informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków

PFRON ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach następujących otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs nr1/2017);
 2. „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów, mających dokonać oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz.1817, z późn.zm.).

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

W ramach konkursów oceniane będą wnioski dotyczące realizacji następujących zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7lutego 2008 roku wsprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016r. poz.1945):

 1. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 2. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego izawodowego;
 3. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych iprzeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 4. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wyższe wykształcenie;
 2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817, zpóźn.zm.) lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz.1945);
 5. posiadać wiedzę o organizowaniu kampanii informacyjnych i imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich publicznego otoczenia pozwalającą na ocenę ekspercką projektów będących odpowiedzią na konkurs pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs nr 1/2017) (link do ogłoszenia konkursu) w szczególności dotyczących:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
 6. posiadać wiedzę o rynku wydawniczym w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich publicznego otoczenia, pozwalającą na ocenę ekspercką projektów będących odpowiedzią na konkurs pn.„Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017) (link do ogłoszenia konkursu), w szczególności dotyczących zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji osiąganego poprzez:
  1. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym”,
  2. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego”,
  3. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym”,
  4. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego”,
  5. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym”,
  6. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego”,
  7. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym”,
  8. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego”,
  9. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym”,
  10. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a, lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego”.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronność i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do PFRON drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu ipodpisaniu będą musiały być dostarczone do Funduszu w wersji papierowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: maj 2017 rok.

Przewidywany termin zakończenia oceny: lipiec 2017 rok.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 150 zł brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad naboru ekspertów;
 2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz okorzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad naboru ekspertów.

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl .

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności eksperta oceniającego wniosek, w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez PFRON organizacjom pozarządowym, zawartej w karcie oceny merytorycznej, którą można pobrać ze strony www.pfron.org.pl.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj.wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie oniekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać osobiście pocztą w jednej kopercie, w terminie do dnia 8 maja 2017 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul.Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI PFRON - ZADANIA ZLECANE 2017”

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 8 maja 2017r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 8 maja 2017r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn.„Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”, konkursu „Aktywność i wiedza” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl , w zakładce „ Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych ”.

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl