informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Partner Projektu - Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

Fundacja jest organizacją ogólnopolską wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000055578 z dniem 11 września 1992 r. Siedziba organizacji znajduje się w Krakowie na ul. Dunajewskiego 5, 31-133 (www.fundacja-sm.org) Fundacja od 20 lat pomaga osobom chorym na stwardnienie rozsiane prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Zgodnie ze statutem zajmuje się w ramach działalności nieodpłatnej m.in.:

 1. organizowaniem i prowadzeniem pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu,
 2. udzielaniem świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu,
 3. ułatwianiem codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na:
  1. organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
  2. prowadzenia wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
  3. organizowaniu zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych
  4. popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych, organizowaniu plenerów malarskich oraz prowadzenia galerii dzieł sztuki.
  5. organizowaniu i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne
  6. prowadzeniu wydawnictwa zajmującego się problematyką opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  7. organizowaniem i finansowaniem konferencji i sympozjów naukowych poświęconych schorzeniom narządu ruchu, a w szczególności stwardnieniu rozsianemu i innym schorzeniom neurologicznym
  8. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja:

 • organizuje i prowadzi pensjonaty opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu.
 • udziela świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu:
 • ułatwia codzienne życie osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w

Szczególności na:

 1. organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
 2. sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych.
 3. prowadzenia wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
 4. organizowaniu zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych
 5. popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych, organizowaniu plenerów malarskich oraz prowadzenia galerii dzieł sztuki.
 6. organizowaniu i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne
 7. organizowaniu kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji
 8. współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

Fundacja realizowała wiele projektów współfinansowanych z środków zewnętrznych pochodzących z PFRON, od Wojewody Małopolskiego, Oddziału Małopolskiego Narodowego funduszu Zdrowia, Gminy Kraków, prywatnych sponsorów w ramach, których podopieczni otrzymywali wsparcie psychologiczne i prawne, opiekę i pomoc asystentów. Fundacja podejmowała liczne akcje i projekty integracyjne, organizowała bale charytatywne. W przeciągu ostatnich lat najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to:

 • Projekt „Kompleksowej rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” – realizowany był w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Projekt był dofinansowany przez PFRON na podstawie wniosku zgłoszonego w konkursie nr 1 z 15 X 2008 r. Koszt zadania w zakresie kosztów wynosił kwalifikowanych 148.000,00 zł, wysokość dotacji wyniosła 132.660,00 zł. Środki własne Fundacji 15.340,00 zł pochodziły z darowizn i odpłatnej działalności statutowej. Zadaniem objęto łącznie 120 osób ze stwardnieniem rozsianym z województwa małopolskiego, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcjami narządu ruchu, z zaburzeniami mowy i problemami emocjonalnymi. Prowadzone były indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne, psychoterapia, zabiegi logopedyczne oraz grupa wsparcia celem projektu było poszukiwanie sposobów i metodyki lepszego radzenia sobie z chorobą. W ramach projektu prowadzono również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV, przeprowadzania rozmów z potencjalnym pracodawcą. Rezultaty i wskaźniki projektu zostały osiągnięte zgodnie z planowanymi wartościami.
 • Projekt „Turnusów opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane” - realizowany był w okresie od 15 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt był dofinansowany przez wojewodę małopolskiego na podstawie oferty w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej. Całkowity koszt zadania wyniósł 216.000,00 Zł, wysokość dotacji wyniosła 144.000,00 zł, wkład własny Fundacji wyniósł 72.000,00 zł i pochodziły z akcji 1 % podatku i wpłat od uczestników turnusu. W turnusach uczestniczyło łącznie 180 osób. W trakcie pobytu uczestnicy objęci byli całodobową opieką, mieli zapewnioną rehabilitację i objęci byli wsparciem psychologicznym. Dla każdego beneficjenta stworzono indywidualny program terapeutyczny, łącznie z instruktażem ćwiczeń do stosowania w warunkach domowych po powrocie z turnusu. Równocześnie w ramach projektu prowadzona była grupa wsparcia oraz warsztaty rozwojowe w celu: rozwoju umiejętności interpersonalnych beneficjentów, nawiązania nowych kontaktów z innymi uczestnikami i wolontariuszami, zdobycia pozytywnych społecznych doświadczeń, nauki sygnalizowania i przyjmowania pomocy od innych. W wyniku projektu beneficjenci uzyskali poprawę funkcjonowania fizycznego i społecznego, co wykazały wskaźniki ewaluacji. Założenia projektu zostały osiągnięte.
 • Projekt „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji i wymagających stałej opieki ze względu na stan zdrowia, wiek, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w placówkach świadczących usługi opiekuńcze” - realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 21 sierpnia 2011 r. Projekt dofinansowany był przez Urząd Wojewody Małopolskiego w ramach działań pomocy społecznej. Beneficjentami zadania było 130 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi, w szczególności ze: stwardnieniem rozsianym, chorobami zaniku mięśni, stwardnieniem zanikowym bocznym, po udarach i urazach mózgowych, chorych na chorobę Parkinsona. Całkowity koszt zadania wyniósł 174.940,00 zł. Wysokość dotacji wyniosła 130.000,00 zł., wkład własny Fundacji wyniósł 44.940,00 zł. Celem projektu było wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji poprzez zapewnienie opieki i rehabilitacji podopiecznym tych osób. Kolejny tego typu projekt był realizowany w okresie październik – grudzień 2011 roku. Również finansowany z środków Wojewody Małopolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 100 000, 00 zł. Wysokość dotacji wyniosła 70.000,00 zł., natomiast wkład własny Fundacji wyniósł 30 000, 00 zł.

Fundacja od wielu lat prowadzi ciekawe i innowacyjne projekty, których celem były działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Do najciekawszych należą:

 • Projekt 2001 r. – Zorganizowanie giełdy pracy dla osób niepełnosprawnych.
 • 2001 – nadal – Biuro pośrednictwa pracy „AS” dla osób niepełnosprawnych.
 • 2002 – nadal – Wypożyczalnia rowerów „Dwa koła” oraz sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym prowadzone przez osoby niepełnosprawne w centrum Krakowa.
 • 2002, 2003 r. – Warsztaty komputerowe i pracownia internetowa dla osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON aktywizujące osoby niepełnosprawne.
 • 2003 r. – Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.
 • 2004 – 2008 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program „Partner”
 • 2004 r. i 2005 r. - Warsztaty komputerowe w ramach programu Partner (umowa nr P21/3/03 i 25/2005) na koszt 10.000,00 zł i 20.000,00 zł - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • 2006 r. i 2007 r. - Warsztaty komputerowe w ramach programu Partner 6, w ramach umów 6PA/000021/12/D i 6PA/000059/12/D. Budżet projektu dla każdej umowy wynosił 22.400,00 zł.
 • 2008 r. – Program Partner III – w ramach umowy 7PA/000016/12/D przeprowadzono dwa zadania pn.: „Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”. Budżet projektu wyniósł 23.400,00 zł.
 • 2008 r. – Grodzki Urząd Pracy – Fundacja zorganizowała miejsca pracy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na okres pół roku w ramach umowy o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.


Partnerzy projektu:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy