla każdego Wnioskodawcy oddzielnie zgodnie zalgorytmem, według skróconej zasady mówiącej, że im wyższe dochody, tym niższe dofinansowanie. Wysokość dofinansowanie jest zależna wyłącznie odwysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Maksymalna kwota dofinansowania wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi w 2011 roku 6.380 zł. Na kwotę tęmogą liczyć Wnioskodawcy osiągający najniższe dochody w gospodarstwie domowym.

Na podstawie odrębnej – dodatkowej i indywidualnej procedury można ubiegać się ozwiększenie ww. kwoty - jednak nie więcej niż o 100% (maksymalnie do12.760 zł) oraz wyłącznie wtedy gdy jej zwiększenie umożliwi zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ponadstandardowo wyposażonego idopasowanego doindywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej. Procedura ta pozwoli naograniczenie/wyeliminowanie ryzyka dokonania przez Fundusz błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych wnadmiernej wysokości.

W tym przypadku do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opiniawydana przez zespół ekspertów niezależnych od PFRON.

Eksperci mają możliwość osobistego spotkania z wnioskodawcą, celem ustalenia/ potwierdzenia stanu faktycznego, związanego zzakresem dysfunkcji narządu ruchu ipotrzebą wyposażenia we wnioskowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. PFRON nie refunduje kosztów przejazdów wnioskodawcy i/lub jego podopiecznego, związanych ze stawiennictwem naposiedzenie zespołu ekspertów Nieuzasadniona odmowa stawiennictwa stanowi podstawę do negatywnej opinii zespołu.

Ubiegając się o zwiększenie kwoty dofinansowania, Wnioskodawca uzasadnia wystąpienie, dołączając wraz zwnioskiem odpowiednie zaświadczenie lekarskie (zgodnie z wzorem załącznika nr 2a doformularza wniosku - 2-ga strona) oraz informację sprzedawcy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do formularza wniosku).

Tabela umieszczona na końcu opracowania wskazuje maksymalną wysokość dofinansowania w zależności od osiąganych dochodów.

Wymagana wysokość udziału własnego

Wkład własny zadeklarowany we wniosku musi być wniesiony w pełnej kwocie, zwyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie wwysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku doudziału własnego, deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku.

Wysokość wkładu własnego jest wyliczana przez PFRON zgodnie z algorytmem, według skróconej zasady: im wyższe dochody brutto tym wyższy udział własny.

We wniosku Wnioskodawca może zadeklarować wkład własny w minimalnej wysokości określonej w programie, który wzrasta w przypadku ponownego/kolejnego udzielenia pomocy wzakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (średnio o 5 punktów procentowych):

 1. dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie po raz pierwszy wnioskowanej pomocy w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 15% ceny brutto zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali jeden raz pomocw zakupie wózka w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 20% ceny brutto zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 3. dla wnioskodawców, którzy wcześniej uzyskali conajmniej dwa razy wnioskowaną pomoc w ramach programów PFRON – minimalny udział własny wynosi 25% ceny brutto zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wysokość rzeczywistego udziału własnego uzależniona będzie także od rzeczywistej ceny przedmiotu dofinansowania.

Całość różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania ześrodków PFRON a ceną brutto zakupu stanowi rzeczywisty udział własny Wnioskodawcy.

Tabela wskazująca minimalną wysokość udziału własnego (w %), zgodnie z zasadami programu.

Informację o wysokości wymaganego udziału własnego w zakupie Wnioskodawca uzyska także wraz z informacją oprzyznanym dofinansowaniu oraz przy podpisaniu umowy dofinansowania zPFRON.

Przed przekazaniem środków PFRON Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić udział własny wzakupie. Jeśli suma wyliczonego przez PFRON minimalnego udziału własnego i kwoty dofinansowania jest mniejsza niż cena brutto zakupu/usługi – Wnioskodawca zobowiązany jest douiszczenia pełnej różnicy między ceną brutto a kwotą dofinansowania.

Formularze wniosków

Podstawą decyzji o przyznaniu przez Fundusz dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu wymaganym przez Fundusz.

W formularzu wniosku zawarte są informacje ułatwiające jego sporządzenie, dlatego warto się z nimi zapoznać jeszcze przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku.

Formularz wniosku nie jest skomplikowany. PFRON nie wymaga, aby na etapie składania wniosku składać dokumenty potwierdzające zatrudnienie czy pobieranie nauki. Opierając się nadanych zawartych we wniosku może je losowo weryfikować , korzystając z danych teleadresowych przekazanych przez Wnioskodawców.

UWAGA!Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania!

Przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza wniosku izadbać, aby wniosek zawierał wszelkie wymagane informacje.

UWAGA!Prawidłowo sporządzony wniosek przyspiesza proces rozpatrywania wniosków!

Formularz wniosku dopobrania znajduje się na www.pfron.org.pl (zakładka „Programy izadania PFRON”/ Pegaz 2010). Druki wniosków będzie można również uzyskać woddziałach PFRON.

W przypadku pełnoletniego Wnioskodawcy występującego o udzielenie pomocy dla siebie (posiadającego zdolność do czynności prawnych) - w tym przypadku należy złożyć wniosek „P”.

W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (osoby do lat 18), Wnioskodawcą jest ten zrodziców, który ma wspólne z dzieckiem miejsce zamieszkania lub opiekun prawny – w tym przypadku należy złożyć wniosek „O”.

W przypadku pełnoletnich osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych (w tym osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych), wnioskodawcą jest opiekun prawny – w tym przypadku należy złożyć wniosek „O” .

Wymagane załączniki do wniosku zostały określone w tabeli pkt 7 . Wszystkie inne dokumenty, dodatkowo dołączone do wniosku należy umieścić także w tej tabeli (pozycja: „Inne załączniki”).

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz zkompletem wymaganych załączników.

Wnioskodawca powinien zgłosić do Oddziału PFRON informacje o wszelkich zmianach , dotyczących danych zawartych we wniosku ( np. zmiana nazwiska, zmiana adresu, zmiana wysokości dochodów w gospodarstwie domowym).

PFRON nie zwraca Wnioskodawcy ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku przez inne osoby czy organizacje pozarządowe.

Jeśli Wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli Wnioskodawca nanosi zmiany lub uzupełnia informacje zawarte we wniosku, konieczne jest ich parafowanie przez wnioskodawcę wraz z datą dokonania zmiany lub uzupełnienia informacji. Wymóg parafowania zmian wraz z datą dokonania czynności dotyczy także wystawców dokumentów dołączanych przez wnioskodawcę do wniosku.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

Proces rozpatrywania przez PFRON wniosków składa się z następujących etapów:

 1. ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),
 2. ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku),
 3. decyzja Pełnomocników,
 4. przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

Do Funduszu wpływa bardzo dużo wniosków, wszystkie są poddawane tej samej procedurze rozpatrywania, według takich samych kryteriów.

Weryfikacja formalna i uzupełnianie wniosków

Natym etapie PFRON sprawdza m.in. czy:

 1. dana osoba niepełnosprawna spełnia wszystkie warunki uczestnictwa wprogramie,
 2. wniosek został złożony w terminie,
 3. wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne np. te dotyczące informacji owcześniej udzielanej pomocy ze środków PFRON,
 4. wniosek jest kompletny itp.

Oddział PFRON może wskazać tylko jednorazowy termin na uzupełnienie wniosku.

Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną

Ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników downiosku należy dostarczyć niezwłocznie, najpóźniej do terminu wyznaczonego przez Oddział PFRON.

Ponieważ Fundusz rozpatruje bardzo wiele wniosków w tym samym terminie, niezwykle istotne jest, aby Wnioskodawca dokonywał wszelkich uzupełnień wwyznaczonym przez Oddział terminie.

UWAGA !Wnioski nieuzupełnione we wskazanym przez Oddział terminie, sąweryfikowane negatywnie pod względem formalnym i podlegają archiwizacji bez dalszej oceny (merytorycznej). Negatywna weryfikacja formalna jest równoznaczna zwykluczeniem z uczestnictwa wprogramie.

W przypadku ewentualnej pomyłki ze strony Oddziału PFRON przy weryfikacji formalnej wniosku, Wnioskodawca może zwrócić się do Pełnomocników Zarządu PFRON w tym Oddziale (na piśmie) o ponowną weryfikację formalną wniosku. Taka możliwość istnieje tylko w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego PFRON owyniku negatywnej weryfikacji formalnej wniosku.

W przypadku wniosków, które w trakcie oceny nasuwają wątpliwości codo możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów uczestnictwa w programie lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez zespół ekspertów niezależnych od PFRON.

Procedury przewidują, że członkowie zespołu ekspertów mają możliwość osobistego spotkania z wnioskodawcą. Powyższe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wyeliminowanie ryzyka dokonania przez Fundusz błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych wnadmiernej wysokości.

UWAGA! Wdniu podpisania umowy dofinansowania, Wnioskodawca powinien przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz innych dokumentów, zgodnie zdyspozycją Oddziału PFRON.

Ocena merytoryczna wniosku

Do oceny merytoryczne przekazuje się wyłącznie te wnioski, które przeszły pomyślnie weryfikację formalną (Wnioskodawcy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa wprogramie).

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celu programu iktóre zmieszczą się wlimicie środków finansowych przyznanych przez Zarząd PFRON.

Na tym etapie odbywa się m.in.:

 1. sprawdzenie poprawności informacji zawartych np. w specyfikacji zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. ocena realności proponowanej ceny wózka,
 3. przydzielenie odpowiedniej liczby punktów dla wniosku.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na tę część wniosku i staranne wypełnienie odpowiednich informacji i załączników gdyż będzie to miało bezpośredni wpływ na liczbę przydzielonych punktów. Im większą liczbę punktów otrzyma wnioskodawca, tym będzie miał większe szanse na przyznanie mu dofinansowania.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków

Celem strategicznym programu jest aktywizacja zawodowa oraz utrzymanie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia, zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Najwyżej punktowane będą kryteria związane z realizacją ww. celów programowych.

Przy ocenie merytorycznej wniosków brane będą pod uwagę:

w przypadku wniosków „P” (pełnoletni adresat programu):

 1. stopień oraz zakres niepełnosprawności,
 2. aktywność zawodowa,
 3. posiadane wykształcenie,
 4. aktualnie realizowany etap kształcenia,
 5. miejsce zamieszkania,
 6. inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej i/lub określone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą PFRON w odrębnej uchwale;

w przypadku wniosków „O” (na rzecz niepełnoletniego lub nie posiadającego zdolności do czynności prawnych adresata programu):

 1. zakres niepełnosprawności,
 2. aktualnie realizowany etap kształcenia,
 3. miejsce zamieszkania,
 4. inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej i/lub określone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą PFRON w odrębnej uchwale.

Dofinansowanie wpierwszej kolejności powinno trafić doosób, którym posłuży doaktywizacji zawodowej i społecznej, rozumianej jako umożliwienie zatrudnienia i pracy lub uczenia się i stosowania wiedzy. Wkonsekwencji, dofinansowane w pierwszej kolejności powinno trafić do osób, które wykażą chęć podjęcia zatrudnienia bądź kształcenia się napoziomie wyższym, niż dotychczasowy.

Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych douzupełnienia lub korekty danych. W tym przypadku podstawą podjęcia decyzji wsprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

Podejmowanie i realizacja decyzji

Kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Wnioskodawców spełniających wszystkie kryteria uczestnictwa w programie).

Lista rankingowa wszystkich wniosków zostanie wywieszona w siedzibie Oddziału.

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej i jej wysokości podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziałach.

UWAGA!Od decyzji Pełnomocników nie przysługuje odwołanie.

Oddział powiadomi Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Oddział poinformuje omiejscu i terminie podpisania umowy oraz o wymaganych dokumentach przy podpisywaniu umowy.

Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania, określa wysokość przyznanej pomocy finansowej, sposób zabezpieczenia i przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia.

Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w formie bezgotówkowej . Przelanie przyznanych środków finansowych następuje na rachunek sprzedawcy po przedstawieniu podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (jeśli z faktury VAT można określić parametry techniczne przedmiotu zakupu) lub faktury VAT i wypełnionej przez sprzedawcę specyfikacji zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Żadne środki finansowe nie są przekazywane na rachunek wnioskodawcy.

Umowa dofinansowania jest realizowana po udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę wymaganej części udziału własnego.

W sytuacji, gdy wartość uzyskanego dofinansowania przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami, zobowiązaniami.

Czy można występować wobec pfron przez pełnomocnika?

Tak, Wnioskodawca może występować do PFRON przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Pełnomocnictwo powinno określać zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności . Pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był wżaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.