informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych do oprocentowania kredytów zaciągniętych w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Informacje - dofinansowanie do oprocentowania kredytów

Prowadzisz zakład pracy chronionej lub jesteś przedsiębiorstwem społecznym? Spłacasz kredyt zaciągnięty w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przeznaczony na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych? Chcesz uzyskać dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu? Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie

Możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem, że wykorzystasz te kredyty na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Kto składa wniosek

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub pracodawca posiadający status przedsiębiorstwa społecznego. 

Kto może skorzystać

Pracodawca, który:

 • złoży do Funduszu wniosek o dofinansowanie,
 • posiada kredyt w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • wykorzystuje kredyt na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Jeśli tylko część kredytu wykorzystujesz na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, to możesz się starać o dofinansowanie tylko do tej części.

Kiedy nie można skorzystać

Nie otrzymasz dofinansowania do oprocentowania kredytów przeznaczonych na:

 • zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa społecznego,
 • finansowanie inwestycji pod wynajem,
 • zakup samochodów osobowych,
 • wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych.

oraz do tych kredytów:

 • których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym lub rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej pracodawcy,
 • spłaconych wcześniej niż w miesiącu złożenia wniosku o dofinansowanie

Co musisz przygotować

Pobierz wniosek oraz załącz:

 • kopie lub odwzorowanie cyfrowe aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej lub statusu przedsiębiorstwa społecznego,
 • kopie umów kredytowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 • informację z banku kredytującego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek,
 • informację o zaciągniętych kredytach inwestycyjnych przeznaczonych na:
  • zakup gruntów, nieruchomości wraz z ich remontem lub remont obiektów własnych – oświadczenie, że grunty/nieruchomości będą przeznaczone na prowadzenie zakładu pracy chronionej (w przypadku, gdy ich lokalizacja nie jest ujęta w decyzji o nadaniu zakładu pracy chronionej) oraz że nie są/nie będą wynajmowane. W przypadku ich wynajmu należy określić procent wynajmowanej powierzchni w stosunku do powierzchni całkowitej,
  • zakup samochodów – oświadczenie, jakich samochodów dotyczy zakup wraz kserokopiami dowodów rejestracyjnych,
 • pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • inne dokumenty, które potwierdzają informacje zawarte we wniosku.

Zapoznaj się z objaśnieniami do wniosku.

Co musisz zrobić

Złóż wypełniony papierowy wniosek wraz z załącznikami.

Kiedy możesz skorzystać

Wnioski na dany rok kalendarzowy możesz składać od 1 stycznia do 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

Pracodawca, który uzyskał status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego składa wniosek za okres od dnia 16 listopada do końca tego roku w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Jakie wsparcie możesz otrzymać

50% dofinansowania do oprocentowania kredytu zaciągniętego w banku lub w kasie oszczędnościowo-kredytowej przy uwzględnieniu, że: 

 1. maksymalne oprocentowanie kredytu objętego dofinansowaniem nie może przekraczać stopy WIBOR trzymiesięczny i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
  Stopa WIBOR trzymiesięczny - suma rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowana przez agencję informacyjną.
 1. kwota kredytu, która może być objęta dofinansowaniem, nie może przekraczać sumy:
  • iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  • iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  • iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

Przykład

Jeżeli zatrudniasz:

 • 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,
 • 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,
 • 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,
  to kwota kredytu, do której może ubiegać się o dofinansowanie wynosi 485 000 zł tj.: 
 • 2 x 55 000 zł = 110 000 zł
 • 5 x 35 000 zł = 175 000 zł
 • 8 x 25 000 zł = 200 000 zł
  Pamiętaj: gdy wpisujesz stan zatrudnienia, weź pod uwagę przeciętny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych z danym stopniem niepełnosprawności z trzech miesięcy, które poprzedzają dzień złożenia wniosku.
  • Dofinansowanie dotyczy odsetek od kredytów z terminami płatności przypadającymi w roku, za który złożono wniosek o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, w którym złożono ten wniosek – jeżeli obowiązanym do ich spłaty był pracodawca,

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie możesz otrzymać na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, za który składasz wniosek.

Po zakończeniu roku kalendarzowego możesz złożyć wniosek na kolejny okres.

Gdzie składasz wniosek 

Wniosek wraz z załącznikami złóż do Oddziału PFRON właściwego dla siedziby zakładu lub przedsiębiorstwa.

 Podstawa prawna

Data publikacji: 2023-11-20
Data modyfikacji: 2024-02-14
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi