informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie konkursu - Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Ogłoszenie z dnia 18 października 2016r. konkursu pn.„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych narealizację zadania ustawowego określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008r. Nr29, poz.172, zpóźn.zm.).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.239, zpóźn.zm.).

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art.11 ust.1 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Cel konkursu

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

II. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
 2. W„Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” wskazane zostały:
  1. typy projektów;
  2. sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172, z późn.zm.) w danym typie projektu.
 3. „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3.

 1. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust.1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).
 2. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 24 października 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, októrym mowa w ust.5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 roku do godziny 12 00 . Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku wGeneratorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu dwa wnioski. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.
 5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Pozatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.
 6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy ozlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

V. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych wkonkursie wynosi 75.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych wramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach kwoty o której mowa wust.1, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 3. W ramach środków, o których mowa w ust.1, ustala się następującą alokację środków:
  1. w przypadku typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – 70% środków, o których mowa w ust.1,
  2. w przypadku typów projektu: „wsparcie realizowane poza placówką (wszczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – łącznie 30% środków, o których mowa w ust.1.
 4. W związku z postanowieniami ust.3 dla typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji wplacówce (rehabilitacja ciągła)” ustalana jest odrębna lista rankingowa.
 5. W sytuacji gdy, suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty określonej w ust.1, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na realizację konkursu.

VI. Warunki projektów zgłaszanych w konkursie

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust.2-7.
 2. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu Przy weryfikacji wskazanego powyżej wskaźnika procentowego nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni projektu z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności zuwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.
 3. Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni projektu zorzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
 4. Treningiem mieszkalnictwa (treningiem samodzielności) mogą być objęci jedynie beneficjenci ostateczni, którzy ukończyli 16 rok życia.
 5. W przypadku typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, muszą zostać spełnione następujące warunki:
  1. projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych wspecjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę;
  2. Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka;
  3. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki;
  4. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu;
  5. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce wsposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy wroku) – warunek badany jest dla okresu w którym zaplanowana została realizacja projektu; warunek dotyczący świadczenia usług przez co najmniej 5 dni w tygodniu nie dotyczy placówek, w których prowadzone są wyłącznie treningi mieszkalnictwa (treningi samodzielności);
  6. jeżeli projekt dotyczy kilku placówek warunki wskazane w pkt1-5 muszą być spełnione w odniesieniu do każdej z placówek;
  7. w przypadku projektu w którym zgłoszone zostanie zadanie pn.„prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego ipomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” – warunki wskazane w pkt1-6 stosuje się analogicznie w odniesieniu do placówki w której prowadzone jest poradnictwo lub udzielane są informacje.
 6. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust.7.
 7. Postanowienia ust.6 nie mają zastosowania w przypadku:
  1. gdy ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON wramach dotychczas ogłoszonych konkursów kończy się (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) w terminie pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a31marca 2017 roku; zgłaszany w ramach konkursu nr 2/2016 projekt może wówczas dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej;
  2. placówki, w której realizowane działania zostały objęte wsparciem w ramach siedemnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia), ogłoszonego przez PFRON w dniu 27 lutego 2015 roku, na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. placówki, w której prowadzona jest również (oprócz wsparcia objętego finansowaniem na podstawie umowy wieloletniej) realizacja zadania pn.„prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego ipomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” – zzastrzeżeniem, iż zakres wsparcia, zaplanowany w projekcie zgłaszanym wkonkursie nr 2/2016, może dotyczyć wyłącznie ww. zadania.

VII. Zasięg terytorialny projektów

 1. Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-5. W projektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 3województw. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw (np.działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).
 2. Projekty dotyczące typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” mogą mieć charakter lokalny albo regionalny. Zgłaszana w projekcie placówka musi spełniać warunki wskazane w rozdziale VI ust.5 ogłoszenia o konkursie.
 3. Projekty dotyczące typu projektu: „wsparcie realizowane poza placówką (wszczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, w których zgłoszone zostanie wyłącznie zadanie pn.„świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” mogą mieć charakter lokalny albo regionalny.
 4. Charakter regionalny mogą mieć projekty dotyczące typu projektu:
  1. „wsparcie realizowane poza placówką (wszczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, wktórych zgłoszone zostanie wyłącznie zadanie pn.„utrzymanie psów asystujących”, albo
  2. „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

VIII. Terminy realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów, warunki projektów wieloletnich

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31grudnia 2017 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 31grudnia 2017 roku). W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie – na warunkach określonych w ust.2-9.
 2. Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1stycznia 2017 roku. Zakończenie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie później niż 31 marca 2019 roku. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów wieloletnich:
  1. pierwszy okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku;
  2. drugi okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku (tryb pozakonkursowy).
 3. Nie jest możliwe zgłoszenie projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania.
 4. W przypadku projektów wieloletnich środki finansowe PFRON, o których mowa wrozdziale V ust.1 ogłoszenia o konkursie, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne wtym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (ztym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku) do dnia 31 marca 2018 roku.
 5. W przypadku projektów wieloletnich Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz wczęści C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 6. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres finansowania projektu (maksymalnie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku), Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem drugiego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in.szczegółowy budżet projektu dotyczący drugiego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.
 7. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust.6 należy złożyć w terminie do dnia 15grudnia 2017 roku. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 8. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na drugi okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu.
 9. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.8 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

IX. Zasady przyznawania dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego

 1. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania wskazane zostały wrozdziale V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 2. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione wyłącznie w postaci wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj.niepochodzącego z sektora finansów publicznych) lub wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza). Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 3. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15zł za jedną godzinę pracy. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym, że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana wogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.

X. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn.„Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust.1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000zł – w przypadku projektów wieloletnich brana jest pod uwagę wartość projektu wskazana dla pierwszego okresu realizacji, z tym że jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, to przy ubieganiu się o dofinansowanie na drugi okres finansowania projektu (w ramach trybu pozakonkursowego) brana będzie pod uwagę suma wartości projektu z pierwszego okresu realizacji oraz z okresu będącego przedmiotem zaktualizowanego wniosku;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością drugiego projektu zgłaszanego w konkursie (wartości poszczególnych projektów sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości),
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę wramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   3. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, wramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, - jest równa lub przekracza 1.000.000zł.
 3. W związku z postanowieniami ust.2 pkt2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów zgłaszanych w ramach konkursu nr 2/2016 należy stosować następujące zasady:
 1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartości projektów zgłaszanych w konkursie nr 2/2016 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
 2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminami projektów zgłaszanych wkonkursie nr 2/2016) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
 3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w konkursie nr 2/2016 należy zsumować:
 1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) zposzczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
 2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wokresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w konkursie nr 2/2016 (jeżeli Wnioskodawca planuje złożenie zaktualizowanego wniosku na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
 1. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1dnia kalendarzowego.
 2. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

XI. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000zł do 2.000.000zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000zł do 5.000.000zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów owartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000zł;
 1. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 1. W przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ust.1 limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim okresie finansowania projektu.
 2. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

XII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

XIII. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
 2. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania;
 3. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
 4. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 5. Warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na drugi okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w pierwszym okresie realizacji projektu.

XIV. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu owięcej niż 10% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą:
  1. skutkować zwiększeniem żadnej z pozycji kosztów ujętych w następujących kategoriach kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego”;
  2. przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdzialeXI ogłoszenia o konkursie.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.
 3. Ewentualne zwiększenie danej pozycji kosztu ujętej w jednej z następujących kategorii kosztów: „koszty osobowe personelu administracyjnego”, „koszty osobowe personelu merytorycznego” – może być dokonane jedynie po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy (w formie aneksu).

XV. Zrealizowane przez PFRON w 2016r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2016 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 202.824.102,00zł.
 2. W 2015 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 178.072.144,86zł.