informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść Programu obowiązująca od dnia 2 czerwca 2016 roku

I. Nazwa programu

„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 2. międzynarodowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych orandze: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy lub organizowane w ramach pucharu świata lub pucharu Europy, których organizacja zlecana jest przez właściwą międzynarodową organizację sportu;

2a) międzynarodowej organizacji sportu – należy przez to rozumieć światową lub europejską federację sportową, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (International Paralympic Committee), Międzynarodowy Komitet Sportu Głuchych (International Committee of Sports for the Deaf), Olimpiady Specjalne (Special Olympics Int.);

 1. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności – tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. osobach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć osoby, októrych mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 4. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”;
 6. uczestnikach międzynarodowej imprezy sportowej – należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne (w przypadku dyscyplin sportowych, które tego wymagają również osoby pełnosprawne np. kolarstwo tandemowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – członek tandemu, bramkarz w piłce nożnej 5-osobowej) rywalizujące w zawodach sportowych, które odbywają się w ramach międzynarodowej imprezy sportowej;
 7. umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania lub refundacji ze środków programu zadania realizowanego w ramach programu, wdanym roku kalendarzowym;
 8. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony doubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu;
 9. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, obejmujący dany rok kalendarzowy;
 10. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 11. zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych wramach międzynarodowej imprezy sportowej, w tym przewidzianych do dofinansowania lub refundacji ze środków programu.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IV. Cele programu

 1. Program realizowany jest w dwóch modułach:
  1. Moduł I – wsparcie międzynarodowych imprez sportowych dlaosób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski,
  2. Moduł II – wsparcie uczestnictwa osób niepełnosprawnych wmiędzynarodowych imprezach sportowych organizowanych poza granicami Polski.
  3. Celem programu jest:
 2. w Module I wsparcie dla organizowania w Polsce międzynarodowych imprez sportowych promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych,
 3. w Module II wsparcie uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach sportowych, organizowanych poza granicami Polski.

V. Okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 2. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

VI. Adresaci programu

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się:

 1. w przypadku Modułu I do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe na terenie Polski,
 2. w przypadku Modułu II do uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych poza granicami Polski.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

 1. Warunkiem otrzymania przez podmioty wskazane w rozdziale VI pomocy finansowej ze środków programu jest:
  1. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym ztytułu wpłat obowiązkowych;
  2. nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
  3. przedstawienie dokumentu międzynarodowej organizacji sportu:
 1. w przypadku Modułu I – potwierdzającego, że wnioskodawca został upoważniony przez międzynarodową organizację sportu do organizacji na terytorium Polski międzynarodowej imprezy sportowej, której dotyczy wniosek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2,
 2. w przypadku Modułu II – potwierdzającego, że wnioskodawca został upoważniony przez międzynarodową organizację sportu do wyznaczenia na terytorium Polski uczestników międzynarodowej imprezy sportowej.
 1. W przypadku Modułu I spośród uczestników międzynarodowej imprezy sportowej, co najmniej 5% stanowić muszą osoby posiadające obywatelstwo polskie.

VIII. Formy i zakres pomocy

 1. Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje:
  1. w przypadku Modułu I – wydatki związane z organizacją iprowadzeniem międzynarodowej imprezy sportowej, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne,
  2. w przypadku Modułu II – wydatki związane z udziałem uczestników międzynarodowej imprezy sportowej organizowanej poza granicami Polski.
 2. W ramach Modułu I za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z:
  1. organizacją i prowadzeniem imprezy sportowej, obejmujące:
   1. wynajem obiektów, wynajem bądź zakup urządzeń i sprzętu oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi imprezy, przy czym koszty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów realizacji zadania,
   2. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników międzynarodowej imprezy sportowej wraz z opiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie imprezy,
   3. transport uczestników międzynarodowej imprezy wraz zopiekunami oraz osób zaangażowanych w organizację iprowadzenie imprezy, w tym również transport sprzętu sportowego uczestników międzynarodowej imprezy sportowej;
  2. udziałem osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w szkoleniach związanych z obsługą logistyczną i techniczną imprezy;
  3. wolontariatem oraz usługami informacyjnymi realizowanymi na rzecz uczestników międzynarodowej imprezy sportowej oraz ich opiekunów;
  4. promocją międzynarodowej imprezy sportowej przy wykorzystaniu materiałów informacyjnych w wersji papierowej ielektronicznej (broszury, banery internetowe, przewodniki oraz gadżety w tym koszulki);
  5. udziałem uczestników międzynarodowej imprezy sportowej wraz z opiekunami, sympatyków oraz osób zaangażowanych worganizację i prowadzenie międzynarodowej imprezy sportowej w forach, spotkaniach, panelach dyskusyjnych, wydarzeniach towarzyszących;
  6. prowadzenie kampanii społecznej promującej międzynarodową imprezę sportową (bilbordy, spoty reklamowe, Internet, dokumentacja foto-video, itp.).
 3. W ramach Modułu II za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz transportem uczestników międzynarodowej imprezy sportowej i ich opiekunów oraz kadry trenerskiej, technicznej i lekarskiej.
 4. Maksymalna wysokość pomocy ze środków programu nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania ponoszonych przez adresata programu, przy czym:
  1. w Module I nie więcej niż 2mln zł,
  2. w Module II nie więcej niż 500 tys. zł.

IX. Tryb postępowania

 1. Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PFRON.
 2. Biuro PFRON dokonuje weryfikacji formalnoprawnej imerytorycznej złożonych wniosków.
 3. Biuro PFRON dokonując weryfikacji merytorycznej wniosku ocenia w szczególności celowość przyznania pomocy ze środków programu w odniesieniu do zaproponowanego przez wnioskodawcę uzasadnienia potrzeby realizacji zadania.
 4. Wysokość pomocy przyznanej ze środków programu, termin realizacji zadania oraz sposób przekazania środków określa umowa zawarta pomiędzy PFRON a wnioskodawcą.
 5. Integralną częścią programu są procedury realizacji programu określające m.in.:
  1. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
  2. zasady kwalifikowalności wydatków;
  3. tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków;
  4. system monitorowania i zasady ewaluacji programu;
  5. wzory wniosku oraz umowy.

6. PFRON zapewni ogólnodostępność procedur realizacji programu.

X. Finansowanie realizacji programu

1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalona jest w planie finansowym PFRON.

XI. Zadania realizatorów programu

 1. Realizatorami programu są:
  1. Rada Nadzorcza PFRON;
  2. Zarząd PFRON;
  3. Biuro PFRON.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej PFRON należy:
  1. zatwierdzenie programu;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie.
 3. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  1. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu;
  2. zatwierdzenie procedur realizacji programu;
  3. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu;
  4. dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.
 4. Do zadań Biura PFRON należy:
  1. realizacja programu zgodnie z trybem określonym w programie;
  2. zarządzanie programem;
  3. monitorowanie programu;
  4. dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.

XII. Zasady monitorowania i sprawowania kontroli nadwykorzystaniem środków PFRON przekazanych narealizację zadania

 1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności izgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, umowie i rozliczeniach.
 2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON uprawniony jest do przeprowadzania okresowych kontroli wsiedzibie wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.