informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Piszą o Nas

Lista publikacji, które ukazały się po konferencji prasowej, która odbyła się w dn. 8 kwietnia br:

PFRON, Partnerzy, zaproszeni na konferencję goście

Strony ONET, WP, RYNEK PRACY INTEGRACJA, NGO.PL

Inne

Radio

  • Radio Warszawa – audycja (16.04.2014 godz. 20:00)
  • Radio Szczecin – audycja


PFRON pomoże osobom chorym na SM w podjęciu pracy

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pfron-pomoze-osobom-chorym-na-sm-w-podjeciu-pracy/z709v

Aż 70 proc. cho­rych na stward­nie­nie roz­sia­ne prze­cho­dzi na rentę w ciągu dwóch lat od usły­sze­nia dia­gno­zy, choć więk­szość z nich twier­dzi, że dzię­ki pracy nie czują się jak oby­wa­te­le dru­giej ka­te­go­rii - pod­kre­śla PFRON, który po­ma­ga cho­rym na SM w po­wro­cie na rynek pracy.

Do li­sto­pa­da Pań­stwo­wy Fun­dusz Re­ha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych pro­wa­dzi pro­jekt "Wspar­cie osób ze stward­nie­niem roz­sia­nym (SM), w tym z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, na rynku pracy", do któ­re­go za­pra­sza osoby chore na SM po­sia­da­ją­ce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści i nie­pra­cu­ją­ce, a także ich ro­dzi­ny.

PFRON prze­ko­nu­je, że osoby chore na SM chcą funk­cjo­no­wać tak jak osoby zdro­we - za­kła­dać ro­dzi­ny i pra­co­wać. Rzad­ko jed­nak mają taką moż­li­wość – po­wo­dem jest nie tylko stan zdro­wia, ale po­sta­wa cho­rych i pra­co­daw­ców.

Po­twier­dza­ją to ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne w ra­mach kam­pa­nii "SM-Walcz o sie­bie" re­ali­zo­wa­nej m.​in. przez PTSR. Jedna z or­ga­ni­za­to­rek kam­pa­nii Ma­li­na Wie­czo­rek pod­kre­śla, że dla bli­sko po­ło­wy cho­rych po po­sta­wie­niu dia­gno­zy praca staje się waż­niej­sza niż wcze­śniej - po­ma­ga za­cho­wać ak­tyw­ność i za­po­mnieć o cho­ro­bie.

Ba­da­nia po­ka­zu­ją też, że 88 proc. spo­łe­czeń­stwa uważa, że osoby z SM po­win­ny de­cy­do­wać się na roz­wi­ja­nie ka­rie­ry za­wo­do­wej.

- To są jed­nak tylko de­kla­ra­cje. W po­głę­bio­nych wy­wia­dach oka­zu­je się, że jest obawa, zwłasz­cza ze stro­ny pra­co­daw­ców, co bę­dzie, jak chory pój­dzie na dłuż­sze zwol­nie­nie, czy bę­dzie ra­dzić sobie z obo­wiąz­ka­mi. Eli­mi­na­cja tego stra­chu jest moż­li­wa tylko przez po­ka­zy­wa­nie, że cho­ro­ba po­zwa­la nor­mal­nie funk­cjo­no­wać - prze­ko­nu­je Wie­czo­rek.

Ba­da­nia po­twier­dza­ją, że cho­rzy na SM po­strze­ga­ni są jako osoby, które po­win­ny zre­zy­gno­wać z nor­mal­ne­go życia i "bar­dziej się oszczę­dzać". Nic dziw­ne­go, że sami czę­sto wy­co­fu­ją się z życia za­wo­do­we­go i nie czują mo­ty­wa­cji do pod­ję­cia pracy.

Co trze­ci chory uważa, że osoby z SM, które nadal pra­cu­ją, spo­ty­ka­ją się z ne­ga­tyw­ną re­ak­cją spo­łe­czeń­stwa. Dla­te­go za­miast otwar­cie mówić o swo­jej cho­ro­bie, dzię­ki czemu mia­ły­by szan­sę na do­sto­so­wa­nie miej­sca i czasu pracy do swo­ich moż­li­wo­ści, wolą za­cho­wać to dla sie­bie w oba­wie przed zwol­nie­niem czy innym trak­to­wa­niem.

W prak­ty­ce część osób prze­cho­dzi na rentę od razu po po­sta­wie­niu dia­gno­zy (70 proc. w ciągu dwóch lat), choć praca mo­gła­by być dla nich formą re­ha­bi­li­ta­cji, po­nie­waż po­ma­ga w utrzy­ma­niu do­brej kon­dy­cji fi­zycz­nej i psy­chicz­nej.

Marta Pin­dral, psy­cho­log uczest­ni­czą­ca w pro­jek­cie PFRON, prze­ko­nu­je, że dzię­ki pracy cho­rzy czują się do­war­to­ścio­wa­ni, mogą utrzy­mać pra­wi­dło­we re­la­cje z oto­cze­niem, po­ma­ga im ona za­cho­wać spraw­ność in­te­lek­tu­al­ną. Zwra­ca uwagę, że ni­skie po­czu­cie wła­snej war­to­ści to jeden z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów cho­rych na SM. Do­da­je, że spada ono dra­stycz­nie wraz z roz­wo­jem cho­ro­by. Do tego czę­sto do­cho­dzą pro­ble­my fi­zjo­lo­gicz­ne, co utrud­nia nor­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie, a także dłu­go­trwa­ły i uciąż­li­wy stres zwią­za­ny z cho­ro­bą. Praca po­ma­ga cho­rym za­cho­wać rów­no­wa­gę psy­chicz­ną i mo­ty­wu­je ich do walki o to, by jak naj­dłu­żej być spraw­ny­mi fi­zycz­nie.

Po­twier­dza­ją to uczest­ni­cy pro­jek­tu.

- Pra­cu­ję w skle­pie odzie­żo­wym. Praca nie jest cięż­ka, bar­dzo mi od­po­wia­da, a naj­waż­niej­sze jest to, że nie ma już sie­dze­nia w domu, le­że­nia i te­le­wi­zji. Muszę rano wstać i wyjść z domu. Bar­dzo ważne jest też to, że mam kon­takt z ludź­mi - pod­kre­śla Mag­da­le­na Wa­łach–Ziąb­ka.

W ra­mach pro­jek­tu PFRON ofe­ru­je m.​in. wspar­cie praw­ne, psy­cho­lo­gicz­ne, szko­le­nia, warsz­ta­ty oraz staże. Uczest­ni­cy spo­ty­ka­ją się ze spe­cja­li­sta­mi róż­nych dzie­dzin, wspól­nie z do­rad­cą za­wo­do­wym i psy­cho­lo­giem opra­co­wu­ją ścież­kę za­wo­do­wą. Mogą uczest­ni­czyć w wy­jaz­do­wych warsz­ta­tach ak­ty­wi­za­cji za­wo­do­wej i spo­łecz­nej, w szko­le­niach i kur­sach ję­zy­ko­wych, na­uczyć się za­wo­du w trak­cie prak­tyk. Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem nauki mogą li­czyć na wspar­cie fi­nan­so­we – np. opła­tę cze­sne­go, sfi­nan­so­wa­nie kur­sów przy­go­to­wu­ją­cych do eg­za­mi­nów, zakup ksią­żek i po­mo­cy na­uko­wych. Rów­no­le­gle po­śred­ni­cy pracy za­trud­nie­ni w róż­nych re­gio­nach kraju pro­wa­dzą roz­mo­wy z pra­co­daw­ca­mi i po­szu­ku­ją ofert pracy dla uczest­ni­ków.

Udział w pro­jek­cie jest bez­płat­ny.

Part­ne­ra­mi pro­jek­tu są łódz­ki od­dział Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Stward­nie­nia Roz­sia­ne­go (PTSR) oraz Fun­da­cja na Rzecz cho­rych na SM im. bł. Anie­li Sa­la­wy.

(jam)


Praca tak ważna, jak leczenie

http://niewidzialni.eu/Praca_tak_wazna,_jak_leczenie,11007.html

Dodano: 09 kwietnia 2014

Osoby chore na SM w obszarze pracy chcą żyć i funkcjonować tak jak osoby zdrowe. Taka sytuacja jest jednak rzadkością – powodem jest nie tylko stan zdrowia, ale postawa chorych i samych pracodawców. Od 15 miesięcy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”. Do tej pory przystąpiło do niego już ponad tysiąc osób.

Informacja prasowa

Badania potwierdzają, że chorzy na SM postrzegani są jako osoby, które powinny zrezygnować z normalnego życia na rzecz bardziej „oszczędzającego się”. Nie dziwi więc, że sami chorzy często wycofują się z życia zawodowego i nie czują motywacji do podjęcia pracy. Barierą w zawodowej aktywności chorych bywa też niewiedza pracodawców, którzy obawiając się wpływu choroby na efektywność pracy chorego pracownika nie zatrudniają go.

Aż 70 procent chorych przechodzi na rentę w ciągu 2 lat od usłyszenia diagnozy. Co trzeci chory uważa, że osoby z SM, które nadal pracują spotykają się z negatywną reakcją społeczeństwa. Prawie wszyscy badani przyznają, że od momentu usłyszenia diagnozy praca staje się dla nich ważniejsza, niż wcześniej – ponieważ dzięki niej nie czują się jak „obywatele drugiej kategorii” - są pracownikami, a nie chorymi.

Projekt realizowany przez PFRON to kompleksowa pomoc, której nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych na SM. Poprzez wsparcie prawne, psychologiczne, szkolenia, warsztaty oraz staże chorzy znacznie zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Uczestnicy spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach – zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk zawodowych oraz odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny. Uczestnicy projektu mogą też skorzystać ze wsparcia prawnika oraz pomocy lekarzy specjalistów. Równolegle do tych działań pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert dla zmotywowanych do podjęcia pracy uczestników.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą w ramach projektu liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

Wsparcie oferowane jest też rodzinom i bliskim osób chorych. Mogą one skorzystać ze wsparcia psychologa lub psychoterapeuty oraz porad prawnych w trybie indywidualnym lub grupowym.

Wszystkie oferowane aktywności dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego uczestnika.

Projekt realizowany będzie przez 8 miesięcy - do listopada 2014 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział osoby chore na stwardnienie rozsiane, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz nie pracują.


PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

http://praca.wp.pl/title,PFRON-zacheca-osoby-chore-na-SM-do-podejmowania-pracy,wid,16534740,wiadomosc.html

PAP | dodane 2014-04-12 (11:17)

Aż 70 proc. chorych na stwardnienie rozsiane przechodzi na rentę w ciągu dwóch lat od usłyszenia diagnozy, choć większość z nich twierdzi, że dzięki pracy nie czują się jak obywatele drugiej kategorii - podkreśla PFRON, który pomaga chorym na SM w powrocie na rynek pracy.

Do listopada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi projekt "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym (SM), w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy", do którego zaprasza osoby chore na SM posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i niepracujące, a także ich rodziny. PFRON przekonuje, że osoby chore na SM chcą funkcjonować tak jak osoby zdrowe - zakładać rodziny i pracować. Rzadko jednak mają taką możliwość - powodem jest nie tylko stan zdrowia, ale postawa chorych i pracodawców. Potwierdzają to badania przeprowadzone w ramach kampanii "SM-Walcz o siebie" realizowanej m.in. przez PTSR. Jedna z organizatorek kampanii Malina Wieczorek podkreśla, że dla blisko połowy chorych po postawieniu diagnozy praca staje się ważniejsza niż wcześniej - pomaga zachować aktywność i zapomnieć o chorobie. Badania pokazują też, że 88 proc. społeczeństwa uważa, że osoby z SM powinny decydować się na rozwijanie kariery zawodowej. "To są jednak tylko deklaracje. W pogłębionych wywiadach okazuje się, że jest obawa, zwłaszcza ze strony pracodawców, co będzie, jak chory pójdzie na dłuższe zwolnienie, czy będzie radzić sobie z obowiązkami. Eliminacja tego strachu jest możliwa tylko przez pokazywanie, że choroba pozwala normalnie funkcjonować" - przekonuje Wieczorek. Badania potwierdzają, że chorzy na SM postrzegani są jako osoby, które powinny zrezygnować z normalnego życia i "bardziej się oszczędzać". Nic dziwnego, że sami często wycofują się z życia zawodowego i nie czują motywacji do podjęcia pracy. Co trzeci chory uważa, że osoby z SM, które nadal pracują, spotykają się z negatywną reakcją społeczeństwa. Dlatego zamiast otwarcie mówić o swojej chorobie, dzięki czemu miałyby szansę na dostosowanie miejsca i czasu pracy do swoich możliwości, wolą zachować to dla siebie w obawie przed zwolnieniem czy innym traktowaniem. W praktyce część osób przechodzi na rentę od razu po postawieniu diagnozy (70 proc. w ciągu dwóch lat), choć praca mogłaby być dla nich formą rehabilitacji, ponieważ pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Marta Pindral, psycholog uczestnicząca w projekcie PFRON, przekonuje, że dzięki pracy chorzy czują się dowartościowani, mogą utrzymać prawidłowe relacje z otoczeniem, pomaga im ona zachować sprawność intelektualną. Zwraca uwagę, że niskie poczucie własnej wartości to jeden z najpoważniejszych problemów chorych na SM. Dodaje, że spada ono drastycznie wraz z rozwojem choroby. Do tego często dochodzą problemy fizjologiczne, co utrudnia normalne funkcjonowanie, a także długotrwały i uciążliwy stres związany z chorobą. Praca pomaga chorym zachować równowagę psychiczną i motywuje ich do walki o to, by jak najdłużej być sprawnymi fizycznie. Potwierdzają to uczestnicy projektu. "Pracuję w sklepie odzieżowym. Praca nie jest ciężka, bardzo mi odpowiada, a najważniejsze jest to, że nie ma już siedzenia w domu, leżenia i telewizji. Muszę rano wstać i wyjść z domu. Bardzo ważne jest też to, że mam kontakt z ludźmi" - podkreśla Magdalena Wałach-Ziąbka. W ramach projektu PFRON oferuje m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, szkolenia, warsztaty oraz staże. Uczestnicy spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem opracowują ścieżkę zawodową. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe - np. opłatę czesnego, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych. Równolegle pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju prowadzą rozmowy z pracodawcami i poszukują ofert pracy dla uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny Partnerami projektu są łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) oraz Fundacja na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.


PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

http://tech.money.pl/medycyna/artykul/pfron-zacheca-osoby-chore-na-sm-do-podejmowania-pracy,244,0,1514484.html

Aż 70 proc. chorych na stwardnienie rozsiane przechodzi na rentę w ciągu dwóch lat od usłyszenia diagnozy, choć większość z nich twierdzi, że dzięki pracy nie czują się jak obywatele drugiej kategorii - podkreśla PFRON, który pomaga chorym na SM w powrocie na rynek pracy.

Do listopada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi projekt ,,Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym (SM), w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy", do którego zaprasza osoby chore na SM posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i niepracujące, a także ich rodziny.

PFRON przekonuje, że osoby chore na SM chcą funkcjonować tak jak osoby zdrowe - zakładać rodziny i pracować. Rzadko jednak mają taką możliwość - powodem jest nie tylko stan zdrowia, ale postawa chorych i pracodawców.

Potwierdzają to badania przeprowadzone w ramach kampanii SM-Walcz o siebie realizowanej m.in. przez PTSR. Jedna z organizatorek kampanii Malina Wieczorek podkreśla, że dla blisko połowy chorych po postawieniu diagnozy praca staje się ważniejsza niż wcześniej - pomaga zachować aktywność i zapomnieć o chorobie.

Badania pokazują też, że 88 proc. społeczeństwa uważa, że osoby z SM powinny decydować się na rozwijanie kariery zawodowej. - To są jednak tylko deklaracje. W pogłębionych wywiadach okazuje się, że jest obawa, zwłaszcza ze strony pracodawców, co będzie, jak chory pójdzie na dłuższe zwolnienie, czy będzie radzić sobie z obowiązkami. Eliminacja tego strachu jest możliwa tylko przez pokazywanie, że choroba pozwala normalnie funkcjonować - przekonuje Wieczorek.

Badania potwierdzają, że chorzy na SM postrzegani są jako osoby, które powinny zrezygnować z normalnego życia i bardziej się oszczędzać. Nic dziwnego, że sami często wycofują się z życia zawodowego i nie czują motywacji do podjęcia pracy.

Co trzeci chory uważa, że osoby z SM, które nadal pracują, spotykają się z negatywną reakcją społeczeństwa. Dlatego zamiast otwarcie mówić o swojej chorobie, dzięki czemu miałyby szansę na dostosowanie miejsca i czasu pracy do swoich możliwości, wolą zachować to dla siebie w obawie przed zwolnieniem czy innym traktowaniem.

W praktyce część osób przechodzi na rentę od razu po postawieniu diagnozy (70 proc. w ciągu dwóch lat), choć praca mogłaby być dla nich formą rehabilitacji, ponieważ pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Marta Pindral, psycholog uczestnicząca w projekcie PFRON, przekonuje, że dzięki pracy chorzy czują się dowartościowani, mogą utrzymać prawidłowe relacje z otoczeniem, pomaga im ona zachować sprawność intelektualną. Zwraca uwagę, że niskie poczucie własnej wartości to jeden z najpoważniejszych problemów chorych na SM. Dodaje, że spada ono drastycznie wraz z rozwojem choroby. Do tego często dochodzą problemy fizjologiczne, co utrudnia normalne funkcjonowanie, a także długotrwały i uciążliwy stres związany z chorobą. Praca pomaga chorym zachować równowagę psychiczną i motywuje ich do walki o to, by jak najdłużej być sprawnymi fizycznie.

Potwierdzają to uczestnicy projektu. - Pracuję w sklepie odzieżowym. Praca nie jest ciężka, bardzo mi odpowiada, a najważniejsze jest to, że nie ma już siedzenia w domu, leżenia i telewizji. Muszę rano wstać i wyjść z domu. Bardzo ważne jest też to, że mam kontakt z ludźmi - podkreśla Magdalena Wałach-Ziąbka.

W ramach projektu PFRON oferuje m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, szkolenia, warsztaty oraz staże. Uczestnicy spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem opracowują ścieżkę zawodową. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe - np. opłatę czesnego, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych. Równolegle pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju prowadzą rozmowy z pracodawcami i poszukują ofert pracy dla uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Partnerami projektu są łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) oraz Fundacja na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/181869#.U0ZgnYXwJZK

Pracuj i walcz mimo SM

Autor: Mateusz Różański, Źródło: inf. własna

- Stwardnienie rozsiane zostało u mnie zdiagnozowane w 2006 roku, więc zmagam się z tą chorobą już od ośmiu lat. Dzięki udziałowi w projekcie udało mi się zrealizować staż i podjąć pracę. Zdobyłam nowe doświadczenie zawodowe. Poznałam wiele osób chorujących na SM, z którymi do dzisiejszego dnia utrzymuję kontakt. To bardzo ważne; dzięki nim wiem, że mając SM, można funkcjonować bez żadnych ograniczeń - mówi chorująca na stwardnienie rozsiane Małgorzata Chmielowiec.

Małgorzata Chmielowiec to jedna z uczestniczek projektu "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy", którego efekty przedstawiono podczas konferencji prasowej „Praca tak ważna, jak leczenie”, zorganizowanej 8 kwietnia w siedzibie PFRON w Warszawie.

W konferencji wzięły udział m.in. posłanka Alicja Dąbrowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego, Malina Wieczorek, organizatorka kampanii społecznej „SM - Walcz o siebie”, oraz przedstawiciele organizacji realizujących projekt: Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy i Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddziału w Łodzi.

Pokonać stereotypy

Wedle badań zrealizowanych w ramach drugiej części powyższej kampanii społecznej chorzy na SM postrzegani są jako osoby, które powinny zrezygnować z normalnego życia, by bardziej się „oszczędzać”. Nie dziwi więc, że sami chorzy często wycofują się z życia zawodowego i nie czują motywacji do podjęcia pracy. Z tych samych badań można się też dowiedzieć, że barierą w zawodowej aktywności chorych bywa też niewiedza pracodawców, którzy - obawiając się wpływu choroby na efektywność pracy - nie decydują się na zatrudnienie takiej osoby.

To właśnie te stereotypy, zdaniem organizatorów konferencji, stanowią najpoważniejszą przeszkodę na drodze do integracji społecznej osób z SM.

Kampania na rzecz pracy

By zmienić tę sytuację, PFRON we współpracy z Fundacją na rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy i Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego zrealizował projekt "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy", którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych na SM i osób z ich otoczenia.

W ramach projektu oferowane są staże i praktyki zawodowe, kursy językowe, pomoc psychologiczna i prawna, a także konsultacje ze specjalistami. Do lutego tego roku opracowano już 600 indywidualnych planów działania dla beneficjentów projektu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć stronie Fundacji.

SM nie wyklucza

O tym, jak ważna dla osób ze stwardnieniem rozsianym jest aktywność zawodowa, można było przekonać się dzięki prezentacji przedstawionej przez Malinę Wieczorek na temat realizacji kampanii "SM - walcz o siebie!".

- Zarówno chorzy, jak i osoby zawodowo wspierające chorych na SM oraz ich bliższe i dalsze otoczenie zgodnie uznają, że utrzymanie aktywności zawodowej osób ze stwardnieniem rozsianym jest potrzebne i bardzo ważne; to element terapeutyczny, który pomaga lepiej radzić sobie z chorobą - pod względem fizycznym i psychicznym – referowała Wieczorek.

Jak wynika z badań zrealizowanych na potrzeby kampanii, praca motywuje osoby z SM do ogólnej aktywności życiowej, pozwala zachować poczucie własnej wartości, pomaga zapomnieć o chorobie i sprawia, że choroba nie staje się głównym elementem życia.

Wieczorek zauważyła jednak, że poważnym problemem osób, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, jest strach przed przyznaniem się do swojej choroby. Z jednej strony obawiają się utraty pracy, z drugiej - zdają sobie sprawę z tego, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw.

Zdaniem uczestników konferencji, ważne jest przełamywanie stereotypów: zarówno po stronie pracodawców, jak i samych osób z SM.

Temu celowi służy m.in. kampania "SM – walcz o siebie", w ramach której prezentowane są filmy mające uświadomić społeczeństwu, że stwardnienie rozsiane w żadnym razie nie wyklucza z życia i w żadnym wypadku nie powinno wiązać się z biernością życiową.

Data opublikowania dokumentu: 2014-04-08, 16.45


Praca tak ważna, jak leczenie

http://megamocni.pl/czytelnia/konferencja_prasowa_pfron.html

Dodano 2014-04-09 07:42:32 | Autor: Jacek Gibel

Wczoraj w centrali warszawskiego PFRON odbyła się konferencja prasowa "Praca tak ważna, jak leczenie" poświęcona realizowanemu przez instytucję projektowi "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy".

W konferencji uczestniczyli m.in.: Pani Poseł Alicja Dąbrowska - Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego, Pani Malina Wieczorek - organizator kampanii społecznej „SM-Walcz o siebie” oraz przedstawiciele organizacji realizujących projekt: Fundacji na Rzecz Chorych na SM im bł. Anieli Salawy i Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi.

Osoby chore na SM (stwardnienie rozsiane) w obszarze pracy chcą żyć i funkcjonować tak jak osoby zdrowe. Taka sytuacja jest jednak rzadkością – powodem jest nie tylko stan zdrowia, ale postawa chorych i samych pracodawców. Od 15 miesięcy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”. Do tej przystąpiło do niego już ponad tysiąc osób.

Badania potwierdzają, że chorzy na SM postrzegani są jako osoby, które powinny zrezygnować z normalnego życia na rzecz bardziej „oszczędzającego się”.1 Nie dziwi więc, że sami chorzy często wycofują się z życia zawodowego i nie czują motywacji do podjęcia pracy. Barierą w zawodowej aktywności chorych bywa też niewiedza pracodawców, którzy obawiając się wpływu choroby na efektywność pracy chorego pracownika nie zatrudniają go.

Aż 70 procent chorych przechodzi na rentę w ciągu 2 lat od usłyszenia diagnozy 2. Co trzeci chory uważa, że osoby z SM, które nadal pracują spotykają się z negatywną reakcją społeczeństwa. Prawie wszyscy badani przyznają, że od momentu usłyszenia diagnozy praca staje się dla nich ważniejsza, niż wcześniej – ponieważ dzięki niej nie czują się jak „obywatele drugiej kategorii” - są pracownikami, a nie chorymi.

Projekt realizowany przez PFRON to kompleksowa pomoc, której nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych na SM. Poprzez wsparcie prawne, psychologiczne, szkolenia, warsztaty oraz staże chorzy znacznie zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Uczestnicy spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach – zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk zawodowych oraz odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny. Uczestnicy projektu mogą też skorzystać ze wsparcia prawnika oraz pomocy lekarzy specjalistów. Równolegle do tych działań pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert dla zmotywowanych do podjęcia pracy uczestników.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą w ramach projektu liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

Wsparcie oferowane jest też rodzinom i bliskim osób chorych. Mogą one skorzystać ze wsparcia psychologa lub psychoterapeuty oraz porad prawnych w trybie indywidualnym lub grupowym.

Wszystkie oferowane aktywności dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego uczestnika.

Projekt realizowany będzie przez 8 miesięcy - do listopada 2014 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział osoby chore na stwardnienie rozsiane, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz nie pracują.

Stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex – SM)

Najczęściej chorobę diagnozuje się u młodych dorosłych czyli u osób między 20 a 40 rokiem życia. SM to choroba nieuleczalna, przewlekła, postępująca Główne bariery, z którymi borykają się osoby chore na stwardnienie rozsiane związane są najczęściej z postępującą lub nagłą utratą sprawności i należą do nich trudności w wykonywaniu najprostszych czynności, zaburzenia funkcji ruchowych, czuciowych oraz organów zmysłów. Do najczęstszych objawów SM należą bowiem problemy móżdżkowe (zaburzenia równowagi i zawroty głowy), ruchowe (koordynacja ruchowa, zaburzenia koordynacji i drżenia u 50% chorych), czuciowe (zespoły bólowe dotykają 30% - 90% chorych to m.in. bóle neuropatyczne czy mięśniowe i stawowe, nerwobóle, neuralgie czy bóle neurogenne), zaburzenia napięcia mięśniowego oraz zaburzenia wzroku, zaburzenia mowy (bełkotliwa, spowolniona mowa, niewyraźna, przerwy pomiędzy słowami), zaburzenia poznawcze (percepcji i zaburzenia emocjonalne), męczliwość i zmęczenie (dotyka 75% - 90% chorych), zaburzenia nastroju (objawy depresyjne u 25% - 60% chorych i lękowe. Specyfika tej choroby czyni życie osób nią dotkniętych nieprzewidywalnym i bardzo trudnym.

O projekcie

Projekt pn.: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” jest projektem systemowym realizowanym przez Państwowy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6. Projekt realizuje PFRON w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi oraz Fundacją na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 W 2013 r. Dom Badawczy Maison zrealizował badania będące wstępem do drugiej części kampanii społecznej „SM – Walcz o siebie”. Celem projektu była diagnoza, jak osoby chore postrzegają siebie i jak są postrzegane w dwóch ważnych obszarach życia – pracy oraz rodziny

2 Według badań MSIF “Global Economic Impact of Multiple Sclerosis”, 2010

Bliższych informacji udziela:

Ewa Balicka-Sawiak - Rzecznik Prasowy PFRON rzecznik@pfron.org.pl, tel. 0-607-147-003

Anna Gryżewska - kierownik projektu agryzewska@pfron.org.pl, tel. 0-731-740-380


www.fundacjaavalon.pl

http://www.fundacjaavalon.pl/info_o_fundacji/aktualnosci/projekt_wsparcie.html

Projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

Utworzono: piątek, 08, listopad 2013 09:25

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM.

Wszelkie działania w projekcie skierowane do osób z SM mają charakter zindywidualizowany – uwzględniają ograniczenia wynikające z choroby, dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdej osoby. Są kompleksowe i ciągłe.

Uczestnicy projektu spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem/psychoterapeutą. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie miesięcznych praktyk, czy odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny.

Równolegle do tych działań, pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju, prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert pracy dla zmotywowanych do powrotu na rynek pracy lub rozpoczęcia pracy uczestników. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

W trakcie projektu zapewniamy również:

  • wsparcie psychologa/psychoterapeuty – w formie terapii / spotkań indywidualnych i/lub grupowych
  • porady prawne, wsparcie doradcy zawodowego lub trenera pracy, w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych
  • pomoc lekarzy specjalistów – neurologów, neuropsychologów, neurorehabilitantów, neurologopedów czy rehabilitantów.

W ramach projektu szeroką ofertę specjalistycznych zajęć, warsztatów i szkoleń kierujemy do rodzin, przyjaciół, opiekunów i opiekunek osób z SM. Spotkania indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą, zajęcia grupowe, wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych mają na celu wzmocnienie, wsparcie opiekunów w ich życiowych zadaniach i przekazanie im umiejętności i narzędzi skutecznego motywowania podopiecznych do samorealizacji społeczno-zawodowej.

Wsparcie dla uczestników realizowane jest zarówno w biurach projektu różnych miastach w Polsce, jak i podczas kilkunastodniowych wyjazdowych pobytów w ośrodku „Ostoja” w Woli Batorskiej.


www.bezbarier.pl

http://www.bezbarier.pl/default_events.php?pid=247

2013-11-08

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym..."

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”, którego nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM.

Wszelkie działania w projekcie skierowane do osób z SM mają charakter zindywidualizowany – uwzględniają ograniczenia wynikające z choroby, dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdej osoby. Są kompleksowe i ciągłe.

Uczestnicy projektu spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem/psychoterapeutą. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie miesięcznych praktyk, czy odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny.

Równolegle do tych działań, pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju, prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert pracy dla zmotywowanych do powrotu na rynek pracy lub rozpoczęcia pracy uczestników. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

W trakcie projektu zapewniamy również:

  • wsparcie psychologa/psychoterapeuty – w formie terapii / spotkań indywidualnych i/lub grupowych
  • porady prawne, wsparcie doradcy zawodowego lub trenera pracy, w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych
  • pomoc lekarzy specjalistów – neurologów, neuropsychologów, neurorehabilitantów, neurologopedów czy rehabilitantów.

W ramach projektu szeroką ofertę specjalistycznych zajęć, warsztatów i szkoleń kierujemy do rodzin, przyjaciół, opiekunów i opiekunek osób z SM. Spotkania indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą, zajęcia grupowe, wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych mają na celu wzmocnienie, wsparcie opiekunów w ich życiowych zadaniach i przekazanie im umiejętności i narzędzi skutecznego motywowania podopiecznych do samorealizacji społeczno-zawodowej.

Wsparcie dla uczestników realizowane jest zarówno w biurach projektu różnych miastach w Polsce, jak i podczas kilkunastodniowych wyjazdowych pobytów w ośrodku „Ostoja” w Woli Batorskiej.


Art. na str. http://www.niepelnosprawni.pl

Wsparcie na rynku pracy: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z SM

Źródło: inf. prasowa

Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM – to nadrzędny cel projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.

Skierowane do osób z SM działania, które obejmuje projekt, uwzględniają ograniczenia wynikające z choroby oraz są dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań każdego uczestnika. Wsparcie jest kompleksowe i ciągłe.

W ramach projektu uczestnicy spotykają się ze specjalistami różnych dziedzin, biorą udział w zajęciach – zgodnie ze ścieżką zawodową opracowaną wspólnie z doradcą zawodowym i psychologiem/psychoterapeutą. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach zawodowych i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie miesięcznych praktyk oraz odbyć płatny trzymiesięczny staż rehabilitacyjny.

Równolegle do tych działań pośrednicy pracy zatrudnieni w różnych regionach kraju prowadzą rozmowy z pracodawcami, organizują spotkania i poszukują ofert dla zmotywowanych: by powrócili na rynek pracy lub rozpoczęli pracę.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe – np. opłatę czesnego, wpisowego za szkołę, sfinansowanie kursów przygotowujących do egzaminów, zakup książek i pomocy naukowych.

W trakcie trwania projektu oferowane są również: wsparcie psychologa/psychoterapeuty – w formie terapii, spotkań indywidualnych i/lub grupowych; porady prawne, wsparcie doradcy zawodowego lub trenera pracy – w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych; pomoc lekarzy specjalistów: neurologów, neuropsychologów, neurorehabilitantów, neurologopedów i rehabilitantów.

- W ramach projektu szeroką ofertę specjalistycznych zajęć, warsztatów i szkoleń kierujemy do rodzin, przyjaciół, opiekunów i opiekunek osób z SM. Spotkania indywidualne z psychologiem/psychoterapeutą, zajęcia grupowe, wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych mają na celu wzmocnienie, wsparcie opiekunów w ich życiowych zadaniach i przekazanie im umiejętności i narzędzi skutecznego motywowania podopiecznych do samorealizacji społeczno-zawodowej – wyjaśniają organizatorzy.

Wsparcie dla uczestników realizowane jest zarówno w biurach projektu, zlokalizowanych w wielu miastach w Polsce, jak i podczas kilkunastodniowych wyjazdowych pobytów w ośrodku „Ostoja” w Woli Batorskiej.


Więcej informacji:

Projekt „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” ma charakter ogólnopolski. Wdrażany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi oraz Fundacją na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.