informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Procedury realizacji Programu

Procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności iefektywności programu;
 2. międzynarodowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych o randze: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy lub organizowane w ramach pucharu świata lub pucharu Europy, których organizacja zlecana jest przez właściwą międzynarodową organizację sportu;

2a) międzynarodowej organizacji sportu – należy przez to rozumieć światową lub europejską federację sportową, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (International Paralympic Committee), Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (International Committee of Sports for the Deaf), Olimpiady Specjalne (Special Olympics Int.);

 1. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania ianalizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu waspekcie finansowym i rzeczowym;
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 4. procedurach – należy przez to rozumieć Procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”;
 5. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”;
 7. uczestnikach międzynarodowej imprezy sportowej – należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne (w przypadku dyscyplin sportowych, które tego wymagają również osoby pełnosprawne np. kolarstwo tandemowe dla osób zdysfunkcją narządu wzroku – członek tandemu, bramkarz w piłce nożnej 5-osobowej) rywalizujące w zawodach sportowych, które odbywają się w ramach międzynarodowej imprezy sportowej;
 8. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania ze środków PFRON zadania realizowanego w ramach programu, w danym roku kalendarzowym;
 9. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 10. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, obejmujący dany rok kalendarzowy;
 11. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych w ramach międzynarodowej imprezy sportowej, w tym przewidzianych do dofinansowania ze środków programu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
 2. Procedury określają:
  1. tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków;
  2. zasady kwalifikowalności wydatków;
  3. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  4. zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazywanych na realizację programu;
  5. zasady monitorowania i ewaluacji programu;
  6. wzory wniosków i umów dla poszczególnych modułów realizacji programu.
 3. O przyznanie pomocy w ramach programu mogą ubiegać się podmioty wskazane w rozdziale VI programu działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności, spełniające warunki uczestnictwa w programie określone w rozdziale VII programu.
 4. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.
 5. Formy oraz zakres pomocy wymienione zostały w rozdziale VIII programu.
 6. Obsługę realizacyjną, w zakresie ustalonym w programie oraz procedurach zapewnia Biuro PFRON.
 7. Z udziału w programie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe:
  1. w związku z działalnością których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa;
  2. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, w stosunku do których toczą się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa;
  3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
 8. Na podstawie decyzji Zarządu PFRON z udziału w programie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 9. Realizacja zadania nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
  1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Przez wymagalne zobowiązania, o których mowa w ust. 9 należy rozumieć:
 1. w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone;
 2. w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
 1. wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane – z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności;
 2. wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane – z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności;
 3. wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

II. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków

 1. Wnioski w poszczególnych latach realizacji programu przyjmowane są w terminach wskazanych odrębną uchwałą przez Zarząd PFRON.
 2. Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową).
 3. Wniosek sporządza się w wersji papierowej oraz elektronicznej w przypadku:
  1. Modułu I programu – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do procedur;
  2. Modułu II programu – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1b do procedur.

Ubieganie się o przyznanie wsparcia, bądź uzyskanie wsparcia w ramach Modułu I programu nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie wsparcia, bądź uzyskania wsparcia w ramach Modułu II przedmiotowego programu i odwrotnie.

 1. Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku.
 2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Biura PFRON, a w przypadku wniosków wysłanych za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) datę stempla operatora pocztowego/datę nadania przesyłki.
 3. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.
 5. Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 6. Biuro PFRON w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku sprawdza prawidłowość jego wypełnienia oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników, który w formie pisemnej przekazuje Wnioskodawcy w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia zapisów lub dostarczenia brakujących załączników.
 7. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki lub udzielić niezbędnych wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wykazu z PFRON, o którym mowa w ust. 9. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie są weryfikowane negatywnie i podlegają archiwizacji.
 8. O negatywnej weryfikacji formalnoprawnej wniosku Biuro PFRON powiadamia Wnioskodawcę pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od daty weryfikacji.
 9. W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów uczestnictwa w programie, Biuro PFRON w terminie 5 dni roboczych od daty podjęcia stosownej decyzji, powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o niezakwalifikowaniu się do programu oraz archiwizuje wniosek.
 10. Ocenę merytoryczną kompletnych wniosków przeprowadza Komisja Oceny Wniosków powołana przez Prezesa Zarządu PFRON. Szczegółowe warunki pracy Komisji Oceny Wniosków zostaną określone wZarządzeniu Prezesa Zarządu PFRON.
 11. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.
 12. Podczas oceny merytorycznej komisja ocenia:
  1. możliwość realizacji projektu,
  2. zgodność zakresu merytorycznego zadnia z celami programu,
  3. realność osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników,
  4. doświadczenie Wnioskodawcy przy realizacji działań o podobnej tematyce,
  5. racjonalność i efektywność przedstawionych w budżecie projektu kosztów (zgodnie z zasadą racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi),
  6. zasoby kadrowe, organizacyjne, rzeczowe (w tym lokalowe i techniczne) i finansowe Wnioskodawcy;
  7. kwalifikowalność wydatków oraz czytelność źródeł finansowania
 13. W trakcie oceny merytorycznej Biuro PFRON przeprowadza m.in. szczegółową weryfikację budżetu zadania, w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych wydatków, a następnie proponuje kwotę dofinansowania
 14. Podstawą podjęcia przez PFRON decyzji w ramach programu są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków uzupełnionych. W tym przypadku, podstawą podjęcia decyzji są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
 15. Decyzję o przyznaniu środków na realizację zadania podejmuje Zarząd PFRON.
 16. Biuro PFRON powiadamia Wnioskodawcę o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty podjęcia decyzji, przy czym decyzja negatywna wymaga uzasadnienia. Wnioski rozpatrzone negatywnie podlegają archiwizacji.
 17. Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON jednokrotne odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania stosownego powiadomienia. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.
 18. Wnioski, które nie zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej podlegają archiwizacji.
 19. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu złożenia wniosku określonego w procedurach. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać przyczyny uchybienia terminu. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON.
 20. Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Biurze PFRON.
 21. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Biura PFRON wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.
 22. W przypadku, gdy kwota środków przyznana przez Zarząd PFRON jest niższa od kwoty wnioskowanej we wniosku, umowa może być zawarta jeżeli:
 1. Wnioskodawca oświadczy, iż zabezpieczy środki finansowe, uzupełniające środki przyznane przez PFRON, w wysokości wystarczającej na pełną realizację zadania i/lub
 2. w wyniku negocjacji strony ustalą możliwość:
  1. obniżenie łącznej wysokości wydatków kwalifikowalnych zadania, wykazanych we wniosku;
  2. zmiany wysokości pozycji budżetu zadania.
 1. Negocjacje z Wnioskodawcą (tj. osobami upoważnionymi do reprezentowania Wnioskodawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych) prowadzi jednostka organizacyjna Biura PFRON odpowiedzialna za realizację programu.
 2. W trakcie negocjacji Biuro PFRON ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowego uzasadnienia lub przedłożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających konieczność poniesienia określonych wydatków wykazanych w budżecie zadania.
 3. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół zawierający stanowiska stron oraz wynegocjowane wysokości wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu zadania. Budżet zadania uwzględniający wynegocjowane zmiany poszczególnych pozycji oraz dokumenty, o których mowa w ust. 26, stanowią załączniki do protokołu.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia wyników negocjacji podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

III. Zasady kwalifikowalności wydatków

 1. Za kwalifikowalne uznaje się wydatki wskazane w rozdziale VIII programu, o ile:
  1. są niezbędne do realizacji zadania;
  2. zostaną uwzględnione w budżecie zadania i umieszczone we wniosku oraz w umowie zawartej w ramach programu pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON;
  3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową;
  5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy.
 1. W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:
  1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;
  2. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  3. wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do zadania będącego przedmiotem umowy;
  4. wydatki nieudokumentowane;
  5. wydatki na zakup nieruchomości;
  6. mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe;
  7. odpisy amortyzacyjne dotyczące sprzętu i urządzeń.
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, VAT nie jest kwalifikowalny, chyba że Wnioskodawca oświadczy, iż będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pomoc finansowa w ramach programu, nie może być przyznana Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc ze środków PFRON na ten sam cel z innego tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
 4. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenia wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Konieczne jest precyzyjne zaplanowanie liczby niezbędnych pracowników i stawek ich wynagrodzenia. Za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenie w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji zadania. Do wydatków zadania może zostać wliczona każda wypłata należna pracownikom na mocy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub regulaminów wewnętrznych. Każda wypłata, która nie znajduje podstaw w przepisach ogólnych lub w regulaminach lub nie jest opodatkowana, nie może zostać uznana jako wydatek kwalifikowalny zadania.
 5. Za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem postanowień ust.7.
 6. Koszty związane z realizacją projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz.U. z2013r. poz.330, z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 7. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie wykonać usług będących elementem zadania dopuszcza się zlecenie wykonania tych usług wykonawcy zewnętrznemu, na podstawie pisemnie zawartej umowy. Dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi.
 8. Pod pojęciem „powierzenia wykonania usługi wykonawcy zewnętrznemu” należy rozumieć sytuację, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zlecenie na wykonanie usługi i będzie to zlecenie realizować przy pomocy swoich pracowników.
 9. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania.
 10. Wnioskodawca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 3 do procedur.
 11. Warunkiem uznania kosztów powierzenia wykonania usług za kwalifikowalne jest wskazanie przez Wnioskodawcę we wniosku zakresu usług, które zamierza powierzać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez PFRON.
 12. W ramach kosztów inwestycyjnych wykazywane są koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 3.500,00 zł, a przewidywalny okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

IV. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań

 1. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania, sposób ich przekazania oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa.
 2. Warunkiem zawarcia umowy, jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
 3. Wzór umowy określają załączniki nr 2a i 2b do procedur.
 4. Załącznikiem do umowy jest budżet zadania przedłożony przez Wnioskodawcę do wniosku albo ustalony w trybie negocjacji.
 5. Budżet zadania powinien spełniać następujące warunki:
 1. każda pozycja budżetu powinna zawierać szczegółowe wyliczenia na podstawie cen jednostkowych, stawek i narzutów – z podaniem podstawy kalkulacji;
 2. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje budżetu mają być sfinansowane ze środków PFRON;
 3. w przypadku wynagrodzeń personelu realizującego zadanie należy podać w szczególności liczbę zatrudnionych osób, formę zatrudnienia oraz okres w jakim zatrudnione osoby realizują zadanie w danym roku;
 4. w przypadku usług zleconych wykonawcom zewnętrznym należy wyszczególnić wszystkie rodzaje usług;
 5. Wnioskodawca posiadający uprawnienia do odliczania podatku VAT wykazuje w budżecie zadania wydatki w kwotach netto, a Wnioskodawca nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 1. Wnioskodawca zobowiązany jest, pod rygorem wypowiedzenia umowy, zgłosić bezzwłocznie do PFRON informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych środków w ramach programu.
 2. W przypadku, gdy łączna kwota przyznanych Wnioskodawcy w ramach programu środków nie przekracza 500.000,00 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest złożenie przez Wnioskodawcę, przed przekazaniem środków PFRON, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku, gdy łączna kwota przyznanych Wnioskodawcy w ramach programu środków wynosi ponad 500.000,00 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 3. Przekazanie środków następuje przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy, wydzielony dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
 4. Przekazywanie środków dokonywane jest w całości po podpisaniu umowy w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentów potwierdzających zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowo sporządzonego zapotrzebowania na środki finansowe PFRON, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnicy Zarządu PFRON mogą podjąć decyzję o wypłacie środków w dwóch transzach wg następujących zasad:
  1. pierwsza transza przekazywana jest zaliczkowo do wysokości 50% środków przyznanych na realizację zadania;
  2. przekazanie drugiej transzy środków następuje po rozliczeniu przez Wnioskodawcę co najmniej 60% poprzedniej transzy i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.
 5. Finansowaniem nie mogą być objęte kary umowne i opłaty związane z realizacją umowy.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest:
  1. posiadać osobny rachunek bankowy, wydzielony dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez PFRON w ramach realizacji programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  2. prowadzić dokumentację, dotyczącą kosztów zadania w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązuje Wnioskodawcę do jej stosowania. Wnioskodawca, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów wramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 3 do procedur.
 8. Wnioskodawca, który gromadzi lub przetwarza dane osobowe uczestników, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych, wynikających zprzepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Warunkiem rozpoczęcia przez Wnioskodawcę przetwarzania danych osobowych jest między innymi posiadanie prawa do ich przetwarzania.
 9. Wnioskodawca może dokonać zmian w zadaniu pod warunkiem:
  1. niezwłocznego zgłoszenia tych zmian do PFRON w formie pisemnej;
  2. niewyrażenia sprzeciwu przez PFRON na dokonanie tych zmian w ciągu 15 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16.
 10. Zmiany dotyczące:
  1. przesunięć o więcej niż 15% lub o więcej niż 100.000,00 zł pomiędzy głównymi kategoriami wydatków ujętych w budżecie zadania;
  2. wprowadzenia lub usunięcia podkategorii wydatków w ramach głównych kategorii wydatków, o których mowa w pkt 1;
  3. wprowadzenie nowego lub usunięcie jednego z planowanych działań, mogą nastąpić wyłącznie w wyniku negocjacji między stronami, po złożeniu przez Wnioskodawcę do Biura PFRON aktualnego budżetu zadania oraz harmonogramu.
 1. Wprowadzenie wynegocjowanych zmian do zadania, o których mowa w ust. 15 wymaga formy aneksu do umowy. Decyzje w sprawie ich zatwierdzenia podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON. Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwoty środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.
 2. Rozliczenie finansowe projektów dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj.osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźników nakładu oraz produktu w odniesieniu do wartości tych wskaźników zaplanowanych we wniosku.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

V. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków PFRON przekazanych w ramach realizacji programu.

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków PFRON, jednostki organizacyjne PFRON uprawnione są do przeprowadzania okresowych, kontroli w siedzibie Wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.

VI. Zasady monitorowania i ewaluacji programu

 1. Biuro PFRON jest odpowiedzialne za utworzenie i aktualizację bazy danych organizacji pozarządowych, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach programu, umożliwiającej analizę skuteczności pomocy.
 2. Jednostka organizacyjna Biura PFRON odpowiedzialna za realizację programu, przygotowuje zbiorcze zestawienie danych obejmujące wartości wskaźników, o których mowa w ust. 4, dotyczące zadań realizowanych przez organizacje.
 3. Celem ewaluacji projektu jest ocena jakości realizacji projektu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń.
 4. Ustala się następujące konstrukcje wskaźników ewaluacji:
  1. W przypadku modułu I:
   1. Pierwszy wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz zawodników niepełnosprawnych (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
   2. Drugi wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz wszystkich zawodników rywalizujących podczas imprezy sportowej.
   3. Wskaźnik produktu – czas trwania imprezy sportowej wyrażony w dniach.
   4. Pierwszy wskaźnik rezultatu – liczba zawodników niepełnosprawnych (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), którzy wzięli udział w imprezie sportowej, w ramach realizacji zadania ze środków finansowych PFRON.
   5. Drugi wskaźnik rezultatu łączna liczba zawodników, którzy wzięli udział w imprezie sportowej, w ramach realizacji zadania ze środków finansowych PFRON.
  2. W przypadku modułu II:
   1. Pierwszy wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz zawodników niepełnosprawnych (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
   2. Drugi wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz wszystkich uczestników międzynarodowej imprezy sportowej i ich opiekunów oraz kadry trenerskiej, technicznej i lekarskiej.
   3. Wskaźnik produktu – czas trwania imprezy sportowej wyrażony w dniach.
   4. Pierwszy wskaźnik rezultatu – liczba zawodników niepełnosprawnych (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), którzy wzięli udział w imprezie sportowej, w ramach realizacji zadania ze środków finansowych PFRON.
   5. Drugi wskaźnik rezultatu łączna liczba zawodników, którzy wzięli udział w imprezie sportowej, w ramach realizacji zadania ze środków finansowych PFRON.