informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie z dnia 24 marca 2017 r. konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2017) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reh (...) Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2016r., poz.2046, zpóźn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe doudziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016r. poz.1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817, z późn.zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art.11 ust.1 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Cel konkursu

Promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

II. Kierunek pomocy, typ projektu i rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.
 2. Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć wyłącznie typu projektu: „kampanie prowadzone w formie imprez masowych”.
 3. Projekt musi dotyczyć zadania: „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji” (§1 pkt11 rozporządzenia MPiPS). Dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§1 pkt10 rozporządzenia MPiPS).
 4. W projekcie mogą być zgłaszane wyłącznie działania dotyczące organizacji następujących rodzajów imprez dla osób niepełnosprawnych:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa wust.1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust.4-5;
  4. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), conajmniej jednego projektu dotyczącego: organizacji ogólnopolskiej (lub międzynarodowej) imprezy kulturalnej lub sportowej dla osób niepełnosprawnych, lub organizacji ogólnopolskiej imprezy promującej aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych – którego budżet wynosił co najmniej 200.000zł.
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 3. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która nie spełnia warunku wskazanego w ust.2 pkt3, o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym spełnia ten warunek.
 4. W związku z postanowieniami ust.4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 2lata (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust.2 pkt3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 29 marca 2017 roku do dnia 24kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, októrym mowa w ust.5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Pozatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy ozlecenie realizacji zadań. Naetapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku zdofinansowania.

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wkonkursie wynosi 3.500.000zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa wust.1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej wust.1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VI. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. „Zasady” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust.2-7.
 2. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lubaktualne orzeczenie równoważne.
 3. Pod pojęciem „beneficjenta ostatecznego” należy rozumieć osoby biorące bezpośredni udział wdziałaniach zaplanowanych w projekcie (np.niepełnosprawnych artystów, sportowców). Pojęcie „beneficjenta ostatecznego” obejmuje również osoby niepełnosprawne uczestniczące wimprezie w charakterze publiczności.
 4. Zgłaszana w projekcie impreza musi:
  1. mieć charakter otwarty (tj.z udziałem publiczności);
  2. być prezentowana w mediach ogólnopolskich (w szczególności poprzez telewizję ogólnopolską);
  3. być organizowana corocznie, od co najmniej 2015 roku – stosowanie tego warunku może zostać wyłączone w przypadku imprez, w których zaplanowany zostanie udział co najmniej 500beneficjentów ostatecznych projektu, biorących bezpośredni udział w działaniach zaplanowanych w projekcie (np.niepełnosprawnych artystów, sportowców) lub udział conajmniej 3.000 osób niepełnosprawnych w charakterze publiczności.
 5. Jeżeli projekt dotyczy organizacji kilku imprez – warunki wskazane w ust.4 muszą być spełnione w odniesieniu do każdej imprezy. W przypadku projektów dotyczących organizacji ogólnopolskich imprez, wktórych impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych warunek wskazany wust.4 pkt2 nie odnosi się do imprez regionalnych.
 6. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca musi:
  1. informować o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON – informacja na ten temat musi być zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu;
  2. eksponować logo PFRON, w tym umieszczać logo na zaproszeniach i innych materiałach służących realizacji projektu.
 7. Wnioskowana na realizację projektu kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać kwoty 700.000zł.
 8. Z uwagi na przewidziany w konkursie typ projektu „kampanie prowadzone w formie imprez masowych” Wnioskodawca musi zamieścić we wniosku opis kampanii zawierający wszczególności: ideę, hasło/przesłanie, grupę docelową, planowane formy działań (np.reklama w TV), narzędzia przewidziane do realizacji działań (np.telewizyjny spot reklamowy), czas realizacji, planowane mierniki skuteczności dotarcia kampanii.

VII. Zasięg terytorialny projektów

 1. Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 8województw.
 2. Jeżeli projekt dotyczy organizacji kilku imprez – udział beneficjentów ostatecznych projektu zco najmniej 8województw musi zostać zapewniony w każdej imprezie. W przypadku projektów dotyczących organizacji ogólnopolskich imprez, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych warunek dotyczący udziału beneficjentów ostatecznych projektu zco najmniej 8województw odnosi się do projektu (tymsamym nie jest badany w ramach poszczególnych imprez składających się na cykl imprez regionalnych, jak również w ramach imprezy finałowej).
 3. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw (np.działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).

VIII. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31grudnia 2017 roku.
 2. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (ztymże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (ztym że nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku).

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały wrozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
  1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj.niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
  2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
  3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza), z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
 3. Wysokość wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 4. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu ostawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.
 5. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

X. Wskaźniki ewaluacji projektów

 1. W „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, określone zostały następujące konstrukcje wskaźników ewaluacji:
  1. wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz szacowanej liczby osób do których dotarła treść kampanii;
  2. pierwszy wskaźnik rezultatu – szacowana liczba osób do których dotarła treść kampanii (wskaźnik dotarcia);
  3. drugi wskaźnik rezultatu – szacowana liczba osób u których nastąpiła zmiana postaw (wskaźnik wpływu).
 2. Przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji projektu wartość pierwszego oraz drugiego wskaźnika rezultatu musi zostać ustalona przez Wnioskodawcę na podstawie badań sondażowych (typu omnibus).

XI. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.„Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust.1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu dokosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000zł;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę wramach art.36 ustawy o rehabilitacji,
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, wramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub wcałości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,

- jest równa lub przekracza 1.000.000zł.

 1. W związku z postanowieniami ust.2 pkt2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu zgłaszanego w ramach konkursu nr 1/2017 należy stosować następujące zasady:
  1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartość projektu zgłaszanego w konkursie nr 1/2017 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
  2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminem projektu zgłaszanego wkonkursie nr 1/2017) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
  3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się zterminem realizacji projektu zgłaszanego w konkursie nr 1/2017 należy zsumować:
   1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
   2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) w okresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektu zgłaszanego wkonkursie nr 1/2017 (jeżeli Wnioskodawca złożył zaktualizowany wniosek na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
 2. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1dnia kalendarzowego.
 3. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

XII. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000zł;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. W ramach konkursu wyklucza się możliwość wyboru ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) muszą być rozliczane przez Wnioskodawcę wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (tj.zpełnym udokumentowaniem kosztów).
 3. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XIII. Termin, tryb, kryteria i preferencje stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.
 6. W ramach konkursu stosowane są preferencje dla projektów dotyczących organizacji ogólnopolskich imprez, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych. Preferencje stosowane są według następujących zasad:
  1. jeżeli imprezy składające się na cykl imprez regionalnych organizowane będą na terenie 3imniej województw, ale w każdej imprezie zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej 8 województw – Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 5punktów;
  2. jeżeli imprezy składające się na cykl imprez regionalnych organizowane będą na terenie conajmniej 4 do 7 województw – Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 5punktów;
  3. jeżeli imprezy składające się na cykl imprez regionalnych organizowane będą na terenie conajmniej 8 i więcej województw – Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 10punktów;
  4. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 7. Komisja konkursowa przeprowadzi ocenę merytoryczną wniosków z uwzględnieniem opinii wydanych (do każdego wniosku) przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci zewnętrzni). Przedmiotem opinii ekspertów zewnętrznych będzie ocena celu projektu w odniesieniu do kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

XIV. Zasady przekazywania dofinansowania

Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania;
 2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych wcałości po podpisaniu umowy.

XV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bezkonieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdzialeXI ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XVI. Zrealizowane przez PFRON w 2017r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2017 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 133.674.369,93 zł.
 2. W 2016 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 206.692.392,90zł.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy