informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zakres zadań merytorycznych Lidera i Partnerów projektu

W ramach projektu Lider odpowiadał za zarządzanie projektem, występował w roli przedstawiciela partnerstwa w kontaktach z instytucjami nadrzędnymi, odpowiadał również za działania promocyjne i monitoringowo-ewaluacyjne projektu. Partnerzy odpowiadali za realizację działań merytorycznych, wynikających z celów projektu i zmierzających do osiągnięcia jego rezultatów. Partnerzy odpowiadali za rekrutację, diagnozę oraz udzielanie wsparcia zgodnie z zaplanowaną ścieżką dla uczestników/uczestniczek projektu.

Zakres zadań Partnerów projektu:

 • Tworzenie Indywidualnych Planów Działania - każdy uczestnik projektu otrzymał przygotowany w trakcie projektu indywidualny plan działania. Informacje zebrane od uczestników projektu podczas procesu rekrutacji były punktem wyjścia w indywidualnej pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, zmierzającego do określenia unikalnego dla każdej osoby celu zawodowego.
 • Warsztaty aktywności zawodowej - miały na celu pomóc beneficjentom ostatecznym w:
  • nabyciu umiejętności poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod poszukiwania pracy,
  • przekazanie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • wyposażenie uczestników w umiejętność oceny własnego profilu zawodowego,
  • wyposażenie uczestników w umiejętność autoprezentacji,
  • wyposażenie uczestników w umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcą. Tematyka zajęć obejmowała m.in. takie zagadnienia, jak: budowanie poczucia własnej wartości, komunikacja interpersonalna, asertywność, jak radzić sobie ze stresem, autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie CV, określenie rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • Szkolenia zawodowe - po przejściu przez beneficjentów pierwszego kroku kształtowania ścieżki, czyli uczestnictwo w doradztwie zawodowym, gdzie został opracowany Indywidualny Plan Działania, beneficjenci mieli możliwość wyboru określonego szkolenia zawodowego zgodnie z ich zainteresowaniami. Oferta szkoleniowa była kształtowana zgodnie z potrzebami beneficjentów. Takie rozwiązanie pozwoliło na lepsze dostosowanie oferty zawartej w projekcie do oczekiwań.
 • Staże rehabilitacyjne - staże były okazją do nabycia doświadczenia na stanowisku pracy, ale również znacznie zwiększyły prawdopodobieństwo zatrudnienia osób niesłyszących. Okres stażu był czasem na stworzenie kapitału doświadczenia pracowniczego, zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców. Podjęcie stażu dało możliwość rozpoczęcia pełnienia nowej roli społecznej – pracownika i przerwanie wieloletniej bierności zawodowej. Staż trwał średnio 3 m-ce z możliwością wydłużenia stażu do 6 m-cy, w zależności od predyspozycji danego beneficjenta oraz wymagań danego stanowiska. W czasie stażu każdy stażysta mógł skorzystać z pomocy asystenta stażu/trenera pracy.
 • Poradnictwo prawne i psychologiczne (poradnictwa udzielało tylko PZG oraz Fuga Mundi)- pomoc prawna skupiała się na zapoznaniu beneficjentów z przysługującymi im prawami oraz obowiązkami pracowniczymi. Z kolei pomoc psychologiczna skupiała się na łamaniu barier tkwiących w beneficjentach, na zwiększaniu ich aktywności oraz zmianie utrwalonych postaw społecznych.
 • Targi edukacyjne (zrealizowane przez PZG)- miały na celu zebranie w jednym miejscu i czasie ofert wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i udostępnienie ich wszystkim zainteresowanym. Podczas targów prezentowano również ofertę szkół wyższych. Każda ze szkół miała do dyspozycji stoisko-box, w którym prezentowała ofertę i osiągnięcia swojej szkoły.
 • Miasto Głuchych (zrealizowane przez PZG)- w ramach projektu zorganizowano wydarzenie/happening pn. „Miasto Głuchych”. Korzystając z obecności dużej liczby młodych głuchych, wspólnie z nimi zorganizowana została przestrzeń, podzielona na miejsca, w których słyszący odbiorcy happeningu mieli za zadanie załatwić codzienne sprawy: skorzystać z banku, pójść do urzędu skarbowego, urzędu miast itp. Wszystkie miejsca były obsługiwane przez głuchych. Dzięki temu słyszący mogli uświadomić sobie, jak wygląda życie głuchych w obcym językowo środowisku.
 • Warsztaty psychologiczne z umiejętności życiowych i planowania kariery –Life Skills dla młodzieży i dorosłych (zrealizowane przez PZG)- warsztaty były prowadzone przez psychologów i pedagogów. Celem warsztatów było:
  • rozwijanie umiejętności budowania zdań opisujących własne potrzeby, poglądy,
  • wyrażanie własnych emocji i umiejętność ich opisania, rozbudowanie „słownika emocjonalnego”,
  • przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez wdrażanie asertywnych zachowań,
  • skuteczna komunikacja w grupie, wyrażenie własnego zdania,
  • bronienie własnych praw,
  • znajomość obowiązków.
 • Katalog szkół (zrealizowane przez PZG)- w ramach projektu pilotażowego „Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy” opracowano pierwszą edycję katalogu szkół dla głuchych. W kolejnych latach realizacji projektu „4 kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II” uaktualniono edycję katalogów. Katalog miał na celu pomoc uczniom i ich rodzicom w dokonaniu wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej. Była to też okazja do podnoszenia jakości oferty edukacyjnej szkół, a co za tym idzie lepszego przygotowania absolwentów do rynku pracy. Informator został również przygotowany w wersji elektronicznej.
 • Staże zagraniczne (zrealizowane przez PZG)- w ramach realizacji projektu odbył się staż w Irlandii w zagranicznej organizacji pozarządowej zrzeszającej głuchych w Europie. Z jednej strony była to okazja do rozwoju osobistego stażysty, a z drugiej możliwość podniesienia jakości działań dzięki wykorzystaniu doświadczeń innych organizacji.
 • Poradniki w PJM (zrealizowane przez PZG)- poradniki w formie elektronicznej migane Polskim Językiem Migowym były najlepszą formą dotarcia do osób niesłyszących, co najważniejsze zrozumiałą. Tematyka Poradników to sprawy z jakimi na co dzień borykają się głusi, m.in. elementy doradztwa zawodowego – jak szukać pracy, jak się komunikować z pracodawcą, jakie prawa im przysługują.
 • Konkurs 4 Kroki (zrealizowane przez PZG)- warunkiem uczestnictwa było przejście pełnej ścieżki wsparcia, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Beneficjenci po przejściu całej ścieżki wsparcia sami zgłaszali się do konkursu. Po zamknięciu całej procedury konkursowej spośród wszystkich zgłoszonych rozlosowano nagrody.
 • Warsztaty liderskie dla głuchych absolwentów szkół wyższych (zrealizowane przez PZG)- podczas zajęć absolwenci mogli poznać zasady organizowania i prowadzenia działalności społecznej – organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, ruchów nieformalnych. Była to okazja do przygotowania zawodowego osób, które mogły podjąć pracę i działalność w istniejących oraz tworzyć nowe organizacje dla głuchych.
 • Warsztaty dla głuchych nauczycieli – repertuarowe (zrealizowane przez PZG)- warsztaty repertuarowe dla nauczycieli i absolwentów kierunków pedagogicznych podnoszące i uzupełniające kwalifikacje głuchych nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • 4 partnerstwa lokalne działające na rzecz utworzenia PES dla głuchych (zrealizowane przez UNDP) Celem było stworzenie odpowiedniego otoczenia dla funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej, koncentrując wsparcie na animacji i formacji partnerstwa na rzecz PES. Proces ten był kluczowy dla późniejszego powodzenia powstałego podmiotu gospodarczego. W trakcie zawiązywania partnerstwa oraz prac w ramach warsztatów, było możliwe podjęcie decyzji co do formy prawnej jaką miały te podmioty przyjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Warsztaty edukacyjne dla dorosłych BO (zrealizowane przez Fugę Mundi)- warsztaty obejmowały 24 godziny i dotyczyły prezentacji dostępnego dla osób niesłyszących systemu wsparcia społecznego i instytucjonalnego. Szczegółowo omówione zostały zadania i cele takich instytucji, jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, itp. Celem tych warsztatów było zapoznanie BO z podmiotami, w których osoby te mogły uzyskać ściśle określoną pomoc.
 • Wyjazd preorientacji zawodowej dla uczniów/absolwentów (zrealizowane przez Fugę Mundi)- celem wyjazdu była pogłębiona praca z osobami niesłyszącymi, kształtowanie ich kariery zawodowej. Forma wyjazdowa pozwoliła na skuteczną i zindywidualizowaną pracę z każdym beneficjentem, a także na pełne zaangażowanie w procesie pomocy. Ponadto dzięki formie wyjazdowej został osiągnięty dodatkowy cel, jakim była integracja osób niesłyszących, co z kolei wpłynęło pozytywnie na ich interakcje społeczne, ich aktywność.