informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią istotny element rehabilitacji społecznej, ale też zawodowej tej grupy społeczeństwa. Realizowane przez stowarzyszenia, fundacje zadania z zakresu aktywizacji społecznej czy działania prowadzące do zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą być dofinansowane przez Fundusz. Zobacz zakres naszej współpracy z trzecim sektorem w Polsce.

Zaproszenie do udziału w pracach FORUM DIALOGU

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w pracach „FORUM DIALOGU” dotyczącego współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zasady naboru członków FORUM DIALOGU

  1. Podmioty uprawnione do udziału w pracach FORUM DIALOGU

   Podmiotami uprawnionymi do udziału w pracach FORUM DIALOGU są organizacje pozarządowe.
   Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Kryteria wyboru członków

   Przy wyborze członków FORUM DIALOGU będą brane następujące kryteria:

   1. Złożenie w terminie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszenia;
   2. Posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wymóg dotyczy również organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 3;
   3. Rekomendacja co najmniej 5 organizacji pozarządowych. Wymóg nie dotyczy organizacji pozarządowych, które posiadają w swoich strukturach terenowe jednostki organizacyjne.

   Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego przedstawiciela.

   Organizacja pozarządowa posiadająca zarząd główny oraz terenowe jednostki organizacyjne (koła, oddziały, itp.) zgłasza jednego wspólnego przedstawiciela, wskazywanego przez zarząd główny w imieniu wszystkich jednostek.

   Przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni się legitymować dobrą znajomością problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
   Organizacja rekomendująca nie może zgłosić swojego przedstawiciela.
   Przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni się legitymować dobrą znajomością problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  3. Zadania FORUM DIALOGU:

   1. rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi;
   2. dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
   3. wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnianie dobrych praktyk;
   4. konsultowanie kluczowych propozycji i dokumentów z obszaru współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi; wypracowywanie propozycji mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.
  4. Obowiązki członków FORUM DIALOGU:

   1. obecność oraz czynny udział w pracach FORUM DIALOGU, a w przypadku niemożności udziału w posiedzeniu, poinformowanie Koordynatora FORUM DIALOGU nie później niż 2 dni przed planowanym posiedzeniem;
   2. niezwłoczne poinformowanie Koordynatora FORUM DIALOGU o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka FORUM DIALOGU.
  5. Wymagane dokumenty

   Należy złożyć formularz zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  6. Zasady składania zgłoszeń

Zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony formularz i rekomendacje) należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP), dokument należy przesłać na skrzynkę: forum.dialogu@pfron.org.pl (za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu tego zgłoszenia na ww. skrzynkę);
 2. drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: „Zgłoszenie – Forum Dialogu” (za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego), z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową jednocześnie należy przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę: forum.dialogu@pfron.org.pl, z tytułem maila: „Zgłoszenie – Forum Dialogu”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 22 listopada 2022 r.

Osoby zaproszone do udziału w pracach FORUM DIALOGU zostaną niezwłocznie o tym poinformowane.

Data publikacji: 2022-10-28
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi