informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019). Konkurs ogłoszony został w dniu 9 września 2019 r., na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Każda z organizacji pozarządowych może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Przedstawicielem do komisji konkursowej organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), złożone do PFRON w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
  • posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
  • posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularz” należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2019 r, w siedzibie Biura PFRON lub przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 2 października 2019 r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 2 października 2019 r.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, a także z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych; Kierunek AKTYWNOŚĆ (konkurs nr 1/2019)”.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2019-09-18
Departament ds. Programów
Autor: Marzena Drewniacka